Hotărârea nr. 94/2013

Hotărârea nr.94 din 20.03.2013 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1920 din 29.11.2012 pronunţată de către Tribunalul Bacău, în dosarul nr.301/110/2012.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Prevederile art. 67 (1) și (2) și ale art. 68 (3) din Codul de Procedură Civilă (1865);

 • - Prevederile art. 21 (2) și (3), ale art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 38/ 2010 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justiție, completată prin HCL nr. 135/ 2010;

 • - Referatul nr. 65105/ 14.03.2013 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ STE:

9

ART. 1. - Se însușește recursul formulat împotriva Sentinței Civile nr. 1920 din 29.11.2012 pronunțată de către Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 301/110/2012, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău - dl. Romeo Stavarache să îl împuternicească pe dl. Avocat Cozma Valentin să apere interesele Consiliului Local al Municipiului Bacău în cauza ce face obiectul dosarului nr. 301/110/2012, pe tot parcursul derulării procesului până la soluționarea lui definitivă și irevocabilă.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor

Proprietății. z /ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 94 DIN QȘ 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ARABEI RADU / ; j


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIO


România

Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului BacăuNr. 47036/10.01.2013

Ds. Nr.301/110/2012

Tribunalul Bacau


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU prin Primarul Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit in baza dispozițiilor art.62 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, sa reprezinte interesele municipiului Bacău in justiție in calitate de persoana juridica civila formulează

RECURS

Împotriva sentinței civ.nr. 1920/2012 din 29.11.2012 pronunțata de Tribunalul Bacau in ds. nr. 301/110/2012.

Instanța de fond si-a insusit criticile reclamantei S.C.”Dani Rex”

S.R.L. aratand ca HCL 175/2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de urbanism comercial [Procedura de eliberare a autorizației de funcționare si profil de activitate / Autorizația de Amplasare si Profil de activitate], este parțial lovita de nulitate absoluta, deoarece incalca dispozițiile „unor legi cadru adoptate de Parlamentul României, iar orice hotarare de consiliu local trebuie adoptata cu respectarea stricta a legii”.

Concret, s-a susținut ca actul administrativ incalca dispozițiile OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, in sensul ca J „ordonanța acorda autoritatilor publice locale dreptul de a emite autorizații de


funcționare numai pentru acei agenti economici ce isi desfasoara activitatea in zone publice, nu si celor care isi defasoara activitatea in zone private. ”

Aceasta motivare a fost preluata de instanța de fond (pg 5 -primul


alineat) care surata textual ca „atributiille autoritatii locale in domeniul OG 99/2000 vizeaza strict eliberarea acordului pentru desfasurarea activitat ii... acest acord neavand aceeași semnificație juridica cu noțiunea de autorizație de funcționare”, pe cale de consecința Consiliul Local isi depășește atribuțiile atunci când impune obținerea unei autorizații.

Invocam excepția autoritatii de lucru judecat, cu privire lainterpretarea noțiunii de „autorizație" existenta in HCL175/2006, deoarece în decizia 1347/2010 Curtea de Apel Bacau a aratat ca sintagma „autorizație de funcționare” in loc de „acord” este legala prin explicitarea data de același act administrativ la art 5 al 1 din Anexa 1, unde se definește „autorizația” ca fiind acordul favorabil dat de autoritate. Curtea de Apel a aratat ca definiția este clara iar autorizația impusa de HCL este de fapt expresia „acordului” prevăzut de lege, fiind o simpla problema de semantica juridica .

Prin urmare, nu se poate vorbi despre o adaugare la lege cu exces de


putere din partea Consiliului Local, ci o transpunere proprie a dispozițiilor legii 650/2002 (care a aprobat si modficat OG 99/2000).


Asemenea este incidența si excepția lipsei de Interes, in accepțiunea legii contenciosului, deoarece intimata reclamanta nu vizeaza apararea unei interes privat protejat de lege, ci eludarea controlului autoritatii locale, materializat anterior prin refuzul autorizării acesteia pe motiv ca spațiul unde isi desfasoara activitatea comerciala nu a fost edificat legal- aspect dovedit prin aceeași decizie nr. 1347/2010 a Curții de Apel Bacau. Or legea contenciosului nu apara un astfel de interes deoarece nu este unul legitim si, mai mult, o construcție fara autorizație reprezintă un pericol public pentru siguranța cetățenilor.

Instanța de fond a apreciat (la pg3) ca OG 99/2000 reglementează


limitativ doar persoanele si activitatile prevăzute in anexa actului normativ. Aceasta susținere nu poate fi primita deoarce art 3 al ordonanței conferă o arie de reglementare generala cu excepții strict prevăzute la aliniatul 3.

Prin urmare si actul administrativ administrativ atacat, care transpune


prevederile OG 99/2000, are o adresabilitate generala, urmând ca in cazuri specifice (gen profesii liberale) sa se aplice doar prevederile specifice destinatarilor normei privind autorizarea amplasării profilului de activitate (chestiune relativa publicității stradale/incunostintarii publice asupra careia se poate pronunța Consiliul Local in calitate de administrator al domeniului public).

Sediul materiei

Guvernul României

Ordonanța nr. 99/2000 din 29/08/2000

Versiune actualizata la data de 07/01/2013 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața

cAprroLULn

Cerințe si criterii necesare desfășurării activitatii comerciale

Art, 3. - (l) Prezenta ordonanța reglementează activitățile din sectorul comercial si al serviciilor de piața privind cerințele necesare desfășurării acestor activitati, structurile de vânzare, practicile comerciale si regulile generale de comercializare» precum si sancțiunile in caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

 • (2) Activitatea comerciala, in sensul prezentei ordonanțe, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare si4 la serviciile de piața prevăzute in anexa la prezenta ordonanța.

 • (3) Sunt exceptate de ta prevederile prezentei ordonanțe activitățile de comercializare avand ca obiect:

 • a) produsele medicamentoase....


Art 5. * (1) Orice exercițiu comercial se desfasoara numai de către comercianti autorizați in condițiile legii.

 • (2) Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentație publica necesita cunoștințe de specialitate si se efectuează cu personal calificat conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe.

 • (3) In termen de un an de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe, personalul angajat in efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentație publica va trebui sa indeplineasca una dintre următoarele cerințe profesionale:

 • a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si/sau de alimentație publica, organizat conform legislației in vigoare;

 • b) sa fi desfășurat cel puțin 2 ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentație publica si sa fi absolvit un curs de noțiuni fundamentale de igiena, organizat in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

Punere ut aplicare Art. 5. prin Norma metodologica de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercia... din 20/03/2003:

NORME METODOLOGICE:

1. In conformitate cu prevederile ordonanței pe teritoriul României pot desfasura tuiul sau mai multe exerciții comerciale persoanele fizice si juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

a} siuit constituite si înregistrate legal;


b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor st serviciilor de piața;

ci dețin autorizațiile de funcționare eliberate in conformitate cu reglementările legale in vigoare:

d) au acordul primarului comunei orașului municipiului sau sectorului municipiului București pentru exercitarea activităților comerciale in zone publice in structuri de vanzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, duna caz, sezonier.

Art. 6. - (1) Comerțul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare cu sediu fix sau ambulant.

 • (2) Exercitarea activității de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritarilor administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism.

 • (3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul transferului, mutării sau extinderii unui exercițiu comercial, precum si in cazul modificărilor aduse structurii de vanzare.

Art. 7. - Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează in următoarele cazuri:

 • a) contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitatî;

 • b) aduce prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebita ort cu valoare de patrimoniu;

 • c) exercițiul comercial se face in spatii improvizate;

 • d) se incalca dispozițiile prezentei ordonanțe.

Lecturand dispozițiile ordonanței observam ca:

- orice exercițiu comercial se desfasoara cu autorizațiile cerute de

lege si cu acordul autorităților locale, in speța a instituției Primarului. Cele doua noțiuni nu se confunda.

-art 3 si art 6 din Regulamentul de urbanism comercial nu incalca OG 99/2000, ci transpun intru totul dispozițiile actului normativ superior:

-acodul autoritarii locale (denumit autorizație) este dat/eliberat curespectarea regulamentelor proprii si a planurilor de urbanism ( cf.art 6 din OG 99/2000 aprobata prin Lg 650/2002). Legiuitorul permite așadar un regulament propriu.

-Curtea Constituționala prin Decizia 821/2007 a aratat ca


necesitatea autorizării se impune tuturor comerciantilor, iar obligația obținerii unei asemenea autorizații nu contravine niciunui principiu, ci ea se impune in scopul disciplinarii si ordonării activitatii comerciale si ca eliberarea acordului la care se refera art 6(2) din ordonanata se circumscrie principiului constituțional al autonomiei locale.”


-Afirmația conform careia prin actul administrativ atacat s-a extins nelegal obligația autorizării si fata de persoanele care desfasoara activitati comerciale in ,zone private” este hilara, deoarece prin definiție un comerciant isi desfasoara activitatea intr-un loc accesibil publicului. Conform Normelor metodologice de punere in aplicare a OG 99/2000 rezulta faptul ca este necesar acordul primarului chiar daca un comerciant are un spațiu fix. Or, magazinul reclamantei este situat pe trotuarul străzii Marasesti din municipiul Bacau, zona incontestabil publica.

Reclamanta confunda doua noțiuni zona privata si spațiu privat. Un magazin, chiar daca funcționează intr-un spațiu privat este situat intr-o zona publica si in incinta acestuia poate intra orice persoana.

Asemenea, extrapolând cadrul legii administrative, legiuitorul a inteles sa definească in Codul penal la art 156 noțiunea de Joc public**, respectiv un loc care prin natura sau destinația lui este întotdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nicio persoana; in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane. Noțiunea de magazin/spatiu comercial se circumscrie definiției de loc accesibil publicului prin insasi natura lui.


HG 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice se refera doar la cei care comercializează bunuri si servicii de piața (nu este cazul reclamantei care nu vinde produse de piața).

Mai mult, la art. 2 din HG 834/2004 se prevede ca prin comerț în unele zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice si străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, iar art 36 extinde aplicarea normelor si piețelor situate pe domeniul privat. Reamintim faptul ca intimata reclamanta are spațiul comercial in strada Marasesti in statla de autobuz din zona Tic-Tac, zona prin excelenta destinata folosinței publice.

Pentru toate aceste considerente solicitam admitera recursului , casarea Sentinței civile nr. 1920/2012, respingerea acțiunii formulate ca nefondata si acordarea cheltuielilor de judecata.

In drept: art 166 si 304'CPC, art 2 lit „o” si 20 din Lg 554/2004

Probe: acte

Consiliul Local Bacau

prin

Primarul Municipiului Bacau

Ing. Romeo Stavarache

Direcția Juridica si Administrație Locala