Proces verbal din 21.10.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 21 oct. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCESVERBAL

încheiat în data 21.10.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nieolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3306 din 17.10.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Năstase Maria Raluca (absent motivat-concediu de odihnă), dl.consilier Huluță Ghiorghe și dl.consilier Ștefan Daniel-Dragoș.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.7800 din 17.10.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 7801 din 17.10.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2013. Nefîind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ÎSABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTRJ

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANC1U ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 30.09.2013, a fost aprobat

DL Președinte de ședință Jitariu Corneliu-Dan -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotarare pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de ‘Înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de lași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității - Filiala Bacău”

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.13.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacau,* în vederea organizării celei de a Vl-a ediții a concursului„Cupa Bacăului la înot”. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași, in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- Ați avut materialul la mapă. Avem peste ordinea de zi două proiecte. Ați avut materialele la mapă.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți, Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată, cu modificările aduse. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, așa cum a

'ost prezentată,

cu modificările aduse.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

L Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-prezintă expunerea de motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

PI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013—31 martie 2014.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, conform art.7, alin.(2) și art.8 alin (8) din Ordonanța de Urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, se prevede: „Pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece, autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecție socială din bugetele locale” și bineînțeles peste cele acordate de bugetul de stat, după cum urmează:

-ajutoarele lunare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat și în funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranșele și procentele prevăzute la alin (6).

Deci, prin Ordonanța Guvernului 27/2013 s-au stabilit tranșele. Vineri a apărut și metodologia de acordare a acestor ajutoare și noi am reușit să facem un proiect de hotărâre care, peste tranșele acordate de bugetul de stat, venim până la suma prevăzută de lege de 1082 lei pe persoană, cu ajutoare de uregență, cu ajutoare pentru energie termică din partea primăriei.

Ați avut materialul la mapă. Este la fel ca anul trecut, numai că acum se ține seama și de indicele social de referință.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 — 31 martie 2014.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 — 31 martie 2014. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-deci. încă o dată, să revenim, tranșele se acordă în baza cererilor făcute de fiecare beneficiar, se acordă de la bugetul de stat și în completare sunt sume acordate pentru ajutoare de la bugetul local. După ce vom avea toate cererile și analiza tuturor celor care beneficiază de aceste ajutoare, apoi vom face un buget să vedem care este cuantumul pe care trebuie să-1 prindem în bugetul consiliului local, a sumelor pentru ajutoarele sociale.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dL Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-Iui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de “infiintare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Servicii Publice și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de “infiintare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOÎCAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinei pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității - Filiala Bacău”

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel-este vorba, de fapt, de o prelungire a unui contract care a existat de multă vreme și practic continuăm ceea ce s-a întâmplat până acum.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul^ favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

PLConsilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității - Filiala Bacău”.

Inițiator-*DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității - Filiala Bacău”, în respectiva locație funcționând Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu handicap mental sever și profund, care nu au aparținători.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Asociației „Misionarele Carității - Filiala Bacău”.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședința -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.13.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.13.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.l 3.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a Vl-a ediții a concursului„Cupa Bacăului la înot”.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Sport, Cultură, Sănătate și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi «pentru» și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a Vl-a ediții a concursului„Cupa Bacăului la înot”.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan. dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, necesară amplasării fundației a 2 stâlpi de medie tensiune proiectați, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, EON Moldova Distribuție și SC Conextrust SA.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Jitariu Corneliu-Dan, dă cuvântul d-lui primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași» in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași, in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA DUNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași, in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013.

Dl, Președinte de Ședință- Jitariu Corneliu-Dan -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, JITARIU CORNELIU DAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/Ex.l