Proces verbal din 14.02.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 14 feb. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 14.02.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată s-a convocat prin Dispoziția nr. 287 din 12.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsește: dl.Consilier Ababei Radu (absent motivat-plecat în delegație).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 1017 din 12.02.2013 și telefonic prin nota telefonică nr.1018 din 12.02.2013.

XXX

Având în vedere că din motive obiective președintele de ședință ales, domnul consilier Ababei Radu, lipsește, vă rugăm să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru ședința extraordinară de astăzi.

XXX

Dl.Consilier Nechita Neculai-propun președinte de ședință pentru ședința de astăzi pe dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai sunt și alte propuneri?

Dl.Consilier Manolache Cristinel-nu cred că există cineva mai competent ca dl.Bîrzu să conducă ședința de astăzi. Noi susținem propunerea dumneavoastră, e foarte interesantă. Nu dorim toți din partea dumneavoastră decât un domn Bîrzu.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supun aprobării propunerea domnului Nechita Neculai, ca dl. Bîrzu Ilie să fie președinte de ședință pentru ședința de astăzi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

■1

Cu 22 voturi „pentru" , propunerea domnului Nechita Neculai, ca dl. Bîrzu Ilie să fie președinte de ședință pentru ședința de astăzi, a fost aprobată.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.01.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMfflAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru" , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 29.01.2013, a fost aprobat

Dl, Președinte de ședință Bîrzu Ilie - Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România și de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov nr.59, scările A și B, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: " Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.44, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Dl.Consilier Scripăț Constantin-da. e o chestie de procedură și mă refer aici, am văzut nemulțumiri și în cadrul colegilor chiar și a echipei dumneavoastră, de modul de desfășurare și de convocare.

Pe ordinea de zi, într-adevăr este ședință extraordinară, sunt 2 puncte foarte importante, împovărarea comunității cu un împrumut și recuperarea unui teren înstrăinat abuziv, 4 hectare de la municipalitate. De aceea, consider că trebuia respectată Legea 215, de altfel domnul Secretar, este un bun cunoscător al legii și un garant a respectării acesteia. Dar din moment ce aseară de la 18.30 am primit ordinea de zi și cu materialele, prin care... Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- avem o nelămurire, ce teren, la ce înstrăinare vă referiți, abuzivă?

Dl.Consilier Scripăț Constantin-cu Kauflandul.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu e vorba de nici o înstrăinare acolo, de ceva abuziv din partea noastră.

PLConsilier Scripăț Constantin-nu. nu, din partea Transport Public, din partea lui Transport Public.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - păi da și noi dăm niște răspunsuri, pe care ei ni le-au pus...

Dl.Consilier Scripăț Constantin-aia e altceva, lăsați-mă să termin, dacă mă lăsați, dacă nu, puteți să închideți, nu-i nici o problemă, da?

Deci, Legea 215 nu a fost respectată, nu am avut timp să parcurgem materialele, motiv pentru care consider ca Instituția Prefectului să se autosesizeze și să nu se mai întâmple. Ne-ați mai dat cumva și să depunem amendamente la camera 48, când materialele le-am primit la 18.30. Dacă cineva consideră că este legal, e bine, dar părerea mea este să fim mai atenți la convocare, mai ales când se dezbat niște proiecte atât de importante pentru comunitate. Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, în conformitate cu art.40 din Legea 215 din 2001, consiliul local se poate aduna în ședințe ordinare și ședințe extraordinare, în cazul ședințelor extraordinare, când există situații de maximă urgență, consiliul local se poate întruni de îndată. Adică, peste 10 minute, când ieșiți din sală, dacă apare o situație de urgență, vă întoarcem înapoi și vă convocăm.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-asa spune legea. Dl.Consilier Scripăt Constantin-si care e situația de urgență?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-situatia de urgență, în primul rând, dacă vă uitați pe ordinea de zi, sunt 4 proiecte europene care, dl. Pădureanu vă poate lămuri urgența, că este la solicitarea dumnealui, trebuiesc depuse și se pierde finanțarea europeană. Dl.Consilier Scripăt Constantin-aveti noțiunea de situație de urgență?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. dar nu-i aceiași cu a dumneavoastră sigur. Situația de urgență este și când comunitatea pierde o sumă importantă de bani. Tot situație de urgență. A dumneavoastră, probabil, este doar când cad ploi și zăpezi.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

1________________________________________

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULA1

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL.Secretar Nicolae-Ovidm Popovici- întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bîrzu Hie, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dragi colegi, aici este vorba de facturile care trebuiau plătite pe creditul pe care noi l-am contractat, dar datorită faptului că, după discuția cu F.M.I-ul, Guvernul nu a mai alocat niciun ban pentru contractarea creditelor care au fost anul trecut în ședințe de consiliu de către noi aprobate, dar în schimb a dat posibilitatea ca primăriile să împrumute de la Trezorerie cu o dobândă de 5,25 %. Adică dobânda de refinanțare a Băncii Naționale, adică cea mai bună dobândă din România. Adică dobânda zero, peste dobânda de finanțare. Și atunci, dar numai cu condiția să ai facturi care sunt pentru servicii, bunuri și pentru investiții care să aibă durată mai mare decât cea prevăzută de contract. Datorită faptului că noi am achiziționat aceste utilaje, echipamente, pentru că trebuia să închidem spitalul, avem durata mai mare, sau intrăm în durata prevăzută de lege.

Dacă aveam mai mulți bani, adică mai multe facturi, atunci noi veneam și puneam o sumă mai mare, că acestă sumă va fi scăzută din suma totală de credit pe care noi am contractat-o deja. Ați înțeles? Deci, despre asta este vorba și dobânda este cea mai mică din România, dobânda de Trezorerie și este o facilitate și noi am venit, pentru toate administrațiile este dată și mai mult decât atât dacă aveam o sumă mai mare, era mult mai bine, pentru că puteam să ne ducem la o dobândă foarte mică. Despre asta vorbim.

Iar urgența aici este că la fel, primul venit este primul servit. Dacă se termină suma nu mai putem contracta.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Scripăt Constantin-multumesc. într-adevăr este o situație de urgență, împrumutăm, împovărăm comunitatea cu 65 miliarde lei.

Domnule primar, eleganța ar fi fost ca acest proiect să fie supus și unei dezbateri publice. V-ați repezit, aseară ne-ați adus materialele Ia 6.30, acum vreți să-l aprobăm. Va trece în mod sigur. Dar vreau să fac câteva mențiuni. Ați promis în campania electorală altceva. Ați promis că veți aduce bani de la Guvern, nu mai aveți un Guvern ostil, nu mai aveți un prefect nebun care să vă împiedice proiectele....

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-care e ăla?

DLConsilier Scripăt Constantin-îl aveți aici. Aveți larghețe, aveți guvernul dumneavoastră, aveți un stol de parlamentari la București, ați mărit pensiile, sau cel puțin așa vă lăudați. Ați mărit taxele, domnule primar, cu 16 %, deși nu era obligatoriu, sunt și primari care țin la comunitate și nu au aplicat acea majorare de 16 %, iar în loc de acele promisiuni că vor veni bani la Bacău, s-au transformat într-un împrumut, spuneți dumneavoastră dictat de guvern, spuneți dumneavoastră arierate. Și mai aveți un termen elegant aici „ pe termen lung va avea mari avantaje pentru Bacău”.

Domnule Primar, puteți spune în fața băcăuanilor, în spațiul public? împrumutăm comunitatea, am mai împrumutat-o, o vom mai împrumta. Dar unde sunt acele promisiuni? Cui ajută acest împrumut? Să plătim ce, arierate? De ce nu ne dă Guvernul?

DLConsilier Bîrzu Ilie-nu ați înțeles, domnule Scripăț, că un împrumut mai avantajos nu există în România, la ora actuală.

DLConsilier Scripăt Constantin-ce înseamnă avantajos, domnule Bîrzu?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Scripăț, o singură precizare. Legea 215, sau în general legile, le interpretează fiecare cum vrea în țara asta. Și când ajunge prefect și când ajunge consilier local și când este secretar. Fiecare interpretează cum vrea. Numai că, legiuitorul a folosit niște noțiuni foarte stricte. Nu o să găsiți la Capitolul-Funcționarea Consiliului Local sintagma „situație de urgență”, pe care ați folosit-o dumneavoastră și ați folosit-o în situația de Prefect. în cadrul acestui articol 40, legiuitorul folosește sintagma „caz de urgență”, ceea ce nu-i același lucru. Caz de urgență este și atunci când comunitatea poate pierde niște bani. E caz de urgență. Și pentru dumneavoastră, o situație ca asta, poate să fie caz de urgență. Situațiile de urgență sunt definite de lege. Cazurile de urgență le definește administrația și profită de ea. Deci este clar....

DLConsilier Scripăt Constantin-puteti să povestiți două zile, eu vreau să spun de promisiunile administrației și de ceea ce se întâmplă în realitate.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stiu că nu înțelegeți, eu nu vorbesc de promisiuni. Eu vorbesc de interpretarea legii.

DLConsilier Scripăt Constantin-nu vreau să-mi faceți mie explicații pe caz de urgență. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Știu că nu am nici o șansă, dar eu încerc, perseverez.

DLConsilier Scripăt Constantin- atâta aspect e, față de promisiuni, ce se întâmplă în realitate.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vreau să informez consiliul local, nu aș fi vrut să o fac astăzi, că datorită faptului că, dumneavoastră în calitate de Prefect ați atacat hotărârea privind stabilirea prețului pentru groapa de gunoi și știți foarte bine că ați facut-o în mod populist, ați adus, instanța a spus, este hotărâre definitivă, dumneavoastră personal ați adus un prejudiciu primăriei de 10 miliarde de lei, care din păcate în momentul acesta trebuie să îl recuperăm și veți fi chemat și dumneavoastră și veți fi întrebat de ce ați atacat o hotărâre, când era vorba de gestiune și acordul părților ? Și în nici un caz de legalitate. Așadar, eu cred că ar trebui, înainte de a vorbi, să vă documentați, să citiți legile. Că atunci, repet, când ați fost prefect, ați adus numai printr-o hotărâre, că mai sunt și altele, un prejudiciu de 10 miliarde lei. Așa că vă rog frumos....

Dl.Consilier Scri iăt Constantin-domnule Primar, vorbim de groapa de gunoi? Vreți să vorbim despre groapa de gunoi?

Dl.Consilier Manocahe CristineLdomnule Primar, îmi permiteți și mie un pic?

Domnule Primar, dragi colegi, domnule consilier Scripăț. împrumuturi se fac peste tot și de către toată lumea. Atunci când este nevoie de un împrumut, trebuie accesat. Important este ce se face cu acest împrumut. Atâta timp cât împrumuturile se investesc în folosul comunității și a cetățeanului, ele trebuiesc făcute. Eu vreau să știu dacă acest împrumut salvează arieratele pe care le avem de plătit. Dar când ele trebuie făcute, nu trebuie să ezitați, pentru bunul mers al comunității locale și administrației locale. Vă mulțumesc. Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-da. domnule Manolache, vă răspund. Arieratele sunt 90 % pentru spital și echipamentele pentru buna funcționare a spitalului. Astea sunt... Nu mai sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARI A-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

1

Cu 21 voturi « pentru » și 1 vot „împotrivă” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

 • 2, Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România și de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după cum știți S.C.Transport Public a înstrăinat un teren, unde a fost societatea Transport Public înainte, acest teren este în litigiu.

Kaufland a cumpărat și a dat în judecată Transport Public, să-și recupereze suma pe care a achitat-o, de cca. 2 milioane și jumătate de euro și ne-au pus nouă niște întrebări la care noi am răspuns, autoritatea a răspuns, că noi nu eram la acea vreme la primărie, autoritatea executivă și bineînțeles că trebuie aprobate de către consiliu. Atâta tot.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovîci - urgența rezidă în faptul că procesul este peste două săptămâni, sau o săptămână și jumătate înainte de ședința ordinară și atunci am profitat ca să nu vă mai chem cu o zi înainte de proces, să mai facem o extraordinară și atunci am supus atenției dumneavoastră și răspunsurile formulate de către dl. Avocat Cozma Valentin, avocatul desemnat și împuternicit, în baza hotărârilor de consiliu local.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Scripăț Constantin-consider o urgență să rupem cumva pisica, cu această situație creată de către Transport Public. Dar, trebuie să așezăm adevărul la locul lui.

Ceea ce se vehiculează nu e tocmai corect» S-a ajuns și în instanță, de altfel pe această temă am ajuns și eu prima dată în viața mea la D.N.A București și probabil cu Groapa de gunoi voi ajunge din nou, nu-i nici o problemă, să dau explicații. Subiectul îl cunosc destul de bine. Cel puțin așa consider.

Cât eram Viceprimar, mă ocupam de Direcția de Patrimoniu și la un moment dat erau niște terenuri, care la inventariere, la care nu era foarte clar statutul și am făcut o adresă la instanță. Nu am mai primit răspunsul deoarece am fost ventilat. După un an și ceva am fost chemat la D.N.A. București.

Domnule Primar, dumneavoastră știți mult mai mul despre acest teren.

Domnule Secretar, atâta timp cât ați dat autorizație de demolare, iar la statutul terenului ați scris proprietate-S.C.Transport Public, nu mai amintiți. Atâta timp cât ați dat un aviz favorabil sau o recomandare favorabilă către potențialul cumpărător de la acea dată, Kaufland, prmtr-o scrisoare, nu vreți să mai amintiți.

Faptul că, Consiliul Județean a eliberat un atestat prin care se dovedea proprietarul ca fiind Transport Public, nu ați mai amintit.

Acum ce se întâmplă, domnule primar, când ați dat autorizația de demolare, nu ați întrebat consiliul local? Când ați dat acea recomandare nu ați întrebat consiliul local. Consiliul județean a dat acel atestat de proprietate și acum bineînțeles s-a ajuns în instanță. Instanța va hotărî. Dar lucrurile sunt mai complicate. Când ați dat acele acte, domnule primar, erați într-un fel de frăție, de cumetrie, cu proprietarul Transportului Public. Pe urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și s-a ajuns în această situație. Lucrurile nu vor rămâne aici. Vedeți dumneavoastră, acum este implicat și consiliul local, la acea dată nu. Instanța va face demersuri și în mod sigur, să dea Dumnezeu dreptatea să iasă, terenul să revină municipalității, dacă este al municipalității. Ceea ce încercați acum, este să atrageți și consiliul local în acest conflict. Foarte bine, hotărârea trece în mod sigur și automat, dar mi se pare că cineva pe parcurs va mai răpunde la niște întrebări pe această temă. Așa cum am răspuns și eu, domnule primar. Acum ce se încearcă, este foarte bine. Trebuie consultat și consiliul județean, a dat certificat de atestare a proprietății, trebuie să vedeți ce ați scris pe acea autorizație de demolare, cine este proprietarul și trebuie să vedeți și acea scrisoare, oarecum de garanție către Kaufland, că terenul este lipsit de obligații și că proprietar este Transport Public. în rest, mult succes la proces. Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Scripăț, nu știu cum se face, dar sunteți tot timpul în eroare. Deci, certificatul de urbanism la care faceți referire s-a dat pentru demolarea clădirilor. Și nimeni, absolut nimeni nu a contestat prorietatea asupra clădirilor. De fapt, contravaloarea acțiunilor asta reprezenta, contravaloarea clădirilor și nu terenului. Că, dacă reprezenta și valoarea terenului, nu mai era nevoie ca ulterior consiliul județean să mai dea un certificat și să ne facă pe noi acționari fără acordul nostru. E o logică pe care v-o explic în particular.

Pe urmă-recomandarea. Nu există niciun fel de recomandare, domnule Scripăț. Există o adresă, la care s-a răspuns și în care s-a spus foarte clar. în condițiile în care se respectă legea, documentațiile de urbanism îndeplinesc toate criteriile prevăzute de Legea 50, nu există nici un impediment pentru a se construi. Nu s-a dat nici un fel de recomandare în sensul asta. Pentru că nu poate să știe nimeni și nu poate să se pronunțe nimeni, să dea recomandări și nici dumneavoastră nu ați fi fost în stare să dați recomandări. Dl.Consilier Scripăț Constantin-decât să povestiți o oră, mai bine ne dați acel document. Că dumneavoastră vorbiți pe lângă el acum. Dați-ne documentul să-l vedem. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnule Scripăț, de obicei în cadrul oricărei situații, cel care acuză, vine cu probe. Există o prezumție de nevinovăție. Deci, dumneavoastră, în momentul când mai faceți afirmații, e bine să fiți documentat și atunci să veniți cu documente și să vorbiți.

Dl.consilier Scripăț Constantin-dacă respectați procedura de convocare a ședinței extraordinare, în mod sigur veneam. Nu am avut timp de aseară, de la șase.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă dăm ocazia ori de câte ori este nevoie.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-încă o dată vă spun că proprietatea asupra clădirilor a fost a lui Transport Public iar voința lor a fost de a demola. Noi nu putem să ne opunem, să nu-i lăsăm să demoleze. Să ne înțelegem. Și atunci, Certificatul de Urbanism este pentru demolarea clădirilor a cărui proprietar este Transport Public. Ați înțeles, domnule....

Dl.Consilier Scripăț Constantin-domnule primar, toate documentele sunt unde trebuie și judecă alții. Nu are rost să ne mai dăm cu părerea, eu v-am spus un pic din istoric. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-istoria se bazează pe fapte reale.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România și de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

1

Cu 21 voturi «pentru» și 1 „abținere”a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local ai Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România și de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: " Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov nr.59, scările A și B, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-după cum știți, a demarat programul de finanțare a reabilitărilor termice pe fonduri europene, faza pilot în România. în regiunea Nord-Est sunt alocați cca. 24 milioane euro pentru cele 6 orașe reședință de județ. Funcționează principiul - primul venit, primul servit, documentațiile trebuiesc făcute pentru fiecare bloc în parte, deci câte un proiect pentru fiecare bloc. Trebuie să vă spun că este foarte importantă implicarea asociațiilor de proprietari, care trebuie să aibă în primul rând acceptul a 2/3 din proprietari, să semneze și să aprobe în ședințele asociațiilor de proprietari aceste cereri, aceste reabilitări. Am reușit până la această dată să avem documentațiile în lucru a cca 35 de blocuri, primele 4 în care asociațiile au fost cele mai harnice, dacă le putem spune așa, le supunem aprobării astăzi, pentru că încă o dată vă spun, funcționează principiul - primul venit, primul servit, la Agenția Nord Est, pe acest program. Când se termină banii, nu mai putem să depunem. Acum, cu cât se mișcă mai repede asociațiile de proprietari, ca să nea dea aceste documente, pentru că noi am făcut deja proiectele, pentru că noi avem nevoie de documentațiile de la asociații. Rog și pe această cale asociațiile, să se miște mult mai repede și mult mai bine, ca să putem da drumul la aceste proiecte, să obținem aprobările consiliului local și imediat să completăm cererea de finanțare la Agenția Nord Est.

Vă mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Hie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu un amendament și anume la Anexa 3 rămân numai scările A și B, scara C fiind o eroare și se introduce Anexa 4. Dl.Consilier Scripăt Constantin-domnule primar, am o curiozitate, din ce spuneți dumneavoastră, băcăuanii nu sunt de acord cu anveloparea?

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-acum trebuiesc 2/3 și întâmpinăm o mare problemă că sunt foarte mulți plecați și nu pot să semneze acele tabele. Aceasta este problema cu asociațiile. Dar eu le-am spus că se poate și prin procură, să vorbească cu cei care sunt plecați, cu rudele lor, să găsească o soluție, că altfel pierdem banii. Despre asta este vorba în mare parte.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GKORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TZMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

Cu 22 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov nr.59, scările A și B, Bacău”, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Milcov nr.59, scările A și B, Bacău”, cu amendamentul deja adoptat.

 • 4. Se trece la punctai 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnule Scripăț? Mă lăsați în eroare tot timpul.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-domnule Secretar, când vă adresați unui consilier, vă adresați prin intermediul președintelui de ședință.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. în momentul când fac apelul, eu am obligația să întreb foarte clar poziția oricărui consilier asupra căruia am dubii, pentru a fi consemnat efectiv rezultatul votului. De asta vă întreb, domnule Scripăț, în prezența de fată, cu ceilalți consilieri m-am lămurit asupra poziției privind votul, asupra dumneavoastră nu am nicio părere, vă rog să v-o clarificați. Votul se face prin ridicare de mână, sau precizați dumneavoastră, spuneți da, sau împotrivă, ca să avem posibilitatea de a consemna. Ați fost prefect, știți foarte bine regulile. Vă rog frumos.

Dl.Consilier Scripăț Constantin-sunteti extraordinar.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar până la urmăcum e votul? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău”.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici** - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D. A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău”.

Domnule Scripăț, când cereți corectitudine, dați dovadă de ea.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU V ASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

22

-

M

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D. A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus hi cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău”.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bîrzu Ilie. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.44, Bacău”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Dl.consilier Bîrzu Ilie-Comisia nr.l dă aviz favorabil cu un amendament, la anexele 2 și 3 se va radia scara A, blocul având o singură scară, iar la Anexa 2 valoarea este de 528, 02 mii lei, în loc de 582,02 mii lei.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-aveti ceva de spus, domnule Scripăț?

Dl.Consilier Scripăt Constantin-poate ne spuneți și cine face lucrarea.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- - supun la vot amendamentul formulat de dl.consilier Bîrzu Ilie.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de dl. Consilier Bîrzu Ilie.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.44, Bacău”, cu amendamentul deja adoptat.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

•»

*•

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Războieni nr.44, Bacău”, cu amendamentul deja adoptat.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-vreau să vă fac un anunț. Sunt 3 blocuri Războieni 44, 32, 40, cu următoarele valori: Războieni 44 - 528,02, 475,20 - Războieni 32 și Războieni 40 cu 464 mii, pentru că acestea sunt cu o scară, iar Milcov 59, cu 2 scări, cu 903 mii. Deci, iată prima cerere de finanțare, pentru că toate cele 4 blocuri vor avea o singură cerere de finanțare, de peste jumătate de milion de euro.

DL Președinte de Sedintă-Bîrzu Die -dacă nu sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BÎRZUILIE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/Ex.l