Proces verbal din 24.12.2013

Proces verbal - Sedință ordinară a CLB din data de 24 decembrie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 24.12.2013, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

La începutul ședinței, un grup de colindători de la Liceul de Artă,,George Apostu” Bacău prezintă un program de colinde naționale și internaționale.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3804 din

 • 18.12.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.9593 din 18.12.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 9594 din 18.12.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de

 • 17.12.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GH1ORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

Cu 23 de voturi „pentru”, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 17.12.2013, a fost aprobat

D-ra Președinte de sedință-Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013 , al Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investirii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investirii pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizata.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014- 2015.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în

timpul anului 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreținere aferent anului 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, la Centrul Bugetar Creșe Bacău începând cu data de 01.01.2014.

Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru anul 2014 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, încheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „ Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă -Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și a unui drept de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție SA a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE P+l-2, STR.LETEA, NR.22 B, NR. 20 C, NR. 22 A , NR. 22, NR. 20 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

Beneficiari: PĂDUREANU RODICA-LENUȚA, din Bacău, GHERVAN BOGDAN , din Bacău, POP IOAN-GABRIEL- FLAVIU, POP MIRELA, din Bacău, IONIȚÂ GABRIEL, IONIȚĂ ELENA, din Bacău, ȘOVA-GÂTU LAUR, din Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.    Informare privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na LLIE DIANA-Inspector de Specialitate la Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a documentelor Consiliului Local

 • 18.    Diverse.

 • 18.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.C Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18.D Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - ați avut materialele la mapă. Peste ordinea de zi avem 4 proiecte, respectiv 18.A., 18.B.,18.C, 18.D., care v-au fost transmise.

De asemenea, vă propun să discutăm punctele 18A și 18 B primele, având în vedere prezența invitatului, dl.Dragoș Benea, Președintele Consiliului Județean. Bine ați venit, domnule președinte.

D1.S ecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

*

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SÂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența unei asemenea situații.

l.Se trece la punctul 18A al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRIST1NEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

2,Se trece la punctul 18B al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință - Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău”. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Drăgușanu Vasîle-as vrea să fac niște mențiuni. Vreau să relev faptul că această soluție de asociere este, cred, una dintre cele mai viabile, pentru a face ceva la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. Din punctul de vedere al consiliului local, aș vrea să pun în discuție faptul că, sau va fi pasul următor, participarea financiară la o astfel de modernizare, la lucrări de investiții, trebuie să se traducă pentru Municipiul Bacău, într-o participare prin majorare la capital, în acțiuni sau în active. Deci, asta ar însemna ca regia să se transforme în viitor într-o societate comercială, unde să se vadă contribuția Municipiului Bacău, că altfel nu se poate. Știm că orice cheltuială publică trebuie să fie concretizată într-un patrimoniu sau în participare la capital. Și cred că și legal ăsta e viitorul, asocierea între municipiu și consiliul județean, cred că este corectă. Nu știu dacă din punct de vedere juridic, regia trebuie pusă în asocierea asta. Că oricum regia este în proprietatea consiliului județean și cred că decidenții sunt consiliul județean și consiliul municipal și probabil că ulterior trebuie să se concretizeze de ceea ce înseamnă asocierea aceasta într-o nouă societate sau transformarea regiei existente într-o societate comercială. Cred că trebuia avut în vedere, în rest noi suntem de acord cu soluția ca Municipiul Bacău și Consiliul Județean să modernizeze acest punct important care bineînțeles, pe lângă autostrada care se va face, dacă se va face, în Moldova, o să dea o șansă investitorilor și creierea de locuri de muncă în această zonă. Mulțumesc frumos.

D-na Consilier Năstase Mar ia Raluca-uitându-mă pe scenariul nr. 3 de la bugetul propus de către dumneavoastră, văd că avem o cheltuială destul de mare pe linia bugetară 4.5 - dotări, înjur de 400.000 euro și nu văd în acest buget propus o actualizare de curs valutar, poate aveți în vedere să prindeți și această cheltuială care trebuie să o putem acoperi, din diferența de curs valutar.

Aceasta este o problemă și a doua pe care aș vrea să o ridic atenției dvs., este asupra managementului în perspectivă, asupra acestui proiect. Aș vrea să fim cu toții atenți, consiliul local, ca jumătate, noi investim jumătate din acești bani, aceștia să fie gestionați așa cum trebuie și în conformitate cu acest buget, procedurile de achiziție să fie transparente și în general cheltuielile să se facă cu mare atenție. Managementul, să fim atenți cum îl vom delega, pentru acest proiect important pentru Bacău. Vă mulțumesc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - mai sunt întrebări? Dacă nu, eu care sunt inițiator, trebuie să vă dau un răspuns. La ora actuală, regia are în patrimoniu, domnule Drăgușanu, acele active și automat, dacă vrem să transformăm, trebuie să luăm în calcul întreg patrimoniul. Noi facem o investiție, să zicem, numai într-o parte a patrimoniului, în capital, care este terminalul și o parte în accesoriile de lângă terminal, parcare, terminalul intermodal și uzina electrică. Tot ce ține de pistă și celelalte, încearcă consiliul județean să ia finanțare pe Fondul European pe Dezvoltare Regională. Este o sumă mare, promisiunea este fermă pentru anul viitor să intre în discuție această investiție, ca până la finalul anului 2015, odată cu terminarea și a investiției pe terminal, să fie finalizată și investiția pe pistă.

Deci, acum este clar că, cât privește partea noastră de investiție, nu putem ști care este partea noastră de contribuție, să știm exact cu cât intrăm. Noi am prevăzut în contractul de asociere, dacă ați văzut, 50% și 50% pe investiția care este actualmente pusă în discuție, terminalul, uzina electrică, parcare, turn. După ce se va face licitația, acestea sunt niște costuri estimative, după ce se va face licitația vom ști exact cu cât intrăm în capitalul regiei, dacă e nevoie să se modifice și putem modifica contractul, să devină o societate comercială, o discutăm la timpul oportun, când avem și datele pe care putem să le discutăm. Deci, acest lucru s-a discutat. Ceea ce s-a putut trece în contractul de asociere este trecut, cum este realizată, care e proporția realizării investiției pe care noi o realizăm acum și care este obiectivul investiției.

Mai departe, managementul. Bineînțeles că am prevăzut acolo în mod egal în funcție de investiția pe care o facem. Dacă noi introducem întreg capitalul, atunci nu mai poate fi în mod egal, pentru că capitalul lor este mult mai mare. Nu mai putem avea un număr egal de membri în consiliul de administrație și în management. Tocmai din această cauză am lăsat așa, am trecut în mod egal și membrii în consiliul de administrație, doar pe această investiție. Cum vom vedea imediat ce va fi făcută licitația, vom vedea și care sunt pașii următori. Domnule Președinte...

DLDragos Benea-Presedintele Consiliului Județean-doar câteva precizări vreau să fac și eu. Mulțumesc de invitație, mulțumesc de intenția de a intra în asociere cu consiliul județean pentru acest obiectiv, zic eu, de importanță și municipală și județeană, aș îndrăzni să spun eu chiar regională. într-adevăr dumneavoastră aveți acolo estimare de 13,5 milioane euro, fundamentate pe un studiu de prefezabilitate și aceste investiții presupun realizarea unui terminal modem de aproape 6.000 m.p. față de 800 cât are astăzi, deci de aproximativ 8 ori mai mare, uzina electrică, finalizarea turnului de control, o parcare cu 300 de locuri, o parcare, un terminal intermodal, mai exact o parcare pentru maxi-taxi, pentru autocare, pentru că s-a observat că foarte mulți pasageri, peste 70 % dintre pasagerii care tranzitează aeroportul internațional, sunt din județ, din regiune și vin cu mijloace de transport de genul celor pe care le-am pomenit.

Noi, consiliul județean, sperăm să finalizăm Studiul de fezabilitate, subliniez studiu de fezabilitate, undeva la sfârșitul lunii ianuarie, astfel încât în februarie, tot în consiliul județean și în consiliul local să venim cu indicatorii pe baza cărora vom organiza licitația.

Noi ne-am asociat aici de principiu pe 50 % din valoarea contractată. Eu sunt convins că valoarea contractată va fi sub valoarea de 13,5 milioane de euro și sper ca în luna februarie, după ce avem indicatorii de la Studiul de fezabilitate, să organizăm licitația. Având membri și în comisia de licitație și în comisia de recepție și membri în consiliul de administrație și vă spun din capul locului că o discuție legată de acționariat la o eventuală societate comercială sau Regie Autonomă Aeroportul, nu sunt refractar la o asemenea discuție. Cred că vom găsi împreună metode să armonizăm aceste aspecte.

Eu văd sosirea consiliului local la acest obiectiv, sau implicarea consiliului local la acest obiectiv, ca pe ceva benefic, nu ca pe un lucru pe care să-1 solicit astăzi și peste un an, 2 sau 3, să mă ascund. Consiliul local are o resursă financiară net superioară Consiliului județean și de aceea vă zic că nu privesc refractar o implicare cu acțiuni la o eventuală societate comercială.

Nu sunt foarte categoric ca să fac acum o promisiune sau o afirmație pentru că într-adevăr, celălalt obiectiv - pista, s-ar putea să o accesăm pe fonduri europene și fondurile europene au anumite restricții și reguli și vom vedea la momentul respectiv dacă putem sau nu putem discuta acest lucru. Ideia care este: Consiliul local vine cu o sumă importantă de bani pentru realizarea acestor obiective, vitală aș spune pentru punerea pe picioare a acestui obiectiv, care acum este doar funcțional, nu este un obiectiv modernizat. Datorită traficului, el a fost modernizat ultima dată în 2005, terminalul de pasageri, iar datorită traficului care a crescut și de 7 - 8 sau 10 ori, dacă ne raportăm la cifrele de trafic din 2004-2005. Este evident că ce se întâmplă acolo depășește limitele bunului simț, ca să nu spun și alte lucruri.

Am spus, este un aeroport funcțional, dar e departe de a fi la pretențiile și așteptările celor care îl tranzitează. Zburăm spre destinații europene, dar plecarea și sosirea la Aeroportul Internațional Bacău lasă mult de dorit. Ăsta este adevărul și nu privesc cu aroganță sau respingere sau refractar, orice solicitare din partea consiliului local pe următorii ani. Nu mă închid în interiorul acelei regii, nu ne închidem în interiorul Consiliului județean. E foarte bine venită această asociere și eu cred că este binevenită și în ochii băcăuanilor ca și cealaltă asociere pe radioterapie. Sunt obiective pe care Consiliul Județean nu poate de unul singur să le finanțeze, dar sunt obiective pe care băcăuanii își doresc într-un fel sau altul să le vadă realizate și modernizate. Singurul lucru bun care a rămas după concesionarea eșuată cu cei de la BLUE AIR, singurele lucruri pozitive care au rămas, sunt parcarea de avioane, care este finalizată și acest trafic de pasageri, care există datorită acestei societăți. Restul obiectivelor, pistă, turn de control, terminal și toate celelalte, nu au fost realizate ca urmare a contractului de concesiune. Acestea sunt amănuntele în linii mari, deschiderea noastră, a Consiliului județean, există, vă dați seama și repet, această propunere de a discuta sub formă de acțiuni în cadrul unei societăți comerciale rămâne deschisă.

Noi mai avem un model de succes, dacă putem spune așa, când spun „noi”, mă refer la Consiliul local și Consiliul județean, la Compania Regională de Apă, sunteți cu 1-2 procente peste noi, dacă nu greșesc, dar deciziile se iau cu 70%, ceea ce ne obligă la consens. Obligându-ne la consens, nici nu a fost cazul să apelăm vreodată la Statutul aceste societăți, CRAB, care vedeți, a fost privită la început cu teamă, această asociere și uite, acum implementează fonduri de peste 100 milioane și în municipiu și în județul Bacău și ne pregătim să depunem o aplicație bună pentru CRAB, tot pe POS Mediu, estimăm noi 150 milioane euro și pentru municipiul Bacău și pentru mediul rural din județul Bacău.

D-na Consilier Năstase Raluca-Maria - domnule Președinte, sunt convinsă că se bucură băcăuanii, dar cred că ar fi preferat ca să reușiți dumneavoastră prin proiectul inițial să dezvoltați aeroportul și să-1 modernizați, nu să ajungem acum în acestă situație, să trebuiască să contribuim și noi cu jumătate din cheltuială.

A fost un proiect nereușit, acela cu BLUE AIR...

DL președinte Benea Dragos-dar am spus-o eu, nu trebuie să o spuneți dumneavoastră... D-na Consilier Năstase Raluca-Maria- am constat-o și noi, mult înainte de a o afirma dumneavoastră, pentru că acum ne vedem în poziția de a contribui și noi băcăuanii.

Dumneavoastră spuneați că nu vreți să vă ascundeți sau să vă eschivați de la implicarea noastră. Cred că nici nu o să puteți din moment ce trebuie să vă asociați în acest proiect. Mențiunea mea de mai devreme, era ca dumneavoastră să prevedeți în acel Studiu de Prefezabilitate, văd că este un pic deficitar, cheltuieli pentru actualizare de curs. Repet acest aspect și aș vrea să prevedeți și cheltuieli de actualizări de cantități lucrări și aici apar probleme în cursul implementării proiectelor.

De asemenea, mențiuni foarte clare nu sunt la Actele Adiționale de majorare a prețurilor lucrărilor în viitor. Poate le atingeți și aceste probleme. Dacă nu...

DLpresedinte Benea Dragos-ati finalizat?

D-na Consilier Năstase Raluca-Maria-da. v-am întrerupt un pic, îmi cer scuze, ca să fie clare aceste probleme.

DLpresedinte Benea Dragos-da. am înțeles că aveți o experiență din care vreți să ne împărtășiți, în implementarea de proiecte.

D-na Consilier Năstase Raluca-Maria-sunt două mici detalii, poate nu sunt foarte importante, dar aici riscăm să pierdem bani, de aceea v-am spus să le prevedem în buget. Numai atât. Mulțumesc.

Dl.presedinte Benea Dragos-eu nu v-am întrerupt, v-am precizat de la început că vom veni cu un Studiu de Fezabilitate, care va fi mult mai clar și mai detaliat decât este Studiul de Prefezabilitate. Haideți să vă spun ceva. Că nu pot să mă ascund sau să....

Să știți, Consiliul județean, de prin 2007 a făcut foarte multe asocieri, cred că de prin 2005 de fapt. Nici nu mai țin socoteala lor, cu foarte multe consilii locale din județ. Și nu nominalizez acum și n-am solicitat intrarea în fel de fel de consilii de administrație sau în acționariate. Și au fost contracte de asociere care s-au terminat cu succes.

Nicio problemă, cum să spun, dumneavoastră nu mă ajutați pe mine sau Consiliul județean. Eu cred că dumneavoastră, dacă interveniți în acest proiect, ajutați dezvoltarea muncipiului și a județului Bacău. Când spun dumneavoastră, dumneavoastră Consiliul local. Dacă aveți o opinie prin care considerați că nu ar trebui să veniți cu acest sprijin, aveți instrumentul votului, să vă abțineți, sau să votați împotrivă. E bine să vă declinați opțiunea de la început și eu nu vreau să facem un dialog, eu v-am răspuns clar, foarte explicit. Am înțeles că aveți experiență în implementare de fonduri. Avem și noi experiență și sper ca documentele pe care le vom prezenta să fie la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos.

D-na Consilier Năstase Raluca-Maria-multumesc. domnule președinte. Nu ne abținem, nici nu suntem împotriva acestei investiții, atât că am menționat faptul că era bine să fie făcută din proiectul inițial și acum dacă suntem puși în fața acestui fapt...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-multumim domnului Președinte. Este foarte bine că există o discuție, cel mai important lucru este că această asociere va fi benefică pentru cetățenii municipiului, județului Bacău și a întregii regiuni. Și cred că istoric vorbind, că acesta de astăzi și de acum o săptămână, de când s-a votat în consiliul județean, așa cum spuneam, istoric vorbind, este un moment important pentru această parte a României, pentru că acest aeroport, după cum vedeți este mai mult decât necesar, ținând cont că la ora actuală, fiind în centrul Moldovei, Bacăul poate deveni un punct foarte important pentru transportul aerian. Este deja și cred că este de datoria noastră să punem umărul pentru ca acest punct important de transport aerian să se consume, să fie în condiții cât mai decente. Mulțumim.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

00

________

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Județul Bacău și R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău”.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-multumim domnului Președinte Benea Dragoș. DLPresedinte Dragoș Benea-multumesc și eu, vă doresc Sărbători Fericite și un an 2014 mai bun, la toată lumea. Mulțumesc frumos.

3.Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013 , al Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-înainte de a trece la discuții, vreau foarte pe scurt să dau 3 cifre.

Deci, venituri inițiale previzionate, așa cum se face la începutul oricărui buget, au fost de 682.681.110, venituri definitive 727.211.780. Acum, veniturile proprii au fost prevăzute 172.695.160, definitive 219.473.750, încasări 209.697.989. Deci, față de 172.695.160 municipiul Bacău a încasat 209.697.989. După cum vedeți, o execuție bugetară foarte bună, cu venituri încasate peste cele previzionate.

în secțiunea de funcționare, previzionate 239.453.660, definitive 276.206.290 , încasări 281.864.735.

Deci, după cum veți vedea, este foarte important ce vă spun acum , am prevăzut 276.206.290, cu atât ne-am închis și am încasat cu 5 milioane mai mult - 281.864.735. Nu aveam de unde să știm, la ultima rectificare la sfârșitul lunii noiembrie, că vom avea acești bani suplimentari. Ținând cont de acest lucru, vreau să vă spun că e prima dată de când sunt la primărie, când practic s-au plătit în totalitate facturile care au fost eliberate în luna noiembrie, în totalitate, iar în luna decembrie, avem numai facturi eliberate în ultima parte a lunii decembrie, e foarte puțin, undeva până într-un milion de lei, facturi care sunt după 20 decembrie, pentru care bineînțeles că nu se mai pot face plățile până la sfârșit, chiar dacă încasăm. O să rămânem cu un excedent bugetar, dar plățile se fac după 6 ianuarie. Cam atât. Dacă sunt întrebări.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013 , al Municipiului Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU LLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORTNEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013 , al Municipiului Bacau.

4.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-este vorba de investițiile în continuare care pot fi plătite.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA            1

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICÂN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

5. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-taxele și impozitele locale rămân la nivelul anului trecut, iar taxa de salubrizare are o modificare, că se va plăti pentru două persoane, indiferent câte persoane sunt într-o locuință, iar persoanele singure, care au până în plafonul prevăzut de lege, 786, vor plăti doar o persoană. Deci, practic, orice familie care are 3-4 persoane, plătește doar pentru două persoane.

DLSecretar Nicolae -Ovidiii Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GH1ORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STO1CAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău.

6* Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Poliția Locală a Municipiului Bacău, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartiment Autorizare Economică și de Transport, Compartiment Evidență Contracte, Compartiment Evidență, încasări, Debite). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE                  1

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.

 • 7. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014—2015.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-este posibil să mai avem o modificare, dar bineînțeles după ce se va discuta și se va obține avizul tehnic, dat în scris de către Inspectorat, în prima ședință din luna ianuarie, după o discuție pe care o vom avea cu cei de la Inspectorat pe o temă care s-a ridicat de către 2 consilieri.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragos-domnule Primar, dragi colegi, am avut anul trecut o discuție, vizavi de rețeaua școlară. Am obținut o promisiune de la dumneavoastră, împreună cu toți colegii, că se va forma o comisie în cursul anului 2013, să reușim să facem o rețea școlară cât mai obiectivă, ca să reducem cheltuielile pe administrare și să ridicăm nivelul educațional în școli. Nu s-a întâmplat nimic. Am văzut că ni s-a pus acum, pe masă, aceeași rețea școlară, cu câteva modificări. Din păcate, am văzut o modificare unde s-a creat o megastructură. Noi am făcut un amendament ieri, la Comisia de învățământ. Vreau să vă spun că este vorba de Școala Mihai Drăgan. Acolo s-a unit Școala Cancicov cu 5 grădinițe și Școala 9, iar tot în zonă, Școala Mihail Sadoveanu, domnule Primar, a rămas singură, împreună cu Grădinița Crai Nou.

Vă atrag atenția, că riscăm să pățim ce am pățit cu Școala Cancicov, având în vedere notorietatea școlii Mihai Drăgan în cartier și cu ce i s-a dat acuma, să creiem iarăși un dezechilibru - școala Mihail Sadoveanu să ajungă în situația Școlii Cancicov, fără copii. Am făcut amendamentul, am înțeles că se va discuta în ianuarie. Noi susținem în continuare, așa cum ne-am exprimat și anul trecut, o rețea școlară pe orizontală și am dori ca acest amendament să-1 discutăm acum, dacă se poate.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu se poate discuta acest amendament, se poate discuta un amendament, dar fără avizul tehnic nu se poate vota.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-da domnule Primar, dar dacă aveam o discuție în timpul anului...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-păi trebuia să faceți propuneri. Eu nu am de unde să știu ce propuneri... Eu am spus foarte clar și atunci, că în cadrul Comisiei de învățământ, dacă aveți propuneri, veniți la Comisia de învățământ și discutăm înainte. Am spus treaba asta. Orice propunere, că asta i-am spus și domnului Bîrzu, că orice propunere trebuia făcută până la sfârșitul lunii noiembrie. Că noi am mai discutat o dată treaba asta.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-trebuia fie inițiativă, așa cum am discutat anul trecut, o inițiativă din partea dumneavoastră, în care să cuprindem Inspectoratul Școlar Județean, consilierii, cadrele didactice. Se discută doar cu directorii și vă atrag atenția că nu o să avem niciodată o opinie obiectivă din partea directorilor, referitor la rețeaua școlară.

Și aș dori să facem o dezbatere publică, să facem o rețea școlară pe termen lung, să nu o mai modificăm de la an la an.

Și tot aici, aș vrea să atrag atenția, că nu ni s-a adus la cunoștință, de 2 ani, de când avem această nouă rețea, să vedem și noi cheltuielile care s-au redus și dacă calitatea actului educațional a crescut, pentru că noi asta urmărim, nu, aceste obiective. Să reducem cheltuielile cu întreținerea școlilor și să creștem nivelul educațional. Voiam aici și din partea Inspectoratului și din partea inspectorilor de specialitate și din partea primăriei, să ne spuneți dacă s-au redus cheltuielile sau avem aceleași cheltuieli.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-cheltuielile clar, acolo unde s-au comasat școlile și nu mai sunt funcții de directori și directori adjuncți, clar că cheltuielile sunt altele.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-domnule Primar, cuantumul de 20% de la directorii și directorii adjuncți de la grădinițe și școli, s-au dus la directorul principal și s-a făcut 40%. Deci, s-au dus în cuantumul de indemnizație....

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu. nu, vorbești greșit. Așa spuneai și...domnule Inspector, spuneți dumneavoastră.

DLBalcan lon-nu s-a mărit indemnizația la director, pentru că nu e voie.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-deci. chiar dacă vrem noi, cum spuneți dumneavoastră, nu se poate.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-nu din partea primăriei, domnule primar, cu cât s-au redus cheltuielile?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-cheltuielile s-au redus prin suprimarea acestor posturi și a acelor salarii.

Dl.Consilier Ștefan Daniel-Dragos-domnule Primar, concret. Concret.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-contabilii șefi, care conduceau. Haideți că asta este o discuție pe care o să o mai facem o dată în ianuarie, dacă aveți o propunere fermă...

PLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-am depus un amendament, ca Școala Mihail Sadoveanu să primească de la structura care este acum, Școala nr.9, Grădinița 9 și Grădinița 29, să primească Sadoveanu, să echilibrăm structura școlară măcar acolo. Că rămâne Școala Mihail Sadoveanu în situația Cancicov, cunoscut în cartierul Nord. Va spun că se va întâmpla, cum s-a întâmplat cu Cancicov. Va rămâne fără copii. Toată lumea din zona respectivă vrea la Mihai Drăgan.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-oare de ce vrea la Drăgan? Oare de ce? PLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-ne spună Inspectoratul Școlar.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu eu hotărăsc. Copiii...

PLConsilier Ștefan Daniel-Dragoș-as dori să obținem acuma, exact când ne întâlnim în ianuarie să discutăm.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-hai. că vreau să avem propunere concretă.

P-na consilier Cosma Elena-pot să intervin și eu? O școală, în funcție de renumele pe care îl are și de calitatea cadrelor didactice și al actului educativ, își atrage copii. La noi la școală vin copii și din satele limitrofe. Deci, nu depinde de ce școală aparține grădinița respectivă. Calitatea actului educativ duce la renumele școlii și....

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-si noi nu putem influiența cu absolut nimic. Dacă rămâne școala fără elevi, noi nu avem ce face. Că nu mai este ca până acum, că ești arondat la școala...Acum este concurența și trebuie să respectăm acest lucru. E adevărat că noi suntem interesați ca să funcționeze toate. Dar dacă asta a fost soluția propusă de către inspectorat, ca Școala Cancicov, care nu mai avea elevi și nu mai putea fhncționa ca o instituție juridică. Ei nu pierd nimic, școala rămâne, nu se închide, că oricum nu avem unde să ducem acei elevi, ea rămâne, numai că se numește Drăgan, că asta-i numele. Până la urmă se ia brand-ul, nu altceva. Rămân acolo, rămân toți profesorii acolo, numai se iau, nu mai sunt posturile de directori. Ce putem face... Nu putem face nimic. Doamna...

Dl.ConsiIier Ștefan Daniel-Dragos-domnule primar, eu susțin...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Doamna Cosma a fost directoare la Școala nr. 10 și știe foarte bine ce înseamnă. Noi nu mai putem obliga părinții să dea copii la alte școli decât la acelea la care doresc.

Dl.ConsiIier Ștefan Daniel-Dragos-domnule Primar, eu am susținut și anul trecut alipirea Școlii Cancicov de Mihai Drăgan. Doar v-am spus, acum s-a creat o megastructură lângă Sadoveanu. Deci, Mihai Drăgan are 5 grădinițe și 3 școli și Sadoveanu are o grădiniță și o școală. Propunerea era că să mai luăm...

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Ștefan, știți că 10 clase în plus funcționau la Școala Cancicov de la Școala Drăgan?

PLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-da. stăteau în chirie acolo.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-stiti că de fapt Școala Drăgan ocupase Școala Cancicov și acei copii sunt ai școlii Drăgan? Noi nu-i putem lua acum și să-i ducem la altă școală. Asta este problema.

Dl.ConsiIier Ștefan Daniel-Dragos-eu v-am spus de Școala nr. 9 din Gherăiești și Grădinița nr. 9 din Gherăiești.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dar haideți că discuția este,..

Deci, în final, noi în final votăm. Noi trebuie să ținem cont, așa cum a spus doamna Cosma, de ceea ce este realitatea din școli. Noi nu putem, la ora actuală, influiența cu absolut nimic doleanțele părințălor, dorințele profesorilor și mai ales ale părinților și copiilor.

DL Consilier Ștefan DaniekDragos - da. domnule Primar, dar nu vreau decât să creăm un echilibru și dându-i Școlii Drăgan și Școala nr. 9 și Grădinița nr 9, adică îi dăm și mai mult. Deja are un brand și notorietate. Mulțumesc. Dar un dialog la comisie putem avea în ianuarie.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014-2015.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM1SABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚA GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MffiLAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014-2015.

 • 8. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TTMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale

ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2013.


 • 9. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință - Adam Isabela-Elena. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8-

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2014.

 • 10. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreținere aferent anului 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Căminul pentru Persoane Vârstnice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreținere aferent anului 2014.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISĂBELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituție, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreținere aferent anului 2014.

 • 11. Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi si d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Eiena. dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinei pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, la Centrul Bugetar Creșe Bacău începând cu data de 01.01.2014.

Inițiator - DL. TESCARU VASILE-SORINEL - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Informatizare). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, la Centrul Bugetar Creșe Bacău începând cu data de 01.01.2014.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMAR1A

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, la Centrul Bugetar Creșe Bacău începând cu data de

01.01.2014.


 • 12. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și D-ra Președinte de ședință - Adam Isabela Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru anul 2014 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru anul 2014 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADĂM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru anul 2014 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

 • 13. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, încheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Servicii Publice și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, încheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

Cu 23 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si inregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005.

 • 14. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „ Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT). Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția de Asistență Publică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „ Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: „ Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT).

 • 15. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ipg.Romeo Stavarache-după cum știți, într-o discuție avută cu Ministerul Dezvoltării, Ministerul Dezvoltării și-a manifestat dorința de a intra intr-un parteneriat cu Consiliul Municipal Bacău, de a finaliza această investiție. Conform legii, noi trebuie să transferăm această investiție la minister, ținând cont că, contractul avut cu fosta societate care a câștigat această investiție a fost reziliat, datorită faptului că nu au vrut să mai lucreze acolo. Noi am executat garanția de cca. un milion și jumătate de euro, a intrat în contul primăriei și a rămas definitiv în cont această sumă, pentru Sala Sporturilor.

Acum, ca să poată intra în aprobarea Guvernului și indicatorii să poată fi aprobați de Guvern, conform legii, trebuia făcută o actualizare a indicatorilor, ținând cont că indicatorii au fost aprobați cu minim 3 ani înainte de aprobare și conform legii trebuie actualizare la Studiul de Fezabilitate. Am făcut acest lucru, s-au aprobat indicatorii, conform legii, acum știm exact care este suma pentru organizare de șantier. Există proiect, când s-a făcut licitația nu știam acest lucru și au fost introduse aceleași sume. Nu s-a modificat absolut nimic, decât conform legii, suma de organizare de șantier plus partea de consolidare conform expertizei și acolo unde este necesar, din banii care ne-au rămas de la garanție, care este mult mai mică, cred că 2.300.000 din cei 5.000.000 lei sunt bani pentru consolidare, rămași, conform expertizei, de la garanție.

Așadar, au fost actualizați acești indicatori, după ziua de astăzi, Guvernul va prelua întreaga investiție și vom intra într-un parteneriat. Cât la sută va fi alocat, va fi după ce vor fi aprobați indicatorii în Comisia Interministerială.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil. Ieri, în cadrul comisiei, am avut o discuție cu doamna director Buzdugan și din punct de vedere tehnic lucrurile stau foarte bine. Deci, proiectul de hotărâre are aviz favorabil.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-domnule Primar, dacă ne puteți spune, câți bani s-au cheltuit cu această investiție, care trebuia să fie finalizată până în octombrie 2014. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu știu, cred că vă poate răspunde cineva de la Investiții sau domnul Pădureanu.

Dl.Pădureanu Leonard-vă interesează cât a fost cheltuit pe primul contract, nu? Cifra de investiții pe primul contract.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-până acum, cât am cheltuit din bugetul local, pentru această investiție?

DLPâdureanu Leonard-cam 8 milioane roni au fost cheltuiți de la noi, din bugetul local, până la faza rezilierii. Ideea e că ce aprobăm noi acum, indicatorii tehnico-economici, sunt indicatorii întregii investiții, nu spunem nicăieri cât s-a finanțat dintr-o sursă sau din alta. Ceea ce este în plus și a început domnul primar să spună, este o sumă de 2.300.000 lei, pentru consolidarea actualului șantier, ca să nu se piardă lucrările deja executate. Și această lucrare putem să o finanțăm din garanția depusă. Deci, cam asta ar fi partea atipică a contractului.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-pot spune și partea bună. Am cheltuit cca.2 milioane de euro și am încasat din garanție suma de cca 1 milon și jumătate de euro, rămânând și investiția făcută.

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragog-da. domnule Primar, dar se mărește cheltuiala de la 99 milioane la 108 milioane.

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-nu se mărește nicio cheltuială. Nu ați văzut bine, nu ați citit. Este...

DLConsilier Ștefan Daniel-Drago$-ba am citit foarte bine, domnule Primar.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ba nu ați citit. Este vorba de suma neprevăzută, diversă și neprevăzută, care conform legii noi o aveam mai mică, iar legea...

DLConsilier Ștefan Daniel-Dragos-si ca la orice investiție, pe parcurs cresc neprevăzutele....

DLprimar Ing.Romeo Stavarache-.nu. legea spune că trebuie să o prevezi astfel încât, până în 10 %, astfel încât orice lucrare neprevăzută să nu fie în afara proiectului. Asta nu înseamnă că vreodată se va consuma această sumă pe valoarea proiectului. Dar suntem obligați să prevedem această sumă, pentru că, de exemplu, cum a fost la instalația de gaze, noi am cheltuit o sumă care dacă nu era prevăzută peste valoarea contractului, atunci nu se putea cheltui și trebuia licitație separată. De asta.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”.

 • 16. Se trece la punctele 14 si 15 ale ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena. dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerile de motive la:

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și a unui drept de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

lȘ.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție SA a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și a unui drept de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l. - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane, asupra următoarelor suprafețe :-38,4 mp teren situat în Bacău str. Mihai Eminescu, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică Centru Militar Județean Bacău, amplasat pe str. M.Eminescu nr.25D” necesar pentru montarea unui cablu electric subteran pe o lungime de 120 m, racordat la firida de branșament FB Class de pe str. M. Eminescu nr.29 până la BMPTi 250A montat la limita de proprietate a Centrului Militar Județean Bacău de pe str. Mihai Eminescu nr.25D, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

  -640 mp aferentă lucrării „înlocuire conductor clasic torsadat LEA 0,4Kv, aferent PTA 134, Bacău’* pe str. Muncii, Dorului și Plaiului din Bacău, după cum urmează:

  a.) 35 mp teren necesar montării unui cablu electric subteran de rețea LES lKv în lungime de 70 m, ce va subtraversa str. Muncii în dreptul PTA 134 existent, va merge pe partea stângă a str.Muncii până la stîlpul 13 existent, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr.2-3, parte integranta din prezenta hotarare.

  • b) 15 mp teren necesar montării unui cablu subteran de branșament LES lKv-pentru racordarea a 4 abonați de pe str. Muncii și str.Dorului, pe o lungime de 30 mp, ce va subtraversa str.Muncii balastată și str. Dorului balastată până la firidele de branșament; aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr.2-3, anexat, parte integranta din prezenta hotarare.

  • c) 590 mp necesari înlocuirii LEA 0,4Kv existentă pe o lungime de 1180 m, pe str. Muncii, Dorului și Plaiului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planurilor de situație nr.2-1, 2-2, 2-3, anexate, parti integrante din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2.

  ART.2. - Se aDrobă drentul de uz. către EON Moldova Distribuție, ne durata existenței capacităților energetice, asupra următoarelor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău:

  -suprafeței de 0,5 mp necesară amplasării blocului de măsură și protecție trifazat pe str. M.Eminescu nr.25D aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică Centru Militar Județean Bacău, amplasat pe str. M.Eminescu nr.25D”, delimitat conform Planului de situație 1 anexat parte integranta din prezenta hotarare.

  - suprafeței de teren de 44 mp, situată pe str. Muncii, Dorului și Plaiului, aferentă lucrării „înlocuire conductor clasic torsadat LEA 0,4Kv, aferent PTA 134, Bacău” necesară:

  -amplasării unei firide de branșament pentru alimentare și măsură abonați care vor fi montate pe un soclu de beton astfel: 8 pe str.Muncii, 1 pe str.Dorului, ocupând o suprafață de 4 mp, delimitat conform planurilor de situație 2-1, 2-2, 2-3 anexate;

  -amplasării unor stâlpi de energie electrică de rețea de joasă tensiune - 4 buc, pe str. Muncii -3 și Plaiului - l, ocupând o suprafață de 6mp, delimitat conform planurilor de situație 2-1,2-2, 2-3, anexate;

  -amplasării unor stâlpi intermediari de branșament -28 buc, la limita proprietăților pe str. Muncii-15, Plaiului -6 și Dorului -7, ocupând o suprafață de 34 mp, delimitat conform planului de situație 2-3 anexat.

  S-a adootat

  23

  0

  0

  3.

  ARTA - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție. S-a adoptat

  23

  0

  0

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția EON Gaz Distribuție SA a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane. Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane, după cum urmeaza:

  teren in suprafața de 3214 mp situat in Bacau str. Banca Naționala, Neagoe Vodă, Martir Horia, Stanicului, Logofăt Tautu din Municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexa nr.l, nr.2 si nr.3 parti integrante din prezenta hotărâre.

  teren în suprafață de 820 mp situat în Bacău str. Republicii, Bicaz și Garofiței aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr.4 parte integranta din prezenta hotărâre.

  teren în suprafață de 2350 mp situat în Bacău, pe str. Gheorghe Glod, 13 Septembrie, Al.I.Lăpușneanu, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexa nr.5, nr.6 si nr.7 parti integrante din prezenta hotărâre.

  teren în suprafață de 200 mp situat în Bacău, pe str.Comișa Bistrița , conform Planului de Situație - Anexa nr.8 parte integranta din prezenta hotărâre.

  teren în suprafață de 630 mp situat în Bacău, pe str. Erou Gheorghe Rusu, Marasesti si George Apostu , conform Planului de Situație - Anexa nr.9 parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoDtat

  23

  0

  0

  2.

  Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

 • 17. Se trece Ia punctul 16 al ordinii de zi și d-ra Președinte de sedintâ -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE P+l-2, STR.LETEA, NR.22 B, NR. 20 C, NR. 22 A , NR. 22, NR. 20 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

Beneficiari: PĂDUREANU RODICA-LENUȚA, din Bacău, GHERVAN BOGDAN, din Bacău, POP IOAN-GABRIEL- FLAVIU, POP MIRELA, din Bacău, IONIȚĂ GABRIEL, IONIȚĂ ELENA, din Bacău, ȘOVA-GÂTU LAUR, din Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi conform hotărârii judecătorești.

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectui de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE P+l-2, STR.LETEA, NR.22 B, NR. 20 C, NR. 22 Ă , NR. 22, NR. 20 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

Beneficiari: PĂDUREANU RODICA-LENUȚA, din Bacău, GHERVAN BOGDAN , din Bacău, POP IOAN-GABRIEL- FLAVIU, POP MIRELA, din Bacău, IONIȚĂ GABRIEL, IONIȚĂ ELENA, din Bacău, ȘOVA-GÂTU LAUR, din Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  N

  fUM AR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINȚE P + 1 - 2, STR. LETEA, NR. 22 B, NR. 20 C, NR. 22 A, NR. 22 SI NR. 20 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexele nr.l si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: PADUREANU RODICA-LENUTA, din Bacau, GHERVAN BOGDAN, din Bacau, POP IOAN-GABRIEL-FLAVIU, POP MIRELA, din Bacau, IONITA GABRIEL, IONITA ELENA din Bacau, SOVA-GATU LAUR, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii. NU S-A ADOPTAT

  6

  17

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții.

  NU S-A ADOPTAT

  6

  17

  0

 • 18. D-ra Președinte de Ședință-ati avut la mapă Informarea privind situația proceselor în care Consiliul Local este parte.

Nu sunt discuții.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 19. Se trece la punctul 18C al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-este ultima ședință din anul acesta în care facem rectificare.

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BlRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • 20. Se trece la punctul 18D al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESC ARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache- până comisia numără voturile, dragi colegi, dragi invitați, aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea din acest an. Cred că a fost unul dintre anii buni ai municipiului Bacău, ținând cont că este primul exercițiu bugetar în care practic avem și încheiem un exercițiu bugetar foarte bun, chiar dacă nu am primit bani pe cheltuieli curente și de capital de la bugetul statului. Absolut deloc. Totuși, am primit cei 12,5 milioane roni, pentru construcția Spitalului Municipal Bacău. Acum, de la bugetul statului, ne-a intrat o sumă de 10 milioane roni pentru continuarea Spitalului Municipal și continuăm construcția acestui spital. Restul de bani îi avem aprobați prin hotărâre de consiliu printr-un credit care deja este accesat, așteptăm numai autorizarea de la Ministerul Finanțelor.

Putem spune, că din punct de vedere al investițiilor suntem în grafic și sperăm ca anul viitor să finalizăm ceea ce ne-am propus și anume să începem lucrările pe strada Milcov, strada Ștefan cel Mare, să începem lucrările la Insula de Agrement, să începem lucrările la rețelele termice și să finalizăm investițiile începute: Calea Moinești, Podul Trebeș, Bulevardul Mioriței, Energiei și nu în ultimul rând să finalizăm lucrările la Spitalul Municipal.

Iată investiții foarte mari, care se vor face în acest an.

Din punct de vedere al execuției bugetare, vă putem spune că a fost un exercițiu bugetar care ne-a arătat încă o dată, că dacă avem un buget bine structurat și știm exact ce cheltuieli trebuiesc făcute pentru a avea o activitate bună în Municipiul Bacău, atunci cu siguranță că și execuția bugetară este bună. Și vreau să mulțumesc colegilor din primărie că au înțeles că o execuție bună înseamnă să cheltuiești exact cât cheltuiești și nu mai mult, chiar dacă previziunile sunt cele de pe hârtie, mai mari. A fost prima dată când niciun compartiment, nicio direcție, niciun serviciu, nu a venit cu cheltuieli, cu propuneri de cheltuieli mai mari decât cele previzionate, astfel încât ne-a dat posibilitatea să facem o execuție corectă și să nu avem dezechilibre între servicii.

La fel le spun și eu acum, că rigoarea financiară este cea care ne dă siguranță, dar ne dă și stabilitate.

Pentru anul viitor, vă spun că vom avea un buget mai mare cu cca. 10 procente, poate chiar un pic mai mare față de anul trecut, ceea ce este un lucru extraordinar din punctul nostru de vedere. Și ce este cel mai important din punctul nostru de vedere, este că la câteva investiții importante avem banii pe fondul de rulment, banii pe investiții, puși chiar acum de la 1 ianuarie pe Lista de investiții în continuare.

Și aici mă refer la Spitalul Municipal, nu mai așteptăm să aprobăm bugetul, să se strângă banii și așa mai departe. Avem deja cei 10 milioane roni aprobați și transmiși de către Guvern. Apoi la Sala Polivalentă, imediat ce Guvernul va aproba suma, noi avem suma de cca. 5 milioane din rezervă, să continuăm lucrările imediat ce va fi stabilit și constructorul. Fac aici precizarea, că licitația, noua licitație, va fi făcută de către Ministerul Dezvoltării, ei fiind cei care pun cea mai mare parte a sumei. Plus celelalte investiții care sunt pe fonduri europene și care se derulează în continuare.

Este clar că activitatea curentă este foarte importantă pentru noi, continuăm modernizarea orașului și mai ales reabilitarea spațiilor verzi. începem să derulăm anul viitor proiectul care modernizează și reabilitează spațiile verzi, de cca. 5 milioane de euro, licitație care este în perioadă de evaluare. Sperăm ca până în ianuarie să avem licitația făcută.

Pe de altă parte, acolo unde nu avem bani puși pe fonduri europene, vom aloca sume pentru a realiza reabilitarea spațiilor verzi din bugetul local.

Pe celelalte servicii, pe sport, cultură și educație, prevedem sume aproximativ egale cu cele din anul acesta, pentru că avem experiență și știm ce înseamnă acest lucru. Deci, din punct de vedere al bugetului, am reușit să realizăm un echilibru perfect între venituri, cât sunt veniturile, cât sunt realizările veniturilor bugetare, atât să fie estimările pe cheltuieli. Cred că, ceea ce ne-a mai demonstrat încă o dată dacă mai era nevoie, în acest an, că rigoarea financiară, echilibrul bugetar, simt cele care duc la stabilitatea activității, cel puțin pe parte curentă într-o administrație locală.

Dragi colegi, vă doresc LA MULȚI ANI, sănătate, fericire și să ciocnim un pahar de șampanie.

DLConsilier Bîrzu Ilie-vreau să mulțumesc și eu în numele meu și al colegilor pentru suportul pe care ni l-a pus, domnul primar, domnii viceprimari, domnul secretar și executivul primăriei și LA MULȚI ANI.

D-ra Președinte de ședință - Adam Isabela-Elena -dacă mai sunt discuții, întrebări și interpelări. Dacă nu, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

ADAM ISABELA-ELENA         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/Ex.l