Proces verbal din 15.05.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 15 mai 2013

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 15.05.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiii Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1036 din 10.05.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.3457 din 10.05.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 3458 din 10.05.2013.

Lipsește motivat dl.consilier Huluță Ghiorghe (plecat în delegație la Sibiu).

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.04.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASELE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLORE A HUNA DANIELA

X

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 26.04.2013, a fost aprobat

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 30.04.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 30.04.2013, a fost aprobat

DL Președinte de sedintă-Domnilor consilieri-Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1.   Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.319/27.12.2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” și a HCL nr.43/18.01.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului ) la obiectivul „ Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007-3013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.   Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Național de dans sportiv Cupa Adamas - ediția II, ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.   Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 - Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialele la mapă, avem 3 puncte pe ordinea de zi. Urgența pentru ședința de astăzi este în faptul de a aproba modificările pe care A.D.R. Nord Est ni le-a transmis, pentru proiectul Reabilitare Infrastructură Urbană strada Ștefan cel Mare. Sunt câteva modificări de proprietate și a trebuit să refacem schițele și să transmitem din nou și ca să ne grăbim, că nu mai este timp, a trebuit să convocăm această ședință. Totodată am avut și o solicitare pentru a fi parteneri într-un concurs național de dans sportiv, ediția a doua și am considerat sa o trecem pe ordinea de zi, întrucât concursul este pe data de 17.05.2013. Trecem la ordinea de zi.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-exîstă observații la ordinea de zi prezentată? Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurentiu. da cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.319/27.12,2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” și a HCL nr.43/18.01.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „ Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007-3013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DLConsilier Bîrzu Ilie-Comisia nr.l dă aviz favorabil, cu o precizare și anume, o îndreptare de eroare materială, în sensul că în titlul proiectului care a fost prezentat în dispoziția de convocare, în loc de HCL 6/din 18.01.2013 este HCL nr. 43 din 27.02.2013.

Proiectul a fost transmis corect pe mail.

Nu mai sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.319/27.12.2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” și a HCL nr.43/18.01.2013 privind aprobarea documentației tehnico -economice faza Pth și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului ) la obiectivul „ Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007-3013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, cu îndreptarea erorii precizată de dl. Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.319/27.12.2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” și a HCL nr.43/18.01.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Pth și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului ) la obiectivul „ Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007-3013, Axa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, cu îndreptarea erorii precizată de dl.Bîrzu Ilie..

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Novac-Diaconu Laurentiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Național de dans sportiv Cupa Adamas - ediția II , ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Național de dans sportiv Cupa Adamas -ediția II, ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELÂ ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Asociația Club Sportiv Adamas, pentru organizarea Concursului Național de dans sportiv Cupa Adamas - ediția II, ce se va desfășura la Bacău în perioada 17-19.05.2013.

3» Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Novac-Diaconu Laurențiu, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 - Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae -Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 -Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

ABSENT

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NASTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Local „Insula cercetașilor” Bacău, la organizarea proiectului „Festivalul Luminii 2013 - Redescoperă frumusețea lucrurilor simple”, care se va desfășura în data de 19 mai 2013, în Bacău.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-multumesc. dragi colegi și așteptăm invitații la Conscursul de dans și la celelalte.

DL Președinte de Ședință- Novac-Diaconu Laurențiu -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NOVAC-DIACONU LAURENȚIU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/ Ex.l