Proces verbal din 14.06.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 14 iunie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 14.06.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Gavrilescu Corneliu- Șef Serviciu Juridic Si Aplicarea Legilor Proprietății -deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) si (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 1293 din 12.06.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.4254 din 12.06.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 4255 din 12.06.2013.

Lipsește dl. Viceprimar Șuștac Mihai(absent motivat-concediul special).

Domnul consilier Scripăț Constantin și-a dat demisia din consiliul local.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.05.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3,

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTACMIHAI

ABSENT

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

*

-

Cu 21 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 31.05.2013, a fost aprobat.

Dl. Președinte de ședință Bujor Costel -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

!• Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de creștere a ocupabilitatii”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect Inițiator-DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Inițiative strategice de incluziune a femeilor in viata socio-profesionala”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Dl, Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialele la mapă, retragem punctele 3 și 5 deoarece nu am primit întreaga documentație de la consultant Mai facem o ședință extraordinară, probabil.

Dl.Gavrilescu Corneliu-există observații la ordinea de zi prezentată?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTACMIHAI

ABSENT

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TEMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-vorbiti un pic mai tare, că nu se aude nimic aici, în spate.

DL.Gavrilesca Corneliu - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

L Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ati avut materialul la mapă. Aici este vorba de suprafața de teren, de gazon, plus că se pregătește suprafața pentru pistă. Deci, tot ceea ce înseamnă infrastructură. Se scoate 40-50 cm, nu știu exact, din absolut toată suprafața gazonului și pista, apoi se pregătește această suprafață. Din câte știu, aici este și partea de finanțare de la federație, băgată în acest proiect. Se decopertează 1,8 ha pe o adâncime de de 40. Ne grăbim pentru că trebuie însămânțat gazonul până pe data de 15.09.2013. Aceasta este prima parte a proiectului. A doua parte a proiectului va fi legat de tot ceea ce este reabilitarea spațiilor sub tribună și a treia parte, partea de la suprafață, inclusiv dacă se poate, o să facem o expertiză, să facem o copertină peste Tribuna B. Asta ne-am dori.

Pl.Consilier Manolache Cristinel-domnule Primar, dacă îmi permiteți să intervin. Avem un istoric al amenajărilor Tribunei B. Acum 4-5 ani, v-aduceți aminte, că ați izolat încă o dată această tribună. Din păcate, după o iarnă s-a exfoliat total și spațiile de sub tribună sunt pline de apă și igrasie. Deci, infiltrațiile și-au găsit locul în continuare. Deci, singura soluție de a rezolva situația infiltrațiilor la stadion, este o copertină. Atât. Restul înseamnă doar bani aruncați fără rost.

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache -asta încercăm, domnule consilier, să facem copertină peste Tribuna B. Altfel, într-adevăr, problema este complexă. Nu se poate face izolație acolo, că îmbinările care sunt sunt elastice, joacă, se rup, deci asta este. Știu asta de la specialiști. Acum cercetează soluția, care este cea mai bună. Dar, fără copertină și eu le-am spus la fel, nu dau drumul la lucrare.

DLConsilier Manolache Cristinel-si ar fi bine, dacă nu sunt bani anul acesta, măcar să gândim un proiect unitar, etapizat, să investim la Stadion, la standardele pe care ni le dorim cu toții.

PLPrimar Ing.Romeo Stavarache-asta și facem. Am făcut acest proiect, mai facem și alt proiect care cuprinde alte lucrări, scotem la licitație, cum avem bani, cât ne permite legea. Cât avem bani, scoatem la licitație. Până la anul, când se joacă acolo, să îndeplinească cât de cât condițiile de autorizare.

DL Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl. Consilier Bîrzu Hie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu o precizare, să nu mai intervin la interpelări. într-adevăr este o investiție necesară și vă spun că în rândul populației este o reacție foarte pozitivă că se reabilitează acest stadion.

Nu mai sunt discuții.

DI.Gavrilescu Comeliu - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE TEREN DE FOTBAL - STADION MUNICIPAL BACĂU”.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DLGavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DI.Gavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

ABSENT

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Șanse egale pe piața muncii - o meserie pentru fiecare”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

  • 3. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLGavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, a bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTACMIHAI

ABSENT

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”, a bugetului si

cheltuielilor legate de proiect.

5.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI


Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-multumesc. dragi colegi.

DL Președinte de Ședință- Bujor Coste! -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, intr-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/Ex.l