Proces verbal din 11.07.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de11 iulie 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat îh data 11.07.2013, îh ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Gavrilescu Corneliu- Șef Serviciu Juridic Si Aplicarea Legilor Proprietății -deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2610 din 09.07.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Ștefan Daniel-Dragoș și doamna consilier Florea Irina-Daniela.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5048 din 09.07.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 5049 din 09.07.2013.

Dl. Președinte de ședință Bujor Costel -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Șuștac Mihai să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Viceprimar Sustac Mihai - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

1.

Proiect de hotarare de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind

aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

.Viceprimar Suștac Mihai-deci, avem doar un singur proiect, este doar o modificare

a unui vechi proiect, în sensul schimbării unei anexe. Ați avut materialul la mapă. Nu cred că sunt întrebări.

Dl.Gavrilescu Corneliu- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELÂ ELENĂ

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOL ACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, în forma prezentată.

DL.Gavrilescu Corneliu - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SÂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor CosteLcuvântul d-lui Viceprimar Sustac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Gavrilescu Corneliu - supun la vot proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ĂBABEIRADU

X

2.

ADAMISABELÂ ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASELE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NASTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASELE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

ABSENT

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASELE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

DL Președinte de Ședință- Bujor Costel -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A.MJ Ds.I-A-2/ Ex.l