Hotărârea nr. 96/2013

Hotărârea nr.96 din 12.04.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită "VIAŢA ARE PRIORITATE", care se va desfăşura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.


HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Referatul nr. 2319 din 02.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 21092/ 25.02.2013 înaintată de Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. ,3” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, punctul 1, 5 și 6 și art.45(2) din Legea nr.

215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău, la organizarea Campaniei de prevenire a accidentelor, denumită „VIAȚA ARE PRIORITATE”, care se va desfășura în data de 20 aprilie 2013, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1500 lei, reprezentând partea de cheltuieli ce revine municipiului Bacău pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea evenimentului menționat la art. L

ART. 3. Alocarea celor 1500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4 Hotărârea va fi transmisă Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și Asociației Club Sportiv Moldova Motors Sport Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POB0VICI