Proces verbal din 26.04.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 26 aprilie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 26.04.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiii Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 847 din 19.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Florea Irina-Daniela (absent motivat-plecată în străinătate) și domnul Bujor Costel (absent motivat-concediu medical) și dl.Manolache Cristinel, care a venit ulterior.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.2814 din 19.04.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 2815 din 19.04.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.04.2013. Nefîind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘ ANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 12.04.2013, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.04.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 18.04.2013, a fost aprobat

Dl. Președinte de ședintă-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, doamnei soprane ANGELA GHEORGHIU

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau, si a nivelului subvențiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata

populației din Municipiul Bacau

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotarare pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășură la Bacau în perioada 24 mai 2013-2 iunie 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Universitatea „Vasile Alecsandrf’din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate” ediției a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea Revistei „Plumb”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război »

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la organizarea Conferinței Internaționale «Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășură la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a III a a evenimentului sportiv „Raliul Moldovei 2013”

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: D-NA FLOREA IRINA-DANIELA ȘI DL. BOGATU GEORGE

 • 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes local, în baza Legii nr.350/2005

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de fiincții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.05.2013 Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Județul Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere

a Intervenției al Județului Bacău”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) la parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață de 55 mp, situat în Bacău, str. Oituz, nr. 72, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în vederea construirii unei capele

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunea „Alte terenuri”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotarare pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău , privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau (modificarea se face la fișa de calcul pentru concesionare 58 m.p. pe str. Constantin Platon către SSAB AG

SRL - greșit trecut str. Republicii).

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.   Raportul Primarului Municipiului Bacau privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Bacau pe anul 2012

 • 27.   Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

ILIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 27. PESTE ORDINEA DE ZI:

 • A.   Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncări”, ce se va desfășură la Bacau în data de 11 mai 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

27.   Proiect de hotarare privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al

 • B.   Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

27.  Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani

 • C.   în vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013 la Petah Tikva - Israel.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

27. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al

 • D.   municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU          7

27. Proiect de hotarare privind solicitarea către Guvernul României de trecere a

 • E.    unui imobil (clădire și teren) din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Primar Ing.Romeo Stavarache -ați avut materialele la mapă.

Peste ordinea de zi avem 5 proiecte, respectiv 27A, 27B, 27C, 27D și 27E, care v-au fost transmise și retragem punctul 18 și punctul 22 de pe ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MLHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-bună ziua tuturor. Dragi colegi, stimați invitați, astăzi este o zi foarte importantă pentru municipalitate și avem două puncte care cred eu, cu siguranță vor avea un efect asupra municipiului Bacău, zicem noi un efect foarte pozitiv și imediat în următorul timp o să dau cuvântul domnului Președinte. Am ținut ca acest anunț să fie făcut în această ședință de consiliu.

Al doilea punct, iată că am ajuns după 7 ani de zile de când am pus la punct o strategie pentru sport, am ajuns ca Municipiul Bacău să fie pe locul II pe tară la sportul pe echipe, după Constanța, care are două campioane, Bacăul are o campioană și o vicecampioană națională, din cele 7 campioane la sporturile pe echipe. Bineînțeles, suntem peste București.

Așadar, dragi colegi, să începem cu primul punct, pe care cu siguranță toți băcăuanii îl așteaptă de zeci de ani, un punct important, un punct la care am lucrat foarte mulți ani și un punct care mă găsește pe mine și pe Președintele Consiliului Județean, împreună, după 8 ani de zile de muncă la acest proiect atât de important pentru Bacău și de ce nu, pentru întreaga Moldovă. Așadar, domnule Președinte, aveți cuvântul.

DLPresedinte Dragos Benea-multumesc domnului Primar. E o veste importantă pentru toți băcăuanii. Astăzi, sau luni cel târziu, pe serviciul electronic de achiziții publice, cunoscutul S.E.A.P. și pe Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, va fi anunțată licitația pentru execuția variantei de ocolire a Municipiului Bacău, o investiție de aproximativ 267 milioane de euro, din care 156 sunt construcții plus montaj. Sunt bani din fondul pentru dezvoltarea regională și bugetul de stat. Este o variantă ocolitoare de cca. 30 Km. Eu cred că este cea mai bună veste pentru județul Bacău din ultimii douăzeci si ceva de ani. Este un proiect la care, într-adevăr s-a lucrat în ultimii 8-9 ani, dar sunt perioade în care nu s-a lucrat la acest proiect la Ministerul Transporturilor, trebuie să fim foarte corecți. S-a accelerat acest proiect, cu precădere când era ministru la Ministerul dezvoltării domnul Silaghi și a prins și mai multă viteză cu ajutorul domnului ministru Dan Șova de la marile proiecte. Astăzi o să ne scuzați, cel puțin mie, nu știu ce va spune domnul primar, mie o să-mi scuzați lipsa de modestie. De aici, din județul Bacău, două persoane au fost motoare importante la acest proiect și subsemnatul și Primarul Municipiului Bacău. De multe ori, am obținut avize pe care trebuia să le obțină Aparatul de specialitate din interiorul Ministerului Transporturilor. Este o realitate dură, dar asta e realitatea. Practic, am ars niște etape birocratice din interiorul Companiei Naționale și din interiorul Ministerului Transporturilor, astfel încât astăzi, sau cel puțin, repet sau cel puțin luni, va fi publicată această licitație pentru execuție. Vor trece 52 de zile, se vor depune oferte. Singurul minus, dacă pot spune așa, este că această achiziție prinde o lege a achizițiilor publice încă precară, încă nemodificată și s-ar putea să nu avem un contract semnat până la sfarțitul acestui an, pentru că știți foarte bine că se contestă orice licitație în România. Poate scăpăm. Este o variantă ideală să nu fie contestații la acest obiectiv. Asta este vestea mai puțin bună. Vestea bună este că este un obiectiv care, repet, îl aveți și acolo, vă dau câteva amănunte tehnice, vestea bună, repet este că pleacă din zona de sud, din spațiul dintre comuna Nicolae-Bălcescu și Metro, merge în zona de est, intersectându-se cu drumul comunal Letea Veche intersectându-se cu drumul național, D.N. Bacău-Vaslui și se înțeapă în Săucești cu D.N.2 cu un Km înainte de Bogdan Vodă și în Drumul Național 15 cu un Km înainte de Parcul Dentrologic de la Hemeiuși. Acesta este brațul estic, dacă putem să-i spunem așa, un tronson de 18 Km care face parte din viitoarea autostradă a Moldovei, iar diferența de 12 Km până la 30, sunt pe brațul vestic care pleacă tot din zona aceea, ieșirea din Nicolae-Bălcescu și se înțeapă în Drumul Național 11, puțin mai sus de Centrul de Afaceri, înainte de Depozitul de Muniții. Sigur, mai traversează calea ferată, vor fi pasaje supraterane, sensuri giratorii, sunt amănunte pe care le vom afla și zilele următoare.

Eu vreau să mai spun un singur lucru. Sunt bucuros ca orice cetățean al municipiului și județului Bacău, dar sunt foarte mândru că acest obiectiv de investiții se inițiază și se va realiza pe mandatul primului ministru Victor Ponta. Domnule Primar....

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, un scurt istoric al acestui obiectiv de investiții. în 2005 era prezentat un studiu de fezabilitate realizat în perioada 2000-2004 de guvernul de atunci și trebuie să punem lucrurile la punct așa cum trebuie ele așezate. Deci, Bacăul a avut un Studiu de Fezabilitate făcut de Ministerul Transporturilor în perioada 2000-2004. în 2005, cele patru mari obiective au fost introduse și acestea sunt Centura Târgu-Mureșului, Reghinului, Brașovului și Bacăului, au fost introduse pe o finanțare de la Banca Mondială, deci primind finanțare de la Banca Mondială. A urmat o perioadă foarte dificilă datorită faptului că Studiul de Fezabilitate a suferit foarte multe modificări în perioada 2006-2009, pentru că trecea pe foarte multe proprietăți, chiar peste case, sunt zeci de case care probabil, vor fi expropriate și mutate. Am înțeles că mai multe sunt în Letea, dacă nu s-au mai modificat lucrurile. Important este că în 2009, datorită faptului că nu s-au tras banii pe acest împrumut, banii s-au pierdut, pentru că proiectul nu a fost finalizat. în 2010, odată cu cooptarea mea în Comitetul Regiunilor, am încercat prin diferite mijloace și trebuie să recunosc și printr-o discuție pe care am avut-o la Ministerul Transporturilor la acea dată, să introducem această investiție, foarte mare, pe fonduri europene. Investițiile pe fonduri europene, pe POS-uri de transport, nu sunt decât pe autostrăzi, în România. Deci, nu sunt pe drumuri naționale. Deci singura șansă ca această centură să poată fi finanțată de Uninunea Europeană, din acest buget al Uniunii Europene, era ca această șosea de centură să facă parte dintr-o autostradă. Așa s-a făcut, că prin demersurile pe care le-am făcut la Comisia Europeană, prin propunerea Comisiei Europene, în planul european TEN-T de Transport a fost introdusă pentru transporturi o autostradă pentru Moldova, astfel încât în 2011, prin aprobarea din 2011, în anul 2012, România a primit aviz și pentru autostrada Moldova Nord-Sud, astfel încât a fost posibilă această finanțare, fiind pe regim de autostradă. Această centură va fi în regim de autostradă cu 2 benzi pe sens plus încă o bandă. Practic 6 benzi. Va avea regim de autostradă, așa a fost posibil pe P.O.S-ul pe transport.

Odată cu venirea guvernului U.S.L.și a premierului, s-a negociat suma. Pentru că aveam o sumă de 173 milioane euro. Atât era băgat pe P.O.S.-ul de transport. Nu se putea face licitație și s-a negociat întreaga sumă și bineînțeles cu cofinanțare, că bineînțeles că aici era problema guvernului, să prindă cofinanțare pe bugetul național. A fost prinsă cofinanțarea și pe bugetul național și iată că acum, în sfârșit, proiectul este finalizat, proiectul este gata, proiectul este scos la licitație. Sperăm să nu avem foarte multe contestații și Guvernul este hotărât ca până la sfârșitul anului, că aici este problema, că până la sfârșitul anului 2015, banii nu se mai pot folosi. Deci, până la sfârșitul anului 2015 această investiție trebuie să fie finalizată, cred că este un lucru bun, chiar dacă cu siguranță vor exista și contestații.

Dragi colegi, am lucrat în acest an foarte mult pe acest proiect și pe încă câteva proiecte pe care o să le aducem în discuție într-o ședință viitoare, împreună cu Consiliul Județean și cu Președintele Consiliului Județean și iată că în sfârșit acest colectiv este pe drumul drept. Atât am avut să vă spun.

Domnule Scripăț, la acest punct nu facem dezbatere. O să facem la sfârșit, dacă vreți. Acum vreau să trecem mai departe, avem câțiva invitați.

DLConsilier Scripăț Constantin-dar nici două cuvinte nu-mi dați voie să spun, vis-a-vis de intervenția domnului Benea? Nici nu a fost supusă aprobării.

DLPreședinte Dragoș Benea-eu chiar sunt curios să vă ascult.

DLConsilier Scripăț Constantin-domnule Președinte Dragoș Benea, domnule Primar, am mai auzit poveștile astea. Dacă pentru cineva este o veste, pentru mine nu. în 2008 a mai fost făcută o dată, cât am fost noi la guvernare și eram Prefect, am mai încercat o dată. Este un proiect strict necesar, dar ce ne spune domnul Benea acum parcă am inaugura. Sunt mulți pași până acolo. Toți ne-am străduit, Bacăul are nevoie de varianta ocolitoare. Dar să o vedem măcar începută, domnule Primar. Deja ne-a pasat licitația la anul.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu. licitația este la...

DLConsilier Scripăț Constantin-să dea Dumnezeu să fie și e nevoie de varianta ocolitoare. Atât vreau să mai spun, până la varianta ocolitoare, recomand domnului Președinte, să plombeze un pic drumul prin Letea. Mulțumesc și mult succes.

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache-deci. poate nu ați înțeles, licitația va avea loc în acest an, în 52 de zile...

DLPresedinte Dragoș Benea-de astăzi sau de luni cel târziu, 52 de zile, puteți să numărați.

DLConsilier Scripăț Constantin-băcăuanii au numărat ani de zile de promisiuni. DLPresedinte Dragoș Benea-să vă mai dau un amănunt, licitația cu contractul de supervizare a lucrării, fără de care nu se poate începe această investiție, deja a fost lansată și deschiderea ofertelor este pe 7 iunie. E un contract și acela de 1.200.000 euro, dar investiția nu poate începe dacă nu este adjudecată supervizarea. în rest, no coment, domnule Scripăț.

DLConsilier Scripăț Constantin-domnule Președinte, fapte, intrarea în teren. Nu supervizarea și altceva. De aia au nevoie băcăuanii. Mulțumesc.

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, după cum ați văzut, azi avem alături de noi, oameni care în acești ultimi ani, 7-8 ani de zile, au muncit foarte mult ca numele Bacăului să fie dus cât de departe în Europa. Și iată, că astăzi și am să încep prin a vă propune să începem direct cu punctul 2 și să lăsăm punctul unu după ce pleacă invitații. Astăzi, avem așadar echipa de volei feminin fete, care au obținut după 8 ani de zile, al treilea titlu de Campioană a României, un titlu care aduce Bacăului, împreună cu Echipa de Vicecampioni la Handbal masculin, aduce Bacăul pe locul 2 la sporturile pe echipe în România, după Constanța. Sperăm, la anul să fie chiar rezultate mai bune.

Am vrut astăzi să vină în fața dumneavoastră, oameni care prin munca lor, au dus numele Bacăului departe și sunt la această echipă și la aceste echipe și este același club.

Practic, Clubul Știința Bacău, și putem spune asta, este Clubul nr.l în România, nu numai că este club universitar, dar este clubul nr.l în România, la sport și nu mă refer doar la sporturile pe echipe ci și de la celelalte sporturi. Pentru acest lucru, avem pe ordinea de zi două puncte, primul - al doilea pe ordinea de zi, avem conferirea titlului de cetățean de Onoare domnului Grapă Florin și domnului Ghenadi Vasile, domnului Grapă Florin care este președintele acestui club și de mai bine de 25 de ani, dacă am înțeles bine, este la acest club, obținând rezultate remarcabile pentru sportul românesc și mai ales pentru sportul băcăuan, 3 titluri de Capioni naționali obținute cu echipa de Volei fete. Iată, acum sub conducerea dânsului, echipa de handbal masculin are 2 titluri de Vicecampioni naționali anul acesta și anul trecut, alte titluri obținute atât la atletism cât și la badminton și la celelalte sporturi și putem spune că acest club, Clubul Știința Bacău, este vin club etalon, putem afirma fără să fim lipsiți de modestie, al sportului românesc. Cred că în continuare, trebuie să-i dăm importanța cuvenită și de ce nu, după 8 ani de zile, să facem o strategie, să producem o strategie în acest an, pentru următorii 4 ani de zile, ca o dată cu finalizarea Sălii de Sport și acesta este un obiectiv important al municipalității, în 2 ani de zile să avem o sală de sport, pentru că, fac o paranteză aici, în acest an, echipa de handbal joacă în continuare în E.H.F dar mai ales echipa de volei joacă în Liga Campionilor și nu știu dacă mai putem juca în această sală, ne-ar trebui o sală nouă, o sală care să corespundă condițiilor din Liga Campionilor.

Așadar, vă propun domnilor, să le înmânăm titlul, de cetățean de onoare domnului Grapă Florin și domnului Ghenadi Vasile, mentorul, am înțeles al domnului profesor Grapă și să-i mulțumim pentru toată activitatea cea de 25 de ani, pe care dânsul a desfășurat-o, dar și pentru ceea ce a făcut pentru municipiul Bacău, pentru județul Bacău și pentru sportul românesc. Vreau doar atât să mai spun, că munca acestui om și munca acestor oameni, a făcut posibil ca numele Bacăului să fie rostit în foarte multe orașe ale Europei și cred eu, că cel mai important lucru pentru viitor este să îi respectăm pe acești oameni, care cresc sportivi, cresc caractere și fac cinste orașului Bacău. Domnule Președinte, dacă aveți ceva de spus.

DL Președinte Grapă Florin-multumesc frumos și sper că aceste onoruri să nu vină la sfârșitul carierei. Eu simt că mai pot și acum serios, nu spun că mai merg 25 de ani de aici încolo, dar simt că mai pot și într-un fel, simt că parcă sună clopoțelul, „hai lasă-ne și să vină altul”.

Vă mulțumesc mult, pentru că este o muncă depusă și o recunoaștere a dumneavoastră. Pe mine mă onorează, în același timp sper să mă și stimuleze, ca pe viitor să putem duce împreună numele municipiului Bacău și al județului Bacău, în cât mai multe colțuri ale țării și ale lumii. Mulțumesc și vă rog să mă scuzați dacă cumva vă așteptați la alt speech din partea mea, nu prea sunt un bun orator, mai mult cu practica.

Dl.Președinte Dragoș Benea-domnule președinte, la noi în politică când devii de onoare, e ca cântecul de lebădă.

DL Președinte Grapă Florin-e un pas înainte.

DLPresedinte Dragoș Benea-dacă devii de onoare, da.

DL Președinte Grapă Florin-vă mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Președinte și domnule antrenor, tocmai aici este problema. Noi vă conferim acest titlu, ca să vă oblige, să aduceți la Bacău ceva mai mult decât atât în Liga Campionilor. Așadar, să mai rămâneți dacă nu 25, măcar 35 de ani.

Totodată vrem să-i conferim titlul de cetățean de onoare și domnului profesor Ghenadi Vasile, care practic, hai să-i zicem așa, a fost un fel de fondator al volei-ului băcăuan, care a stat ani de-a rândul alături de echipele băcăuane și a participat din plin la toate succele acestei echipe. Domnule Ghenadi, aveți cuvântul.

Dl.profesor Ghenadi Vasile-bună ziua. Aș vrea să vă spun că titlul de acum se bazează pe două titluri anterioare, de antrenor emerit și profesor emerit, care au fost obținute pe baza rezultatelor din activitățile din învățământ și din sportul de performanță, titluri care mă onorează și care au deasupra și care susțin, pe cel de Cetățean de onoare al Municipiului Bacău, pentru care țin să mulțumesc celor care s-au gândit, celor care au inițiat și celor care realizează acum acest proiect de Cetățean de onoare. Și aș vrea să fac o singură precizare. Am promovat sportivi de aici în lotul național și la echipa Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor, plus alți jucători care au fost promovați în Handbal 7, că până atunci erau echipe de 11. Și dau numai câteva nume :Voinea Nicolae, Berzea de asemenea, pe care i-am promovat și care au jucat la nivel național și internațional.

Dl.Președinte Grapă Florin-am înțeles că i-ați schimbat destinul și domnului consilier Bogatu George.

Dl.profesor Ghenadi Vasile-da. îmi cer scuze. De asemenea, în volei, am început cu echipele masculine, cu echipele de băieți, care de asemenea, am promovat jucători la nivel național și internațional cum ar fi Beje Eduard care a jucat în echipa națională și care s-a întâlnit și la echipa Rapid cu alți jucători de elită, în Finala Cupelor Europene. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc în continuare multă dragoste pentru sport și activitatea sportivă. Sănătate multă. Vreau să-i mulțumesc și domnului Grapă, elevul meu, care m-a depășit ca și rezultate și pregătire.

Dl.consilier Ababei Radu-nici nu știu cu ce să încep, dacă aș vrea să expun situația în care sunt, pentru că sunt în „situație de incompatibilitate”, pentru că domnul profesor Ghenadi îmi este și mie mentor, chiar dacă nu vrea să recunoască. Aș vrea să vă spun că din motivarea din document, un punct important este acela, că domnul profesor este întemeietor de școală românească de educație fizică, dar Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, are la bază un pilon important în activitatea domnului profesor și am vrut să vorbesc astăzi, nu atât pentru a-i mulțumi domnului profesor și domnului Grapă (și cu dumnealui sunt într-o oarecare situație de „incompatibilitate”), dar am vrut să scot în evidență faptul că domnul profesor, împreună cu domnul Grapă, au scos în urmă cu cca 8 ani o carte, o lucrare foarte importantă care se numește „ Sportul, fenomen social” și am vrut să evidențiez chestia asta, tocmai că peste câteva momente se va vota proiectul pe Legea 350 pentru Sport și dacă vom vota proiectul, să nu uităm că sportul este un fenomen social. Vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, vreau să vă supun votului, cele două proiecte, să le dăm împreună ca să îi lăsăm să plece, pentru că echipa de volei, împreună cu domnul Grapă, trebuie să plece dacă nu mă înșel la Craiova, unde are loc Finala Cupei României. Le urăm succes, sperăm să facă o figură frumoasă, nu spun să câștige, dar dacă poate, ar bine să ia și cupa și campionatul și băieții de la handbal care au antrenament.

DL Consilier Scripăt Constantin-pe scurt, am un mare respect pentru cele două mari echipe. Apoi, vă felicit pe dumneavoastră pentru inițiativă. Dar să nu ne abatem atenția de la aceste sportive, pentru că ele sunt mari campioane și le felicit din inimă și trebuie să le tratăm ca atare. Am fost la finală. Avem o sală, Sala Sporturilor, de 2000 de locuri. Au fost locuri libere. Dacă le iubim cu adevărat, haideți să mergem prin școli, să mergem prin oraș, cum se merge cu caravana pentru circ. Pentru că oamenii nu au știut de eveniment. Ce vom face cu o sală de 7.000 de locuri, dacă nu reușim să adunăm 2.000.

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-păi o să vă trasăm dumneavoastră sarcini, să o umpleți.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-multumesc foarte mult, voi umbla cu propaganda prin oraș să aducem oamenii la sport. Vă urez mult succes în finala Cupei României și oricând voi fi la volei, sportul lor. Felicitări domnilor profesori, stafului tehnic și întregii echipe.

DLconsilier Ababei Radu-prin lege nu avem voie decât 1.800 de locuri. Deci 200 de locuri vom avea tot timpul goale, pentru siguranță.

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-haideti să trecem la vot și eu am să prezint cele două proiecte, nr. 2 și 27 A, iar băieții de la handbal vor pleca peste două săptămâni la finala Cupei României și sperăm să facă o figură frumoasă și ei. Vă rog expimați-vă votul. Dl.Primar prezintă expunerile de motive așa cum sunt anexate la mapa de ședință.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Cabinet Primar, Direcția Economică și Direcția Sport, Cultură Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-până vă exercitați votul, aș vrea să discutăm la punctul cu Legea 350. Față de anul trecut, avem o alocare cu cca 17 % mai mică pe sport. Asta se datorează și faptului că avem un buget mai mic cu cca. 17 % față de anul trecut, dar ne vom axa pe sporturile care au adus rezultate și care vor avea competiții interne și internaționale și aici mă refer la volei fete și handbal băieți. La clubul Știința, printr-o colaborare și printr-un consens cu domnul Florin Grapă, am hotărât să nu mai avem două echipe, una în Liga I, Știința și una în Liga a Il-a P.C.S.M, am unit cele două echipe, astfel încât vom avea o singură echipă „Știința” Bacău cu două reprezentări, una în Liga Națională și una în Liga a Il-a. în Liga a Il-a vor fi jucători până în 22 de ani, iar în Liga I ceilalți jucători, astfel încât să dăm posibilitatea juniorilor și celor de la tineret, să poată să acceadă direct în meciurile din Liga Națională. Deci, am unit cele două echipe, deci vom avea o singură alocare bugetară, e mai mică, v-am spus, dacă adunam cele două sume pe care le aveam anul trecut pe handbal, era mai mare. Deci, cum spuneam, acum suma este mai mică, dar să sperăm ca rezultatele lor să ne oblige să facem o rectificare mai înspre toamnă, dacă vom avea posibilitatea să facem acest lucru. Așadar, vă rugăm rezultatul, domnule Bîrzu.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Grapa Florin si domnului Ghenadi Vasile.

  S-a adootat

  21

  0

  0

  2.

  Art.2. - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-îi felicit și eu pe domnul profesor Ghenadi și pe domnul profesor Grapă și cu siguranță vor avea rezultate și vom modifica Regulamentul de conferire a titlului de cetățean de onoare și peste 25 de ani să-i acordăm din nou un titlu de cetățean. Mulțumim.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VO'

  rURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 108.712 lei (echivalentul a 25.000 euro) în vederea premierii unor sportivi, antrenori si membri ai statului tehnic ai Clubului Sportiv Știința Bacău, pentru castigarea titlului de Vicecampioana Naționala a României la Handbal Masculin 2013 si calificarea in EHF Cup.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  (2)-Tat integran S-a adoi

  jelui nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte tă din prezenta hotărâre.

  atat

  21

  0

  0

  Nr, crt.

  Nume/prenume

  Funcția

  Suma propusa (euro)

  3.

  1.

  IANCU DRAGOȘ S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  4.

  2.

  ROTARUIONUȚ S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  3.

  BONDAR MARIUS S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  6.

  4.

  GHIȚÂ RADU

  S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  7.

  5.

  NOVANC MARIUS S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  8.

  6.

  GEORGESCU IONUȚ S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  9,

  7.

  DA SILVA FERREIRA UELINGTON

  S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  10.

  8.

  DOSPINESCU FLORIN

  S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  li.

  9.

  PÂUNICĂ RAREȘ S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  12.

  10.

  TEVZADE SHOTA S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  13.

  11.

  BARZA SORIN S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  14.

  12.

  VOICA BOGDAN S-a adoptat

  Sportiv

  1.000

  21

  0

  0

  15.

  13.

  RAMBA IONUȚ S-a adoptat

  Sportiv

  1.200

  21

  0

  0

  16.

  14.

  GRIGORAȘ ȘTEFAN S-a adoptat

  Sportiv

  800

  21

  0

  0

  17.

  15.

  MANEA COSTEL S-a adoptat

  Sportiv

  800

  21

  0

  0

  18.

  16.

  MOYA   FLORIDO

  IGNACIO

  S-a adoptat

  Sportiv

  600

  21

  0

  0

19.

17.

LISZKAI SZILVESTER S-a adoptat

Sportiv

600

21

0

0

20.

18.

TAMAȘ RĂDUCU S-a adoptat

Sportiv

500

21

0

0

21.

19.

BUJOR GABRIEL S-a adoptat

Sportiv

800

21

0

0

22.

20.

CARALIVLADIMIR S-a adoptat

Sportiv

500

21

0

0

23.

21.

VOICA ELIODOR S-a adoptat

Antrenor principal

2.400

21

0

0

24.

22.

BURSUC STELIAN S-a adoptat

Antrenor

700

21

0

0

25.

23.

CIOBANUIOAN S-a adoptat

Manager

2.000

21

0

0

26.

24.

MATACHI GHEORGHE S-a adoptat

Maseur

500

21

0

0

27.

25.

BONT AȘ CORNELIU S-a adoptat

Maseur

400

21

0

0

28.

Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Sport Cultura Sanatate, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv „Știința” Bacău.

S-a adoptat

21

0

0

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache înmânează titlul însoțit de diploma și cheia orașului Municipiului Bacău, domnilor Profesori Grapă Florin și Ghenadi Vasîle.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-invităm fetele din Echipa de volei să vină în față să primească un buchet de flori și felicitările din partea domnului primar.

DLAntrenor Voica Eliodor-suntem onorați că am reușit pentru a doua oară consecutiv să obținem titlul de Vicecamioni naționali. Ne dorim să atingem performanța fetelor și premize sunt. Este realizabil cu ajutorul dumneavoastră în anul care vine pentru a aduce bucurie în primul rând suporterilor noștri, al tuturor iubitorilor sportului, mai ales sportul băcăuan. Vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule antrenor al echipei naționale și al echipei Știința Bacău, cât ne privește pe noi cei aflați aici în consiliu, vă spunem că vom face tot posibilul ca să aveți liniștea necesară, pentru obținerea unor performanțe așa cum ni le dorim cu toții și de ce nu, la anul să atacăm titlul și să atacăm pentru prima oară în istoria municipiului Bacău și să obținem un titlu de Campioană Națională.

Astăzi vom vota Legea 350, cu siguranță că vă veți obține și vă veți primi și drepturile salariale, pe care nu le-ați primit de cca. 3 luni de zile, noi știm treaba asta pentru că Guvernul a votat foarte târziu bugetul și trebuia să facem și noi pașii legali și necesari și vă promitem că lucrurile se vor rezolva foarte repede. Iar pe de altă parte, vreau să vă mulțumesc în numele executivului primăriei și a cetățenilor din acest oraș, al consiliului local, pentru faptul că ați dus și dumneavoastră numele Bacăului în Europa și iată că Știința Bacău la handbal, a fost prezentă pentru prima dată în grupele unei competiții europene E.H.F., obținând, zic eu, un rezultat onorabil pentru Bacău, fiind în primele 16 17

echipe în E.H.F. cu lotul pe care îl avem. Vreau să le mulțumesc, pe de altă parte, tuturor coechipierilor acestei frumoase echipe și sper ca mulți dintre cei care sunt acum la juniori să fie jucătorii de mâine ai echipei Știința Bacău, așa cum acum 7 ani de zile, împreună cu o echipă de juniori, din care astăzi mai sunt 6 la această echipă, dacă nu mă înșel, Ionuț Rotaru, Răducu Tamaș, Bondar, frații Bujor, apoi Iancu, Grigoraș și care mai sunt aici, mă scuzați dacă nu i-am adus în prim plan, apoi au venit și ceilalți, Ionuț Ramba și Ghiță și toți ceilalți. Eu cred că această echipă, care este legată foarte strâns sufletește de orașul Bacău, cu siguranță va aduce un titlul, așa cum ne dorim cu toții. Oricum, faptul că astăzi suntem în primele două orașe din România înseamnă pentru noi foarte mult, cu un buget corect din punctul meu de vedere, poate ar fi trebuit să fie mai mare, dar astea sunt posibilitățile pentru moment. Dacă la anul va fi mai bine, cu siguranță că noi vom încerca să alocăm și alte sume. Vreau să mulțumesc în final sponsorilor noștri, pentru ajutorul lor, vreau să le mulțumesc și fără ei nu ar fi fost posibil, pentru că ne trebuie 10 % din această sumă pe care noi o alocăm și este vorba de Dedeman Bacău, Agricola Internațional, Aerostar Bacău, sunt 4 mari firme care au ajutat sportul băcăuan. Așadar, vă mulțumim. Votul a fost dat. Astăzi, după ședința de consiliu, dacă reușim să aprobăm bugetul pentru Legea 350, vom da drumul și la sume. Domnișoara Clementina așteaptă să facă plata, astfel încât să aveți banii luni în cont. Vă mulțumim. Și acum mergeți la antrenament.

Și haideți să trecem la ordinea de zi, la punctul nr.l.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare’’ al municipiului Bacău, doamnei soprane ANGELA GHEORGHIU Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu am invitat-o astăzi aici pe doamna Angela Gheorghiu, pentru că vrem să-i facem diseară o surpriză și să-i înmânăm acest titlu, aveți invitații toți și consiliul local trebuie să fie diseară acolo, dar trebuie să votăm proiectul de hotărâre aici.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Pl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău, doamnei soprane ANGELA GHEORGHIU. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” doamnei soprane Angela Gheorghiu, pentru talentul, dăruirea si abnegația de care a dat dovada in strălucită sa cariera artistica.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. - Titlul. Dioloma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.

  S-a adontat

  20

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiii. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUHIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac-Diaconu La u ren tiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă, am înțeles că este un buget care este prevăzut cu plus, vrem ca pentru prima dată să nu mai fie un buget pe pierderi, sperăm să reușim.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescii Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun Ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUDLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

*

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau

în sală intră domnul consilier Manolache Cristinel - prezenți 21 de consilieri.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau, si a nivelului subvențiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populației din Municipiul Bacau

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-da. este vorba în primul rând de actualizarea pe care ne-au cerut-o A.N.R.-ul și A.N.R.S.C-ul, în primul rând.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică, Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau, si a nivelului subvențiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populației din Municipiul Bacau

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM1SABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de către SC CET SA Bacau, si a nivelului subvențiilor unitare valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata populației din Municipiul Bacau

 • 6, Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aproba cotizația anuala la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau” -ADIB, in cuantum de 200 000 lei;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art 2. Se mandateaza dl. Padureanu Leonard Stelian, avand calitatea de reprezentant al unitarii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza:

  • - Pentru județul Bacau - 200 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacau - 200 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III cuprinse in Proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Bacau ”-15 000 lei;

  • - Slanic Moldova - 3000 lei;

  • - Comune - 500 lei.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art 3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac -Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovldiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-$ef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil cu un amendament la Art.2, în sensul înlocuirii domnului primar Romeo Stavarache cu domnul Pădureanu Stelian Leonard.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun Ia vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Bîrzu Ilie. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aproba cotizația anuala la patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”, in cuantum de 300 000 lei;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. Se mandateaza dl. Padureanu Leonard Stelian, avand calitatea de reprezentant al unitarii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotarare, precum si după cum urmeaza:

  • - Pentru Județul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacau - 300 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul II - Municipiul Onești - 30 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III - 15 000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație sub 3000 locuitori - 1000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 3000 si 5000 locuitori - 2000 lei;

  • - Pentru comune cu o populație intre 5000 si 10000 locuitori -2500 lei;

  • - Pentru comune cu o populație peste 10000 locuitori - 3500 lei; S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau, Prefectului Județului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 8, Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 24 mai 2013-2 iunie 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- este vorba despre tradiționalul turneu de la Bacău. Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DEGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășură la Bacau în perioada 24 mai 2013-2 iunie 2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 24 mai 2013-2 iunie 2013

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurentiu , dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate” ediției a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate” ediției a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășura la Bacău in perioada 15-18 mai 2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Universitatea „Vasile AIecsandri”din Bacău, în vederea organizării „Conferinței Internaționale de Științe Aplicate” ediției a VII- a din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfășură la Bacău in perioada 15-18 mai 2013

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac Diaconu Laurentiu. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea Revistei „Plumb” Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea Revistei „Plumb”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU DLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Culturală „Octavian Voicu” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, la editarea și publicarea Revistei „Plumb”

 • 11, Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război »

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război»

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIORJEL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

—    -   -4.

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea și tipărirea împreună cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala « General Eremia Grigorescu » a publicației trimestriale « Veteranul de Război»

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la organizarea Conferinței Internaționale «Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășură în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la organizarea Conferinței Internaționale «Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășura în perioada 23 - 25 mai 2013, în Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” la organizarea Conferinței Internaționale « Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field - OPROTEH 2013 », ediția a X, care se va desfășură în perioada 23-25 mai 2013, în Bacău

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, impreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘ ANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau, în vederea organizării Etapei Naționale Individuale de Enduro, ce se va desfășura la Bacău în perioada 24-26 mai 2013.

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Consilier Bogatu George pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a III a a evenimentului sportiv „Raliul Moldovei 2013”

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: D-NA FLOREAIRINA-DANIELA ȘI DL. BOGATU GEORGE

Dl.Consilier Bogatu George-stiti foarte bine, cum domnul primar sprijină sportul în general, s-a gândit sa participe și la parteneriatul cu Consiliul Județean, pentru a sprijini competiția de raliuri, care știți foarte bine că a mai avut loc la Bacău și cred că atunci s-a creat o emulație deosebită în jurul orașului. Fiind Campionatul Național de raliuri, atenția presei, mass-mediei va fi îndreptată aici. Se dă startul din Centru, din fața Prefecturii, iar parcul de mașini care vor participa la competiție, va fî zonă închisă a hotelului Decebal. Și cred ar fî bine să sprijinim această competiție, cum ați sprijinit și anii trecuți.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescii Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

PLConsilier Scripăt Constantin-domnule Primar, domnule Președinte de ședință, păcat că nu mai este în sală și domnul Președinte Dragoș Benea.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-haidetî să-1 invităm data viitoare aici, dacă vreți. PLConsilier Scripăt Constantin-vine numai la ce-i convine. Domnule Primar, este un proiect care într-adevăr trebuie promovat, dar sportul e cam de fițe și nu se adresează 36

comunității băcăuane și nu numai atât. Ne-ați atașat la mapă hotărârea consiliului județean, prin care ei au aprobat suma deja în numele nostru. „Contribuția Consiliului Local este de...” Uitați-vă la articolul 2 la hotărârea consiliului județean.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache- nu, este vorba de un parteneriat, de asta noi votăm suma noastră și ei au votat suma lor, iar împreună facem un parteneriat pe proiect. Eu le-am cerut să facem un proiect comun.

DLConsilier Scripăt Constantin-luăm act sau votăm?

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-votăm.

DLConsilier Scripăt Constantin-si atunci de ce au trecut la articolul 2 suma, în hotărârea de consiliu județean, „ contribuția consiliului local este de 600........

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-aia a fost propunerea parteneriatului.

DLConsilier Scripăt Constantin-rog, aici trebuie mai multă atenție și fac un apel la domnul Prefect, că nu este în regulă. Dacă o votăm, nu să o voteze mai întâi consiliul județean. Consiliul județean au atributul lor și noi atributul nostru.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-ei votează în dreptul lor și noi în dreptul nostru. DLConsilier Scripăt Constantin-fac trimitere la hotărâre, prin care ne spune telegrafic „ contribuția consiliului local este...”. De unde știu ei? Poate o majorăm...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Scripăț, dacă este vorba de un parteneriat, este normal ca această unitate administrativă care este județul, este normal să aprobe și participarea noastră...

DLConsilier Scripăt Constantin-parteneriatuL nu participarea.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-corect. parteneriatul, dar și participarea. DLConsilier Scripăt Constantin-poate și participarea, dar ca propunere.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-normal. că ei nu au putere juridică, dar au obligația să aprobe această participare.

DLConsilier Scripăt Constantin-asta era una.

2.Sportul se adresează județului Bacău. Au mai fost, au succes, dar repet, este un sport în județ.

DLConsilier Bogatu George-în oraș, domnule Prefect.

DLConsilier Scripăt Constantin-în oraș e foarte bine. Și i-aș mai propune domnului Președinte Județean, să mai susțină și sporturile de masă. Ați văzut ce a fost aici. S-a implicat? Vine acum cu premierul Ponta, să se tragă cu mașina și să zâmbească băcăuanilor. Vă spun eu, evenimentul ăsta urmează să fie. Haideți să încercăm sportul de masă, să-I promovăm și să-1 finanțăm. Vă mulțumesc.

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-noi facem, îl promovăm, ați văzut.

DLConsilier Scripăt Constantin-v-am apreciat în mod deosebit, domnule Primar. V-am apreciat și vă respect, domnule Primar și meritați pentru aceasta stima și respectul băcăuanilor.

DLConsilier Bogatu George-Domnule Prefect, ăsta e proiect inițiat de mine, m-ați atacat pe mine acum.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a III a a evenimentului sportiv „Raliul Moldovei 2013”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19

voturi « pentru » și 1 „abținere”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privinc

încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onești, în vederea organizării ediției a III a a evenimentului sportiv „Raliul Moldovei 2013”

16. Se trece Ia punctul 16 al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes local, în baza Legii nr.350/2005

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Unitatea de Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu două amendamente. La Domeniul Culte, la poziția 24 o suplimentare cu 20.000 , este vorba de Biserica Ortodoxă Sf.Neculai, are probleme mari cu rezistenta și are nevoie de o suplimentare și este o rezervă acolo. De asemenea, este o rezervă la Domeniul Sport de 5.200 și aș propune o suplimentare cu 5.000 la poziția „ Asociația Delfin”, poziția 28.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-am și eu un amendament, dacă e vorba de amendamente. Am văzut sumele sunt mari, e lăudabil. Se adresează foarte mult bisericilor, este foarte bine, domnule primar. Am terminat cu școlile și chiar am terminat cu școlile și e bine să îndreptăm spre această zonă.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-în general, mă scuzați că vă întrerup, în general am dat pe proiecte care sunt în construcții, nu pentru alte activități. Asta am făcut.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-o paranteză, am văzut la biserici, este și Biserica Sf. Treime de la jandarmi. S-au solicitat, sau s-a aprobat o sumă pentru reabilitare termică, sau izolație.

Domnule Primar, sau mai bine m-aș adresa domnului Viceprimar, că e inițiatorul proiectului, 150 milioane de lei vechi, pentru o hidroizolație este foarte puțin. Această operație nu se poate face în două etape, știți foarte bine. Când ai început-o, ori o faci, ori n-o faci. Poate că dacă era altă construcție la biserică, o capelă, o casă praznicală, faci în două etape, construcțiea și apoi interioare, finisaje, etc. Rugămintea mea, întrucât mai sunt niște fonduri, haideți să suplimentăm suma, ca să poată face lucrarea acolo.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-mai avem acolo o rezervă, 10.000 lei, sunt de acord să-i alocăm acolo.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-Domnule Primar, această biserică este militară, mai avem și altele, la pompieri, la aviație, dar rețineți, nu are arondat nicio zonă din cartier sau cvartal de unde pot să mai vină niște fonduri. Din punctul asta de vedere eu zic că merită efortul.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-putem să mai punem, cred că mai avem o rezervă de 10.000.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-hidroizolatia trebuie făcută într-un an. E o operație.... Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl. Consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AB ABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELRJ-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi« pentru », a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Bîrzu Ilie.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian-vă rog frumos, la punctul II Domeniul Culte, punctul 35 este vorba de Parohia Ortodoxă Lazaret, care, cer ei, amenajarea în Curtea bisericii și punerea în valoare a lăcașului de cult. Cum să construiești biserică pe mormântul eroilor neamului?

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-nu se construiește, ameneajeză curtea.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian-nu. deja au făcut o gafa acolo, cu ajutorul nostru, fără să ne dăm seama, nu știm ce votăm, au făcut spațiu de joacă pentru copii, pe mormântul eroilor. Se dau copii în leagăn pe mormântul eroilor neamului românesc. DLprimar Ing.Romeo Stavarache-deci. noi nu am avizat nicio construcție.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian-deia am intervenit eu, am făcut gard, ca să nu mai intre acolo. Ei vor să mute și monumentul pe care l-am făcut noi, acolo a fost cimitir al eroilor. Nu poți construi biserică pe cimitir. Facem alt amendament. Facem un osuoar, dezgropăm, punem oasele acolo, e cu totul altceva. Nu sunt de acotd cu această problemă.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-domnule consilier, am discutat cu Preasfințitul Ioachim Băcăuanul această problemă, personal.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian-cu cine ați discutat?

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache- am discutat cu Preasfințitul Ioachim Băcăuanul. DLConsilier Timofte Paul-Valerian- Preasfințitul Ioachim Băcăuanul a avut avizul nostru să facă Parohie acolo, stimate domnule primar. Nu erați dumneavoastră în funcție atunci, cu alt primar al Bacăului. Știm despre ce este vorba, acolo sunt 2.500 de oameni morți în 50 de gropi comune, sunt francezi, sunt ruși, sunt români. Suntem populație civilă. Nu poți construi biserică pe cimitir.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-noi nu am dat pentru biserică, ați văzut. Noi am dat pentru amenajare curte, să facă frumos acolo, să dea drumul la ea.

DLConsilier Timofte Paul-Valerian—au făcut deja gafa că au făcut scrânciobe și jocuri pentru copii cu autism.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-îl lăsam așa pentru că este pentru amenajarea curții, nu dăm niciun aviz pentru restul.

DLConsilier Bîrzu Ilie-documentatia care este depusă la primărie, este pentru amenajarea curții, exact ce spunea și domnul primar. Am văzut documentația.

D1. Secretar Nicolae-Ovidin Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl. Consilier Scripăț Constantin.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENĂ

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULĂI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

1

-


Cu 19 voturi « pentru » și lvot „împotrivă” a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Scripăț Constantin.


Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005 Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  Număr voturi

  PENTRli

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă Lista sesiunii de selecție din anul 2013, a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  Nr. Crt.

  Nr.de înregistrare al dosarului

  Denumire solicitant

  Denumirea proiectului

  Suma propusă de către comisie

  I DOMENIUL SPORT

  2.

  1

  25112/

  10.04.2013

  ASCOCIATIA TOP SPORT BACAU S-a adontat

  Menținerea in eșalonul fruntaș al Ligii Naționale de Handbal si participarea intr-o cupa europeana a echipei de seniori Stiinta Municipal Bacau

  5.150.000,00

  19

  0

  1

  3.

  2

  25041/

  10.04.2013

  FUNDAȚIA "PRO STIINTA" BACAU S-a adontat

  Participarea în competiții naționale și internaționale a sportivilor legitimați la CS Stiinta Bacau

  2.200.000,00

  19

  0

  1

  4.

  3

  25406/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA SPORT CLUB BACAU

  S-a adontat

  SPORT CLUB BACAU - drumul spre liga a 2-a

  1.200.000,00

  19

  0

  1

  5.

  4

  25133/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ARENA 2011

  S-a adoptat

  Optimizarea activitatii sportive de performanta si lărgirea bazei de selecție in municipiul Bacau

  600.000,00

  19

  0

  1

  6.

  5

  25381/

  12.04.2013

  CLUB SPORTIV AEROSTAR BACAU S-a adontat

  Educarea tinerilor prin sport in sistem amator si profesionist si susținerea mișcări sportive in comunitatea locala in anul 20 U

  330.000,00

  19

  0

  1

  7.

  6

  25346/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA SPORTIVA PALESTRA BACAU S-a adoptat

  Sprijinirea performantei juniorilor bacauani in luptele greco-romane

  45.000,00

  19

  0

  1

  8.

  7

  25205/

  11.04.2013

  ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM S-a adoptat

  Srijinirea pregătirii atletilor de performanta

  45.000,00

  19

  0

  1

  9.

  8

  25291/

  12.04.2013

  CLUB SPORTIV DAN BOTEZATU S-a adoptat

  Un nou început

  40.000,00

  19

  0

  1

  10.

  9

  24950/

  09.04.2013

  ASOCIAȚIA TOTAL VOLEI BACAU S-a adoptat

  Sprijinirea echipelor de volei ale CSS Bacău pentru participarea in competiții la nivel național

  40.000,00

  19

  0

  1

  11.

  10

  25189/

  11.04.2013

  ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE JUDO BACAU S-a adoptat

  Afirmarea judokanilor la campionatele naționale si internaționale de judo

  40.000,00

  19

  0

  1

  12.

  11

  25130/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BACAU S-a adoptat

  Susținerea Echipei - Elita de juniori under 19 in competiții

  55.000,00

  19

  0

  1

  13.

  12

  25007/

  10.04.2013

  ASC CONDORUL LILIECI

  S-a adoptat

  Susținerea financiară a clubului pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor

  20.000,00

  19

  0

  1

  14.

  13

  25327/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA CS NAUTICA BACAU S-a adoptat

  Sprijinirea înotului in anul competitional 2013

  50.000,00

  19

  0

  1

  15.

  14

  24613/

  05.04.2013

  BRONX POWERLIFTING CLUB BACAU S-a adoptat

  Performanta sportiva un mod de viata

  25.000,00

  19

  0

  1

  16.

  15

  25348/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOLDOSPORT S-a adoptat

  Susținerea tenisului de inalta performanta pentru competițiile anului 2013

  25.000,00

  19

  0

  1

  17.

  16

  25294/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA JUDO CLUB ROYAL

  S-a adoptat

  Susținerea si promovarea judoului Bacauan in anul competitional 2013

  20.000,00

  19

  0

  1

  18.

  17

  25109/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA SPERANȚA VOLEI FETE BACAU S-a adoptat

  Pregătirea tinerelor voleibaliste 10-16 ani pentru sportul de performanta

  30.000,00

  19

  0

  1

  19.

  18

  25105/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA TOP HANDBAL BACAU S-a adoptat

  Susținerea, instruirea centralizata organizarea competițiilor la nivel de minihandbal in municipiul Bacau

  25.000,00

  19

  0

  1

  20.

  19

  25399/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE MINIFOTBAL BACAU S-a adoptat

  Campionatul Municipal de Minifotba! ediția 7

  10.000,00

  19

  0

  1

  21.

  20

  25401/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV OBLIO S-a adoptat

  Sport si sanatate pentru coti

  10.000,00

  19

  0

  1

  22.

  21

  25180/

  11.04.2013

  CLUB SPORTIV GREEN CLUB S-a adoptat

  Susținerea financiara a asociației pentru participarea in campionatul diviziei D si a echipei dejuniori grupa C

  10.000,00

  19

  0

  1

  23.

  22

  25315/

  12.04.2013

  CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACAU S-a adoptat

  Promovarea pescuitului sportiv si amenajarea zonei de pescuit lacul Bacau

  25.000,00

  19

  0

  1

  24.

  23

  25378/

  12.04.2013

  CLUBULSPORTIV X-CAPE BACAU S-a adoptat

  Sanatate prin sport de performanta

  20.000,00

  19

  0

  1

  25.

  24

  25405/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA CLUB TENIS 60

  S-a adoptat

  Revitalizarea tenisului de masa in rândul etevitor si tinerilor din municipiul Bacau

  10.000,00

  19

  0

  1

  26.

  25

  24969/

  09.04.2013

  CLUBULSPORTIV SAGA BACAU

  S-a adoptat

  Susținerea performantei tirului cu arcul in Bacau

  15.000,00

  19

  r o

  1

  27.

  26

  25290/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA DELTA RANGERS AIRSOFT CLUB

  S-a adoptat

  Airsoftul bacauan la nivel de performanta

  10.000,00

  19

  0

  1

  28.

  27

  25113/

  10.04.2013

  CS VOLEI CARPATI BACAU

  S-a adoptat

  Turneul de volei masculin „OLD BOYS PRIETENIA,, BACĂU 2012

  15.000,00

  19

  0

  1

  29.

  28

  25396/ 12.042013

  ASOCIAȚIA DELFIN 2012 BACAU S-a adoptai

  Cupa Delfin la sărituri in apa

  5.000,00

  19

  0

  1

  30.

  29

  25340/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA SPORTIVA MAGIC BALL

  S-a adoptat

  Baschet performant pentru elevi

  5.000,00

  19

  0

  1

  II DOMENIUL CULTE

  31.

  1

  25374/

  12.04.2013

  Biserica Ortodoxa de StilVcchPSfantul Uie" Bacau

  S-a adoptat

  Realizare strane credincioși Biserica de stil vechi Sf. Ilie Bacau

  60.000,00

  19

  0

  1

  32.

  2

  25385/ 12.042013

  Parohia Sf Gheorghe Bacau

  S-a adoptat

  Execuție vitralii artistice la Biserica „Sf. Gheorghe" Bacau

  35.000,00

  19

  0

  1

  33.

  3

  25338/12.0

  4.2013

  Parohia "SfIoan" Bacau

  S-a adoptat

  Instalații de iluminat exterior

  7.000,00

  19

  0

  1

  34.

  4

  25173/11.0

  4.2013

  Parohia Nașterea Maicii Domnului S-a adoptat

  Reabilitare lacas de cult

  40.000,00

  19

  0

  1

  35.

  5

  25260/12.0 42013

  Parohia Ortodoxa Lazaret

  S-a adoptat

  Amenajare Curte Biserica si punere in valoare a lăcașului de Cult

  40.000,00

  18

  0

  2

  36.

  6

  25132/10.0 42013

  Parohia "Izvorul Tămăduirii" Bacau S-a adoptat

  Consolidare, extindere și amenajare lăcaș de cult ortodox

  180.000,00

  19

  0

  1

  37.

  7

  25251/11.0

  4.2013

  Parohia "Sf Voievozi" Scrbancsti

  S-a adoptat

  Construcție si instalații lăcaș de cult - Biserica Pogorârea Sf. Duh

  180.000,00

  19

  0

  1

  38.

  8

  24714/08.0 42013

  Parohia Romano catolica Sf Cruce S-a adoptat

  întreținere si punerea in valoare a lăcașului de cult (reparație acoperiș)

  80.000,00

  19

  0

  1

  39.

  9

  25074/ 10.042013

  Intrarea Domnului in Ierusalim

  S-a adoptat

  Construcția Bisericii Intrarea Domnului in Ierusalim

  175.000,00

  19

  0

  1

  40.

  10

  25324/

  12.04.2013

  Parohia "SC Treime" S-a adoptat

  Înlocuire acoperiș la Biserica Sf. Treime

  40.000,00

  19

  0

  1

  41.

  11

  24715/

  08/04.2013

  Parohia romano-catolica “Sf. Nicolae" S-a adoptat

  întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

  200.000,00

  19

  0

  1

  42.

  12

  25351/ 12.04.2013

  Biserica Creștina Baptista "Botei" S-a adoptat

  Reabilitare si consolidare clădire lacas de cult

  15.000,00

  19

  0

  1

  43.

  13

  25241/

  11.042013

  Parohia "Sf Dumitru" Narcisa Bacau S-a adoptat

  Construcție si amenajari interioare așezământ social filantropic-cantina sociala

  150.000,00

  18

  0

  2

  44.

  14

  25390/ 12.042013

  Catedrala Inaltarea Domnului S-a adoptat

  Lucrări pictura la demisol si mobilier bisericesc

  550.000,00

  19

  0

  1

  45.

  15

  24713/ 08.042013

  Parohia Romano -Catolica Sf Francbc de Asissi-Izvoare S-a adoptat

  întreținerea și punerea în valoare a lăcașului de cult

  20.000,00

  19

  0

  1

  46.

  16

  25019/

  10.04.2013

  Biserica Sf. Voievozi CFR

  S-a adoptat

  Reabilitare centru social filantropic

  200.000,00

  19

  0

  1

  47.

  17

  24913/ 09.04 2013

  Parohia Sf Voievozi Izvoare

  S-a adoptat

  Reabilitare ansamblu bisericesc

  40.000,00

  19

  0

  1

  48.

  18

  25339/ 12.042013

  Parohia Ortodoxa "învierea Domnului" S-a adoptat

  Amenajare lacas cult - demisol

  100.000,00

  19

  0

  1

  49.

  19

  25103/

  10.04.2013

  Parohia Gheraicsti Bacau

  S-a adoptat

  Reparație capitala capela funerara si securizarea bisericii noi

  35.000,00

  19

  0

  1

  50.

  20

  24796/ 08.042013

  Biserica pt tineri "întâmpinarea Domnului"

  S-a adoptat

  Construire clădire cu destinația BISERICA PENTRU TINERI "întâmpinarea Domnului"

  300.000,00

  19

  0

  1

  51.

  21

  23887/

  28.03.2013

  Biserica Creștin după Evanghelie "Vestea Buna" Bacău

  S-a adoutat

  Amenajare si finisări exterioare si interioare

  35.000,00

  19

  0

  1

  52.

  22

  25398/

  12.04.2013

  Asociația Religioasa Adunările Iui Dumnezeu din Romania "Filiala Sf.Treime" Bacau S-a adootat

  Reabilitare subsol lacas de cult

  30.000,00

  19

  0

  1

  53.

  23

  24465/ 04/04/2013

  Biserica Adventista de ziua a 7-a Conferința Moldova biserica locala, Bacau-Centru S-a adootat

  întreținerea si punerea in valoare a lăcașului de cult

  35.000,00

  19

  0

  1

  54.

  24

  25172/

  11.04.2013

  Parohia Ortodoxa Sf Nicolae

  restaurarea Bisericii Sf Nicolae

  200.000,00

  19

  0

  1

  55.

  25

  24965/

  09.04.2013

  Biserica lui Dumnezeu Apostolica Cultul Penticostal

  S-a adoptat

  Amenajare Interioara a lăcașului de cult

  40.000,00

  19

  0

  1

  56.

  26

  24712/

  08.04.2013

  Parohia Romano-catoiica Inima Neprihănită a Măriei S-a adootat

  întreținere si punerea in valoare a lăcașului de cult

  15.000,00

  19

  0

  1

  57.

  27

  25153/

  11.04.2013

  Parohia Sf Treime Jandarmi Municipiul Bacau

  S-a adootat

  Reabilitare termica lacas de cult

  15.000,00

  19

  0

  1

  58.

  28

  25410/ 12.042013

  Parohia "Sfinții Trei Ierarhi"

  S-a adootat

  Punere in valoare, lacas de cult

  20.000,00

  19

  0

  1

  III. DOMENIUL SOCIAL

  59.

  1

  25392/

  12.042013

  FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

  S-a adoptat

  Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din Municipiul Bacău

  59.130,00

  19

  0

  1

  60.

  2

  25391/12.0

  4.2013

  FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

  S-a adootat

  Centrul Comunitar Mozaic

  14.175,00

  19

  0

  1

  61.

  3

  25268/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI NEUROMOTOR BACĂU S-a adootat

  Prevenție, intervenție timpurie-recuperare

  27.554,00

  19

  0

  1

  62.

  4

  25326/1

  2.04.2013

  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR „OVIDENIA BACĂU 2005"

  S-a adoptat

  Dezvoltarea serviciului social “Masa pe roți”

  50.855,00

  19

  0

  1

  63.

  5

  25321/

  12.04.2013

  SOCIETATEA NAȚIONALA DE CRUCE ROȘIE BACĂU S-a adoptat

  Centrul de servicii de îngrijire și asistență Ia domiciliu pentru persoane vârstnice - Deschideți o ușă!

  31.378,00

  19

  0

  1

  64.

  6

  25288/

  12.042013

  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMĂNIA NUMITĂ „BETANIA”

  S-a adoptat

  Centrul de zi “Delfinul” pentru copii cu autism

  101.386,00

  19

  0

  1

  65.

  7

  25298/12.0

  4.2013

  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA-ROMÂNIA NUMITĂ „BETANIA”

  S-a adoptat

  Centrul de Integrare a Tinerilor

  118.246,00

  19

  0

  1

  66.

  8

  25345/12.0

  4.2013

  ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU

  S-a adoptat

  Locuință protejată pentru vârstnici

  23.157,00

  19

  0

  1

  67.

  9

  25232/11.0

  4.2013

  FUNDAȚIA “EPISCOP MELCHISEDEC”-FILIALA BACĂU

  S-a adoptat

  Pentru trup și suflet

  7.785,00

  19

  0

  1

  IV. DOMENIUL EDUCAȚIE TINERET MEDIU

  68.

  1

  24711/

  08.04.2013

  ASOC. „DESPĂRȚĂMÂNTUL ASTRA” V. ALECSANDRI

  S-a adoptat

  Acasă la noi

  5.000,00

  19

  0

  1

  69.

  2

  24611/

  05.04.2013

  ASOCIAȚIA „ARMONIE Șl CULOARE”

  S-a adoptat

  Festivalul tinerelor talente

  8.000,00

  19

  0

  1

  70.

  3

  25342/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI „ȘCOALA GENERALĂ NICU ENEA”

  S-a adoptat

  Nicu Enea la el acasă

  8500,00

  19

  0

  1

  71.

  4

  25360/

  12.04.2013

  FUNDAȚIA „SFÂNTUL IOAN BOSCO”-BACĂU

  S-a adoptat

  Strălucind ca astrele în lume

  8.000,00

  19

  0

  1

  72.

  5

  24627/

  05.04.2013

  FUNDAȚIA „IA-ȚI ACASĂ UN PRIETEN”

  S-a adoptat

  Susținerea activității adăpostului de câini fără stăpân

  15.000,00

  19

  0

  1

  73.

  6

  24383/

  03.04.2013

  FUNDAȚIA „NO NAME" BACĂU

  S-a adoptat

  Concursul de informatică „NO NAME” ediția a XVHI-a

  19.000,00

  19

  0

  1

  74.

  7

  25234/

  11.04.2013

  FUNDAȚIA „EPISCOP MELCHISEDEC”

  S-a adoptat

  Viața ta e în mâinile tale

  3.000,00

  19

  0

  1

  75.

  8

  25140/

  11.04.2013

  ASOCIAȚIA „VICTORIA” S-a adoptat

  Educație și sănătate prin sport

  25.000,00

  19

  0

  1

  76.

  9

  24904/

  09.04.2013

  SERBAN LUCIAN S-a adoptat

  Bacău: Palimpseste Urbane

  4.000,00

  19

  0

  1

  77.

  10

  25322/

  12.04.2013

  CRUCEA ROȘIE S-a adoptat

  Concursul „Sanitarii Pricepuți”

  10.000,00

  19

  0

  1

  78.

  11

  25018/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

  S-a adoptat

  Dezvoltare personală prin învățare și citire rapidă

  4.000,00

  19

  0

  1

  79.

  12

  25264/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL” S-a adoptat

  Start up Antreprenor

  10.000,00

  19

  0

  1

  80.

  13

  25314/

  12.04.2013

  CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE

  S-a adoptat

  Voluntariat pentru mediu

  20.000,00

  19

  0

  1

  81.

  14

  24455/04.0

  4.2013

  MĂRIC IOAN S-a adoptat

  Tradiții băcăuane

  5.000,00

  19

  0

  1

  82.

  15

  25400/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „OBLIO ȘI PRIETENII”

  S-a adoptat

  VaracuOblio

  1300,00

  19

  0

  1

  83.

  16

  25240/

  11.04.2013

  ASOCIAȚIA „MIE ÎMI PASĂ!”

  S-a adoptat

  Vacanță activă 2

  3.000,00

  19

  0

  1

  84.

  17

  25031/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA „DERZIS ERUDITIO” S-a adoptat

  Sportul băcăuan

  7.000,00

  19

  0

  1

  85.

  18

  25330/

  12.04.2013

  FIL1PCLAUDIU S-a adoptat

  Festival concurs de muzică ușoară pentru copii „Așchiuță”

  8300,00

  19

  0

  1

  86.

  19

  25114/

  10.04.2013

  ROTARU BIANCA ANDREEIA S-a adoptat

  Studio fotografie

  5.000,00

  19

  0

  1

  87.

  20

  25149/

  11.04.2013

  ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA „ȘC. AL. I. CLIZ A - BACĂU” S-a adoptat

  Școala de Vară

  10.000,00

  19

  0

  1

  88.

  21

  25307/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „ALBINUȚA VESELĂ”

  S-a adoptat

  Sunt român, român voinic

  6.000,00

  19

  0

  1

  89.

  22

  25371/

  12.04.2013

  ȘENDREA EUGEN S-a adoptat

  Istoria Bacăului

  3.000,00

  19

  0

  1

  90.

  23

  25355/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „CENTRUL EUROPEAN DE EDUCAȚIE $1 TRAINING”

  S-a adoptat

  Academia tinerilor antreprenori băcăuani

  2.000,00

  19

  0

  1

  91.

  24

  25261/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA COMUNITARĂ „BRAȚELE PĂRINTEȘTI” S-a adoptat

  Activități recreative și culturale în rândul persoanelor cu deficiente de auz

  3.000,00

  19

  0

  1

  92.

  25

  25039/

  10.04.2013

  ASOCIAȚIA „KARPEN 2010” S-a adoptat

  Viitorul verde al Karpenului

  7.000,00

  19

  0

  1

  93.

  26

  25325/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR „OVIDENIA BACĂU 2005” S-a adoptaț

  Atelier pentru dezvoltarea creativității și a inteligenței socio-emoționate

  7.000,00

  19

  0

  1

  94.

  27

  25367/

  12.04.2013

  MIOARA IACOB

  S-a adoptat

  Concertul pentru suflet ediția a lll-a

  9.000,00

  19

  0

  1

  95.

  28

  24567/

  04.04.2013

  POPESCUCATINCA S-a adoptat

  Culorile Bacăului

  3.000,00

  19

  0

  1

  96.

  29

  25397/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „MUTATIS MUTAND1S”

  S-a adoptat

  Mass-medinși (non)educația tineri lor S.O.S. spațiul public

  9.000,00

  19

  0

  1

  97.

  30

  25329/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DE LA ȘCOALA „MIRON COSTIN” S-a adoptat

  Vocea mea e vocea școlii mele!

  3.000,00

  19

  0

  1

  98.

  31

  25408/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „UNLIMITED CONNECTIONS”

  S-a adoptat

  Educație pentru o carieră europeană

  20.000,00

  19

  0

  t

  99.

  32

  24404/

  03.04.2013

  ASOCIAȚIA „ȘCOALA DE PI AN DRAGOS LUNGU” S-a adoptat

  Concursul Internațional de Pian „Frederic Chopin"

  7.000,00

  19

  0

  1

  100.

  33

  25292/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA ALBIA S-a adoptat

  Tradiție și educație prin voluntariat

  5.000,00

  19

  0

  1

  101.

  34

  25404/

  12.04.2013

  FUNDAȚIA COMUNITARĂ

  BACĂU

  S-a adoptat

  Sari pentru comunitate

  7.000,00

  19

  0

  1

  102.

  35

  25379/

  12.04.2013

  IONICA SORIN VASILE S-a adoptat

  Școala-plămânul verde

  7500,00

  19

  0

  1

  103.

  36

  25407/

  12.04.2013

  ION1ȚĂ ELENA S-a adoptat

  Repere aeronautice băcăuane

  1300,00

  19

  0

  1

  104.

  37

  25382/

  12.04.2013

  IMBIR TEREZA M1HAELA S-a adoptat

  Atelier 1T creativ

  7.000,00

  19

  0

  1

  105.

  38

  25364/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA „TERRA MATER” S-a adoptat

  Un mediu mai curat pentru tine

  5.000,00

  19

  0

  1

  106.

  39

  25395/

  12.04.2013

  ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII PERSONALE S-a adoptat

  Alege să fit sănătos

  5.000,00

  19

  0

  1

  107.

  ARI

  Tehr S-a

  L 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei îice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiilor de evaluare, adoptat

  19

  0

  1

17* Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCJU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 2C

voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 și HCL nr. 299/27.12.2012

 • 18. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Județul Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău”

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-un proiect greu, dar sperăm noi să-1 realizăm. Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl.Gavrilescn Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Scripăt Constantin-domnule Primar, să avem în vedere la acest complex unic și transferul Stației de salvare către acea zonă. Decongestionăm centrul, le vine și lor greu și băcăuanilor, să facem centru unic.

Dl.primar Ing.Romeo Stavarache-ăsta e și obiectivul nostru, numai că anul acesta facem proiectarea, iar la anul încercăm să obținem finanțarea, Ministerul Afacerilor Interne...

DL Consilier Scripăt Constantin-iar pentru anul viitor, în locul Stației de salvare, o parcare imensă, e nevoie în zonă. Mulțumesc.

Nu mai sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Județul Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind asocierea U.A.T. Municipiul Bacau cu U.A.T. Județul Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău”

 • 20. Se trece ia punctul 20 al ordinii de zi și di. Președinte de ședință -Novac-Diaconu La u ren tiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavriiescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, astfel:

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  • ■  la Colegiul Național „Ferdinand 1” și la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, dl. Luchian Dragoș se înlocuiește cu dl. Tescaru Vasile, Viceprimar al Municipiului Bacău;

  • ■  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  • ■  la Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, dl. Tescaru Vasile se înlocuiește cu dl. Cojocaru Viorel, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • ■ S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  • ■  la Școala gimnazială „Nicolae lorga”, dl. Lazăr Florin se înlocuiește cu dna. Năstase Raluca, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • ■  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  • ■  la Colegiul Național „Ferdinand P, dl. Stavarache Romeo se înlocuiește cu dl. Pădureanu Leonard, Administrator Public;

  • ■  S-a adoptat

  20

  0

  0

  6.

  • la Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”, dna. Marcu Viorica se înlocuiește cu dl. Grițcu Gabriel, Director al Direcției de Servicii Publice;

  ■ S-a adoptat

  20

  0

  0

  7.

  • ■  la Școala gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”, dna. Neaga Corina se înlocuiește cu dna. Matei Ioana, Șef Serviciu Achiziții.

  • ■  S-a adoptat

  20

  0

  0

  8.

  ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 272/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  9.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 21, Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și di. Președinte de ședința - Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) la parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nlcolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) la parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață de 131,06 mp, situat în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 (fosta creșă nr. 3) la parter, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Fundației de Sprijin Comunitar.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 22. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunea , Alte terenuri”

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

PLGavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul ~ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunea „Alte terenuri”

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULA1

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC M1HAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunea „Alte terenuri”

 • 24, Se trece la punctul 24 ai ordinii de zi si di. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Corneiiu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Compartiment Evidență Contracte și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind stabilirea redeventei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - începând cu data de 01.03.2013 si nana la data de 01.03.2032 se aproba ca redeventa prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical din str. Miron Costin, nr. 70, sa fie stabilita la suma de 37,57 lei/m.p./an pentru spațiu si 32,86 lei/m.p./an pentru teren.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68523/04.04.2011, sunt si raman neschimbate, noua redeventa urmând a fi prevăzută intr-un act adițional care va fi semnat de către părțile contractante.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MUNTEANU ANAMARIA-CODRINA titularul contractului de concesionare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu La» ren tiu, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DI.Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA HUNA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurata în titlul Anexei nr. 3 din Hotararea nr. 76 din 20.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 26. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Ati avut la Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Bacau pe anul 2012.

Nu sunt discuții.

 • 27. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 28. Se trece la punctul 27.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncări”, ce se va desfășură la Bacau în data de 11 mai 2013

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DLGavrilescu Cornel îu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legiior Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix - aruncări”, ce se va desfășura la Bacau în data de 11 mai 2013

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Bacau, în vederea organizării „Concursului National de Atletism - Grand Prix -aruncări”, ce se va desfășura la Bacau în data de 11 mai 2013

 • 29, Se trece ia punctul 27.C. al ordinii de zi și di. Președinte de ședința -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013 la Petah Tikva - Israel.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-e vorba de orașul înfrățiț, ei au fost la noi, acum e vorba de elevii care merg la ei.

DLSecretar Nicoiae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Di.Gavriiescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Seviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013 la Petah Tikva - Israel.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

h-* 00

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, în perioada 22-30 iunie 2013 la Petah Tikva - Israel.

30» Se trece la punctul 27.D. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

PEGavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

31. Se trece la punctul 27.E. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Novac-Diaconu La u ren tiu. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil (clădire și teren) din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de fosta clădire a casei de Pensii, de pe strada Titulescu, pe care vrem să o luăm în administrare și proprietate, pentru a face acolo, probabil, serviciul social, dacă ni-o dă.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Pl.Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil (clădire și teren) din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

ABSENT

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit din sală

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil (clădire și teren) din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei -Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Dl. Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurentiu -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, a fost zi importantă pentru municipalitate. Bună ziua.

Dl. Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurentiu ^mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MV Ds.I-A-2/ Ex.l