Proces verbal din 17.12.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 17 dec. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 17.12.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3777 din 16.12.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală simt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Florea Irina-Daniela (care a venit ulterior) și dl.consilier Ababei Radu (absent motivat-concediu medical).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.9471 din 16.12.2013 și telefonic prin nota telefonicănr. 9472 din 16.17.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADĂMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6,

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREA 1RINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 29.11.2013, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.12.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consil

ierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

Ibîrzuilie

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITÂR1U CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPĂ LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 09.12.2013, a fost aprobat

D-ra Președinte de ședință Adam Isabela Elena -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Șuștac Mihai să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Viceprimar Șuștac Mihai - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea a HCL nr. 159/26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Oblio » Bacau , la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea „Sărbătorilor de lamă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Șuștac Mihai- Ați avut materialul la mapă.

In sală intră doamna consilier Florea Irina-Daniela - prezenți 22 de consilieri. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARLA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost prezentată.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚ1 ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Fac mențiunea că azi ați primit paginile 2 și 3 de la Anexa 2A de la buget. Cele pe care le aveți în față sunt corecte. Având în vedere că s-a terminat în ultimul moment, datorită faptului că nu primeam informații de la București, am avut probleme cu intemetul, acestea sunt paginile 2 și 3 corecte. Vă mulțumesc mult.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NASTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SOR1NEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERI AN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  • 2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea a HCL nr. 159/26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

PLConsilier Manolache Cristinel-numai un pic, aș avea câteva întrebări, aici la punctul 2. Mi-aș fi dorit să fie și domnul Primar aici să aflu răspunsul dânsului, dar avem oameni în măsură să îmi dea un răspuns. Vizavi de banii care se iau de la proiectul de investiții la insulă și se duc la cele 3 proiecte de investiții, la Sala Polivalentă, așa am văzut în expunere, Spitalul Municipal și izolația termică a blocurilor.

Este foarte bine că ați reușit prin parlamentarii U.S.L.-ului să aduceți și bani de la Guvern, de la fondul de rezervă, pentru investiții Ia Spitalul Municipal și asta este un lucru bun pentru administrația dumneavoastră. Dar în același timp, una din întrebările la care vreau să am răspuns, atât eu cât și băcăuanii, odată cu suplimentarea și direcționarea acestor bani către Spitalul Municipal Bacău, care va fi termenul maxim de finalizare al lucrării și vă rog să-mi dați un răspuns, domnule Pădureanu.

2. Am înțeles că în 2010 a fost achiziționată aparatură pentru Spitalul Municipal, dacă era necesară achiziționarea ei atunci, având în vedere că din punct de vedere al garanției este depășită și din punct de vedere moral la fel este depășită și prețurile de atunci nu coincid cu cele de acum, pentru că suntem în criză și sunt mai scăzute și suma care a fost dusă spre aceste aparate era mai bine să fi fost direcțională pe finalizarea lucrărilor la Spitalul Municipal. Aceste două întrebări și după aia urmează și altele, vă rog.

Dl Pădureanu Leonard-am să vă răspund ia întrebări. în primul rând, problema financiară. Creditul de anul trecut de 60.000.000 lei nu a fost atacat deloc. A fost păstrat pentru a fi consumat pentru acest obiectiv. Modificarea pe care v-o dăm și o votăm acum și pe care trebuie să o trimitem la Comisia de Aprobare a împrumutului Local, pentru că nu putem face de capul nostru, în ceea ce privește bunurile.

O trimitem ca urmare a faptului că, licitația, contractul de lucrări pentru insulă este finalizat și acum știm care este valoarea cu exactitate, valoarea de care avem nevoie. Și atunci, suma de 33 milioane era prea mare pentru insulă și am direcționat-o pentru celelalte obiective, bineînțeles cu prioritate zero - Spitalul.

La spital, contractul de lucrări* expiră în iulie 2014. Asta este motivația pentru modificarea de sume din credit. în iulie 2014, iarăși trebuie să mergem Ia Comisia de Aprobare a împrumutului Local, pentru a obține autorizarea tragerii din credit. Vă spuneam că la noi este o rigoare mult mai mare privind utilizarea împrumuturilor, nu ca Ia guvern care ia banii din împrumuturi și-i dă pe cheltuieli. Noi putem să-i dăm doar pe niște obiective de investiții foarte bine fundamentate.

în ce privește achiziția de echipamente, e adevărat că acel contract e semnat în 2010, acum eu nu am cu mine datele. Eu nu cred că în 2010 s-au achiziționat efectiv echipamentele, dar începând cu 2011 da, s-au achziționat echipamente care erau neapărat necesare, pentru că nu mai pot fi introduse într-un spital în construcție, echipamente mai mari decât spațiile de acces, cum a fost R.M.N.-ul, C.T.-ul, și alte câteva echipamente care sunt păstrate dar nu sunt uzate moral, adică avem contract, nu sunt uzate nici moral, erau de ultimă generație. în 2010 s-a semnat contractul, dar ele au fost achiziționate în 2011, în 2012, sunt tranșe...

Dl.Consilier Manolache Cristinel-stiti că aparatura medicală evoluează de la un an la altul, ca și mașina de altfel, nu e o noutate.

Dl Pădureanu Leonard-e adevărat, dar ce am cumpărat noi a fost de ultimă generație și iarăși un amănunt pe care ar trebui să îl știe băcăuanii, contractul a fost semnat în 2007, contractul de construire al Spitalului, iar prețurile au fost ferme, nu au fost niciodată majorate, la niciun articol, inclusiv la aceste aparate, care după cum știți au valori în euro. Deci, pentru a menține valoarea investiției cât mai mică, am reușit să prelungim doar termenele și ne-am opus măririi valorii.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-înțeleg că finalizarea lucrărilor Spitalului Municipal, va fi iulie 2014?

Dl Pădureanu Leonard-Finalizarea construcției încercăm să fie în iulie 2014, așa e contractul.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-ambele corpuri? Spitalul în întregime sau doar un corp și ulterior al doilea corp, așa am înțeles, că într-o parte lucrările sunt avansate undeva la 60-70 %, iar la corpul 2 undeva la 30-40%. Cam asta este informația pe care o am de la cei care cunosc cu adevărat stadiul lucrărilor la Spitalul Municipal Bacău.

DI Pădureanu Leonard-nu am raportul de progres cu mine ca să vă spun. Din ultimele vizite pe care le-am făcut eu acolo mi s-a părut mai mult de 60 % , iar graficul de lucrări pe care îl avem acuma la contract se sfîrșește în iulie, ca și lucrări. Nu vorbim de punerea în funcțiune. Punerea în funcțiune e altceva. E altă poveste. Domnul Primar ar dori ca în septembrie să încercăm să cerem acreditarea lui, celelalte proceduri pentru punerea în funcțiune. Dar, ca și construcții, de asta am prevăzut bani, cu toate că avem și de la bugetul de stat, am prevăzut bani și din credite pentru ca în niciun caz problema financiară să nu fie o piedică la finalizarea acestui obiectiv de investiție.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-deci până la sfârșitul anului, ca fim mai indulgenți cu termenul de execuție a lucrărilor. Și câți bani s-au investit până acum de la bugetul local la Spitalul Municipal și câți bani au venit din alte surse de finanțare?

Dl Pădureanii Leonard-nu m-am pregătit cu informațiile acestea, nu știu exact să vă spun. In primii ani de construcție am primit și alocări bugetare consistente de la bugetul de stat. Nu aș putea să vă spun exact, acum. Putem să discutăm.

PLConsilier Manolache Cristinel-dacă sunteți amabil, vă rog ca la ședința următoare, să ne aduceți și nouă la cunoștință suma de bani care s-a investit de la bugetul local și suma care s-a investit din alte surse indirecte. Vă mulțumesc.

Nu mai sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 159/26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE $1 PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITAR1U CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea a HCL nr. 159/26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro)

pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local.

  • 3. Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-as dori mai întâi să întreb, noi suntem de acord cu mandatul, să dăm mandat reprezentanților A.G.A. pentru a vota ordinea de zi înscrisă de societate, care s-a prezentat în proiectul de hotărâre, dar vreau să întreb dacă nu e o greșeală aici la ordinea de zi - noi aprobăm un mandat pentru discuții sau dăm mandat pentru aprobarea pentru buget, de exemplu. Aici exprimarea nu e prea fericită pentru o ședință A.G.A.: discuție buget, discuție listă investiții, etc.

Noi mandatăm reprezentanții A.G.A. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, să modifice organigrama, planul de marketing și planul de acțiuni. Vă rog să-mi confirmați dacă așa trebuie, să mandatăm să aprobe, nu să discute, că discută fără mandatul nostru.

Și punctul 2, aș dori ca după aprobarea mandatului, în ședința următoare să ne prezinte unul din reprezentanții A.G.A. din consiliul local o informare asupra celor aprobate la ordinea de zi, cum e normal.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. domnule consilier, aceasta este solicitarea Centrului Expozițional. Asta au solicitat. Deci, din moment ce ei au solicitat mandat pentru a lua în discuție o organigramă, eu așa o văd, probabil că ulterior vor cere aprobarea pentru organigramă. Reprezentantul centrului Expozițional nu este aici, aș fi vrut și eu o lămurire, dar din păcate....

Dar din moment ce referatul sună de asemenea natură, nu ne putem erija noi să schimbăm înțelesul și natura juridică a unui act.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-eu nu am....

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stiu. dumneavoastră ați gândit din punct de vedere logic.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-din punct de vedere legal noi putem acorda un mandat de a aproba ceva.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. dar puteți aproba și să participe la discuțiile privind organigrama, să-și aducă aportul, să facă propuneri de modificări, deci pe principiul „cine poate mai mult, poate și mai puțin’1. Asta au cerut. Din punct de vedere logic dumneavoastră aveți dreptate, nu legal. Că legal noi putem da aprobare pe ceea ce se solicită.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-în regulă, dar rămâne amendamentul să ne informeze după aceea ce s-a discutat, ce au aprobat, da?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dați seama.

DLConsilier Drâgușanu Vasile-vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-se aprobă ceea ce au solicitat ca aprobare: -aprobare completare obiect de activitate;

-aprobare formă legală de desfășurare a activității;

-discuție proiect buget;

Dacă asta au cerut, asta le dăm.

DLConsilier Drăgusanu Vasile-voiam să zic că ordinea de zi nu este prezentată ortodox. De obicei se pune aprobare sau nu, ca noi să luăm o poziție. De exemplu putem avea la un punct poziția nu aprobați, dăm mandat să nu aprobați așa ceva.. Dl.Pădureanu poate să spună foarte bine că am dreptate, că așa se prezintă o ordine de zi la A.G.A. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stiu că din punct de vedere logic aveți dreptate, dar asta e referatul. Nici nu este aici conducerea centrului, să-și susțină punctul de vedere, că puteam face în conformitate cu dorințele ei un amendament și schimba. Nu ne putem erija, asta e problema.

Nu mai sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZU 1LIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITĂRIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARLA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local in Adunarea Generala

Extraordinara a Acționarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.


  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Oblio » Bacau , la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Oblio » Bacau , la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚtNERl

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MĂRIA

X

10.

FLOREA1RINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRIST1NEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

*

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Oblio » Bacau , la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.

  • 5, Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință -Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-Iui Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea „Sărbătorilor de lamă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.

Inițiator - DL. VASILE-SORINEL TESCARU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate Ia proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DI.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun Ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de Ia bugetul Consiliului Local, pentru organizarea „Sărbătorilor de lamă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CR1STINEL

X

14.

NĂSTASE MARJA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea „Sărbătorilor de lamă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.

D-ra Președinte de Ședință - Adam Isabela-Elena -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ADAM ISABELA-ELENA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.l-A-2/Ex.l