Proces verbal din 06.09.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 6 sept. 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 06.09.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 2937 din 04.09.2013, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară, în sală sunt prezenți un număr de 22 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsește domnul Viceprimar Tescaru Vasile-Sorinel (absent motivat-concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.6660 din 04.09.2013 și telefonic prin nota telefonică nr. 6661 din 04.09.2013.

Supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.08.2013. Nefiind discuții cu privire la acesta, fac apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADĂMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARJA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTĂSE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STĂNCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru4*, procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din 27.08,2013, a fost aprobat

D-na Năstase Maria-Raluca, președinte de ședință -Domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

  • 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.   Proiect de hotarare privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău a persoanelor marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.  Proiect de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, modificată și completată.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache- Ați avut materialul la mapă. Retragem punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru că mai sunt discuții la acest proiect de hotărâre privind condițiile de acordare și ținând cont că și extindem acest serviciu.

Rămân doar punctul 1 și 3 pe ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată și actualizată:

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare . si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA1RINA DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JTTARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULÂI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHÂI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței, cu modificarea propusă.

DL.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunța existența vreunui conflict de interese.

  • I. Se trece la punctul I al ordinii de zi și d-na Năstase Maria-Raluca, președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

Inițiator ~ DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZU JLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STĂNCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

2. PROIECTUL NR. 2 - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-na Nâstase Maria-Raluca. președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Viceprimar Suștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, modificată și completată.

Inițiator - DL. ȘUȘTAC MIHAI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Suștac Mihai-vî s-a transmis materialul, dacă sunt întrebări?

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică - Director Executiv Adjunct și Compartiment Autorizare Activitate Economică și de Transport).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr. 175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, modificată și completată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLORE AIRIN A DANIELA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-D AN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

POPA LAURENȚIU

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTACMIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

ABSENT

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Bacău nr.175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, modificată și completată.

D-na Năstase Maria-Raluca, președinte de ședință -mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar, cu mențiunea că redactarea acestuia s-a făcut după înregistrarea audio, deoarece, din motive tehnice, nu s-a realizat înregistrarea video.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NĂSTASE MARIA-RALUCA

A.MJ DS.I-A 2/Ex.l

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI