Proces verbal din 08.07.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 8 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 08.07.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D1. Primar Ing. Romeo Stavarache - vă anunț că după această ședință, o serie dintre dumneavoastră, cred că toți dacă nu mă înșel, aproape toți, vor trebui să rămână la ședința Asociației Zona Metropolitană. Am câștigat un proiect pe Zonă și trebuie să facem niște modificări în organigramă.

DL Gavrilescu Corneliu- Șef Serviciu Juridic Si Aplicarea Legilor Proprietății -deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2565 din 04.07.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr.4902 din 04.07.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 4903 din 04.07.2013.

DL Președinte de ședință Bujor Costel -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care

s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener,

la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

  • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a

Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora.

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI:

6-Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele și -taxelele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău-, îh conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Gavrilescu Corneliu- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare:

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până Ia ședința următoare , si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABÂBEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUDLIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, în forma prezentată.

DL.Gavrilescu Corneliu - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența vreunui conflict de interese.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Coste!, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- practic, după un semestru, am văzut că la secțiunea de funcționare avem bani astfel încât să ne ducem activitatea până la capăt și ce este în plus trecem pe secțiunea de dezvoltare. Față de prognozat, am avut o colectare cu 5249 mii lei în plus.

Dl. Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Tehnică și Direcția Economică).

Dl.ConsiIier Bîrzu Hie-Comisia nr. 1 dă aviz favorabil cu un amendament:

La cap. 70 - dezvoltare, locuințe, servicii, dezvoltare publică, propun o suplimentare cu 36.000 lei pentru proiectare, montaj și achiziții 4 centrale pentru imobilul din Pictor Aman nr .94, amendament discutat și cu executivul primăriei.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Prăgusanu Vasile - aș dori să fac o propunere de fond vis-a vis de proiectele de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, mai precis aș dori ca în expunerea de motive să fie dat mai pe larg, sau detaliat destinația sumelor, când se fac rectificări negative sau pozitive. Când se fac rectificări negative, de unde se iau banii iar când se fac rectificări pozitive sau transferuri, cum este cel de astăzi, cam care sunt investițiile unde merge această sumă. Cred că este bine pentru noi consilierii ca să votăm în cunoștință de cauză dar e bine și pentru opinia publică ca să se facă precizarea aceasta. DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-ok.

Nu mai sunt discuții.

DLGavrilescu Corneliu - supun la vot amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE —————

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

DLGavrilescu Corneliu - supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENĂ

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor Costel. dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată. Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Gavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 -privind Codul fiscal, actualizată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA L AURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TTMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

  • 3, Se trece la punctul al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, îh calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău..

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Gavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău.

  • 4, Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Bujor Costel, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare..

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLGavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Unitatea Municipală de Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLGavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUHAE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARUVIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARTU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

*

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

  • 5. Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și dl» Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Viceprimar Mihai Șustac pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora.

Inițiator - DL.MIHAI ȘUȘTAC - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DLGavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLGavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU L AURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora.

PESTE ORDINES DE ZI:

  • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele și taxelele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL. Primar Romeo stavarache - după 6 luni am văzut cât se plătește comisionul și rata la BERD și putem diminua această rată cu 600.000 lei. Am introdus această sumă la capitolul bugetar reabilitare acoperișuri școli, instituții publice din municipiul Bacău, fațade și blocuri.

Dl.Gavrilescu Corneliu prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Gavrilescu Corneliu -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele și taxelele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr. 1309/27.12.2012.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU1LIE

X

4.

BOGÂTUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENAȘELMARIA

X

10.

FLORE AIRIN A DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENT1U

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

23

-

Cu 23 voturi« pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele și taxelele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- dragi colegi, vă mulțumesc. La ora 13,00 Zona Metropolitană, să nu uitați. Este foarte important căci aprobăm acest proiect.

Dl. Președinte de Ședință- Bujor Costel -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUJOR COSTEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.T7 Ds.I-A-2/ Ex.l