Proces verbal din 12.09.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 12 sept. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 12.09.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3053 din 11.09.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședința extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: domnul Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel (absent motivat-concediu de odihnă), doamna consilier Florea Irina-Daniela, dl.consilier Bogatu George, dl.consilier Stanciu Ștefan (absent motivat-concediu special - căsătorie), dl. Drăgușanu Vasile (absent motivat-delegație externă) și dl. Jitariu Comeliu-Dan (absent motivat-concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.6838 din 11.09.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 6839 din 11.09.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.09.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA 1R1NA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GH1ORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local,

din 06.09.2013, a fost aprobat.

D-na Președinte de ședință Năstase Maria-Raluca -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău .

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.   Proiect de hotarare prin care se aprobă și se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise » solicitate de instanța de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a U-a Civilă de Contencios Administrativ și fiscal.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost acceptată donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren și construcții aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.l din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- Ați avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRJNA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

M*

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost prezentată.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

  • 1. Se trece ia punctul 1 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai ( dl. Primar este ieșit din sală) pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl. Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Properietătii prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCÂRU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VAS1LE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA 1R1NA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CR1STTNEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca,cuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai ( di. Primar este ieșit din sală) pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă și se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise » solicitate de instanța de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov -Secția a Ii-a Civilă de Contencios Administrativ și fiscal.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl. Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Properietătii prezintă avizul de legalitate și raportul la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun Ia vot proiectul de hotărâre prin care se aprobă și se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise » solicitate de instanța de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă de Contencios Administrativ și fiscal.

Aveți discuții, domnule Manolache?

DL consilier Manolache Cristinel - nu. Doar să consemnați trei abțineri, vă rog.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

14

-

3

Cu 14 voturi « pentru » și 3 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se aprobă și se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise » solicitate de instanța de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și fiscal.

  • 3, Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -N ăsta se Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost acceptată donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren și construcții aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.l din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Pl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am primit o adresă de la minister să facem o modificare la acea hotărâre și am facut-o.

Di. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

DL Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Properietătii prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Compartimentul Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost acceptată donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren și construcții aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.l din municipiul Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENÂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTĂC MIHA1

X

22.

TESCARU VASILE SOR1NEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost acceptată donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren și construcții aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.l din municipiul Bacău.

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-na Președinte de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-întrucât acolo nu avem angajat jurist, este postul liber, o să scoatem la licitație și unde sunt litigii....Am înțeles că sunt 123 pe rol și nu avem apărător.

Dl. Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Dl. Gavrilescu Corneliu-Șef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Properietătii prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU 1L1E

X

4.

BOGATU GEORGE

ABSENT

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARUV1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

D-na Președinte de Ședință- Nâstase Maria-Raluca -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NĂSTASE MARIA-RALUCA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M./ Ds.l-A-2/Ex.l