Hotărârea nr. 98/2013

Hotărârea nr.98 din 12.04.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a  unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Cererea S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub numărul 24982/2013;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată ;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 — Se aprobă concesionarea directă a iotului de teren, situat in intravilanul Municipiului Bacău, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2 și 3 sunt părți integrante din prezenta hotărâre.

ART, 2 — Prezenta hotărâre va fi comunicată la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartiment evidență concesionări și beneficiarului.DIN 12.04.2013

N.O.P..1.M / R.TJEi.I/DjJ-A-2

TABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare


NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFAȚA

(m.p.)

DESTINAȚIA

(lei RON/

m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba concesionarea terenului din intravilanul Municipiului Bacau, str. Chimiei, ce aparține domeniului public al Municipiului Bacau, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare

192,00

AMPLASARE 2 STÂLPI ȘI REȚEA ELECTRICA   SUBTERANA   IN

VEDEREA   ALIMENTARII   CU

ENERGIE     ELECTRICA     A

OBIECTIVULUI « SEDIU FIRMĂ S.C. TRANSPORT    PUBLIC    S.A.

AMPLASAT PE STR. CHIMIEI, NR. 12 DIN MUNICIPIUL BACAU», FARA DREPT DE CONSTRUIRE LA SUPRAFAȚA

28,0122

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE   S.C.   E-ON

MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STIL CHIMIEI

S = 192,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = AMPLASARE 2 STÂLPI ȘI REȚEA ELECTRICĂ SUBTERANĂ ÎN VEDEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI SEDIU FIRMĂ S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. AMPLASAT PE STR. CHIMIEI, NR. 12 DIN MUNICIPIUL BACĂU

17

Tea» n VxIxKi

r=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

Ki = 1,2 - municipiu zona D

Kj = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 «= 1,2 - energie electrica - branșament

K5 -1,1 - telefonie - branșament

Kfi -1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 13 - perspective bune

K12 = 13 - teren plat

Ku -13 - fundare pe teren normal

Kh = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 23 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 f 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 1»9 - prestări servicii