Proces verbal din 04.01.2013

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 04 ian. 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 04.01.2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată s-a convocat prin Dispoziția nr. 2162 din 28.12.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: dl consilier Drăgușanu Vasile și dl. consilier Stanciu Ștefan (absent motivat -concediu de odihnă) și d-na consilier Florea Irina Daniela.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 8974 din 28.12.2012 și telefonic prin nota telefonică nr. 8975 din 28.12.2012.

DL Președinte de ședință Bogatu George - Bună ziua și La mulți ani, stimați colegi. Invit pe Dl. Primar Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

L Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.  PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu

prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Romeo Stavarache - am retras punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, cu impozitele și taxele, acestea neavând la bază hotărârea de guvern care a apărut și am pus punctele 5 și 6. Primul punct va fi deci punctul 3.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi

prezentată?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘELMARLA

X

9.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZĂR FLORIN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

DL. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

Punctele 1 si 2 sunt retrase de ne ordinea de zi.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bogatu George. dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău

Inițiator -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor consiliului local).

Dl. consilier Bîrzu Ilie. președinte al comisiei de validare, dă citire procesului verbal nr. 8968/ 28.12.2012, încheiat cu ocazia verificării legalității alegerii în funcția de consilier local a domnului. Cojocaru Viorel.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COSMA ELENA

X

7.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

8.

ENĂȘEL MARIA

X

9.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

12.

LAZÂR FLORIN

X

13.

MANOLACHE CRISTINEL

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

TESCARU VASILE SORINEL

X

22.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi «pentru», a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social Liberale - Filiala Bacău.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Conform prevederilor art.32 (1) și art.34 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată, coroborat cu art.8 (1) din O.G. nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, invit pe dl. consilier Cojocaru Viorel să depună jurământul în fața consiliului local.

Dl. consilier Cojocaru Viorel depune jurământul în fața asistenței, în formă religioasă.

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință - Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Romeo Stavarache - după cum știți, în urma raportului Curții de Conturi, s-au făcut câteva observații privind actualizarea patrimoniului și acest lucru l-am transpus printr-o hotărâre de consiliu

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Serviciul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de

Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Bîrzu Ilie - Comisia economică are aviz favorabil cu un mic amendament la art.4, ultimul aliniat, corect este:

“bunuri din anexa nr.7, care face parte integranta din prezenta ho tar are, la valoare de inventar de 9.079.885,07 lei sunt proprietatea S.C. CET S.A. Bacau, fiind obținute din investiții din surse proprii, după aprilie 2002 si roman in evidentele contabile ale S.C. CET S.A. ” în loc de

“bunuri din anexa nr.7, care face parte integranta din prezenta hotarare, la valoare de inventar de 9.79.885,07 lei sunt proprietatea S.C. CET S.A. Bacau, fiind obținute din investiții din surse proprii, după aprilie 2002 si raman in evidentele contabile ale S.C. CET S.A.”

așa cum era trecut în proiectul de hotărâre. La cifră lipsea un 0 și facem această îndreptare de eroare materială.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECUL AI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău.

D1. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău cu amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie , deja adoptat

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 și HCL 275/2011 privind situația patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău cu amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie .

PESTE ORDINEA DE ZI:

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bogatu George. dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1309/27.12.2012.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Romeo Stavarache - dragi colegi, ați avut materialul la mapă. După cum ați văzut punctele 1 și 2, era stabilit de către Primăria Bacău și prin propunerea Primarului Municipiului Bacău, ca taxele și impozitele să rămână cele stabilite prin hotărârile de consiliu de anul trecut, acum 2 ani și așa mai departe. Ținând cont că în data de 28 decembrie, în M.Of. nr.898, Guvernul României, prin H.G. 1309/27.12.2012 a aprobat și transmis cuantumul taxelor locale în România, unice, practic consiliul local ia act de cuantumurile taxelor și impozitelor stabilite, ținând cont că absolut toate hotărârile de guvern prin care erau stabilite aceste taxe și impozite începând cu anul 2004 au fost anulate. Noi nu mai avem bază legală decât ultima hotărâre - H.G. 1309/27.12.2012. Toți ceilalți din România, care au transmis alte taxe, mai mici sau mai mari, trebuie să se alinieze acestei hotărâri de guvern. Deci, practic, consiliul local ia act, notifică și aprobă această hotărâre.

Cât privește taxa de salubritate, dragi colegi, prin Planul anual stabilit de consiliul local ui 2010 și prin Memorandumul stabilit cu Comisia Europeană, respectiv Ministerul Mediului, practic această taxă în municipiul Bacău trebuie să fie de 7,98 lei. Eu vă propun ca această taxă să rămână la 6 lei, iar în cazul în care nu vom avea destui bani, să facem o rectificare a hotărârii după 30 iunie, când este prima modificare a bugetului. Deci, practic, vom vedea ce se întâmplă după evoluția încasărilor după data de 30 iunie. Aceasta este situația, inițial am avut alte proiecte....

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Directorul Adjunct la Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Timofte Paul- Valerian - apreciem, domnule Primar, inițiativa Guvernului României, dar nu apreciem Hotărârea de Guvern a României de a indexa pensiile și salariile. în momentul în care tu-mi impui să dau taxele, fără să-mi dai mie înapoi, cum să votez? Deci, toată țara se aliniază la U.S.L., la H.G. 1309. Ce dai în loc ca să putem plăti taxele? Deci, noi membrii P.P.D.D. vom vota împotrivă.

A doua problemă, domnule Primar. Nu știu dacă am stat de vorbă și cu dumneavoastră în alte împrejurări. Am spus că toți Cetățenii de onoare ai Bacăului, care sunt în viață și mai trăiesc în municipiul Bacău, să fie scutiți măcar 50% din taxa pe clădire și pe teren. Acești oameni nu beneficiază de nimic. în afară de faptul că le-am dat o diplomă și i-am făcut Cetățeni de onoare, nu mai reprezintă nimic. Vă rugăm frumos luați act. Din discuțiile purtate cu domniile lor, m-au rugat foarte mult - pe transport, o taxă de salubrizare, ceva măcar să fie scutiți, fiindcă ei sunt cetățenii noștri. Și la sloganul dumneavoastră “Pentru acasă oameni buni”, pentru acești oameni foarte buni, ar fi normal. E o propunere. Vă mulțumesc pentru intervenție.

Dl. Primar Romeo Stavarache - haideți să vă răspund pe loc. Eu vă propun ca în această lună să facem o discuție pe această temă, să vedem fiecare caz în parte și toți consilierii să fie semnatari și inițiatori la această hotărâre.

Dl. consilier Timofte Paul- Valerian - Vă mulțumesc frumos.

Dl. consilier Scripăt Constantin- Domnule Primar, justificarea dumneavoastră sau, eu știu, Guvernul României v-a venit în mare ajutor, acum impune aceste taxe deși în campania electorală, promisiunile dumneavoastră electorale erau de altă natură.

Dl. Primar Romeo Stavarache - Domnul Scripăț, un moment, stați numai un pic. Ca să fim bine înțeleși. Primarul Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, a promis și a făcut proiectele de hotărâre astăzi, așa cum v-am spus în decembrie, propunerea a fost ca taxele să rămână cele stabilite în anii anteriori și am făcut hotărârea de consiliu, v-am transmis-o și ați avut-o la mapă. Nu am avut de unde să știu că va apărea o hotărâre. Noi ne-am întâlnit pe 27 dimineața și hotărârea a fost pe 28. Nu am avut cunoștință de acest lucru, dar acum noi nu avem altă soluție decât aceasta.

Dl. consilier Scripăt Constantin-da domnule Primar, ați ieșit iar bine. Felicitări! Dumneavoastră ați spus că luăm act. Din moment ce luăm act, nu se mai justifică supunerea la vot. Nu știu, vreau să fiu foarte bine înțeles. Indiferent de poziția noastră, putem noi să întoarcem ceva acum?

Dl. Primar Romeo Stavarache - Da. Uitați ce scrie aici - art.2 din H.G. 1309/2012: „autoritățile deliberative ale administrației locale completează, modifică sau abrogă....” Dl. consilier Scripăt Constantin- aia e din Statutul consiliului local, atribuțiile consiliului local. Dar în această situație...

Dl. Primar Romeo Stavarache - Nu. Cei care au stabilit alte taxe și impozite până la 31 decembrie, sunt obligați conform legii, că aceasta este o lege, să facă acest lucru.

Dl. consilier Scripăt Constantin - Corect. Și ce mai înseamnă supunerea la vot sau votul nostru? Dacă suntem obligați, deci suntem obligați, am luat act, punct.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Domnul Scripăț, în conformitate cu prevederile Legii nr.215, consiliul local are ca principală atribuție, după aprobarea bugetului, și aprobarea nivelului taxelor și impozitelor. Este sarcina dumneavoastră, creată de lege , pe care trebuie să o exercitați atât ca drept cât și ca obligație. De asemenea, aliniatul 2 din H.G. 1309 vă spune foarte clar în textul său că ” autoritățile deliberative ale administrației locale completează, modifică sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2013”. A modifica, a completa sau a abroga o hotărâre nu poți să o faci decât prin aprobarea deliberativului, respectiv a consiliului local, respectiv printr-o hotărâre de consiliu local. Ați înțeles?

DL consilier Scripăt Constantin- păi dacă suntem obligați, ce rost mai are votul nostru, cui ajută?

DL Primar Romeo Stavarache - așa scrie legea.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - obligația constă în adaptarea la cerințele legii.

DL consilier Scripăt Constantin- păi deja ni se îngrădește aliniatul 2 prin care se spune că putem să hotărâm, să abrogăm, să modificăm. Obligat, pentru mine înseamnă punct -trebuie să executăm. Mulțumesc. Poate nu am fost destul de înțeles. Supunerea la vot pentru mine este o altă problemă, care nu face obiectul acestei hotărâri de guvern.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - dumneavoastră, domnule Scripăț?

DL consilier Scripăt Constantin- am luat act.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu există în lege o asemenea poziție, vă abțineți, sunteți împotrivă?

DL consilier Scripăt Constantin- am luat act de hotărârea guvernului.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Am înțeles.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELĂ ELENA

X

3.

BÎRZUBLIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU V1OREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRAGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTRJ

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

3

Cu 17 voturi « pentru » și 3 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1309/27.12.2012.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință - Bogatu George, dă cuvântul d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 -privind Codul fiscal, actualizata.

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D1. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Poliția Locală a Municipiului Bacău, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartiment Evidență Contracte, Compartiment Evidență încasări Debite și Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. consilier Bîrzu Ilie - Comisia 1 are raport favorabil, cu un amendament - la art.l să înlocuim „aplicabile si prevăzute in contractele încheiate” cu “pentru”.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Hie la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ÂBABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6,

COJOC ARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOICAN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TÎMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

DL Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata, cu amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu llie, deja adoptat .

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

ABSENT

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

LAZĂR FLORIN

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

NECHITA NECULAI

X

16.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

ABSENT

19.

STOIC AN IULIAN VASILE

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

21.

ȘUȘTAC MIHAI

X

22.

TESCARU VASILE SORINEL

X

23.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

20

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata, cu amendamentul formulat de către dl. consilier Bîrzu Ilie.

Dl, Președinte de Ședință • Bogatu George -dacă nu mai sunt discuții, întrebări și interpelări, mulțumesc asistenței și declar lucrările ședinței închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GEORGE BOGATU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.TJ Ds.I-A-4/ Ex.1