Proces verbal din 27.02.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 27 feb. 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 27.02.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 331 din 22.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsește: d-na Consilier Florea Irina-Daniela (absent motivat-concediu de odihnă). Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 1313 din 22.02.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 1314 din 22.02.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.02.2013. Nefîind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 14.02.2013, a fost aprobat

DL Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.1 și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat înființarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozîtional Bacau S.A., avand ca acționari Municipiul Bacau si Județul Bacau, modificata prin HCL nr.153/2012. Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.Bacau nr. 27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr.4/2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a „Comisiei Locale de ordine publica” si abrogarea HCL nr. 12/31.01.2011 Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflație a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele „Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ” „Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău” „Reabilitare rețele termice primare: str.LL.Caragiale nr.ll-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.61, Sc. A, B - Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.63, Sc.A, B - Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.65, Sc.A, B - Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău” Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău» a unor bunuri - mijloace fixe» date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA» în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunile , Alte terenuri” și „Case naționalizate”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

23.   Diverse.

23. Proiect de hotărâre privind renunțarea de către Consiliul Local al Municipiului A Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea achiziționării imobilului situat în Bacău» str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenției de vânzare înaintată de către proprietar.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

 • B.   Municipiului Bacău nr.40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafață de 651 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău» Calea Republicii nr.2, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă “ Sfântul Dumitru” Bacău.

Inițiator- CONSILIER LOCAL BÎRZU ILIE

23.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de

 • C.   partener împreună cu Fundația “ Constantin Brâncoveanu” la organizarea acțiunii “ Mama, cea mai frumoasă carte din lume” ce se va desfășura în data de 6 martie 2013 în Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar lng.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă, retragem punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi, pentru că din câte am înțeles este introdusă și o lege în Parlament, care va intra în discuție săptămâna viitoare în Camera Deputaților și ca să nu lucrăm de două ori și ca să vedem exact care sunt prevederile legii, așteptăm și noi această lege și apoi vom lua act de această lege și această dispoziție. Ce pot să vă mai spun» în hotărârea de astăzi era o taxă de eliberarea a autorizației de transport, care la 5 ani o dată se micșora valoarea, se înjumătățea valoarea, dar așteptăm totuși să vedem legea să nu fim în contradicție cu legea. Peste ordinea de zi avem 3 proiecte, respectiv 23A , 23 B și 23 C, care v-au fost transmise.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DLConsilier Scripăț Constantin-am și eu o problemă. Domnule Președinte de Ședință, domnule primar, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Am luat cunoștință cu toții, despre încetarea din viață...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-numai puțin, așteptați, înainte de a lua cuvântul. Vreau să cer tuturor consilierilor și asistenței, să păstrăm un moment de reculegere în memoria celui care a fost Primarul Municipiului Bacău, Dumitru Sechelariu.

Se tine un moment de reculegere.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache .Vă mulțumesc. Dumnezeu să-l odihnească.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Scripăț sunteți pentru sau împotriva, ordinii de zi?

DLConsilier Scripăț Constantin-nu. nu înțeleg de ce trebuia să mai aștept.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi asta voiam să vă întreb că era vorba despre ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache privind a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rețeaua școlară din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare, să mai introducem un cuvânt aici. Dragi colegi, după cum știți în ședința ordinară de luna trecută am retras de pe ordinea de zi acest punct, un punct important. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu consilierii locali, o parte din consilierii locali, cu reprezentanții Inspectoratului Școlar, respectiv cei 2 inspectori generali adjuncți, domnul Balcan și doamna Stamate, împreună cu reprezentanții grădinițelor și ai școlilor, s-a discutat pe larg acest punct și concluzia pe care am avut-o toți la sfârșitul acestei discuții a fost că rețeaua școlară în acest an va rămâne aceasta care este acum, iar la sfârșitul anului 2013 ne vom întâlni din nou, consilierii locali, executivul primăriei, Inspectoratul Școlar și reprezentanții grădinițelor și școlilor și vom discuta din nou pe această temă și dacă este nevoie să facem o nouă organizare a învățământului preuniversitar din Municipiul Bacău, o vom face. Bineînțeles și cu reglementările ce vor fi introduse în Legea 1, legea învățământului.

Ați văzut și ieri, că domnul ministru a spus că intenționează să modifice Legea învățământului, astfel încât clasa a IX-a să rămână la liceu, deci în acest context, cu siguranță se va modifica și conceptul în totalitatea lui și atunci este clar că cel puțin până în luna iulie, noi nu avem de făcut altceva decât să mergem în continuare și apoi după modificarea legii să știm cum vom aduce modificări la rețeaua școlară pe care noi am propus-o astăzi. Am înțeles că sunt aici și reprentanți, sau reprezentante ale grădinițelor, chiar îi rog să ia cuvântul și dacă mai sunt și consilieri...

Dacă cineva dintre invitați, invitate, dorește să ia cuvântul, vă rog.

D-na Buganu Diana-bună ziua, sunt cadrul didactic de 8 ani și lucrez la Grădinița 29, educatoare. Singura nelămurire ar fi următoarea: de ce totuși rămânem printre singurele județe, 2-3, Ia această comasare? Totuși, grădinițele cu program special, au un alt program, au un alt statut, față de grădinițele cu program normal. De ce rămânem, totuși, comasați, comasate în structura școlilor? De ce, care sunt avantajele?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-pentru a vă răspunde, ar trebui să facem un scurt istoric. Când a apărut legea, anul trecut, după cum știți, eu am fost cel care practic m-am opus propunerii pe care a făcut-o la acea dată Inspectoratul Școlar, când era inspector domnul Lazăr. Nu știu dacă vă amintiți și eu am spus foarte clar, că ar trebui să ne gândim foarte bine cum construim această rețea școlară, pentru că va fi foarte greu să modificăm înapoi rețeaua școlară, deoarece alocările bugetare se fac din TVA și municipiul Bacău nu va avea nicio posibilitate să modifice în cursul anului acel lucru. Pot să vă spun, că salariile dumneavoastră sunt venite de la minister, din cotele TVA, sunt pe an bugetar. Ăsta e unul din răspunsuri. Bugetul pe anul acesta s-a votat. Orice modificare din momentul acesta nu mai este posibilă și cu modificarea alocațiilor bugetare. Ăsta este un răspuns, pe care l-am discutat cu cei de la inspectorat.

Al doilea răspuns - îmi pare foarte rău, că atunci când, eu personal v-am rugat și mă refer la reprezentantele și reprezentanții grădinițelor și ai tuturor directorilor care au fost implicați în discuție, când dumneavoastră ați făcut o adresă către inspectorat și către minister, în care ați spus că așa doriți și practic, ne-ați legat de mâini și de picioare. Acum, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră că trebuie analizat și vom analiza pentru anul bugetar viitor, așa cum prevede legea și bineînțeles că vom aduce îmbunătățiri și sper să fiți la masă cu noi și să discutăm pe această temă mai aplecat și să fim mai responsabili când propunem un lucru și ne opunem la un lucru. Din păcate.

D-na Buganu Diana-multumim pentru răspuns, totuși aș dori să vă reamintesc faptul că nu toate cadrele didactice au fost de acord și dacă într-adevăr s-a semnat, nu sunt toate semnăturile venite din partea a toate cadrele didactice. Nu au fost toate educatoarele de acord pentru această hotărâre.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - eu sunt de acord cu dumneavoastră, că nu toate cadrele didactice au fost de acord, dar au semnat reprezentanții dumneavoastră și nu mai are rost să discutăm pe această temă, cred că discutăm inutil, dar este clar un lucru, că atunci când ne asumăm o responsabilitate să știm și care sunt efectele deciziei pe care o luăm. Iată efectele. Le-am spus atunci colegilor și colegelor dumneavoastră, că decizia o să-i afecteze pe ei și practic vreau să vă spun că nu i-a interesat pe ei. Acum, practic s-a ajuns la acea vorbă, numai că acum lucrurile sunt destul de greu reversibile. Și o să reușim în vară sa avem o discuție cu consilierii și cu Inspectoratul Școlar și sper să fie o decizie, care nu neapărat să fie unanimă, dar să fie o decizie în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc.

D-na Buganu Diana-vă mulțumesc și eu.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovid prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULĂI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERI AN

X

TOTAL

18

3

1

Cu 18 voturi« PENTRU » 3 voturi «ÎMPOTRIVĂ » și 1« ABȚINERE » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacau pentru anul școlar 2013-2014

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat înființarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca acționari Municipiul Bacau si Județul Bacau, modificata prin HCL nr. 153/2012.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DI. Consilier Bîrzu Iile- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat înființarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca acționari Municipiul Bacau si Județul Bacau, modificata prin HCL nr. 153/2012.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOI

  ruRi

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l. - (1) Se aproba modificarea art.6(4) din Anexa la HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat Actul Constitutiv al S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., modificata prin HCL nr.153/2012, in sensul ca se înlocuiește următorul membru in Adunarea Generala a Acționarilor :

  - dl.Tescaru Vasile se înlocuiește cu dl. Cojocaru Viorel, consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacau.

  (2) Celelate prevederi ale art.6(4) din hotararea mai sus menționata, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Serv.Unitatea Municipala pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate, S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-este o îndreptare de eroare materială, a fost greșit un calcul și am revenit.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovîd prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic $i Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl> Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

ABSENT

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

«•

-

Cu 22 voturi« PENTRU » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010

5 si 6. PUNCTELE 5 SI 6 SUNT RETRASE DE PE ORDINEA DE ZI,

7. Se trece ia punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a „Comisiei Locale de ordine publica” si abrogarea HCL nr. 12/31.01.2011

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a „Comisiei Locale de ordine publica” si abrogarea HCL nr. 12/31.01.2011

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRĂ

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Bacau, a „Comisiei locale de ordine publica”, organism cu rol consultativ.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art.2. - Se aproba componenta „ Comisiei Locale de ordine publica”, după cum urmeaza:

  • •  Primarul municipiului Bacau-Romeo Stavarache

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  • •  Viceprimarul Municipiului Bacau - Mihai Sustac

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  • •  Șeful Politiei Municipiului Bacau-cms. sef de Politie Puscasu Vasile

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  5.

  • •  Șeful Politiei Locale a Municipiului Bacau-Relu Mardare

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  6.

  • •  Secretarul municipiului Bacau - Ovidiu Nicolae Popovici

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  7.

  • •  Consilier local - Birzu Ilie

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  8.

  • •  Consilier local - Bogatu George

  • •  S-a adoptat

  21

  1

  0

  9.

  • •  Consilier local - Neculai Nechita

  • •  S-a adoptat

  20

  2

  0

  10.

  • •  Consilier local - Manolache Cristinel

  • •  S-a adoptat

  22

  0

  0

  11.

  ArL3. - Modul de funcționare a „Comisiei locale de ordine publica”, este stabilit prin Regulamentul de organizare si funcționare al acesteia, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  12.

  Art4. - Cu data prezentei hotarari se abroga H.C.L nr. 12/31.01.2011 privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a „ Comisiei locale de ordine publica”.

  S-a adoptat

  22

  6

  0

  13.

  Art.5. - Hotararea va fi comunicata Politiei Locale a municipiului Bacau, precum si tuturor persoanelor nominalizate la art.2 din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

8 . Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu,cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Comeliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, acesta având următorul conținut:

  „Art 1. Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în următoarea componență:

  Președinte: Mihai Șuștac - Viceprimar

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Membri:   Tescaru Vasile - Viceprimar

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Bogatu George

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  Adam Isabela

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  5.

  Bîrzu 11 ie

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  6.

  Poznărea Daniela

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  7.

  Mihăilă Daniela

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  8.

  Dedu Remus

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  9.

  Bardașu Cristina

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  10.

  Secretar:   Gomescu Luminița”

  21

  0

  1

  11.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 161/2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  12.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

PLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Vicerimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflație a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau Inițiator - DL. ȘUȘT AC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovid prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic $i Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Scripăt Constantin-dacă mi-ați dat cuvântul, mulțumesc. Este un proiect de hotărâre prin care îi spune elegant ajustare, indice de inflație. în faza finală este majorarea prețului apei în municipiul Bacău și a serviciului de salubritate. Este încă o majorare, am mai avut surprize de la începutul anului, am majorat taxele locale cu 16 % , am făcut un împrumut și poate nu aș fi insistat dacă nu erau toate contrar promisiunilor electorale ale domnului Primar Stavarache. Acum majorăm prețul apei, dar nu ne gândim deloc, sau nu mai vorbește nimeni de calitatea apei din Bacău. Ce vă pot spune - că peste 70 % din populația orașului nu consumă apă potabilă de la rețeaua orașului, din diverse motive, destul de bine cunoscute. Apa prezintă impurități, nu prezintă o garanție, nu prezință o siguranță, nu a ieșit nimeni în spațiul public să spună, să vină cu niște probe „apa este potabilă, băcăuani consumați apa”. Acum venim și majorăm apa. Or fi în spate niște justificări, dar în faza finală este o majorare, care, părerea mea, trebuie să o supunem atenției, s-o analizăm mai mult și să încetăm cu majorări, că băcăuanii s-au săturat de majorări și mai ales când vine vorba de apa potabilă. Indicele de inflație se referă la taxe locale. La apă este un serviciu, care părerea mea nu este nevoie să-l majorăm și în condițiile în care calitatea apei, mai exact dacă apa este potabilă sau nu, crează mari discuții. Vă mulțumesc.

DLPădureanu Leonard- aș vrea să aduc niște completări aici. Este într-adevăr o ajustare cu inflația, avem un contract de credit luat încă din 2004 cu BERD, luat de R.A.G.C. la acea vreme. în acel contract promiteam, sau mai bine zis ne-am luat obligația cu toții, R.A.G.C.-ul și noi municipiul Bacău ca și garant al acelui credit, că ori de câte ori rata inflației trece de 3 % , noi vom ajusta cu indicele de inflație prețul la apă și canalizare. După cum știți, într-un contract de credit când nu-ți îndeplinești o obligație, vin anumite penalități. în cazul acesta ar fi dobânzi penalizatoare. Adică, fața de dobânda pe care o plătește C.R.A.B.- ul la ora actuală, probabil va apărea o dobândă penalizatoare, alte feluri de penalități care ar afecta direct C.R.A.B.-U1 și indirect pe noi, ca și garant al creditului. Deci este o obligație, nu o dorință a noastră de a majora aceste tarife, chiar dacă este doar cu 3 %.

DLconsilier Scripăt Constantin-pe mine să știți că nu mă mulțumește răspunsul. Și pun o întrebare. De ce nu vin penalități și în momentul în care apa este plătită ca potabilă și nu este potabilă?

DLPădureanu Leonard-nu. dar eu am vorbit de contractul de credit, domnule consilier, în contractul de credit scrie că se acordă un credit pentru investiție în sistemele de apă. Este adevărat că acel contract de credit din 2004 nu acoperă toate investițiile necesare. Ați văzut că a trebuit să accesăm încă un proiect european pe P.O.S. mediu, pentru Stația de Epurare și încă pentru alte rețele, va urma un Pos Mediu EL E clar că nu se pot face toate investițiile odată. în acel contract era prevăzută această obligație. Nu și cealaltă.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflație a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila       si       de       canalizare       in       municipiul       Bacau

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIUDAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

16

6

-

Cu 16 voturi « pentru » și 6 voturi „împotrivă”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflație a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele „Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ” „Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău*’ „Reabilitare rețele termice primare: str.I.L.Caragiale nr. 11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PLSecretar Nicolae -Ovidin Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele ,Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ” „Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău” „Reabilitare rețele termice primare: str.LL.Caragiale nr.l 1-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele „Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ” „Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău” „Reabilitare rețele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

 • 12. Se trece Ia punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.61, Sc.A, B - Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de reabilitarea termică, proiecte europene, cereri de finanțare pe care urmează să le depunem.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Drăgusanu Vasile-as dori doar o lămurire. Din mesajele publice care au fost date vis-a-vis de tot procesul de anvelopare a imobilelor din Municipiul Bacău. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-vă rog să nu spuneți anvelopare, că nu este anvelopare, e reabilitare.

Dl.Consilier Drăgusanu Vasile-reabilitarea termică a imobilelor din municipiul Bacău. A fost dat mesajul că o dată cu această reabilitare termică se vor înlocui rețelele interioare de utilități publice în sistem de distribuție pe orizontală. Vreau să întreb, în documentație nu apare lucrarea asta. Vreau să întreb, dacă se are în vedere ca la blocurile reabilitate să se intervină ulterior cu un proiect sau un program adițional, să ajungem la ce ne dorim cu toții, ca aceste utilități, mai ales la căldură, să fie comparabile cu situația centralelor termice de apartament. Și mai mult, exista un proiect la S.C.CET Bacău care se numea „ O factură, 3 utilități”. Noi spuneam la vremea aia că în afară de apă caldă, energie termică pentru încălzire, ar trebui adus în sistemul acesta și apa potabilă. Și mă gândeam, dacă la sistemul acesta se are în vedere și adiționarea cu lucrările astea, așa au fost mesajele date, că odată cu reabilitarea se va trece și la acest sistem. Mulțumesc. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Drăgușanu, mulțumesc pentru întrebare și în afară că este o întrebare pertinentă, chiar mă gândeam într-o ședință ulterioară să discutăm aceste aspecte în consiliul local. Deci, legea pe reabilitare, legea care a fost, nu era pe fonduri europene. Acum prevede, s-a introdus pe fonduri europene. Dar înainte nu era, știți foarte bine că doar am luptat împreună, nu era și hai să spunem așa, nu era cuprinsă și înlocuirea rețelelor și montarea lor pe casa scării. Și a fost un proiect al nostru, separat. Acum vă pot spune că proiectul pe care îl avem, sau cele 160 de proiecte pe 160 de blocuri, nu cuprinde și acest lucru. Tocmai din această cauză, vă propun după ce vom aproba toate proiectele și cele de finanțare și vom primi răspunsul de la minister și de la Agenția Nord Est, să știm care primesc finanțare, ca să le facem pe alea în primul rând, atunci vom veni și vom introduce în luna iulie, probabil la rectificare și sumele necesare, vedem de unde mai luăm bani, pentru a aduce și utilitățile pe casa scării și să fie un proiect separat. Dar numai la blocurile în care avem:

 • 1) consumatori și știți că asta este prima condiție;

 • 2) să vedem care sunt aprobate, ca să nu facem aceste proiecte înainte de a ști care intră în reabilitare.

Mulțumesc pentru întrebare și în luna iunie facem acest lucru.

DLConsîlier Drăgușanu Vasile-si eu mulțumesc pentru răspuns și cred că populația trebuie să știe, pentru că tot întreabă ce se întâmplă, dacă se reia procesul acesta. Și îmi dau seama că o să se reia procesul de distribuție a utilităților publice pe orizontală. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-le vom face în paralel, deși cred că ar trebui să le facem odată. Să vedem și sumele care sunt, dar este clar că atunci când intrăm la reabilitarea unui bloc, să intrăm și cu distribuția pe orizontală. Este lucrul cel mai important. Iar mai departe, să vă răspund și la întrebarea pe care ați pus-o prin extensie, într-adevăr este important „o factură și 3 utilități”, dar pentru asta ar trebui să constituim deja o societate comercială, care practic să gestioneze distribuția, facturarea, încasarea. Dar acest lucru o să-1 discutăm probabil la sfârșitul lunii martie-aprilie, împreună cu toți factorii și în primul rând cu dumneavoastră consilierii, pentru că, cred în continuare că este imperios necesar să facem, să spunem așa, ca să avem o evidență clară la încasarea și la plata acestor utilități. Mulțumesc.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.61, Sc.A, B - Bacău ”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONII LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.61, Sc.A, B - Bacău ”

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.63, Sc.A, B - Bacău ”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-deci. practic, astăzi încă 3 blocuri cu 3 scări, intră la reabilitare.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.63, Sc.A, B - Bacău ”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10-

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

x

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFIE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.63, Sc.A, B - Bacău ” 14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.65,Sc.A,B- Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovid prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.65, Sc.A, B - Bacău ”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BlRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică a blocului de locuințe, str.Milcov, nr.65, Sc.A, B - Bacău ”.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radudă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radudă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarche pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARLA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire str.

Teodor Neculuță, municipiul Bacău”


 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011. Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aproba modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul in suprafața de 10,22 m.p. concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 23, SC. C, AP. 4, din LOCUINȚA in CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p.. prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 69183/25.10.2011, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 659,214 leiRON/an, indexata la nivelul anului fiscal 2013.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului. Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarche pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

AD AM IS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarche pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae-Ovîdiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTJNEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

 • 20, Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarche pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

«a

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarche pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate”

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-pentru că eu nu am fost aici, nu pot fi inițiator, retragem acest punct de pe ordinea de zi.

 • 22. Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 23. Se trece la punctul 23.A, al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea achiziționării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenției de vânzare înaintată de către proprietar.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-îl întreb pe domnul Viceprimar ce înseamnă - am avut materialele la mapă? Că nici la ora actuală nu le-am primit toți, proiectul.

Dl.Viceprimar Sustac Mîhai-cum să nu primiți, l-ați avut pe e-mail.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-nici măcar atât

Pl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-l-ati avut pe e-mail, domnule Scripăț.

Dl.Viceprimar Sustac Mihai-aveti din partea Consiliului Local, acea placă. DLConsilier Scripăt Constantin-când le-ați trimis, domnule Viceprimar, ieri? DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ieri. domnule Scripăț, a fost trimis pe e-mail, toți consilierii locali l-au primit.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-cum calculați dumneavoastră cele 5 zile de la publicarea materialelor?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-este vorba de urgență.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-ne-am săturat de urgențe, domnule Popovici. Respectați legea, domnule Secretar, de asta sunteți acolo.

Pl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cred că nu știți să deschideți e-mailul. Vă învăț, pe cuvântul meu. Toți consilierii au primit, numai dumneavoastră niciodată nu primiți, nu sunteți informat.

PLConsilier Scripăt Constantin-din păcate, nici colega mea nu a primit, poate să vă confirme. Respectați legea, domnule secretar, pentru asta sunteți acolo. Mulțumesc. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-să vă uitați și în spam, domnule Scripăț. Vă explic după aceea ce-i.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-respectati cele 5 zile, domnule Secretar, dacă ați auzit despre ele.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

PI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea achiziționării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenției de vânzare înaintată de către proprietar.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZU1LIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

4*

-

Cu 22 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind renunțarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea achiziționării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenției de vânzare înaintată de către proprietar.

 • 24. Se trece la punctul 23.B. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, da cuvântul d-lui Consilier Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafață de 651 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii nr.2, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă “ Sfântul Dumitru” Bacău.

Inițiator- CONSILIER LOCAL BÎRZU ILIE

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier Năstase, am o rugăminte la dumneavoastră, ieri la ședința de comisie ați fost anunțată alături de ceilalți colegi, că vi se trimite pe e-mail toată documentația. Dumneavoastră ați spus o afirmație că s-ar putea să nu intre că aveți căsuța plină. Mi s-a raportat acum de oamenii mei.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati curățat căsuța ca să intre?

D-na consilier Năstase Maria Raluca-nu. nu am făcut această afirmație, poate mă confundați.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rugămintea mea este să-l învățați pe domnul Scripăț, să-și curețe căsuța.

D-na consilier Năstase Mana Raluca-dar să știți că domnul Scripăț știe. Nu a intrat până în acest moment, dar eu zic să trecem peste acest aspect, să ne continuăm discuția și pe viitor să fim mai...

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-de ce am pus această întrebare, pentru că aceste e-mailuri se trimit grupat, nu se trimit special lui domnul Scripăț, doamnei consilier Năstase, se trimite grupat, la toată lista. Dacă nu intră la domnul Scripăț, nu intră la nimeni. Dacă intră la unul, intră la toți. E un principiu informatic care la unii poate părea mai complicat.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-domnule Secretar, miștocăreala asta rudă cu mârlănia nu ajută nimănui. Eu am spus că proiectele trebuie să intre în posesia consilierilor cu 5 zile înainte. Punct. în rest...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu e miștocăreală, dar sunteți singurul la care nu vă intră, nu vă intră nicio dată... Cum o dați, nu vă intră...

DLPresedinte de Ședintâ-rog să depășim momentul.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-nu e vorba de depășit momentul. Am impresia că locul dumneavoastră, domnule secretar, nu este acolo ci în altă parte.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-oricum nu la Prefectură.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul ~ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafață de 651 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii nr.2, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă “ Sfântul Dumitru” Bacău.

Inițiator - CONSILIER LOCAL BÎRZU ILIE

 • 1. Consilieri prezenți-22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Republicii nr. 2, conform Planului de Situație, anexă la prezenta hotărâre, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru” Bacău.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției „cale de acces”, a terenului în suprafață de 651 mp, situat în Bacău, Calea Republicii, nr. 2, către Parohia „Sfântul Dumitru” din Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996, modificată prin HCL nr. 314/ 2007 și HCL nr. 249/ 2010, sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  5.

  ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Parohiei „Sfântu Dumitru”

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 23.C. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Ababei Radu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația “ Constantin Brâncoveanu” la organizarea acțiunii “ Mama, cea mai frumoasă carte din lume” ce se va desfășura în data de 6 martie 2013 în Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Comeliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația “ Constantin Brâncoveanu” la organizarea acțiunii “ Mama, cea mai frumoasă carte din lume” ce se va desfășura hi data de 6 martie 2013 hi Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

«•

Cu 22 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația “ Constantin Brâncoveanu” la organizarea acțiunii “ Mama, cea mai frumoasă carte din lume” ce se va desfășura în data de 6 martie 2013 în Bacău.

DL Președinte de Ședința-Ababei Radu, -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

ABABEI RADU              NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.l-A-4/Ex.l