Proces verbal din 09.12.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 09 dec. 2013

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCESVERBAL

încheiat în data 09.12.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 3702 din 06.12.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Florea Irina Daniela (absent motivat-delegație Londra), dl.consilier Ababei Radu (absent motivat-delegație Iași) și dl.consilier Popa Laurențiu. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.9217 din 06.12.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 9218 din 06.12.2013.

D-ra Președinte de ședință Adam Isabela-Elena -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată și completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 și HCL 330/2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.    Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei “Vitralii”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost prezentată.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

1, Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și d-ra Președinte de ședință Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Este vorba despre majorarea cu 461.000 lei pentru acordarea hotărârilor judecătorești pentru plata salariilor și diminuarea cu 500.000 lei pentru salarii, sporuri și alte drepturi salariale și contribuțiile acestora. Ați avut materialul la mapă.

D1. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

0 Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚ1U

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și D-ra Președinte de ședință Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată și completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 și HCL 330/2013.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Convenției nr.10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată și completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 și HCL 330/2013.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

:u 2c

voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privinc

modificarea


completarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată și completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 și HCL 330/2013.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și D-ra Președinte de ședință Adam Isabela-Elena, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei “Vitralii”.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate I, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei “Vitralii”. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT


PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ABABEIRADU

ABSENT

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

ABSENT

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei “Vitralii”.

DL Primar - am pus ședința de consiliu, pentru că trebuie să vedem dacă o să mai primim ceva anul acesta și probabil că o să mai primim prin hotărâre de guvern, ca urmare a vizitei Președintelui Senatului la Bacău, 10.000.000 lei pentru Spitalul Municipal, (100 de miliarde) și vom face o ședință ordinară ori pe 20 ori pe 24 în funcție de cum vor veni banii ca să fie băgați în bugetul de anul acesta. Cel mai probabil este pe 24, dar dacă vin mai devreme o să facem ședința pe 20.

D-ra Președinte de ședință Adam Isabela-Elena -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

ADAM ISABELA-ELENA             NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.TJ Ds.I-A-2/Ex.l