Hotărârea nr. 97/2013

Hotărârea nr.97 din 12.04.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/2012 la secţiunea "străzi", în sensul înscrierii suprafeţei reale a străzii Ştefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor şi abrogarea HCL nr. 8/ 2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a măsurătorilor și abrogarea HCL nr. 8/ 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată și secțiunea III, punctul 1 din Anexa la aceeași lege;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 2436/ 08.04.2013 al Direcției Drumuri Publice;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 8/ 2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi” in sensul înscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a noilor măsurători;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi”, în sensul că va fi înscrisă suprafața reală a străzii Ștefan cel Mare din Bacău, rezultată în urma măsurătorilor, conform Planului de Amplasament - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Datele de identificare ale străzii Ștefen cel Mare din municipiul Bacău, rezultate în urma măsurătorilor sunt prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 — Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 8/ 2013.

ART, 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice.

NR. 97 DIN 12.04.2013CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POEOVIGT


N.O.PJ.»./ R.Tj'Ex.J/DsIA-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA Nr. /

LA HOTARARE A NR.   DIN 12.042013W*1 n       ,o

EuHMoWon


suc

S3


O-


-sau


W.OImM

•4121 mn


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc*»t2D00

i*w*w**jM

IfcâWWi C«l MamMw. 8«au. Juâ

----------—       -   -    ■     --- '            —    j

CartMknAnflr    |

|UAT| BACAU

AMtra

MtomUiimn

i *•

CM»

SumtM

VttotnM

Mwrikn

1

W

•4121

CmrtlavtfMatta34411 .TioMrtțtt wcrt * 21<«J *

To*

S4t21

«0N>wil cMKpnAaSM)


PRESED DESED novac-dIaconu LA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIP UI BACAU NICOLAE-OVTDIUROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. Sl DIN Ofr 2013

SUPRAFAȚA REALĂ A STRĂZH ȘTEFAN CEL MARE

Nr. Crt

Poziția în biv. dom. public

Denumire imobil

Elemente de identificare, confiH.C.L.

177/2012

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

416

Str.Ștefan cel Mare

Carosabil: L- 1300 m, 1 ~ 14m,

S = 18.20Pmp, Trotuar: l=1.5+3m, Sistem rutier = Beton

Suprafață totală ~ 64.121mp din care:

Suprafață parte carosabilă = 34.421 mp,

Suprafață trotuare -21.460mp

Suprafață spații verzi = 8240ntp

Lungime stradă =1282,70m, Sistem rutier ASF+ BET