Proces verbal din 23.07.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 23 iulie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 23.07.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2)   și (4) din Legea nr. 215/2001, privind

administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2692 din 22.07.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5422 din 22.07.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 5423 din 22.07.2013.

Lipsesc : dl. consilier Bogatu George, dl.consilier Manolache Cristinel - absent motivat (c.o.), d-na consilier Florea Irina Daniela -absent motivat (plecată în delegație) și d-na consilier Cosma Elena - absent motivat ( c.o.).

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.07.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AB ABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

ABSENT

8.

DRAGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMEHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local, din 15.07.2013, a fost aprobat

DL Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului "Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău’ - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUDJE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

ABSENT

8.

DRĂGUȘANU VASELE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GEUORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DLACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bujor, dă cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

ABSENT

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLORE AIRIN A DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău’- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costel Bujor dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Di.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Di.Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

ABSENT

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA L AURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasestî nr.114, bloc 165 El, strada Marasestî, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasestî, nr,179, bloc 33, strada Comisa Bîstrita, nr, 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr, 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”.

DL Președinte de Ședință» Costel Bujor -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COSTEL BUJOR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.TJ Ds.I-A-2/Ex.I