Proces verbal din 12.08.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 12 august 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 12.08.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2856 din 09.08.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel(absent motivat-concediu de odihnă), domnul consilier Jitariu Comeliu-Dan(absent motivat-concediu de odihnă), domnul consilier Drăgușanu Vasile(absent motivat-concediu de odihnă) și doamna consilier Florea Irina-Daniela.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5966 din 09.08.2013 și telefonic prin nota telefonicănr. 5967 din 09.08.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local, din 31.07.2013, a fost aprobat

D-na Președintă de ședință Năstase Maria-Raluca -Domnilor consilieri, asigur asistența ca voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1.

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investirii - CNI - SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva -Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafața de 11.376 m.p.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind     modificarea si completarea HCL

nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C.

SPORT CLUB BACĂU S.A.

Initiatori-DL. consilier BOGATU GEORGE si DL. consilier NECHITA NECULAI

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-deci, ați avut ordinea de zi la mapă. Avem un proiect peste ordinea de zi, care v-a fost transmis.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

»

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, în forma prezentată.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta vreunui conflict de interese.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ați avut materialul la mapă. Au intrat în contul primăriei cca.lmilion 400 mii euro.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliului Local al Municipiului Bacău.


Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI - SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dupâ cum știți, sau dacă nu știți vă informez acum, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Guvernul României și Ministerul Administrației și Internelor, am obținut de la ei promisiunea că vom finanliza într-un parteniriat această sală, 50 % Compania de Investiții iar 50% din costul investiției să fie asigurat de Primăria Bacău, ceea ce este un ajutor foarte mare și să le transmitem aceste documente, apoi vom încheia documentul necesar.

Deci am reușit, probabil, să aducem o sumă foarte importantă să realizăm acest obiectiv de investiții care este foarte greu de realizat, suma fiind exclusivă din bugetul local.

Deci acum, Guvernul și Ministerul Dezvoltării vine în parteneriat cu consiliul local și Primăria Bacău pentru a realiza cea mai mare sală din România, polivalentă.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-domnule Primar, dacă îmi permiteți, aici aveți și program clar, pe termen de investiții, sau...

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după ce vom finaliza documentele, într-un final va fi un document care va spune și pe perioada următoare, probabil 2 ani de zile, cum vom primi banii de la ei și ce trebuie să facem noi, bugetul local, să ne asigurăm ca să avem sumele pentru această investiție pentru acest an.

Ministerul ne-a spus că inclusiv din acest an ne dă o sumă importantă, de cca. de lmilion-un milion jumătate de euro, avem și noi această sumă la buget, cât au ei trebuie să avem și noi. La anul iarăși o sumă importantă de bani și sperăm în prima parte a anului 2015. Deci așa va fi pe 2 ani de zile de aici încolo.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-deci. care va fi, estimativ, că nu puteți prevedea, care va fî suma finală a proiectului?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este cea de acuma, 13,9 milioane de euro plus TVA. Dl.Consilier Manolache Cristinel-și stadiul lucrărilor, domnule primar?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-stadiul lucrărilor acum este de 15 %, mai rămâne 85 % în 2 ani și o să facem un program de realizare a acestei investiții, 2013, 2014, prima jumătate a anului 2015, astfel încât campionatele din 2015, începând cu septembrie 2015 să le ținem acolo. E un ajutor foarte important.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI - SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARTU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

»

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-


Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI - SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Nâstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru


aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafața de 11.376 m.p.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafața de 11.376 m.p.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HC


nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafața de 11.376 m.p.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare asociații de Proprietari și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l. - Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău, in sensul reformularii art.2 din hotarare, care va avea următorul conținut:

  „ art.2 - Se aprobă punerea la dispoziție EON Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1739 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe str. Arcadie Șeptilici și pe Calea Moinești din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație — Anexele nr.2.l - 2.9, părți integrante din prezenta hotărâre."

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  ART.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.258/31.07.2013 sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Viceprimar Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

Inițiator - DL. MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și d-na Președintă de ședință -Năstase Maria-Raluca, dă cuvântul d-lui Consilier Bogatu George pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Inițiatori-DL. consilier BOGATU GEORGE și DL. consilier NECHITA NECULAI

Dl.Consilier Bogatu George-stim cu toții că odată cu intrarea în Divizia B cheltuielile cresc și este de datoria noastră să susținem financiar această echipă, să creem toate condițiile pentru a face performanță și cu obiectivul promovare în timp scurt în prima Ligă. De aceea vă rog să susțineți acest proiect, care este un proiect al orașului și e de susținut.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Manolache Cristinel-domnule Bogatu, rugămintea mea ar fi să-mi dați un termen pentru realizarea acestui obiectiv, că ne-am săturat de cuvintele astea relative, care nu exprimă de fapt un timp clar de realizare a obiectivului.

2.Domnule Primar, vă aduc la cunoștință ca și membru al Adunării Generale la Sport Club nu am fost invitat să avem o discuție preliminară acestei propuneri și mi-aș dori să intrăm într-o normalitate vis-a-vis de această colaborare. Dacă credeți că suntem doar cu titlu informativ vă înșelați.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-mi se pare corect punctul dumneavoastră de vedere și o să aducem la cunoștință acest aspect.

2.Cât privește obiectivul, deci este clar că Primăria Bacău și consiliul local trebuie să-și propună un obiectiv clar, acum suntem în Liga a Il-a, dar obiectivul ține și de modernizarea stadionului, că dacă nu vom îndeplini condițiile de a juca în Municipiul Bacău, atunci degeaba vom avea o echipă. Ne-am propus modernizarea stadionului și până la anul viitor să reușim să îndeplinim condițiile necesare ca echipa să-și desfășoare activitatea pe municipal.

în această toamnă va juca pe AEROSTAR până vor fi gata atât terenurile căt și vestiarele, tot ce ține de a avea accesibilitate pe de o parte, iar pe de altă parte să îndeplinească condițiile impuse de F.R.F. Vom avea o discuție mai largă în acest sens, pe două obiective, obiectivul pe care vi l-am spus și este vorba de a avea o echipă în prima Ligă și al doilea obiectiv de modernizare a Stadionului Municipal și de alocare a sumelor de la bugetul local, să vedem cum facem, la ce renunțăm la ce nu renunțăm, astfel încât să putem duce și acest obiectiv de investiții în paralel cu Sala de Sport. Poate găsim o soluție legată de finanțarea din alte surse, decât bugetul local. Poate găsim, nu vă pot spune acum, dar poate găsim. Oricum fonduri europene exclus, nu sunt pentru așa ceva. Pe de altă parte vă pot spune că și la Spitalul Municipal, după cum știți a fost modificat un articol în lege. A apărut în Legea Bugetului, aprobată de Guvern pe 30 iulie și spitalului i s-au deblocat 15,15 milioane lei, probabil până în octombrie, noiembrie să fie cheltuiti.

Deci, astea sunt cele 3 obiective importante care sunt în derulare și care necesită sume mari. Problema este că aceste sume mari sunt pe termen scurt, 1 an jumătate-2 ani. Atunci trebuie să ne facem foarte bine calculele astfel încât bugetele din 2014 și 2015 vom avea alocate cu preponderență sume importante pentru aceste 3 obiective. Pentru că de altfel, dacă încercăm să prelungim termenul de executare a lucrărilor vom avea probleme bineînțeles și cu activitatea în sine, cum este la fotbal, că nu putem să jucăm pe teren indiferent dacă este Liga I sau Liga a Il-a și asta e foarte important, pentru că lăsând la o parte această discuție, vă spun că și la Aerostar, ni s-a dat autorizație de la federație doar pe un an de zile și cu niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească acest stadion în acest an și Aerostar-ul trebuie să investească acolo niște sume.

Deci mie mi se pare corect să avem o discuție și o să avem și o să venim cu niște propuneri în consiliul local legate pe de o parte de activitate, iar pe de altă parte de modernizarea bazelor pentru a putea să ne susținem activitatea în Municipiul Bacău, nu să ne ducem să jucăm la Piatra Neamț sau în altă parte. Mulțumesc.

DLConsilier Manolache Cristinel-nu mi-ați dat un răspuns vis-a-vis de obiectivul sportiv. Am înțeles despre investiții și de la stadion și de la spital, deja sau făcut primele analize gratuite, dar asta este o altă discuție. Dar legate de obiectivul sportiv, asta am întrebat eu.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-obiectivul sportiv îl vom aduce în discuție și după ce vom discuta și cu conducerea tehnică a clubului sportiv și cu cei care fac parte din consiliul de administrație, dumneavoastră cei de acolo și cu executivul primăriei, pentru că nu poți....

Dacă mă întrebați pe mine personal, eu spun 2 ani, maxim 3 ani de zile, până e gata investiția ca să putem juca pe Stadionul Municipal, ar trebui să fie termenul maxim. Dar îl mai putem micșora și dacă ne grăbim cu finalizarea investiției.

DLConsilier Manolache Cristinel-întâi alocăm banii și după aia vedem ce se întâmplă cu ei. Interesant.

Iar vis-a-vis de Stadion, să avem grijă ca lucrurile să demareze cât mai repede pentru că știți foarte bine că vine vremea rea de acum încolo și nu mai este așa permisibilă construcției.

Și 2, foarte important, să nu facem aceiași greșeală ca și la modernizarea Bazei Letea. Să ne trezim că nu poate fi omologată pentru a putea juca meciuri de Liga a Il-a acolo.

Nu mai sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

ABSENT

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENTIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

D-na Președintă de Ședință- Năstase Maria-Raluca -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NĂSTASE MARIA-RALUCA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.M./ Ds.I-A-2/Ex.l