Hotărârea nr. 99/2013

Hotărârea nr.99 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Supratraversare pârâu Trebeş cu conductă de apă şi canalizare, municipiul Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile ari. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • • Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

 • • Referatul nr. 2443 / 08.04.2013 al Direcției Drumuri Publice;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. —Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF la obiectivul, „Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare,municipiul Bacău” conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1 cu o valoare totală de 2 328,25 mii lei (cu TVA) din care C+M de 1 840,40 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP^VICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.2 la HCL. NR.ffff DIN 12.04.2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

„Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei .; ( cu TVA )

Valoare

C+M mii lei (cu TVA)

1.

„Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău”

2 328,25

---------1

1 840,40

VSNOJ


Nj


:O!


DINȚA lUREN]


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU


VIDIU POPOVICI
Supratraversare pârâu Trebeș cu Conductă de apă și canalizare Municipiul Bacău

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACĂU

' ' — ■ ----- ' • •--- ■ . ' - -


BACAU ROMANIAS.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L


PROIECTARE HIPROSDILITARE SI INSTALAȚII


JL*


Sediu «netul: str. Mlicov, nr. 16, bloc 16, ac. D, ebțj l. ap. 3

Punct de lucrui «tr. Georfe Dacnvla, nr.4J.cLI


TdaTon/Fiut: 0334-41)31.15 E-nulI : prehtdroirutalOyahoaxomJ 04 / 1592 / 2005

C.U.I. 17S7S507

BORDEROU

Pr. Nr.7/2012 Faza: S.F.

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. LISTA DE SEMNATURI

 • 4. MEMORIU TEHNIC

 • 5. BREVIAR DE CALCUL

 • 6 DEVIZ GENERAL

 • 7 DEVIZE PE OBIECT

 • 8 EVALUĂRI

9. LISTA DE UTILAJ

PIESE DESENATE

 • 1. HO- Plan de încadrare în zonă,

 • 2. H1. - Plan de situație, Supratraversare și colector pluvial

 • 3. HZ- Plan de situație, Colector pluvial

  INT< Sing. ILI


  BQNTAS


  sc. 1/5.000 sc.1/500 sc.1/500BACAU ROMANIA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

___PROIECTARE H1DP.OEDUTARE SI INSTALAȚII________

Sediu «dai; itr. Mllcov, nr. !«. bloc 14, «. D.ctaJ I. ap. 3            Tdefon/Fue : 0334 *4031.13

Punct de tocni: Ar. George nocovla. nr. 43, cL I                   E-mall: prahtdroliutaKJyahooxoai

J 0 4 t 1502/ 2005

C.U.I. 17875507

LISTA DE SEMNATURI

Pr. Nr. 7/2012 Faza: SF.


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR TEHNIC

SEF PROIECT

îng. SAVAIOAN sing. BONTAȘILIE ing. SAVA IOAN


COLECTIV ELABORARE

Hidro:


întocmit Ing. Alexandru Bontaș Verificat Sing. Bontaș llie


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

Proiect nr. 7/2012

Supratraversare pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău , județul Bacau

MEMORIU CADRU

AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

1.

DATE GENERALE:

1.1.

Denumirea investiției;

Supratraversare Pârâul Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău

1.2.

Amplasamentul:

Intravilanul municipiului Bacău , Calea Moinești și intravilanul comunei Mărgineni

1.3.

Titularul investiției:

Municipiul Bacău.

1.4.

Beneficiarul investiției:

Municipiul Bacău

1.5.

Elaboratorul studiului:

S.C PRO HIDRO INSTAL S.R.L BACĂU, str. George Bacovia, nr. 41 - 43.

Tel./Fax: 0334/405.115

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situația actuală șl Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

Pârâul Trebeș amonte de podul de la calea Moinești este traversat de conducte de canalizare apă și gaze care obturează curgerea apei la debite cu diverse asigurări.

Imediat in aval de confluiența cu pârâul Negel, pârâul Trebeș se intersectează cu strada Calea Moinești din municipiul Bacău, care supratraversează pârâul cu un pod rutier cu deschiderea de circa 20 m.

în aval de pod sunt amplasate diverse conducte ce traversează albia pârâului care la creșteri ale nivelului apei ajung în secțiunea de curgere a apei.

Conductele existente in aval de pod sunt:

 • -  conductă canalizare Dn 400 Ol se află la circa 1,2 m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, la debitele cu asigurarea de 5%, respectiv 2% conducta este inundată.

 • - conductă alimentare cu apă două fire unul Dn 150 Ol în funcțiune si Dn 100 mm abandonată se află la circa 3,5 m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, Ja debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundată.

• conductă gaze 2x Dn 150 Ol în tub de protecție Dn 250 mm se află la circa 3,5 - 4m m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, la debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundată.

 • - Deoarece pârâul Negel și Trebeș este in curs de regularizare cu recalibrarea albiei pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5% și debitul de verificare cu asigurarea de 2% ca , urmare a inundațiilor din iunie 2006, la care conductele mai sus menționate împreună cu alți factori din teren au avut și ele un rol în obturarea curgerii, este urgent necesară devierea conductelor si scoaterea lor din secțiunile de curgere a apei la debitul de verificare cu asigurarea de 2%.

Investiția de față are drept scop înlăturarea pericolului de inundații pentru municipiul Bacău cauzate de pâraiele Negel și Trebeș.

Lucrările de regularizare și îndiguire deja realizate trebuie continuate cu eliberarea secțiunii de curgere obturată de conductele de apă, canalizare și gaze aval de podul de pe Calea Moinești ce supra traversează râul Trebeș din municipiul Bacău.

 • 2.2. Descrierea investiției

a) Concluziile studiului de fezabilitate.

Conform HG 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației aferente investițiilor publice, precum și structurii metodologice de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție, pentru lucrările noi, fazele de proiectare sunt:

 • •  studiul de fezabilitate

 • •  proiectul tehnic și caietele de sarcini

 • •  detaliile de execuție

f

Pentru lucrările de alimentare cu apă șl canalizare aferente investiției Supratraversare Pârâul Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău valoarea de investiție cu TVA va fi:

TOTAL =2.328.25 mii iei = 526.42 mit euro

din care:

C + IW = 1.840.40 mii lei = 416.11 mii euro

b) Scenarii tehnico economice.

Actualul studiu de fezabilitate pnvind lucrănle de alimentare cu apă și canalizare, a avut la bază, în scopul alegerii soluției optime, analiza următoarelor 2 (două) variante:

1) Varianta I
 • 1.1.  Conducta de distribuție apă, din PE-HD, PE 100, De 160 mm, Pn 6 at, L = 280 ml.

 • 1.2.   Colector pluvial din polietilenă de înaltă densitate gofrată SN4 De 200 +500 mm

 • 1.3.  Colector menajer din polietilenă de înaltă densitate gofrată SN4 De 500 mm

 • 1.4. Grătar des înainte de intrarea în stația de pompare

 • 1.5.  Stație de pompare ape menajere echipată cu electropompe (1A + 1R) având Q

= 72 mc / h, H - 14 mCA, P - 7,5 kw fiecare.

 • 1.6.  Conductă de refulare ape uzate menajere din PE - HD, PE80, De 160 mm, Pn

2,5 at, L = 90 ml

 • 1.7.   Valoarea estimată a lucrărilor Vest = 411.274 €

2) Varianta II
 • 1.8.  Conducta de distribuție apă, din Fgn, Dn 150 mm, Pn 6 at, L = 280 ml.

 • 1.9.  Colector pluvial din PAFSIN SN4 De 200 -?500 mm

 • 1.10. Colector menajer din PAFSIN SN4 De 500 mm

 • 1.11. Grătar des înainte de intrarea în stația de pompare

 • 1.12. Stație de pompare ape menajere echipată cu electropompe (1A + 1R) având

Q = 72 mc / h, H = 14 mCA, P = 7,5 kw fiecare.

 • 1.13. Conductă de refulare ape uzate menajere din PE - HD, PE80, De 160 mm, Pn 2,5 at, L = 90 ml

 • 1.14. Valoarea estimată a lucrărilor V03t. = 460.626 €

Varianta propusă de proiectant este varianta I prezentând următoarele avantaje:

• investiție mai mică cu cca 12% in condițiile realizării acelorași criterii de performanță

c) Selectarea materialelor pentru rețele.

Selectarea materialelor pentru rețele s-a făcut ținându-se seama de cerințele următoarelor standare și normative:

STAS 1343/1 - 2006- 1478 - 90: 4163/1 - 93; 1846 - 90: 1481/86, etc - cu accent pe următoarele condiții:

 • •  sanitare

 • •  tehnice

 • •  rezistență la coroziune

 • •  durata de viață reală de peste 50 ani

 • •  grad de etanșeitate ridicat

« execuție ușoară și productivitate ridicată

 • •  economice - raport calitate preț.

Față de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE -HD adoptate îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Din descrierea funcțională și tehnologică rezultă compatibilitatea cu reglementările de mediu naționale - Legea 137/1995 precum și standardelor Uniunii Europene.

 • 2.3. Descrierea funcțională și tehnologică

 • 2.3.1. Descrierea lucrărilor propuse pentru asigurarea eliberării secțiunii de curgere din albia pârâului Trebeș si a asigurării alimentării cu apă și a canalizării pentru consumatorii adiacenți străzii Calea Moinești amonte de podul peste pârâul Trebeș.

2.1.1. Situația existentă

Imediat in aval de confluența cu pârâul Negel, pârâul Trebeș se intersectează cu strada Calea Moinești din municipiul Bacău, care supratraversează pârâul cu un pod rutier cu deschiderea de circa 20 m.

în aval de pod sunt amplasate diverse conducte ce traversează albia pârâului care la creșteri ale nivelului apei ajung în secțiunea de curgere a apei.

Conductele existente in aval de pod sunt:

- conductă canalizare Dn 400 Ol se află la circa 1,2 m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, la debitele cu asigurarea de 5%, respectiv 2% conducta este inundată.

IO

 • - conductă alimentare cu apă două fire unul Dn 150 Ol în funcțiune si Dn 100 mm abandonată se află la circa 3,5 m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, la debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundată.

 • - conductă gaze 2x Dn 150 Ol în tub de protecție Dn 250 mm se află la circa 3,5 - 4m m deasupra nivelului apei la curgerea normală in perioadele fără precipitații, la debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundată.

2.1.2. Situația propusă

Pentru înlăturarea neajunsurilor prezentate mai sus prin documentația de față ,se propune devierea conductelor existente respectiv conductele de canalizare și alimentare cu apă.

Eliberarea secțiunii de curgere a apei este influențată și de alți factori respectiv conductele de gaze, secțiunea insuficientă de trecere a apei pe sub podul existent, canalizațiile electrice și telefonice existente pe grinda din amonte a podului.

Astfel lucrările propuse pentru devierea conductelor de apă și canai se vor corela și cu lucrările propuse pentru celelalte rețele.

Lucrările proiectate propuse sunt următoarele :

 • *  Preluarea colectorului de canalizare existent Dn 500 mm înainte de supra traversarea Pârâului Trebeș la o stație de pompare ape uzate.

 • *  Realizarea stației de pompare ape uzate menajere cu capacitatea de 20 l/s pentru apele uzate menajere (pentru a putea prelua în viitor și comuna Mărgineni), și o adâncime a acesteia de H = 6,8m,

 • *  Realizarea supra traversării pârâului Trebeș pe o structură metalică spațială cu înălțimea de 1,8 m sprijinită pe fundații de beton pe ambele maluri

Pe structura metalică se vor fixa conducta de alimentare cu apă și conducta de refulare ape uzate menajere, conductele de gaze care se vor devia prin grija proprietarului acestor rețele E-On gaz și canalizațiile telefonice și electrice care se vor devia prin grija proprietarului acestor rețele.

După realizarea supratraversării conductele existente de alimentare cu apă și canalizare se vor dezafecta eliberând secțiune de curgere a apei.

Colectorul de canalizare va fi preluat de la circa 50 m amonte de amplasamentul stației de pompare unde se va realiza un cămin cu adâncimea de - 4,74 m față de CTN pentru a putea prelua colectorul de canalizare ce vine de la S.C ELBAC S.A. Bacău , și colectorul ce traversează strada Calea Moinești în această zonă.

Căminul de vizitare se va realiza din tuburi PE HD corugat Dn 1 m , h = 4,74 m și va avea capac carosabil.

Colectorul de canalizare se va realiza cu tuburi din PE ID corugat De 500 mm îmbinate cu mufe și etanșate cu garnituri din elastomeri

Intrarea in stația de pompare se va face la cota -4,25 m față de CTA , apele deversate fiind obligate să treacă printr-un grătar des de formă dreptunghiulară cu înclinația de 60° și lățimea de 80 cm.

Stația de pompare va fi echipată cu sistem de separare a solidelor prevăzute cu două pompe cu capacitatea de Q - 72 mc/h, H= 11 m, P = 4,0 Kw.

Conductele de refulare se vor executa din PE HD, PE 100, De 160 mm.

Atât conducta de refulare ape uzate cât și conducta de apă pe porțiunea montată aparent se va izola termic cu spumă poliuretanică expandată protejată la exterior cu tablă de aluminiu.

După supra traversare conducta de refulare se va monta îngropat până la căminul de vizitare existent imediat înainte de traversarea străzii Calea Moinești.

Conducta de apă se va devia din căminul existent unde se va monta o vană Dn 150 mm , va continua traseul subteran până la estacadă pe care va fi montată aerian după care va devia traseul pe lângă stația de pompare prevăzută până la căminul ELBAC unde se va face legătura în conducta existentă, inclusiv legăturile branșamentelor existente de la consumatori.

Conducta de alimentare cu apă din PE-HD, PE 100, De 160 mm, Pn 6 at, are lungimea de L = 280 m între căminul de vane și căminul de apometru din zona ELBAC. Bacău.

Conducta de apă proiectată va fi pozată pe partea dreaptă a drumului DN11 (în direcția de mers Bacău Moinești), în afara carosabilului (spațiu verde) până la căminul de apometru din zona ELBAC. Bacău.

Realizarea conductei se va face în săpătură deschisă pe lungimea L - 280 ml

Pe zonele de traversare a acceselor la diversele societăți comerciale se va desface sistemul rutier pentru montarea conductei și se va reface a forma inițială după finalizarea montajului.

Diamentrul conductei alese asigură transportul spre consumatori a debitului necesar consumului curent și al celui de incendiu interior și exterior.

Pentru preluarea apelor pluviale adiacente străzii Calea Moinești se va realiza un colector pluvial de la limita teritorială a municipiului Bacău, având De 200 -r 500 mm, L = 1.464 ml ce va conduce apele pluviale la pârâul Trebeș

Pe traseul colectorului se vor reface legăturile la gurile de scurgere existente și proiectate de la DN 2G Bacău - Moinști cu conducte PE HD corugat Dn 200 mm

Legături ce vor însuma o lungime de 250 ml din care 190 se vor realiza prin foraj orizontal pentru traversarea DN 2 G,

Colectorul de canalizare se va executa începând din CV2, pe partea stângă a DN2G pe direcția de circulație Bacău - Moinești și cu De 300 mm o lungime Li = 468 ml până în CVși între CV15 - CV27, cu De 400 mm o lungime Li b 300 ml între CV8 - CV(4, cu De 500 mm o lungime Li a 426 ml între CVu - CV27, GV, din CV 15 până la vărsarea in pârâul Trebeș colectorul este pozat pe drumul comunal al comunei Mărgineni

Pe traseu se vor executa un număr necesar de 28 (douăzeci și opt) cămine de vizitare de linie, schimbare de pante și direcție.

Căminele de vizitare se vor realiza având radierul prefabricat din beton armat, camera de lucru din PE-ID corugat De 1000 mm și piesa suport cu ramă și capac din material compozit carosabile și necarosabile.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

a) Zona și amplasamentul

Regiunea              NORD - EST

Județul                 BACĂU

Localitatea                BACĂU - Calea Moinești (DN 2G Bacău - Moinești,)

Intravilanul municipiului Bacău , Calea Moinești și intravilanul

comunei Mărgineni

b) Statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat.

Conducta de apă potabilă pentru consum direct și incendiu și colectorul de canalizare menajer și pluvial aferent obiectivului de investiție ” Supta traversare Pârâu Trebeș cu conductă de apă și canalizare Municipiul Bacău ", vor fi poziționate de-a lungul tramei stradale (Calea Moinesti), pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Bacău și comunei Mărgineni.

c) Situația ocupării temporare și definitive a terenului

Pentru realizarea lucrărilor de supra traversare a pârâului Trebeș cu conductele de canalizare și apă se vor ocupa următoarele suprafețe temporar pe durata de execuție a lucrărilor o suprafață de teren Stemp = 5.281 mp și definitiv Sd = 267 mp, din domeniul public al Municipului Bacău și comunei Mărgineni.

Suprafețele de teren ce urmează a fi ocupate definitiv și / sau temporar de lucrare pe durata execuției sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Unitatea de măsura m sau mp

S™i. (mp)

Suprafețe

Observații

Temporar (mp)

Definitiv (mp)

Comuna Mărgineni

1

Colectoare canalizare De

300,400,500 mm

1194 (m)

3,0 (mp/ml)

3.582

-

2

Gură vărsare

4x20 m

200 mp

200

3

Cămin de vizitare

28 buc

1,5 mp/buc

-

42

TOTAL

4.079

3.582 mp

242 mp

Municipiul Bacău

1

Colector canalizare

50

3,0 (mp/ml)

150

2

Legături guri de scurgere De 200 mm

100

3,0 (mp/ml)

300

1

Conductă refulare Dn 140 mm

45

3,0 (mp/ml)

135

-

3

Conductă de apă

282

3,0 (mp/ml)

847

-

3

Stația de pompare (3x4) m

(3x 4) mp

12 mp

-

12

Grătar (1,5x2)m

(1,5x2) mp

3 mp

3

4

Cămin de vizitare

4 buc

î,5 mp/buc

-

6

5

Estacadă

2

2 mp/buc

-

4

TOTAL

1.337 mp

1,432 mp

25 mp

Suprafața totală ce urmează a fi ocupată de construcții și pe durata execuției este de St = 5.416 mp din care definitiv Sd = 267 mp și Stemp = 5.149 mp.

TOTAL TEMPORAR DEFINITIV


= 5.281 mp din care = 5.014 mp

=  267 mp

Mărgineni

TOTAL TEMPORAR DEFINITIV


= 3.824 mp din care:

= 3.582 mp

-  242 mp


Municipiul Bacău

TOTAL TEMPORAR DEFINITIV


1.457 mp din care ;

1.432 mp

25 mp


d) Studii de teren

La întocmirea studiului de fezabilitate s-au utilizat ridicările topografice STEREO '70 (nivel de referință Marea Neagră) realizate la scara 1 : 500.

2) Caracteristici geofizice ale terenului de fundare.

(zona seismică de calcul, perioada de colț, natura terenului de fundare, etc.)

Conform normativului P100 - 2006, valoarea accelerației terenului este ag = 0,28g iar perioada de colț Tc as 0,7 sec., iar cont SR11100/1 - 1983, amplasamentele se situează în zona de grad seismic VIII (opt).

Terenul de fundare al amplasamentului se încadrează în categoria „ terenuri bune" conform normelor Indicativ NP-074/2002 anexa B tabelul B1.

Presiunea convențională la sarcini fundamentale este de Pconv, « 300 Kpa conform STAS 3300/2 - 1985.

Pânza freatică este cantonată la H = -12,5 m pe malul stâng și drept a pârâului Trebeș.

Adâncimea de îngheț în zona amplasamentului conform raionării după STAS 6056/1984 este de-0,9 m.

Conform H.G.R. 766/1997, construcția se încadrează în categoria "C * de importanță, construcții de importanță normală.

e) Situația existentă a utilităților.

In zona obiectivului propus a se realiza există următoarele utilități:

 • -  rețelele electrice pentru utilități casnice și iluminat public stradal, implicit de forță pentru unitățile economice

 • -  rețea de drumuri orășenești și naționale

 • -  rețea alimentare cu apă

 • -  canalizare

 • -  telefonie

Alimentare cu energie electrică se va face printr-un racord din Postul trafo existent

f) Concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Obiectivele majore ale studiului de fezabilitate așa cum se desprind din tema proiec-tului le reprezintă:

 • •  realizarea estacadei pentru supratraversarea pârâului Trebeș cu conducte de apă, canalizare și gaze

 • •  realizarea grătarului des și a stației de pompare ape uzate menajere

 • •  înlociurea rețelei de distribuție apă potabilă

 • •  realizare legătură colector existen canalizare la stația de pompare

 • •  realizare colector pluvial pentru strada calea Moinești                     iI

Prin aceste lucrări se urmărește:

Investiția de față are drept scop înlăturarea pericolului de inundații pentru municipiul Bacău cauzate de pâraiele Negel și Trebeș.

Lucrările de regularizare și îndiguire deja realizate trebuie continuate cu eliberarea secțiunii de curgere obturată de conductele de apă, canalizare și gaze aval de podul de pe Calea Moinești ce supra traversează râul Trebeș din municipiul Bacău.

Prin realizarea proiectului se va asigura respectarea prevederilor legislației naționale în vigoare și a Directivelor cadru ale Consiliului Europei respectiv: Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafață destinate prelevării de apă potabilă transpusă în legislația din România prin HG. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apeie de suprafață și Directiva nr. 98/83 EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/8.06.2002 MO 552/29.07.2002

Pentru protecția mediului se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la exploatarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, iar pe durata execuției se va obține avizul de mediu pentru organizarea de șantier cu referire la depozitarea materialelor care se va face conform planului pentru organizarea de șantier.

Pământul excedentar și materialele rezultate din desfacerea sistemului rutier (unde este cazul) se vor transporta și depozita în locurile special indicate de Primăria Municipiului Bacău.

Utilajele folosite pentru transportul materialelor și cele pentru executarea săpăturilor sau forajelor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului de noxe.

Se interzice evacuarea pe / sau / în sol de produse petroliere, uleiuri uzate, etc.

Deșeurile din perioada execuției vor fi gestionate cu respectarea OG 78/2000, respectiv Legea 426/2001.

La execuția investiției se vor respecta normele de protecția muncii și normele generale de protecția împotriva incendiilor.

 • 4. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE.

  • 4.1. Proiectare + execuție

   Studii topografice, CU + doc. avize + SE

   1 lună

   PTh + CS + DE + DTAC + DL

   1 lună

   Achiziție publică de lucrări

   1,5 lună

   Execuție lucrări

   7,5 luni

TOTAL (PROIECTARE + EXECUȚIE) = 12lung

i '   —Durată

Anull

Activitate          -—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l Studii topo, CU + doc. Avize + SF

; PTh + CS + DE + DTAC + DL

I Achiziție publică de lucrări

Execuție lucrări

 • 4.2. Costul estimativ al investiției (cu TVA)

Costui estimativ al lucrărilor conform deviz general și devize pe obiect la nivelul lunii octombrie 2012, la un curs lei / euro de 1 € = 4,4228 lei, la data de 04.04.2013 este:

TOTAL (cu TVA)=2.328,25 mii lei = 526,42 mii euro

din care:

C + M (cu TVA) = 1.840,40mii lei = 416,11 mii euro

4.3. Surse de finanțare

Finanțarea investiției se va face din fonduri bugetare și din alte fonduri legai constituite, obținute prin grija autorității contractante Registrul Auto Român R.A. București.

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1€ = 4,4228 lei la data de 04.04.2013

1.

Valoarea investiției

TOTAL (cu TVA) C + M (cu TVA)

TOTAL (fără TVA) C + M (fără TVA)

1-------------------------------------------------------------------------

2.328,25 mii lei/ 526,42 mii€

1.840,40 mii lei/ 416,11 mii€

1.882,00 mii lei/ 425,52 mii€

1.484,19 mii lei/335,58 mii€

2.

Eșalonarea investiției Anul t

2.328,25 mii lei/ 526,42 mii€

1.840,40 mii lei/ 416,11 mii€

3.

Durata de realizare a investiției

7.5 luni calendaristice

4.

Principalele capacități pe unități fizice

5.

I

I

 • A) Alimentare cu apă

Conductă de distribuție

Cămin de vane, secționare și golire Branșamente

 • B) Colector canalizare pluvial

Legaturi guri scurgere

Cămine de vizitare

 • C) Estacadă + stație pompare Colector menajer Dn 500 mm

Stație pompare Q = 20 l/s, H 14 m Estacadă metalică L - 35 ml

Grătar rar

PE-HDDe160mm       L =280 ml

buc = 3 buc = 14

PE-ID corugat De 315 mm L = 468 ml PE-ID corugat De 400 mm L = 300 ml PE-ID corugat De 500 mm L = 426 ml PE-ID corugat De 200 mm L - 270 ml buc = 28

PE-ID corugat De 500 mm L =60 ml buc= 1 buc= 1 buc = 1

Acorduri și avize emise de organele în drept potrivit legislației privind:

Avizul ordonatorului principal de credite privind oportunitatea șî necesitatea realizării investiției.

Certificat de urbanism

Avize privind asigurarea utilităților (energie electrică, gaz metan, telecomunicații, etc.)

Avizele și acordurile pentru protecția mediului și apelor

Alte avize de specialitate, stabilite conform dispozițiilor legale.S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL                            Proiect nr.7/2012 SF.

BACĂU                     Supratraversare pârâu Trebeș

cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău, județul Bacau

BREVIAR DE CALCUL

Alimentare cu apa și canalizare

Breviarul de calcul s-a întocmit conform SR 1343-1/2006, STAS 1478-90, STAS 1846-2/2006 și Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, I9 - 94.

 • 1. ALIMENTAREA CU APA CANALIZARE

1.1. Debite caracteristice

Pentru zone cu clădiri având instalații interioare de apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde (tabel 1)

Necesarul specific este:

Pentru locuințe

kzj = 1,3 + 1,40

qs =120 litri/ persoana și zi, pentru un număr de

Bacău N = 10 case x 3,5 persoane/casă + cămin 20x 3,5 = 105 pers. Mărgineni N = 4396 loc

Unități economice:

Pensiuni N = 40 locuri

kzi =1,3+1,40

qs = 200-300 litri/ persoana și zi,

Restaurant N = 500 locuri

kzi =1,3+1,40

qs =7-15 litri/ masă servită,

Societăți comerciale N = 13 bucx 5 pers pe unitate =65 pers

kzi =1,3 + 1,40

qs = 60 litri/ pers,

^N(i)xqs(i) [mc/zi]


Debitul zilnic mediu, Qzimed:

Qzlmed=îo6o

k=lLi=1 J

Qzi med = j^jQ[N(1)xqs(1)] (mc/zi)

Qa med = —— x (4501 x 120 + 40x300 + 500x15 + 65x60) = 563,52 mc/zi

1000

Debitul zilnic maxim, Qd max:

Qzi max = kzi X Qzf med ( ITIC/zi ) Unde :

kzi * valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic, kzi = 1,35 Q zi max = 1,35 x 563,52 = 760,752 mc/zi

Debitul orar maxim, Qorarmax:


wrarmax


unde:

ko - valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar, ko = 2,0

D - durata timpului de furnizare a apei, D - 24 ore

Q orar max = 63,39 mc/h

1.2, Cerința de apă

Cerința de apă se determină ținând seama de:

 • •  Necesarul de apă

 • •  Nevoile tehnologice ale sistemului

 • •  Pierderile de apă din rețeaua de aducțiune și distribuție.

Cerința de apă se determină cu formula :

Qs =ksxkpXQn (mc/zi) unde:

ks = coef. ce ține seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă ks = 1,02 - pentru surse de apă subterană, fără stație de tratare.

kp - coef. ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile kp = 1,1

1.3 Debitele de calcul

Debitele de calcul ale alimentării cu apă se determină cu relațiile:

2. DEBITUL DE APE UZATE

Debitul de ape uzate se determină cu relația :

Quz — Q s zi med

Quzzimed = 0,00732 mc/s — 7,32 l/s = 26,35 mc/h Quzzi maxim - 0,00988 mc/s = 9,88 l/s = 35,57 mc/h Quz orar max = 0,0197 mC/S = 19,70 l/S — 70,92 ITIC/h

3. DEBITUL DE APE PLUVIALE

Debitul de ape pluviale evacuat se calculează cu relația:

Qpi. = m x S x 0 x i [l/s], unde:

m - coef. adimensional de reducere a debitului de calcul, funcție de capacitatea de înmagazinare a canalelor pe durata ploii de calcul, t:

S - suprafața bazinului de calcul, in hectare;

0 - coeficient de scurgere aferent suprafeței S și se calculează cu relația:

^TSix<t>i i=1


0 = —----, unde:Sj - aria unui bazin de canalizare cu o anumita natura a suprafeței, in hectare;

0i - coeficientul de scurgere aferent suprafeței Sj.

^acoperișuri = 01 — 0,95 Otrotuare + carosabil = 02 = 0,8 0spatll verzi = 03 — 0,15

i - intensitatea ploii de calcul in funcție de frecventa "f" si durata ploii de calcul "t", in litri

pe secunda-hectar:


-clasa de importanta IV;

-frecventat = 2/1;


Durata ploii de calcul:


t = tcs + —[mini, unde: v„


 • -  tcs - timpul de concentrare superficiala: tcs = 10 min

 • -  L - lungimea tronsonului incipient

 • -  Va - viteza de scurgere a apei in canal: Va = 60 m/min. Suprafața bazinului de calcul este:

Stotal= 68.200 mp (6,82 ha), pe categorii, aceasta fiind structurata astfel:

Sacoperisuri = 6.800 mp

Strotuare + carosabil — 14.245 mp

SspatH verzi = 47.155 mp
L= 1100m

t = 1° + ^~ = 18,30 min

i = 90 l/s.ha


60

Qpî UV = 0,8 x 6.82 x 0,365 x 90 = 179,23 l/s

Pentru preluarea acestui debit colectorul principal care va deversa apele pluviale în pârâul Trebeș va avea diametrul de 500 mm

Verificat, sing?llie Bontaș


întocmit,

ing. Bontaș Alexandru

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării investiției Supratraversare Pârâu Trebeș Cu conducta de alimentare cu apă și canalizare, Municipiul Bacău

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 lei / euro          la data de 04.04.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

Cheltuieli pentru c

CAPITOL abținerea s

UL1 i amenajai

rea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru asini

CAPITOLUL 2

i rarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentare cu energie electrică

175.93

39.78

42.22

218.15

49.32

TOTAL CAPITOLUL 2

175.93

39.78

42.22

218.15

49.32

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren studiu topo studiu geo

6.20

2.70

3.50

1.40

0.61

0.79

1.49

0.65

0.84

7.69

3.35

4.34

1.74

0.76

0.98

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.60

0.81

0.00

3.60

0.81

3.3

Proiectare și inginerie Studiu de fezabilitate SF CU +Doc Avize Plan SSM

Proiect Tehnic. + C.S. + DE. Doc licitație + DTAC

23.80

4.20

2.80

0.86

12.84

3.10

5.38

0.95

0.63

0.19

2.90

0.70

5.71

1.01

0.67

0.21

3.08

0.74

29.51

5.21

3.47

1.07

15.92

3.84

6.67 1.18

0.78

0.24

3.60

0.87

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

16.00

3.62

3.84

19.84

4.49

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.0

0.0

0.00

3.6

Asistență tehnică

20.00

4.52

4.8

24.8

5.61

Asistență tehnică proiectant

4.00

0.90

1.0

5.0

1.12

Asistență tehnică diriginte

16.00

3.62

3.8

19.8

4.49

TOTAL CAPITOLUL 3

69.60

15.73

15.84

85.44

19.32

Cheltuiel

CAPITOLUL 4 pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații ob. 2 Colector ape pluviale ob.3 Conductă apă ob.4 supratraversare +SPAU

894.12

91.98

271.53

202.16

20.80

61.39

214.59

22.08

65.17

1,108.71

114.06

336.70

250.68

25.79

76.13

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.1

1,257.63

284.35

301.84

1,559.47

352.60

4.2

Montaj utilaj tehnologic

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje și echipamente cu montaj Ob. 4 SPAU

209.30

47.32

50.23

259.53

58.68

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.3

209.30

47.32

50.23

259.53

58.68

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

1,466.93

331.67

352.07

1,819.00

411.28

CAPITOL Alte cheli

UL5 uiell

 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

Organizare de șantier Lucrări de construcții 3,5 % Cheltuieli conexe organizare șanț.

50.63

1.23

11.45

0.28

12.15

0.30

62.78

1.53

14.19

0.35

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.1

51.86

11.73

12.45

64.31

14.54

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Taxa I.S.C. 0,8 %

Casa sociala a Constr. 0,5%

11.57

7.49

2.62

1.69

0.00

0.00

11.57

7.49

2.62

1.69

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.2

19.06

4.31

0.00

19.06

4.31

5.3 iChelt. diverse-neprevăzute

85.62

19.36

20.55

106.17

24.01

TOTAL CAPITOLUL 5

156.54

35.40

33.00

189.54

42.86

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnoloaice si teste si predare beneficiar

CAPITOLUL 6 ■ Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

13.00

2.94

3.12

16.12

3.64

TOTAL CAPITOLUL 6

13.00

2.94

3.12

16.12

3.64

TOTAL GENERAL

1,882.00

425.52

446.25

2,328.25

526.42

din care C+M

1,484.19

335.58

356.21

1,840.40

416.11

DIRECTOR GENERA^ .Ă’; ?

ȘEFI

IECT,

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1 Alimentare cu energie electrică

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii

euro

mii lei

mii lei

mii euro

I LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Lucrări pe tarif de racordare

3.650

0.825

0.876

4.526

1.023

2

Lucrări în grija consumatorului

172.280

38.953

41.347

213.627

48.301

Total I

175.930

39.778

42.223

218.153

49.325

II MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

Total III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total (Total 1 + Total II + Total III)     |  175.930  39.778| 42.2231  218.153| 49.325

sing.


Jptpqnit, IJie Bontaș k

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2 CANALIZARE PLUVIALĂ

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Procurare colectoare

175.786

39.745

42.189

217.975

49.284

2

Procurare cămine vizitare

87.420

19.766

20.981

108.401

24.510

3

Lucrări de construcții punere în operă

630.910

142.649

151.418

782.328

176.885

Totali

894.116

202.161

214.588

1,108.704

250.679

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

Total III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total (Total 1 -i- Total II + Total III)

894.1161 202.1611

214.588

1,108.704

250.679

întp^it, sing. Iliș Bonțaș

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3 Conductă de apă

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii

euro

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAT!)

1

Procurare conductă

65.380

14.782

15.691

81.071

18.330

2

Lucrări construcții punere in operă

26.600

6.014

6.384

32.984

7.458

Total I

91.980

20.797

22.075

114.055

25.788

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

Total III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total (Total 1 + Total II + Total III)

91.980

20.797

22.075'

114.055!

25.7881

îptotfnit,

sing./lli^ Bontaș

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4 Supratraversare Trebeș + stație pompare

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor

Valo (tara'

are rVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Procurare materiale

24.977

5.647

5.994

30.971

7.003

2

Terasamente+ montaj

23.650

5.347

5.676

29.326

6.631

3

Supratraversare grindă macaz

136.000

30.750

32.640

168.640

38.130

4

Stafie pompare

86.900

19.648

20.856

107.756

24.364

Total 1

271.527

61.393

65.166

336.693

76.127

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III

PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

209.300

47.323

50.232

259.532

58.680

2

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

Total III

209.300

47.323

50.232

259.532

58.680

Total (Total 1 + Total II + Total III)

480.827| 108.716

115.398|

596.225

134.807

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5 Supratraversare Trebeș + stație pompare

In mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Probe tehnologice

13.000

2.939

3.120

16.120

3.645

Totali

13.000

2.939

3.120

16.120

3.645

II MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

Total II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

Total III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total (Total 1 + Total II + Total III)      |    13.000|   2.9391   3.120    16.120|   3.645

S.C. PROHIDROINSTAL S.R.L. Bacău

EVALUARE nr. 1 Alimentare cu energie electrica

Indici de preț nivel aprilie 2013 conform lucrări similare din baza de date a

proiectantului     1 € =

4.4228

lei la 04.04.2013

a) Lucrări pe tarif de racordare

1) BMPT

1 buc x       3,650.0

lei/buc

=    3,650.00

lei

Total a

=     3,650

lei

b) Lucrări in grija consumatorului

LES 1KV - L = 730 ml

730 m x

236

lei/ml      =

172,280

lei

Total b =

172,280

lei

Supratraversare pârâu Trebeș =    175,930 lei

întocmit ing. AlexandruVerificat

sin I e Bpntaș

.N


EVALUAREA NR. 2

privind colectoarele principale si rețelele secundare de canalizare pluvială

Indici de preț nivel Aprilie 2013 conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1 € =         4.4228 lei la 04.04.2013

A) Procurare colectoare si cămine

A1) Procurare colectoare

TOTAL A1 =     40,136.57 €

TOTAL A1 =     177,516.00 lei


1) Procurare tuburi de canalizare din PE ID , Sn 4M, P = 1 at, îmbinate cu inele de elastomeri, avand Dn = 200 mm - 500 mm, Pn - 1at, L = 6 • 12 ml/buc

Dn 200 mm

270 ml Dn 300 mm

X

35.00

lei/ml

=     9,450.00 lei

468 ml Dn 400 mm

X

80.00

lei/ml

■    37,440.00 lei

300 ml Dn 500 mm

X

150.00

lei/ml

=    45,000.00 lei

426 ml

X

201.00

lei/ml

=    85,626.00 lei

TOTAL A1 =     40,136.57 €

TOTAL A1 =     177,516.00 lei

A2) Procurare cămine vizitare

1) Procurare cămine de vizitare carosabile si necarosabile avand radierul din beton armat camera de lucru din PE HD Dn 1000 mm, Sn 4 KN/mp, H variabil si piesa suport din beton armat cu rama si capac carosabil. Căminele vor fi prevăzute cu 2 - 3 racorduri

SE1

H s 2,0 m

7

buc

2,01 < H s 2,5 m

8

buc

2,51 < H S 3,0 m

4

buc

3,01 < H

6

buc

25

buc

a) H s 2,0 m

7 buc x

2,150.00

lei/buc

=    15,050.00 lei

b) 2,01 < H s 2,5 m

8 buc x

2,240.00

lei/buc

=    17,920.00 lei

c) 2,51 < H s 3,0 m

4 buc x

2,550.00

lei/buc

=    10,200.00 lei

d) 3,01 < H s 3,5 m

6 buc x

3,220.00

lei/buc

=    19,320.00 lei

e) piesă prefabricată inclusiv capac

25 buc x        660.00 lei/buc =     16,500.00 lei

78,990.00 lei


TOTAL A2 =

17,859.73 €

TOTAL A2 =

78,990.00 lei

TOTALA =

57,996 €

TOTALA =

256,506.00 lei

B) Lucrări de construcții - punere in opera

1) Terasamente aferente pozării colectoarelor de canalizare (include săpătură, sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si asternere pat de nisip, montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.)

SE1

HS 2,0 m

298

ml

2,01 < H £ 2,5 m

394

ml

2,51 < HS 3,0 m

346

ml

3,01 < H

426

ml

1,464 ml

a) H s 2,0 m

298 ml

X

95.00

lei/ml

=

28,310.00 lei

b) 2,01 < H s 2,5 m

394 ml

X

120.00

lei/ml

s:

47,280.00 lei

c) 2,51 < H 2 3,0 m

346 ml

X

155.00

lei/ml

se

53,630.00 lei

d) 3,01 < H

426 ml

X

195.00

lei/ml

s

83,070.00 lei

TOTAL

=

212,290.00 lei

2) Desfacere si refacere podețe tubulare, platforme acces, etc.

30 buc   x

400.00 lei/buc

=       12,000.00 ei

3) Lucrări de protecție si susținere conducte, cabluri, etc. intalnite pe traseu

50 ml     x

8.00 lei/ml

=           400.00 lei

4) Subtraversari, drumuri foraj orizontal.

210 ml     x

1,200.00 lei/ml

=      252,000.00 lei

5) Desfacere si refacere sistem rutier nerigid

350 mp   x

110.00 lei/mp

=

38,500.00 lei

6) Desfacere si refacere trotuare

320 mp   x

105.00 lei/mp

s

33,600.00 lei

7) Desfacere si refacere sistem rutier rigid

390 mp   x

160.00 lei/mp

=

62,400.00 lei

8) Gură de vărsare

1 buc x

13,000.00 lei/buc

=

13,000.00 lei

TOTA

=

624,190.00 lei

TOTAL A+B =

199,126.35 €

TOTAL A+B =

880,696.00 lei

Verificat sing, llie


Bonta?întocmit

ing. Alexapdru'Bontaș

Skp

EVALUAREA NR. 3 privind conductă apă

Indici de preț nivel aprilie 2013 conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1 € =         4.4228 lei la 04.04.2013

A) Procurare coonducta

1) Procurare țevi din PE HD 100 , Pn 6 bar inbinate prin sudură cap la cap , avand De = 160 mm

Dn 160 mm

280 ml x

36.00

lei/ml

=    10,080.00 lei

2) Refacere racorduri la consumatori

14 buc x

350.00

lei/buc

=     4,900.00 lei

3) cămin vane

3 buc x

5,500.00

lei/buc

=     16,500.00 lei

4) Subtraversare drum național prin foraj orizontal

34

ml x

850.00

lei/ml       =

28,900.00 lei

3) Hidrant de incendiu Dn 100 mm

2 buc x       2,500.00 lei/buc     =

5,000.00 lei

TOTAL A1 =

TOTAL A1 =

14,782.49 €

65,380.00 lei

B) Lucrări de construcții - punere in opera

1) Terasamente aferente pozării conductelor de alimentare cu apă(include săpătură, sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si asternere pat de nisip, montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.)

280 ml x              95.00 lei/ml =        26,600.00 lei

TOTAL =       26,600.00 lei

Verificau

sirfg/flie Bontaș


întocmit

ing Alexandru Bontaș

S.C. PROHIDROINSTAL S.R.L. Bacău

EVALUARE nr4

Supratraversare PârâuTrebeș + stație pompare

Indici de preț nivel aprilie 2013 conform lucrări similare din baza de date a proiectantului 1 € =         4.4228 lei la 04.04.2013

a) Procurare materiale

1) Tuburi canalizare din PE HD corugat, Dn = 500 mm

60 m x

201.0

lei/ml

= 12,060.00

lei

2) Cămine din PE HD corugat cu 3 racorduri și H = 4,5 m

1 buc x

3,815

lei/ml

=    3,815.00

lei

3) Capace carosabile

3 buc x

484

lei/ml

=    1,452.00

lei

4) Conductă refulare PE HD De 1

60 mm,

90 ml x

30

lei/ml

=    2,700.00

lei

5) Preizolare conductă De 160 mm pe o lungime de 45 ml x 2 buc

90 ml x          55 lei/ml «    4,950.00 lei

Total a =     24,977 lei

b) Terasamente + montaj

1) Săpătură, împrăștiere, compactare, pat de nisip inclusiv manoperă tub, și montaj cămine vizitare H = 4,5 m, Dn 500 mm

43 m x        250

lei/ml      =

10,750

lei

2) Idem + sprijiniri, H =1,5 - 2 m, De 315 mm + De 160 mm

60 m x        145

lei/ml      =

8,700

lei

3) Desfacere • refacere sistem rutier

10 mp x        120

lei/mp     =

1,200

lei

4) Amenajare treren după execuție

200 mp x        15

lei/mp     =

3,000

lei

Total b =

23,650

lei

c) Supratraversare grindă macaz + fundații susținere grindă

4) Spratraversare parte structuri + suporți susținere conducte

1 buc x 136,000 lei/buc =     136,000 lei

Total c 8    136,000 lei

d) Stație de pompare

1) Parte de structură cuvă grătar

1 buc x

21,000 lei/buc

=

21,000

lei

1) Parte de structură cuvă stație pompare

1 buc x

46,000 lei/buc

=

46,000

lei

2) Instalații hidraulice +

confecții metalice

1 buc x

12,500 lei/buc

=

12,500

lei

3) Instalații electrice

1 buc x

5,000     lei/buc

=

5,000

lei

4) Montaj utilaj

1 buc x


2,400


lei/buc

Total d
2,400 lei

86,900 lei


5) Utilaj funcțional conform listă,de utilaj

grup pompare cu separare de solide pentru ape uzate Q = 20 l/s H = 14 m 1 buc x 209,300 lei/buc =     209,300 lei


Total utilaj «    209,300 lei


<B

O


Supratraversare pârâu Trebeș

271,527

lei

Supratraversare pârâu Trebeș

=

61,393

Total utilaj

=

209,300

lei

Total utilaj

2

47,323

Probe tehnologice

1 buc x

13,000 lei/buc

=

13,000

lei

Total utilaj

S

13,000

lei

Total utilaj

2

2,939

întocmiting. Alex^ndrdBontaș


S.C. PRO HIDRO INSTALS.R.L. BACAU

USTANR.1

UTILAJELOR CARE NECESITĂ MONTAJ - STAȚIE POMPARE-

NR

DENUMIREA PE TIPURI DE UTILAJE CARACTERISTICI TEHNICE CAPACITĂȚI DIMENSIUNI ETC

NR. BUC

VALOARE (LEI)

OBSERVAȚII

UNITAR

TOTAL

1

2

3

4

5

6

1.

Stație pompare ape uzate menajere cu separare de solide. Q = 72 mc/h, H=14 mCA, 2 pompe (1A+1R) inclusiv instalațiile hidraulice aferente și tablou de automatizare

1

209.300,0

209.300

1.

TOTAL

209.300,00

TOTAL

209.300,00întocmit, u Bontașmrifi ■ i

OBlT^h

IjL • • .

Legenda


SP gv


Colector pluvial proiectat Conducta apa proiectata |

Statie pompe proiectata ~ 1 Gura de varsare

vaanuM/unaJmuM

Ml

S.C. PRO U1ORG iNSÎAL SAL BACAU

J 04/1502/2005