Hotărârea nr. 95/2013

Hotărârea nr.95 din 20.03.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Sindrom Down Bacău la proiectul "Viaţa are Valoare", care se desfăşoară în perioada 21 - 23 martie, în Bacău.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Sindrom Down Bacău la proiectul „Viața are Valoare”, care se desfășoară în perioada 21 - 23 martie, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Adresa nr. 22624/ 14.03.2013 înaintată de Asociația Sindrom Down Bacău;

  • - Referatul nr. 1966/ 19.03.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

A.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 2 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

9

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Sindrom Down Bacău la proiectul „Viața are Valoare”, care se desfășoară în perioada 21-23 martie, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 2.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Sindrom Down, Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


i ababei radu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU