Hotărârea nr. 93/2013

Hotărârea nr.93 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul  "Construire str. Ulmilor, Municipiul Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Construire str. Ulmilor, municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

 • •  Referatul nr. 1571/ 05.02.2013 al Direcției Drumuri Publice;

 • •   Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

$

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Construire str. Ulmilor, municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1 cu o valoare totală de 629,478 mii lei (cu TVA) din care C+M de 389,199 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.ROMANIA

600164 - BACĂU

Str. Pictor Theodor Aman nr.94C,

Etaj 6

004/799/1992

RO94378Q


TEL. 0040234/571904

0040234/571903

0040334/401921 0040334/401920 FAX. 0040234/206033


S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

offtce@generaltectonic, ro

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. |

LA HOTARAREA NR. 95 DIN 20.03.2013

PROIECT nr.


08/2012

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR SI LUCRĂRI TEHNICO-ED1L1TARE

• .........................

■ STUDIU DE FEZABILITATE -

Amplasament:

MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACĂU

FAZA


S.F.


EX.NR.


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ ABABEIRADU


CONTRASEMNEAZĂ, , SECRETARUL MUNICIPIULUI BĂGAU NICOLAE-OVIDIU POPOVlfl

ROMANIA

600164 - BACĂU

Str. Pictor Theodor Aman nr.94C, Etaj 6

J04/799/1992

R0943760


TEL. 0040234/571904

0040234/571903

0040334/401921 0040334/401920 FAX. 0040234/206033


S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

office@generaltectonic.ro

LISTA de SEMNĂTURI

DIRECTOR


ȘEF PROIECT


COLECTIV de CONDUCERECOLECTIV de ELABORARE

INSTALAȚII


REZISTENȚĂ


DEVIZE


proiectat: Ing. Gondor Gheorghe verificat:

proiectat: verificat: elaborat: verificat:


Ing. Sora Elena Ing. Sora Elena Ing. lacob Ciprian Ing. Scutaru Cristî Ec. I ungu Angola
JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/544 din            •=>£/%<£/

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.__g            Din:           07

în scopul:

1.1.1 C) CONSTRUIRE STRADA ULMILOR Șl LUCRĂRI TEHNICO - EDILITARE

Ca urmare cererii adresate de . _ ____MUNICIPIUL BACAU

cu domiciliuiXsediul în județul           BACAU           localitatea ———-

satul ,                         ........ .. , sectorul —. ~, cod poștal

strada__________CALEA MARASESTI            .nr.. _ 6____,bl___- —

sc. ,,              , et.             , ap, -      , tel./fax                          . _____, e-mail                   ___......

înregistrată la nr. „__      2/544_______ din 25-06-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții • situat în județul Bacau. Municipiul Bacau, salul ___.__-_______> sectorul ~    , cod poștal: _--—--------

sat/strada_____ str, Ulmilor                        ..nr.              . bl.              ________

sc._____et- ap. , sau identificat prin:__plan de situație ___________ .

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.            250___________/________2008    __

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13,04.2012               __

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de eonstructii,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren situat în intravilanul localității, proprietate publică a municipiului Bacău.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren de utilitate publică.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, inclusă în UTR 22.

Terenul se află în zona "D" de impozitare.

3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - STRADA ULMILOR LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE -

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU , str. Oituznr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programa In legătura cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 8S/337/CBE ți a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism «e comunică solicitantul i obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta t( analizeze ți să decidă, după caz, incadrarea/ueincadrarea proiectului investiției publice/privata In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu ae desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor do construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura do omiterea acordului do mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți ai formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiți oi se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului,

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la | menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,

în situația în caro, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competenta.

Momii: SION l'IOLSTA - CONSILIER

Funcțiunea dominanta : cai de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise:

 • - construcții compatibile funcției de baza;

 • - accese pietonale si carosabile;

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectiilor/incintelor;

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție impotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

Unitati ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

 • - parcaje si garaje publice;

 • - întreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice I - IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 - “Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale’1);

 • - spatii de staționa re/pa rea re;

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport în comun;

 • - trotuare, alei pentru biciclist!;

 • - refugii si treceri pentru pietoni;

 • - plantații de aliniament si de separare a fluxurilor;

 • - elemente de consolidarea pârtilor carosabile;

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale,

SE SOLICITĂ:- CONSTRUIRE STRADA ULMILOR

- LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații.

Traseul L.T.E. solicitate vor fi corelate cu traseele utilităților existente în zonă.

JUDEȚUL BAC AU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

întocmit: SION VIOLETA - CONSILIER

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de căi te funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

  0 D.T.A.C.

  □ D.T.O.E.

  □ D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  0 alimentare cu apă

  H gaze naturale

  Alte avize/acorduri

  0 canalizare

  0 telefonizare

  0 alimentare cu energie electrică

  □ salubritate

  □ alimentare cu energie termică

  □ transport urban

  d.2) avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  □ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d,4) Studii de specialitate

- PROIECT DE EXECUȚIE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICCLEDILITARE

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru, protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutii


Achitat taxa de


lei, conform chitanței nr.


din................


SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data deBacău, str. Mihai Viteazu, nr. 12, sc. C, ap. 8 tel/fax 0234 / 525558

tel. 0744 / 701023, 0745 / 407693

STUDIU GEOTEHNK pentru CONSTRUIRE STR0D0 ULMILOR CARTIER ȘERBflNEȘTI, MUN. BflCfid, JUD. BACĂU

ELABORATOR PROIECT : S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACĂU

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. ECO GEO PREST S.R.L. BACĂU

CONTRACT NR. 40 / ZO12

ÎNTOCMIT: ing. geolog Marla Manea VERIFICAT: Ing. geolog Adriana Nlcolaldes

2012

4

1Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 12, sc. C, ap. 8 tel/fax 0234 / 525558

tel. 0744 / 701023, 0745 / 407693

MEMORIU TEHNIC

CAP. 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Ca urmare a solicitării benefiarului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, s-a întocmit prezenta documentație geotehnică referitoare la condițiile impuse de teren, pentru executarea proiectului tehnic pentru „CONSTRUIRE STRADA ULMILOR” - REȚELE DE CANALIZARE CU STAȚIE DE POMPARE APE UZATE.

Obiectul proiectului îl constituie realizarea rețelelor de canalizare pe toate bretelele străzii Ulmilor din municipiul Bacău (tronsoanele cu o lungime totală de cca. 0,6 km care nu au încă rețea de canalizare ) prin pozarea unei conducte de canalizare din PVC Dn 200 mm, cu racorduri canalizare PVC 0 140 mm, cu camere de vizitare și o stație de pompare ape uzate, din GRP ( poliester armat cu fibră de sticlă ) având 01800 mm și H = 6000 mm, echipată antiflotație ( radier din beton cu ancore antiflotație ). Din stația de pompare apele uzate se pompează în rețeaua deja existentă pe un tronson al străzii Ulmilor, la o cotă superioară rețelelor nou proiectate. Stația de pompare se va funda pe un radier de beton armat cu o grosime de 0,2 m, prevăzut împrejur cu inel din beton armat și ancore antiflotație.

Rețeaua de canalizare va fi pozată la adâncimi ale generatoarei superioare, de minim -1,0mCTA.

De asemenea, este necesară identificarea prezențe a apei subterane în terenul prin care se va executa săpătura pentru pozarea conductelor și a racordurilor corespunzătoare.

 • 1.1.   Prezentul studiu are drept scop :

El stabilirea constituției litologice și a principalelor caracteristici ale rocilor de pe traseul rețelei de canalizare și de sub stația de pompare ape uzate;

O semnalarea unor condiții speciale ale amplasamentelor;

EH recomandări privind condițiile de fundare, cu asigurarea stabilității generale.

 • 1.2.   Situația existentă :

în prezent, strada Ulmilor din municipiul Bacău, situată în Cartierul Șerbănești, în partea de est a municipiului, nu este racordată decît parțial la rețeaua de canalizare municipală, pe un tronson dinspre strada Luceafărului. Tronsonul dinspre strada Plaiului, precum și bretele de acces apărute între timp, nu sînt racordate la sistemul centralizat de canalizare al orașului.

Traseul viitoarelor conducte și racorduri, care constituie obiectul prezentului studiu, este poziționat în partea mediană a străzii Ulmilor.

 • 1.3.   Prospecțiuni executate:

Pe traseul străzii Ulmilor au fost executate 4 foraje geotehnice, conduse până la adâncimea de - 2,0 m CTN, pentru determinarea constituției litologice a terenului prin care se vor poziționa conductele și racordurile de canalizare și un foraj geotehnic condus până la adâncimea de - 6,0 m CTN pe amplasamentul stației de pompare ape uzate ( vezi PI. G 2 ).

De asemeni, prezentul studiu, corelează rezultatele, obținute în faza de teren, cu rezultatele altor studii executate, cu caracter hidrogeologic și geotehnic, aflate în vecinătatea amplasamentului, în aceeași unitate de relief.

 • 1.4. Perioada de execuție a lucrărilor de prospecțiune a fost a doua decadă a lunii decembrie 2012, perioadă caracterizată prin temperaturi și precipitații normale pentru această perioadă.

CAP. 2. CONSIDERAȚII GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE, HIDROGEOLOGICE Șl CLIMATICE

 • 2.1. Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din versantul stâng al râului Bistrița, aval de sectorul în care această terasă devine comună cu terasa joasă a versantului drept al râului Șiret. Separarea teraselor celor două râuri se realizează în lungul liniei de cumpănă a apelor din Dealul Săucești și se extinde până la pintenul de terasă superioară de la Capul Piscului. Terasa joasă de interfiuviu are altitudinea relativă de 5-7 m.

în toată această zonă terenul este plan și aproape orizontal, cu o slabă înclinare de la est la vest, spre fosta albie majoră a râului Bistrița.

Amplasamentul străzii este aproximativ de la nord la sud, paralel cu structura, dinspre aval spre amonte. Bretelele sînt perpendiculare pe tronsonul principal, spre vest.

 • 2.2. Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantfosei Carpaților Orientali și unitatea geologică majoră a Platformei Moldovenești, orașul Bacău s-a dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasă ale celor două mari râuri care confluează la sud de el.

Treapta de relief constituită de terasa de 5 - 7 m din versantul stâng al râului Bistrița este formată din roci cuaternare de natură aluvială, mai rar proluviaiă, rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursul de apă. Depozitele au vârstă holocen superioară și sunt reprezentate de aluviuni necoezîve, cu granulozitate mare ( pietrișuri cu nisip și bolovani, cu elemente constituite predominant din roci sedimentare ), cu grosimi de 4 - 8 m, acoperite de un strat de roci necoezive cu grosimi variabile, de 0,5 - 4,5 m.

 • 2.3. Cota de apariție a nivelului hidrostatic variază de la - 3,5 la -■ 5,5 m Iar grosimea stratului acvifer este și ea variabilă, situându-se între 4 și 6 m.

 • 2.4. Din punct de vedere climatic perimetrul în care se situează municipiul Bacău se încadrează în zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare și dealurilor joase din nord-vestul Podișului Moldovenesc, cu influențe scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuală este stabilită în jurul valorii de 9,2 ° C, luna cea mai călduroasă fiind iulie, cu o valoare medie multianuală de 21,2° C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de - 4,1 ° C, rezultând o amplitudine termică anuală de 25,2 ® C. Numărul zilelor de vară este relativ redus - cca. 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 0 C. Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126 pe an.

Valoarea medie multianuală a precipitațiilor din zona confluenței râurilor Bistrița și Șiret este de cca. 542 mm/an.

Valorile medii multianuale ale precipitațiilor fiecărei luni evidențiază un maxim pluviometric în intervalul mai - august și minime în lunile decembrie - martie.

Vânturile predominante sunt din direcțiile nord și nord-vest, culoarul Șiretului favorizând o dirijare mai mult nord-sud a curenților atmosferici. în timpul iernii viteza vântului poate depăși 70 km/ h, viteza medie având valori de până la 6 m/s.

4

CAP. 3. CONSIDERAȚII LITOLOGICE SI GEOTEHNICE

Pe traseul străzii Ulmilor au fost executate 4 foraje geotehnice, conduse până la adâncimea de - 2,0 m CTN ( vezi PI. G 2 - G 3 și G 4 - G 7 ), pentru determinarea constituției litologice a terenului pe care se vor poza conductele și racordurile de canalizare și un foraj geotehnlc condus până la adâncimea de - 6,0 m CTN ( vezi PI. G 8 ), pe amplasamentul stației de pompare ape uzate.

Structura litologică a zonelor mai adânci decât terenul prospectat de actuala lucrare este cunoscută din foraje cu caracter hidrogeologic și geotehnic aflate în vecinătatea amplasamentului, în aceeași unitate de relief ( Alimentare cu apă Biserica Catolica Șerbănești, alimentare cu apă stație spălare auto AUTOSALON etc.).

în urma lucrărilor de prospecțiune executate pe amplasamentul propus a apărut evidentă neunlformitatea litologică a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale, care mulează suprafața superioară a aluviunilor grosiere din fosta albie majoră a râului Bistrița, devenită în prezent, după executarea lucrărilor hidrotehnice pe râul Bistrița, treapta de luncă de 3 - 5 m altitudine.

Cuvetura coezivă, formată din praf argilos sau praf nisipos argilos, are grosimi variabile.

Asfel în forajul Fi a fost interceptat un strat de praf argilos cafeniu închis, umed, plastic vârtos. De la - 1,0 m la 2,0 m CTN a fost deschis un strat de praf nisipos argilos cafeniu umed, plastic consistent.

în forajele F2 și F4 a fost traversat un strat de praf nisipos argilos până la adâncimea de - 1,0 - 1,2 m CTN, acesta fiind urmat de un strat de praf nisipos cafeniu, umed, plastic consistent.

Forajul F3 a deschis tot un strat de praf nisipos argilos, cafeniu închis, umed, plastic consistent, strat continuat de la - 1,3 m CTN de un strat de nisip argilos, cafeniu umed. în acest strat, odată cu adâncimea, crește și procentul de nisip.

După observațiile in situ, la baza depozitelor prăfoase apare în general un strat de nisip sau nisip puțin argilos, cafeniu, umed, plastic consistent. Din alte lucrări executate în apropiere ( foraje de alimentare cu apă, sediu și depozit VAMINA COM ) se cunoaște că acest strat de nisip precede stratul aluvionar format din pietriș cu nisip și bolovani.

în forajul F5 executat pe amplasamentul stației de pompare ape uzate, a fost interceptat subaerian un strat de praf nisipos argilos cafeniu, umed, plastic vârtos, urmat de o lentilă de 0,3 m de praf nisipos, de asemenea umed și plastic vârtos. De la - 2,0 m la - 2,8 m CTN a fost deschis un strat de nisip argilos cafeniu, umed, plastic consistent, iar apoi foreza a interceptat depozitul aluvionar grosier, unde sunt prezente în proporție crescută pietrișuri mari și bolovani. La adâncimea de - 5,2 m a fost interceptată o lentilă de 0,2 m de argilă prăfoasă cafenie.

Nivelul de apă subterană a fost interceptat la adâncimea de - 4,8 m CTN.

CAP. 4. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

 • 4.1, în urma lucrărilor de prospecțiune executate și după studierea informațiilor despre zonă avute la dispoziție se consideră că pe amplasamentul propus există condiții pentru fundarea construcțiilor de tipul și cu caracteristicile descrise la CAP. 1.

 • 4.2. în conformitate cu prevederile normativului NP 074 / 2007, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 1t cu risc geotehnic scăzut ( teren de fundare bun - 2 puncte, apa subterană sub adâncimea de fundare - 1 punct, construcție de importanță normală - 3 puncte, fără risc de degradare a construcțiilor învecinate - 1 punct, zona seismică cu ag > 0,24 g = 2 puncte => punctaj 9 ).

 • 4.3. Stabilitatea amplasamentului este asigurată, nu există posibilitatea producerii unor fenomene morfo-dinamice și în mod normal nu există pericol de inundații, terenul fiind protejat de digul de protecție al canalului de fugă al UHE Bacău II.

 • 4.4. Nu se cunoaște existența accidentelor subterane în subsolul amplasamentelor rețelei de conducte și a stației de pompare ape uzate și este puțin probabilă prezența lor, întrucât amplasamentul a funcționat ca teren liber de construcții până nu demult.

 • 4.5. Nivelul hidrostatic este situat la adâncimea de - 4,8 m CTN ( F5), variază funcție de microrelief și admite o variație sezonieră de ± 0,5 m. Apa nu prezintă agresivitate față de betoane sau metale.

Pentru cazul stației de pompare ape uzare, cu radierul la - 6,0 m CTN, unde se vor executa săpături și sub nivelul freatic, se recomandă un debit de epuisment q = 2,3 m3/h/m2. Sub nivelul hidrostatic săpăturile se vor executa obligatoriu cu sprijiniri.

 • 4.6.1. Sistemul de fundare recomandat pentru rețelele de canalizare este pozarea conductelor în teren natural, pe pat de nisip, conform specificațiilor producătorilor materialului tubular.

 • 4.6.2. Sistemul de fundare recomandat pentru stația de pompare este fundarea directă în teren natural, pe un radier de beton armat, cu inel exterior din beton armat și trei ancore antiflotație.

Săpătura generală la adîncimea de 6 m, pentru montarea radierului și pozarea structurii din polietilenă armată cu fibră de sticlă se va executa cu sprijiniri și epuismente, conform paragrafului 4.5. din prezentul studiu.

 • 4.7.1. Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsonelor de canalizare și

racordare este cel de praf nisipos, local praf nisipos argilos (   ), sau nisip argilos ( F3).

 • 4.7.2. Stratul de fundare recomandat pentru fundarea stației de pompare este stratul de pietriș cu nisip și bolovani, saturat.

 • 4.8.1. Adâncimea de pozare pentru conductele rețelei de canalizare va ține cont ca generatoarea superioară a conductelor să fie cu cel puțin 0,1 m sub adâncimea de îngheț care, în zona municipiului Bacău, este, în conformitate cu prevederile STAS 6054 - 77, de - 0,9 m. Deoarece conductele de canalizare, conform planșelor transmise de proiectantul general, au diametrul de 200 mm, adîncimea minimă de fundare va fi de - 1,3 m CTN.

 • 4.8.2. Adâncimea de fundare pentru stația de pompare este dată de către proiectant și este de - 6,0 m de la cota părții carosabile.

 • 4.9.1. Presiunea convențională admisibilă pe stratul de praf nisipos, local praf nisipos argilos, pe care se vor poza rețelele de canalizare, conform NP 112-04, la adîncimea de fundare Df = 1,3 m, este:

PC0NV = 186 kPa ( pentru 10 % < lP< 20 %, |c = 0,5 și e = 0,9 )

 • 4.9.2. Pentru stația de pompare a apelor uzate presiunea convențională admisibilă pe stratul de pietriș, pe care se va construi radierul din beton armat, conform NP 112 - 04, Anexa A, Tabelul A.2, se va lua, pentru sarcini fundamentale: PC0NV = 350 kPa.

Această valoare este valabilă pentru fundații având lățimea tălpii B = 1,0 m și adâncimea de fundare față de nivelul terenului Df = 2,0 m. Pentru alte valori ale lățimii și adâncimii de fundare, presiunea convențională se corectează :

P conv = P CONV +    + CD

unde CB și CD sunt corecțiile de lățime respectiv de adâncime.

Corecția pentru lățimi prezumate ale fundațiilor B * 1,0 m, pentru 5 m > B > 1,0 m, cu utilizarea coeficientuluide corecție K1 =0,10, este :

CB= PccNvxK.xțB-l ) = 350 x0,10 x(1,8- 1 ) = 28 kPa.

Pentru adâncimea de fundare D( = 6 m > 2 m se va corecta valoarea presiunii convenționale, în conformitate cu prevederile punctului 2.2. din Anexa A la NP 112 - 2004, se va lua K2 = 2,5 șl y~ 18,00 kN/m3:

CD = Kz x yx ( Df- 2 ) = 2,5 x 18,00 x ( 6,0- 2 ) = 180 kPa

Capacitatea portantă a terenului de frundare format din pietriș neuniform, cu nisip și bolovani, cu îndesare mare, la adîncimea de fundare Df = 6,0 m, calculată pe baza presiunii convenționale, este :

Pconv =350 + 28 + 180 = 558 kPa.

 • 4.10. în conformitate cu prevederile normativului P 100 - 1 / 2006, zona orașului Bacău se caracterizează prin următorii coeficienți seismici:

B perioadă de colț Tc = 0,7 sec.;

B accelerația seismică a9 = 0,28 g ;

B grad de intensitate seismică VIII ( MSK).

 • 4.11. în conformitate cu prevederile INDTs / 81, pământul care va fi excavat la săparea șanțurilor și fundațieie stației de pompare ape uzate se încadrează în următoarele categorii:

B umplutură - coeziune mijlocie - foarte tare

B nisip argilos - slab coeziv -- mijliociu

El pietriș de râu cu nisip - slab coeziv - tare.

Se va solicita asistența tehnică pe șantier a inginerului geolog la încheierea săpăturilor pentru fundația strației de pompare ape uzate.

ÎNTOCMIT,                              VERIFICAT,

ing. geolog Manea Maria                      ing. geolog Adriana Nicolaides

S C GENERAL TECTONIC S R L. PROIECT NR. 08/2012 / S.F.

BACAU                   CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,

CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

JUDEȚUL BACĂU

MEMORIU GENERAL

CAP. I. DATE GENERALE

 • 1. Denumirea obiectului de investiții:

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Amplasament: JUDEȚUL BACĂU, MUNICIPIUL BACĂU, CARTIER SERBANESTI , STRADA ULMILOR

 • 3. Titularul investiției:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

 • 4. Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU, Strada Mărășești nr. 6, cod poștal 600017, Tel. 0234/57581849,, fax. 0234/588757, e-mail primăria @ primariabacau.ro

 • 5. Elaboratorul proiectului:

S. C. "GENERAL TECTONIC" SRL BACĂ U, JUDEȚUL BACĂ U -Strada Pictor Th. Aman, nr.94C ,etajul 6, municipiul Bacău, județul Bacău, Tel. 0234/571904, 0234/206032, fax. 0234/206033, e-mail Office @ generaltectonic.ro

a . Numărul de identificare a documentației la proiectant

Proiect nr. 08/2012

 • b. Faza de proiectare

SE - Studiu de fezabilitate

CAP.II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

Urmare acțiunii întreprinsă de organele locale, privind ridicarea nivelului de trai și siguranță a locuitorilor din cartierele mărginașe ale municipiului Bacău, care după anul 1990 au cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabilă s-a propus a se realiza investiția de față. Viața oamenilor din municipiul Bacău poate fi dusă în condiții de igienă și confort dacă li se asigură alimentarea cu apă pentru consum menajer (preparare hrană, baie, duș, spălat, stropit, etc) precum și evacuarea apei de restituție în condiții ecologice.

Reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare de pe strada Ulmilor a fost absolut necesară și oportună

Strada Ulmilor se află în cartierul Serbănești, municipiul Bacău , stradă care are alimentare cu apă , dar nu are canalizare decât parțial. Astfel pe un tronson în lungime de 552,OOm ce cuprinde și cele trei scurtături laterale n-au fost rezolvate rețelele de canalizare datorită cotei terenului ce nu poate asigura panta de scurgere a apelor uzate și care impune o stație de pompare . Urmare acestei situații consumatorii din zonă deversează apele uzate pe teren , în spațiu verde și pe micile tronsoane cu rigolă. Ca rezultat a acestei situații se contaminează pânza freatică , solul și aerul din

iG

zonă cu consecințe asupra sănătății oamenilor și ecosistemelor din zonă.

Ca atare rezolvarea canalizării pe strada Ulmilor apare nu numai oportună ci și strict necesară. Pentru rezolvarea acestei problemei Primăria Municipiului Bacău are capacitatea pentru implementarea proiectului.

 • 2. Descrierea investiției

 • a) Conscuziile studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investiții pe termen lung

Mențonăm că în zonă nu s-a întocmit în prealabil un studiu de prefezabilitate , dar cartierul Șerbănești din care face parte și strada Ulmilor are un plan detaliat de investiții pe termen lung privind rezolvarea completă a apelor de restituție.

Prin execuția lucrărilor de canalizare și a stației de pompare pe tronsoanele menționate se va evacua în mod civilizat și corespunzător debitele de ape uzate din fiecare clădire adiacentă , fiecare proprietate privată sau construcții social culturale și agenți economici, în etapa actuală și de perspectivă.

 • b) Scenariile tehnico ~ economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

Pentru rezolvarea canalizării în strada Ulmilor tronsonul cuprins între strada Plaiului și căminul de vizitare existent CV8 cuprinzând și cele trei scurtături laterale ( vezi planșele H1, H2 și profilele longitudinale H3 și H4) s-a studiat următoarele scenarii:

♦ Scenarii de rezolvare a rețelei de canalizare

întrucât stația de pompare ape uzate este strict necesară în orice variantă , datorită situației locale - imposibilitatea asigurării pantei de scurgere a apelor uzate datorită cotei terenului - pentru analiză s-au luat în studiu materialele pentru rețele de canalizare , fie rețea pe ax , fie racorduri ori rețele pe cele trei scurtături.

Scenariul 1 - conducte din PAFSIN

Conductele din PAFSIN prezintă următoarele avantaje:

-rezistență sporită la coroziune

-etanșeitate totală față de apele freatice

■durată de serviciu ridicată

-rugozitate redusă

-exploatare avantajoasă

-sistem de îmbinare etanș

Dezavantaje:

-necesită personal de execuție cu calificare înaltă

-sistem de îmbinare etanș dar trebuie executat cu mare atenție

-transportul și manipulările vir fi realizate cu mare atenție și grijă

Scenariul 2 - conducte din PVC - SN4

Deși denumirea de PVC este veche , chiar clasică , conductele PVC - SN4 sunt o variantă modernă prezentând următoarele avantaje:

-montare rapidă și ușoară

-proprietăți mecanice superioare

-rezistență la coroziune

-inele de etanșare pentru îmbinări sunt rezistente la substanțele corozive conținute în apele uzate

-rezistență la uzură

-exploatare avantajoasă

-tehnici de îmbinare simple

-PVC-SN4 rezistă la trafic greu max. 18t0 / axă

Scenariul recomandat de elaborator

în ambele scenarii tuburile de canalizare prezintă avantaje tehnice , mecanice , rezistență la uzură , rugozitate mică la transport lichide, dar având în vedere tehnologia ușoară și rapidă la montaj și în special la îmbinare , necesitând personal mai puțin calificat de execuție și exploatare și având în vedere prețul mai scăzut pe ml conductă PVC-SN4 față de ml PAFSIN la același diametru și ținînd cont că rețeaua de canalizare existentă pe strada Ulmilor este tot PVC se recomandă scenariul 2 .

Avantajele scenariului 2 recomandat

Așa cum s-a precizat și mai sus scenariul 2 recomandat prezintă următoarele avantaje pe care le reținem și le completăm :

 • •  Montare ușoară și rapidă

 • •  Mână de lucru mai puțin calificată dar cu aceleași rezultate sub aspectul realizării tehnice la probele de etanșeitate și mecanice precum și sub aspectul mentenanței

 • •  Costul pe ml conductă mai redus

 • •  Rugozitate redusă

 • •  Durată de serviciu apropiată de PAFSIN

 • •  Menținerea aceluiași personal de exploatare ; PVC existent; PVC -SN4 proiectat Menționăm că pentru realizarea lucrărilor se vor folosi materiale agrementate , conform

reglementărilor naționale în vigoare , precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE , aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile HG766/1997 și a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • -  creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

 • -  îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților din zonă;

 • -  prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini activitățile economice comerciale

CAP. III. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • a. Zona șl amplasamentul

Așa cum s-a arătat și mai sus strada Ulmilor se află în cartierul Șerbănești, municipiul Bacău , județul Bacău. Cartierul Șerbănești din municipiul Bacău se află pe terasa mal stâng a râului Bistrița .

Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Clima în cartierul Șerbănești, este clima specifică municipiului Bacău, având ca specific microclimatul creat la confluența râului Bistrița cu râul Șiret.

Din punct de vedere climatic, teritoriul se încadrează în zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare și dealurilor joase din nord - vestul Podișului Moldovenesc, cu influențe scandinavo -baltice. Temperatura medie multianuală este stabilită în jurul valorii de 9,2° C, luna cea mai călduroasă fiind iulie, cu o valoare medie multianuală de 21,2°C, iar luna cea mai rece este ianuarie cu temperatura medie de-4,1°C, rezultând o amplitudine termică anuală de 25,2° C. Numărul zilelor de vară este respectiv redus - cca. 86 zile cu temperaturi mai mari de 25° C. Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126 pe an. Valoarea medie multianuală a precipitațiilor din zona confluenței râurilor Bistrița și Șiret este de cca. 542 mm / an. Valorile medii multianuale ale precipitațiilor fiecărei luni evidențiază un maxim pluviometric în intervalul mai - august și minime în lunile decembrie - martie. Vânturile predominante sunt din direcțiile nord și nord-vest, culoarul Șiretului favorizând o dirijare mai mult nord-sud a curenților atmosferici. în timpul iernii viteza vântului poate depăși 70 km/h, viteza medie având valori de până la 6 m/s. Temperaturile ambientale - temperaturi înregistrate la stațiile meteorologice de joasa înălțime :

Județul

Temperatura ambientala ( grd. C.)

Precipitații

(1 / an.)

Medie anuala

Maxima anuala

Minima anuala

Bacău

9,5

+ 34,7

-22,8

586,2

Amplasamentul aparține din punct de vedere al:

 • - acțiunii vântului (NP 082-2004)                - qref ~ 0,50 kPa

 • - acțiunii zăpezii(CR 1-1-3-2005)                 - so = 2,50 kN/mp

In conformitate cu normativul P100/1-2006 , din punct de vedere seismic, valoarea de vârf a accelerației pentru perimetrul dat este de ag = 0,28g, conform anexa 1, pentru cutremure având mediul de recurenta IMR = 100 ani; valoarea perioadei de colt Tc = 0,70 s, onform (anexa 2), iar zona de calcul C cu o valoare Ks - 0,28, corespunzând gradului de intensitate seismica VIII - scara M.S.K.

 • b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat.

Din punct de vedere juridic, aceste terenuri sunt proprietatea Consiliului Local al municipiului Bacău și sunt situate în intravilan. în ceea privește regimul economic, terenul menționat este domeniu public.

 • c.  Situația ocupării definitive de teren :

Suprafața totală este de 2750,OOmp reprezentând teren din intravilan .

 • d. Studii de teren

 • * Studii topografice

Studiul topografic realizat redă ca poziție, formă și dimensiuni, elementele planimetrice și nivelitice ale terenului cu acoperirile lui, în limitele zonei pentru care s-a efectuat studiu. Studiul topografic este concretizat în reprezentările grafice prezentate în „Studiul Topografic" aferent prezentului proiect.

Materializarea pe teren a studiului topografic este făcută cu borne și repere, care să asigure aplicarea exactă a proiectelor de execuție și să permită dezvoltarea ulterioară a studiilor topografice. Studiile topografice cuprind planurile topografice , cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistemul de referință național. La documentație s-a anexat planul de situație pe suport topografic .

Planul s-a întocmit in sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970, Sistem de refrerință 0 - Marea Neagră 1975. Pentru ridicarea detaliilor s-a creat o rețea de sprijin prin drumuiri constrânse pe puncte de coordonate cunoscute din care s-au ridicat in plan toate detaliile planimetrice și nivetitice. La exploatarea detaliilor s-a avut in vedere să se asigure densitatea optimă de puncte cotate care să redea cât mai corect forma terenului, impusă de cerințele planului.

După efectuarea calculelor de birou (calcului drumuirilor, a punctelor radiate si a punctelor cotate) s-a procedat la redactarea planului. Reprezentarea grafica a detaliilor planimetrice s-a făcut cu semne convenționale cuprinse in atlasul de semne convenționale editat de M.A.I.A.in anul 1978. Pentru punctele de poligonatie principala s-au întocmit fise de descriere topografice, iar inventarul de coordonate cuprinde atât punctele vechi cât si cele nou determinate. La executarea lucrării s-a folosit metoda drumuirii planimetrice, combinată cu metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu tahimetrul electronic

 • • Prezentarea amplasamentului din punct de vedere geomorfologic, geologic, hidrogeologic

Datele geotehnice sunt conform studiului geotehnic întocmit pe amplasament -

« Construire strada Ulmilor, cartier Șerbănești, din municipiul Bacău, jud. Bacău » întocmit de S.C. ECO GEO PREST » S.R.L. Bacău.

Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din versantul stâng al râului Bistrița, aval de sectorul în care această terasă devine comună cu terasa joasă a versantului drept al râului Șiret. în toată această zonă terenul este plan și aproape orizontal , cu o slabă înclinare de la est la vest, spre fosta albie majoră a râului Bistrița. Amplasamentul străzii este aproximativ de la nord la sud , paralel cu structura dinspre aval spre amonte. Bretelele sunt perpendiculare pe tronsonul principal, spre vest.

Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantifosei Carpaților Orientali și unitatea geologică majoră a Platformei Moldovenești, orașul Bacău s-a dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasă ale celor două mari râuri care confluează la sud de el. Treapta de relief constituită de terasa de 5,00m - 7,00111 din versantul stâng al râului Bistrița este formată din roci cuaternare de natură aluvială, mai rar proluvială , rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursul de apă. Depozitele au vârstă hologen superioară și sunt reprezentate de aluviuni necoezive , cu granulozitate mare - pietrișuri cu nisip și bolovani, cu elemente constituite predominant din roci sedimentare - cu grosimi de 4,00m - 8,00m, acoperite de un strat de roci necoezive cu grosimi variabile de 0,50m -4,50m. Cota de apariție a nivelului hidrostatic variază de la -3,50m la -5,50m iar grosimea stratului acvifer este și es variabilă , situându-se între 4,00m ș^6,00m.

în urma lucrărilor de prospecțiune executate pe amplasamentul propus a apărut evidentă neuniformitatea litologică a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale , care mulează suprafața superioară a aluviunilor grosiere din fosta albie majoră a râului Bistrița , devenită în prezent, după executarea lucrărilor hidrotehnice pe râul Bistrița , treapta de luncă de 3,00m - 5,00m altitudine. Cuvertura coezivă , formată din praf argilos sau praf nisipos argilos , are grosimi variabile.

în conformitate cu prevederile normativului NP074/2007 , amplasamentul se încadrează in «categoria geotehnica 1 » cu risc geotehnic redus.

Stabilitatea generală și locală a terenului este asigurată , nu există posibilitatea producerii unor fenomene morfo-dinamice .și în mod normal nu există pericol de inundații terenul fiind protejat de digul de protecție al canalului de fugă al UHE Bacău II

Nu se cunoaște existența accidentelor subterane în subsolul amplasamentelor rețelei de conducte și a stației de pompare ape uzate și este puțin probabilă prezența ior întrucât amplasamentul a funcționat ca teren liber de construcții până nu de mult.

Nivelul hidrostatic este cantonat la adâncimea de - 4,80 m CTN , variază funcție de microrelief și admite o variație sezonieră de + 0,50m. Apa nu prezintă agresivitate față de betoane sau metale. Pentru cazul stației de pompare ape uzate cu radierul la -6,00mCTN unde se vor executa săpături și sub nivelul freatic, se recomandă un debit de epuisment q = 2,3mc/h/mp.

Sistemul de fundare recomandat pentru rețelele de canalizare este pozarea conductelor în terenul natural, pe un pat de nisip , conform specificațiilor producătorilor materialului tubular.

Sistemul de fundație recomandat pentru stația de pompare este fundarea directă în teren natural , pe un radier de beton armat, cu inel exterior de beton din beton armat și trei ancore antiflotație.

Săpătura generală la adâncimea de 6,00m pentru montarea radierului și pozarea structurii din poliester armat cu fibre de sticlă se va executa cu sprijiniri și epuismente

Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsoanelor de conducte de canalizare și racordările este cel de praf nisipos , local praf nisipos argiios sau nisip argilos. Stratul de fundare recomandat pentru fundarea stației de pompare este stratul de pietriș cu nisip și bolovani, saturat.

Adâncimea de pozare pentru conductele rețelei de canalizare va ține cont ca generatoarea superioară a conductelor să fie cu cel puțin 0,10m sub adâncimea de îngheț care în zona municipiului Bacău este în conformitate cu STAS 6054 -77 de -0,90m.

Deoarece conductele canalizare au diametrul de 200mm, adâncimea minimă de fundare va fi de -1,30mCTN. Adâncimea de fundare pentru stația de pompare este min.-6.00m de la cota părții carosabile.

. Presiunea convenționala admisibilă pe stratul de praf nisipos , local praf nisipos argilos , pe care se vor poza conductele de canalizare este de 186 kPa. Pentru stația de pompare ape uzate , presiunea convențională admisibilă pe stratul de pietriș , pe care se va construi radieri din beton armat se va lua 350 Kpa . Având în vedere faptul că adâncimea de fundare a stației este mai mare de 2,00m valoarea presiunii convenționale se corectează în conformitate cu prevederile punctului 2.2 din AnexaA din NP112 - 2004 Capacitatea portantă a terenului de fundare format din pietriș neuniform cu nisip și bolovani, cu îndesare mare, este 558Kpa.

în conformitate cu prevederile INDTs/81 pământul care va fi excavat la săparea șanțurilor și fundației stației de pompare ape uzate se încadrează în următoarele categorii:

 • -  umplutură - coeziune mijlocie - foarte tare

 • -   nisip argilos - slab coeziv - mijlociu

 • -   pietriș de râu cu nisip - slab coeziv - tare

Se solicită asistență tehnică pe șantier a inginerului geolog la încheierea săpăturilor pentru fundația stației de pompare ape uzate.

 • e. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

ț . Având în vedere situația existentă pentru rezolvarea canalizării pe tronsonul strada

, P^jyj^i - CV8 și a bretelelor în număr de trei denumite tot Ulmilor se propun următoarele lucrări și construcții edilitare:

• Stație de pompare tip cheson GRP (poliester armat cu fibră de sticlă) având 018OOmm și H = 6000mm echipată antiflotație și ramforsată (vezi lista de utilaje ) Stația pompare ape uzate din GRP echipată antiflotație și ramforsată are (1 +1R) electropompe ape uzate cu rotor retras antivortex putând primi particule până la 60mm și disc de mărunțire.

. Stația de pompare menționată asigură preluarea apelor menajere de la gospodăriile situate pe tronsonul de stradă Plaiului până la CV7 și de la cele trei bretele prin coborârea radierelor și conducerea apelor de restituție în chesonul SP la aceeași cotă din ambele sensuri (vezi profilul de canalizare tronson CV1 - SP - CV7) .Lucrările aferente stației de pompare cuprind

 • - lucrări de excavare , spațiul minim de lucru în jurul căminului stației să fie de minim 50cm, astfel groapa este mai mare cu minim D = 100cm decât diametrul exterior al stației Pentru stație cu diamtrul <t> 1800mm și H = 6000mm se propune săpătură în spații poligonale cu laturile de 2,80m x 2,80m

 • - fundație - având în vedere nivelul ridicat al pânzei freatice care intră în contact cu stația de pompare tip GRP, aceasta se va instala pe o placă radier de beton armat antiflotație, executată pe un strat de beton de egalizare . Radierul are o grosime de 25cm în exteriorul căminului și 20cm in interior, armat corespunzător cu două plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20 și realizat pe un strat de egalizare C8/10 în grosime de 10cm. Radierul este prevăzut cu o piesă de epuisment din oțel <t> 500

 • - lucrări de conexiuni hidraulice

 • - compactarea - se așează împrejurul stației un strat de nisip cu granulațîe maximă de 8mm și gros de minim 300mm care se va compacta la fiecare 30 cm . Diferența de la 300mm până la umplerea gropii se realizează cu materialul excavat, evitându-se a se folosi pietre sau alte materiale cu muchii tăioase sau ascuțite.

 • - placă de beton armat cu ramă și capac carosabil. placa de beton de 25cm grosime este poligonală cu laturile de 2,80m x 2,80m , armată cu două plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20. Ventilarea stației se face printr-un tub de ventilație <t> 100 montat în golul prevăzut în placa superioară.

 • •  Conducta de refulare PE8O014O Pn6 în lungime de 55,00m

 • •  Colector canalizare PVC 0250 SN4 traseu CV1 - SP în lungime de 161,00m și CV7 - SP din PVC 0200 SN4 lungime de 45,00m și pe traseele CV4 - CV16 ; CVS - CV19 și CV6 - CV22 din PVC 0200 SN4. în lungime de 346,OOm

Căminele de vizitare pe ax au 01,00m și Hmed -2,OOm , STAS 2448-82 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe ax sunt carosabile și sunt în număr de 22 bucăți.

 • •  Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restituție în număr de 26 buc. din PVC 0140 SN4. Toate racordurile pleacă din căminele de vizitare de pe ax până la căminul de vizitare necarosabil de la limita proprietății

gospodăriei respective sau a grupului de gospodării. S-a prevăzut o lungime medie pentru consumatori de 4,10m însumând o lungime de 107,OOm.

Căminele de vizitare au 01,OOm și Hmed -1,75m , STAS 2448-82 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe racordurile de canalizare sunt necarosabile număr de 26 bucăți.

 • •  Alimentare cu energie electrică trifazată din linia de 0,4 KV de pe stâlpul din intersecția străzii Ulmilor cu fundătura nr. 3 cum vii dinspre strada Plaiului ( vezi partea de electrice ),

 • •  Bloc de comandă și automatizare pentru stație pompareîmprejmuit și asigurat cu lacăt.

Având în vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersecția conductelor de canalizare proiectată cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu tuburi din PVC SN4 , având diametrul cu 10 cm mai mare decât diametrul existent. Distanța la paralelism între conducta de canalizare proiectată și conducta de gaze existentă va fi de min 0,60m și de 1,00m față de căminele de canalizare . De asemenea se vor respecta toate condițiile impuse de furnizorii de utilități prin avizele date.

Rețeaua de canalizare și stația de pompare din strada Ulmilor sunt lucrări tehnico - edilitare și cuprind totalitatea conductelor, armăturilor, și construcțiilor, accesorii care asigură transportul apei uzate de la consumatori prin branșamentele utilizatorilor. Rețeaua de canalizare urmărește, în general, traseele străzii și bretelelor aferente.

Rețeaua de canalizare este în lungime de 552,OOm din care :

 • -  Rețea PVC 0 250mm SN4 în lungime de 161,00m

 • -  Rețea PVC 0 200mm SN4 în lungime de 391,00m

Așa cum s-a precizat la paragraful privind scenariile propuse , investiția s-a analizat în două variante privind materialele de construcții, întrucât stația de pompare este strict necesară în ambele scenarii datorită situației locale din teren și anume :

Var. 1. rețea canalizare din PAFSIN cu racorduri de canalizare din PE80

Var. 2. rețea canalizare din PVC SN4 cu racorduri de canalizare PVC 0140 SN4

. în urma analizei se recomandă varianta 2 cu rețele de canalizare din PVC SN4 așa cum este realizat și tronsonul existent de canalizare CV8 - strada Luceafărului cu vărsare în colectorul de pe aceasta B 04OOmm care are capacitatea să primească și apele de canalizare de la investiția menționată.

Apele de canalizare din strada Ulmilor au caracteristicile fizico-chimice pentru vărsare în colectorul B 04OOmm conform NTPA 002/2006.

Asigurarea cerinței din punct de vedere al rezistenței și stabilității

S-au asigurat:

 • - Rezistența mecanică a elementelor componente ale rețelei (conducte , armături, statie pompare , cămine de vizitare ,etc.

 • - Presiunea de încercare , funcția de presiunea nominală a elementelor componente este următoarea :

 • •  conducte 5mcA

 • •  armături 5mcA

 • •  conducte refulare 6 atm

Condiții și măsuri pentru asigurarea ușurinței de intervenție

Pentru exploatare și mantenanță:

 • •  Asigurarea accesului organelor de control și exploatare;

 • •  Accesul liber și direct la organul de manevrare la subtraversări;

 • •  Prevederea de mijloace care să permită și să faciliteze intervenția (scări, chei, pentru capace la cămine de vizitare, la stații de pompare ape menajere, etc.)

 • •  Platforme și scări la stațiile de pompare

Asigurarea cerinței specifice din punct de vedere a! siguranței în exploatare.

S-a asiguratetanșeitatea elementelor componente ale sistemului de canalizare , respectiv toate conductele din PVC sunt îmbinate cu mufă. Tuburile se vor îmbina printr-o verigă simetrică cu garnitură de cauciuc EPDM încastrată pe toată lățimea ei cu câte două garnituri marginale pe fiecare parte(simetric). Neetanșeitatea se verifică la încercarea în situ:

-Traversarea din rețeaua de conducte și branșamente 0,5 bari dar nu mai puțin de 5mcA

- încercarea în ansamblu 0,5 bari dar nu mai puțin de 5mcA pentru întregul sistem cu exepția conductei de refulare la 6,0 bari. .

Asigurarea altor cerințe specifice.

 • -   Obligativitatea existenței instrucțiunilor de exploatare

 • -  Asigurarea unor pante corespunzătoare (min. 5 %o)

 • -  Asigurarea căminelor de vizitare la principalele intersecții

 • -  Cămine la ambele capete la toate subtraversările sistemului rutier prin foraj orizontal Durata de viață în care rețeua de canalizare proiectată își păstrează performanțele

este minim 40 ani pentru conducte și 25 ani pentru organele de închidere.

Pentru protecția la îngheț conductele vor avea deasupra generatoarei superioare minim

1,1 Om. La exploatarea sistemului de canalizare se va folosi personal calificat atestat,

 • f. Situația existentă a utilităților și analiza de consum

Utilitățile existente în zonă sunt

 • - conducta de apă PEHD 0110mm deservind întreaga stradă , făcând parte din rețelele de apă cartier Șerbănești, municipiul Bacău .

 • - rețele de gaze de joasă presiune pentru toți consumatorii de pe strada Ulmilor branșată la conducta medie din zonă.

 • - rețele electrice LEA 0,4KV din care se va alimenta cu energie electrică șistația de pompare (vezi planșa H1).

Având în vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersecția conductelor de canalizare proiectată cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu

&

tuburi din PVC SN4 , având diametrul cu 10 cm mai mare decât diametrul existent. Distanța la paralelism între conducta de canalizare proiectată și conducta de gaze existentă va fi de min 0,60m și de 1,00m față de căminele de canalizare . De asemenea se vor respecta toate condițiile impuse de furnizorii de utilități prin avizele date.

 • g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Realizarea investiției canalizare strada Ulmilor cartier Serbănesti are impact pozitiv asupra mediului din zonă.

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de canalizare sunt:

 • -  PVC SN4

 • -  tuburi din polietilenă înaltă densitate pentru conductă refulare

 • -   piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate pentru canal refulare

 • -  cămine din beton sau din elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru rețelele de canalizare din PVC și PE-HD nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Materialele folosite la realizarea lucrărilor sunt numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare , precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale sunt în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor. în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe:

 • a. Suprafața afectată de săpătură - Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea de 0,60m - 0,90m. Săpătura se va realiza pe tronsoane de 50,00m până la 100,00m.

 • b. Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realizarea săpături. Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșeii, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c. Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii. Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării lucrărilor se va stabili suprafața necesară acestora.

 • d. Suprafața afectată de punctele de lucru . - Această suprafață este ocupată de bărăci materiale pentru sprijiniri de mal, etc.care reprezintă organizarea de șatier. Tuburile necesare executării rețelelor de canalizare vor fi stocate în depozitele executantului și vor fi transportate în șantier în funcție de cantitățile corespunzătoare tronsonului săpat.

După realizarea lucrărilor, suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițială, pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului. Alte cerințe sunt:

 • -  Toate căminele de vizitare au capacele asigurate cu cheie

 • -  Accesul în căminele de vizitare pentru diverse manevre se face numai de către personalul de exploatare

 • -  Toate căminele de vizitare vor avea scări de acces

 • -  Datorită rețelelor de gaz din zonă accesul în căminele de vizitare se face numai după o prealabilă aerisire de minim 45 minute.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. După realizarea lucrării proiectate se va reda circulației suprafețele afectate readuse la forma inițială , din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant lucrările neintroducând disfunctionalităti față de situația actuală. Impactul pozitiv asupra mediului este asigurat prin amenajarea corespunzătoare a suprafețelor, prin refacerea sistemului carosabil sau necarosabil, contribuind astfel la evitarea unor aspecte negative asupra mediului, cum ar fi aducerea de pământ sau de material aluvionar pe partea carosabilă a drumurilor, Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, și se integrează în mediul înconjurător. Prin tehnologia utilizată la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu producă poluări ale mediului.

CAP. IV. DURATA DE REALIZARE Șl PRICIPALELE ETAPE Programul de execuție a lucrărilor; graficele de lucru Pregătirea, programarea, lansarea și urmărirea lucrărilor de construcții - montaj este dependentă de termenele de punere în funcțiune, de mijloacele disponibile și de toți ceilalți factori care determină conjuctura în care se prevede desfășurarea lucrării respective. Graficul de eșalonare a investiției constitue totalitatea activităților prevăzute în cadrul unei acțiuni, în scopul realizării unei investiții, începând de la aprobarea lucrării și până la recepția finală (realizarea parametrilor proiectați). Acest grafic evidențiază interdependența activităților și responsabilităților aferente, și urmărește:

 • - fundamentarea duratei de execuție

 • - planificarea fizic și valoric a investiției pentru toți factorii care contribuie la realizarea obiectivului propus; beneficiar, proiectant, furnizori de utilaje, antreprenor general( constructor)

 • - urmărirea și controlul modului de realizare a sarcinilor ce revin factorilor responsabili

Laboratorul antreprenorului general și testele ce cad în sarcina sa

Testele și verificările tuturor materialelor puse în operă cad în sarcina antreprenorului și vizează asigurarea rezistenței, siguranței și durabilității lucrărilor în exploatare.

Șefii laboratoarelor și personalul acestora au obligația să efectueze analize, încercări și să stabilească rețetele cu respectarea riguroasă a prescripțiilor tehnice, răspunzând de exactitatea rezultatelor și de transmiterea lor la timp.

Măsurarea lucrărilor

Se face conform pieselor desenate, la care se adaugă toleranțele legale pentru partea de construcții (rezistență, arhitectură). La partea de instalații, măsurarea se face la lungimea reală de conducte puse în operă.

Durata de realizare (luni)

Se estimează că , având în vedere natura lucrărilor ce necesită a fi executate -durata de realizare a lucrărilor este de 3 luni.

CAP.V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

a. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general -Investiția de capital

Devizul general al investiției sintetizează valoric ansamblul cheltuielilor de capital necesare pregătirii, promovării și realizării lucrărilor. Prin aprobarea investiției și a eșalonării ei de către organele competente, se stabilește termenul de începere și de terminare a lucrărilor, durata de realizare, eșalonarea sarcinilor (în expresie fizică și valorică) ce revine fiecărui factor responsabil în realizarea investiției (titular - beneficiar, proiectant, executant, furnizor utilaje). Valorile cuprinse în structura devizului general reflectă efortul financiar necesar realizării investiției și este conformat HG28/2008 -privind conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

Valoarea totală a investiției (exclusiv T.V.A, 24%) în mii lei și euro valabilă la nivelul lunii ianuarie anul 2013 este după cum urmează:

Valoare totală =     508,579 mii lei =     116,239 mii euro

Din care:

Valoare C + M =    313,870 mii lei =     71,737 mii euro

b. Eșalonarea investiției

Avându-se în vedere volumul și categoriile de lucrări ce trebuiesc realizate , durata de realizare este de 3 luni, eșalonarea investiției presupune următoarele:

Anul I - valoare totală = 508,579 mii lei =     116,239 mii euro

-dincareC + M = 313,870 mii lei -      71,737 mii euro

Valorile sunt exclusiv T.V.A.

CAP. VI. ANALIZA COST BENEFICIU

Conform Anexa atașata memoriului general.

CAP.VII. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției pentru lucrarea CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER ȘERBĂNEȘTl, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU este asigurată de Primăria municipiului Bacău.. Sursele de finanațare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri de la bugetul de local

CAP. VIII. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI ’

I

Având în vedere caracterul lucrărilor tehnico - edilitare propuse a se realiza prin finalizarea construirii străzii Ulmilor din cartierul Șerbănești, municipiul Bacău, județul Bacău, nu putem vorbi de forță de muncă ocupată după realizarea investițiilor, ci doar de forță de muncă ocupată în faza de execuție

Putem vorbi doar de asigurarea stabilității forței de muncă existente și de perspectivă din zonă, având în vedere amplasamentul lucrărilor în intravilanul localității, cu avantajul legăturii cu dotările din suprastructura și infrastructura edilitară existentă . Este un argument în plus pentru stabilizarea forței de muncă existente și atragerea alteia noi.

CAP. IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

a. Valoarea totală a investiției

Valoarea totală a investiției (exclusiv T.V.A. 24%) în mii lei și euro valabilă la nivelul lunii ianuarie anul 2013 este după cum urmează:

Valoare totală =     508,579 mii lei =     116,239 mii euro

Din care:

Valoare C + M =     313,870 mii lei =      71,737 mii euro

b. Eșalonarea investiției

Avându-se în vedere volumul și categoriile de lucrări ce trebuiesc realizate , durata de realizare este de 3 luni, eșalonarea investiției presupunând următoarele:

Anul I - valoare totală = 508,579 mii lei =     116,239 mii euro

- din care C + M = 313,870 mii lei =      71,737 mii euro

Valorile sunt exclusiv T.V.A.

 • c. Durata de realizare (luni)

Se estimează că , având în vedere natura lucrărilor ce necesită a fi executate -

, durata de realizare a lucrărilor este de 3 luni,

 • d. Capacități

 • •  Stație de pompare tip cheson GRP (poliester armat cu fibră de sticlă) având 018OOmm și H = 6000mm echipată antiflotație și ramforsată (vezi lista de utilaje ) Stația pompare ape uzate din GRP echipată antiflotație și ramforsată are (1+1R)

electropompe ape uzate cu rotor retras antivortex putând primi particule până la 60mm și disc de mărunțire.

 • •  Conducta de refulare PE8O014O Pn6 în lungime de 55,OOm

 • •  Colector canalizare PVC 0250 SN4 traseu CV1 ■ SP în lungime de 161,00m și CV7 - SP din PVC 0200 SN4 în lungime de 45,00m și pe traseele CV4 - CV16 ; CVS - CV19 și CV6 - CV22 din PVC 0200 SN4 în lungime de 346,OOm.

Căminele de vizitare pe ax au 01,00m și Hmed -2,OOm , STAS 2448-73 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe ax sunt carosabile și sunt în număr de 22 bucăți.

 • •  Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restituție în număr de 26 buc, din PVC 0140 SN4 , Toate racordurile pleacă din căminele de vizitare de pe ax până la căminul de vizitare necarosabil de la limita proprietății gospodăriei respective sau a grupului de gospodării. S-a prevăzut o lungime medie pentru consumatori de 4,1 Om însumând o lungime de 107,OOm.

Căminele de vizitare au 01,00m și Hmed -1,75m , STAS 2448-73 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe racordurile de canalizare sunt necarosabile, și sunt în număr de 26 bucăți.

Rețeaua de canalizare este în lungime de 552,OOm din care :

 • -  Rețea PVC 0 250mm SN4 în lungime de 161,00m

 • -  Rețea PVC 0 200mm SN4 în lungime de 391,00m

 • e. Indicatori calitativi

Soluțiile de intervenție prezentate mai sus, fundamentate din toate punctele de vedere - fundamentare tehnică, funcțională, economică, a tehnologiei de execuție, încadrarea în mediul construit existent - asigură realizarea unei lucrări definitive, sigure și durabile. Proiectarea și executarea lucrărilor a avut la bază normativele și prescripții de calcul în vigoare, în ceea ce privește și condițiile referitoare la materiale:

Aceasta trebuie completată cu o execuție corectă, o exploatare și urmărire în timp a comportării lucrărilor tehnico-edilitare în conformitate cu regulile stabilite în proiect.

Acesta implică în execuție

 • - introducerea în operă a unor materiale de calitatea celor prevăzute în proiect, calitate atestată conform prevederilor legale;

 • - aplicarea unor tehnologii de execuție corespunzătoare;

 • - respectarea pe șantier a detaliilor de alcătuire prevăzute în proiect, precum și a indicațiilor din caietele de sarcini care întregesc documentația de execuție a lucrării.

CAP.X. AVIZE Șl ACORDURI

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 ale Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, ale Ordinul MF și MLPAT și ale celorlalte acte normative în vigoare, referitoare la promovarea obiectivelor de investiții, atacarea, realizarea și finanțarea lucrărilor sunt condiționate de obținerea avizelor și acordurilor specifice:

12

 • - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • - certificatul de urbanism cu încadrarea amplasamentului în Planul Urbanistic, avizat și aprobat potrivit legii, precum și regimul juridic al terenului; avizul pentru ocuparea terenului;

 • - avizele și acordurile de specialitate, privind utilitîțile, stabilite prin certificatul de urbanism.

 • - avizele pentru consumul de combustibil

 • - acordurile și avizele pentru protecția mdiului și a apelor

 • - alte avize de specialitate stabilite potrivit dispozițiilor legale specifice tipului de intervenție

Obținerea avizelor și acordurilor mai sus menționate stă în sarcina beneficiarului și se realizează în baza documentaților și elementelor specifice oferite de către proiectantul general.

CAP. XI ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN LEGISLAȚIA GENERALĂ DE PROIECTARE

La elaborarea documentației au fost avute în vedere prescripțiile legislației generale și a legislației de proiectare, hotărâri guvernamentale și ordonanțe după cum urmează: HG28/2008 - privind conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente investițiilor publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții" Legea 10/1995 - privind calitatea în construcții ; Legea 50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; Ordinul 119/2009 - privind modificarea și completarea Legii 50/1991; Legea 137/1995 - privind protecția mediului; Ordin M.A.P.P.M. 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător; HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; Ordin M.L.P.A.T.77/N/1996 -privind aprobarea îndrumătorului privind aplicarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; HGR 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenție în timp și postutilizare a construcțiilor. De asemenea, au lost respectate, pe categorii și capitole de lucrări, normele tehnice și prevederile în vigoare pentru:

 • - P1001/1-2006   - Normativ privind protecția antiseismică a construcțiilor;

 • - I22-99          - Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de

aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare

 • - SR 4163/1-95, 4163/2-96, 4163/3-96 - Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare. Prescripții de execuție și exploatare

  • - STAS 6054-77

  • - SR 6819-97

  • - SR 8591-91

  • - STAS 9342-82

  • - STAS 9570-89

  • - STAS 4273-83

  • -  P118-99


 • - Adâncimi maxime de îngheț

 • - Aducțiuni, studii, prescripții de proiectare și execuție

 • - Rețele edilitare subterane, condiții de amplasare

 • - Măsuri de siguranță contra incendiilor

 • -  Marcarea și reperarea rețelelor de conducte

 • - Construcții hidrotehnice

 • -  Normativ de siguranță a construcțiilor la incendiu

 • - C16 - 1979      - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de

construcții și a instalațiilor aferente.

 • - CRO -2005        - Cod de proiectare . Bazele proiectării structurilor în

construcții

 • - STAS 10107/0-90 - privind calculul si alcătuirea elementelor structurale din

beton, beton armat si beton precomprimat.

 • - STAS 2448-82 - Cămine de vizitare

 • - C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calității și recepția

lucrărilor de construcții11

 • - HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de

construcții și instalații aferente acestora;

 • - HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și

expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor

CAP. XII. CLASA DE IMPORTANTĂ Șl CERINȚELE DE VERIFICARE IMPUSE

Lucrările tehnico - edilitare propuse a se realiza se încadrează în:

 • - categoria ,,D” de importanță;

 • - clasa IV. de importanță conform STAS 4273-83

Cerințe de verificare

Conform HG 925/1995 art. 6 și Legii 10/1995 privind calitatea in construcții , art. 13 și art. 21c , documentațiile la faza DTAC, PTh, CS, DE trebuiesc verificate de verificatori atestați . Având în vedere categoria și clasa de importanță a lucrărilor propuse - este obligatorie verificarea la cerință A - rezistență și stabilitate -respectarea prevederilor reglementărilor de proiectare în vigoare în ceea ce privește concepția generală a structurii de rezistență pentru construcții și instalațiile aferente Is,

CAP. XIII. OBLIGAȚII ALE BENEFICIARULUI, PROIECTANTULUI EXECUTANTULUI

Obligațiile beneficiarului

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții, beneficiarul are următoarele obligații:

l i -asigurarea verificării proiectului prin specialiști atestați de M.L.P.T.L.

5 -asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginte de specialitate sau agenti economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

i_i -acționarea in vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficientelor de proiectare;

 • □ -asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție ;

 • □ -întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar;

 • □ Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de execuție cu 30 de zile înainte I.S.C. Bacau.

Obligații și răspunderi ale proiectantului

 • a)  Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;

 • b)  Asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

 • c)  prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către investitor, precum si soluționarea neconformitatilor si neconcordanțelor semnalate;

 • d)   Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai fa solicitarea proprietarului;

 • e)  Stabilirea prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

 • f)  Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute in execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului:

 • g)  Participarea la intocmirea cârtii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate.

Obligații și răspunderi ale executanților

 • a) Sesizarea investitorilor asupra neconformitatiior și neconcordanțelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

 • b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii și numai pe baza și in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

 • d) Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) Soluționarea neconformitatiior, a defectelor și a neconcordanțelor apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc ia realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;

 • g) Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • i) Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cărții tehnice a construcției;

j) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k) Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât in perioada de execuție cât și in perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • l) Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

m) Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale in vigoare.

n) executantul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate

aspectele legate de muncă.

In cazul în care un executant apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale In acest domeniu. Obligațiile lucrătorilor in domeniul securității și sănătății in muncă nu aduc atingeăț principiului responsabilității executantului. In cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Executantul (angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. Executantul (angajatorul) are obligația să implementeze măsurile prevăzute la alin, de mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) adaptarea muncii la om în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

adaptarea la progresul tehnic;

înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influenta factorilor din mediul de muncă;

 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală:

 • i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protecția si sănătatea muncii, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, executantul (angajatorul) are obligația:

 • -  să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate șl la amenajarea locurilor de muncă;

 • -  ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • -  să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • -  să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul

consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediu! de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protecția si sănătatea

16 muncii(Legea 319/2006), atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, executanții (angajatorii) acestora au următoarele obligații:

 • -  să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;

 • -   să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

 • -  să se informeze reciproc despre riscurile profesionale:

 • -  să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale. Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în

nici o situație obligații financiare pentru lucrători. Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunța cu cel puțin 10 zile înainte de începerea execuției, Inspecția in Construcții a județului Bacău,

Obligații și răspunderi ale administratorilor și utilizatorilor de investiții

 • a. Folosirea construcțiilor și lucrărilor tehnico-edilitare conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica a construcției;

 • b.  Efectuarea in timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin conform contractului;

 • c.   Efectuarea de lucrări de intervenție la construcții și lucrări tehnico-edilitare existente in sensul prevederilor art. 18 afin. 2, din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • d.  Efectuarea urmăririi in timp a construcțiilor și lucrărilor tehnico-edilitare conform cârtii tehnice si a contractului încheiat cu proprietarul;

e Sesizarea, în termen de 24 de ore, a inspecției de stat in construcții, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la construcțlife și lucrărilor tehnico-edilitare in exploatare,

CAP. XIV. DISPOZIȚII FINALE

Concepția generală avută in vedere la studierea soluțiilor de rezolvare sub aspect tehnic, a ținut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicită realizarea unei soluții definitive, sigure și durabile, să asigure funcționalitatea construcțiilor și lucrărilor tehnico-edilitare. Totodată soluția avută in vedere contribuie și la asigurarea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Atacarea lucrărilor de execuție se face numai după elaborarea proiectului tehnic, precum și obținerea Autorizației de Construire, întocmite după avizarea studiului de fezabilitate ca indicatori tehnici și economici. Modificările datelor și conținutul documentației nu pot fi făcute decât cu acordul expres al proiectantului general.

De asemenea, beneficiarul și ordonatorul principal de credite au obligativitatea de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în documentație, de a folosi documentația numai în scopul pentru care a fost întocmită și de a nu multiplica sau înstrăina, în parte sau în întregul ei, această documentație fără acordul expres al proiectantului general.

Pentru realizarea condițiilor de calitate prevăzute în proiect, constructorul și beneficiarul prin responsabilii lor autorizați sunt obligați să respecte integral toată legislația și normativele în vigoare referitoare la execuția , conducerea, supravegherea și verificarea lucrărilor.

în vederea asigurării funcționalității și durabilității lucrărilor și prevenirea degradărilor premature, se impune ca beneficiarii de investiții să respecte unele reguli generale de exploatare și măsuri de întreținere corespunzătoare. Controlul calității în timpul execuției,

se face conform prevederilor din "Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" C56/1985, C56/2002. Proiectarea, executarea precum și exploatarea construcțiilor are la bază și prevederile ordonanței privind calitatea în construcții (Legea nr.10/1995), asigurând prin aceasta creșterea siguranței, durabilității și calității construcțiilor. Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Programul de urmărire în timp a comportării lucrărilor executate revine utilizatorului. Urmărirea se face pe toată perioada de viață a lucrărilor și cuprinde un ansamblu de activități, stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice în scopul menținerii cerințelor de calitate.

Toate aceste activități constituie componente principale ale sistemului calității în construcții și instalații, obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor și instalațiilor, a lucrărilor tehnico-edilitatre și al intervențiilor în timp fiind evaluarea stării tehnice a construcțiilor și instalațiilor și menținerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existență a acestora.

Acest proiect este proprietatea intelectuală a SC GENERAL TECTONIC SRL Bacău, înstrăinarea, multiplicarea sau utilizarea cu altă destinație decât cea prevăzută în contract intră sub incidența Legii dreptului de autor

Documentația a fost întocmită în faza SF - Studiu de fezabilitate . în 3 (trei) exemplare, toate cu aceeași valabilitate.

PROIECTANT,

Numele complet: arh. Ștefan Viorel Bolciuc

Titlul:          DIRECTOR-GENERAL

Adresa:       SC GENERAL TECTONIC S.R.L.

___Bacău,^țr^PictQFTh, Aman, nr. 94, etajul 6

tX ' Z■ *

Numele complet: ing. Gheorghe Gondor

Titlul:          ȘEF PROIECT

CAP. VI. ANALIZA COST BENEFICIU

 • 1. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR

Obiectivul general al proiectului canalizare și stație de pompare strada Ulmilor, municipiul Bacău este îmbunătățirea calității serviciilor existente și reducerea impactului negativ al evacuării de apă uzată conform practicilor și politicilor UE.

Obiective specifice

Valori fără proiect

Valoare așteptată după terminare

1. Creșterea acoperirii de servicii de apă si canalizare

2,66%

8,5%

2.     instaurarea     de

operatori si

structuri         asociate

eficiente

(ex.    Companii    de

operare

regionala si asociații ale municipalității)

Numărul ROC/IDA cu setare

instituțională adecvată și capacitate pt, operarea de

lungă     durată     ale

sistemelor

de apă/apă uzată

Numărul ROC/IDA cu setare

instituțională adecvată și capacitate pt. operarea de

lungă     durată     ale

sistemelor

de apă/apă uzată

 • 2. PERIOADA DE REFERINȚĂ

Durata de realizare a investiției este importantă deaorece pe parcursul ei nu se obține profit și practic, aceasta va însemna o pierdere , comparativ cu cazul în care în care banii cheltuiți ar fi fost folosiți în scopul de a obține profit imediat,

Eșalonarea în timp a investițiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel încât să se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectului s-a luat în calcul următoarea perioadă de referință pentru eșalonarea investiției:

 • •  3 luni -reprezentând perioada în care se realizează și se alocă fondurile pentru investiția de bază

Perioada de referință a obiectivului investițional reprezintă un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico-financiare a proiectului , deoarece se presupune ca eficienta variază în cadrul duratei respective , în funcție de compunerea variației evoluției costurilor investiționale și valoarea veniturilor.

în cadrul analizei cost beneficiu a proiectului menționat s-a luat în calcul următoarea perioadă de referință pentru durata de viață a investiției (durata normală de funcționare);

 • •  30ani

Astfel perioada de referință a investiției este rezumată în următorul tabel;

Perioada de referință

Durata de funcționare

1. Durata de realizare

3 luni

2. Perioada de referință

30 de ani

 • 3. ANALIZA OPȚIUNILOR în proiect presupune luarea în considerare a următoarelor 3 variante:

  • 3.1. Varianta zero ( varianta fără proiect)

în cadrul acestei variante s-a analizat raportul cost - beneficiu dacă situația din terenar rămâne neschimbată și anume nu s-ar investi niciun leu .

 • •  Prin păstrarea situației existente, locuințele sunt prevăzute cu bazine de acumulare improvizate, existând riscul de contaminare a pânzei freatice subterane, dar si a apelor de suprafață;

 • •  Este necesară colectarea și evacuarea apelor uzate printr - un sistem centralizat de canalizare, pentru creșterea nivelului de viață al locuitorilor, dar și pentru protecția mediului;

 • •  Veniturile Primăriei nu vor fi in nici un fel influențate datorita faptului că nu se vor putea creea noi locuințe, societăți comerciale etc, in general nu vor fi create condițiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate .

 • 3.2. Varianta cu proiect (cu investiție maxima)

In aceasta varianta se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale. Se elimina in acest mod posibilitatea de contaminare a apelor subterane și de suprafață. Dintre cele două opțiuni prezentate, varianta selectată a fost varianta nr. 2 datorită faptului că aceasta răspunde in cea mai mare măsură obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Pentru rezolvarea canalizării în strada Ulmilor tronsonul cuprins între strada Plaiului și căminul de vizitare existent CV8 cuprinzând și cele trei scurtături laterale ( vezi planșele H1, H2 și profilele longitudinale H3 și H4) s-a studiat următoarele scenarii:

• Scenarii de rezolvare a rețelei de canalizare

A »

întrucât stația de pompare ape uzate este strict necesară în orice variantă datorită situației locale - imposibilitatea asigurării pantei de scurgere a apelor uzate datorită cotei terenului - pentru analiză s-au luat în studiu materialele pentru rețele de canalizare , fie rețea pe ax , fie racorduri ori rețele pe cele trei scurtături.

Scenariul 1 - conducte din PAFSIN

Conductele din PAFSIN prezintă următoarele avantaje:

-rezistență sporită la coroziune

-etanșeitate totală față de apele freatice

-durată de serviciu ridicată

-rugozitate redusă

-exploatare avantajoasă

-sistem de îmbinare etanș

Dezavantaje:

-necesită personal de execuție cu calificare înaltă

-sistem de îmbinare etanș dar trebuie executat cu mare atenție

-transportul și manipulările vir fi realizate cu mare atenție și grijă

Scenariul 2 - conducte din PVC - SN4

Deși denumirea de PVC este veche , chiar clasică , conductele PVC - SN4 sunt o

variantă modernă prezentând următoarele avantaje:

-montare rapidă și ușoară

-proprietăți mecanice superioare

-rezistență la coroziune

-inele de etanșare pentru îmbinări sunt rezistente la substanțele corozive conținute în

J

apele uzate

-rezistență la uzură

-exploatare avantajoasă

-tehnici de îmbinare simple

-PVC-SN4 rezistă la trafic greu max. 18t0 / axă

Scenariul recomandat de elaborator

în ambele scenarii tuburile de canalizare prezintă avantaje tehnice , mecanice , rezistență la uzură , rugozitate mică la transport lichide, dar având în vedere tehnologia ușoară și rapidă la montaj și în special la îmbinare , necesitând personal mai puțin calificat de execuție și exploatare și având în vedere prețul mai scăzut pe ml conductă PVC-SN4 față de ml PAFSIN la același diametru și ținînd cont că rețeaua de canalizare existentă pe strada Ulmilor este tot PVC se recomandă scenariul 2 .

Avantajele scenariului 2 recomandat

Așa cum s-a precizat și mai sus scenariul 2 recomandat prezintă următoarele avantaje pe care le reținem și le completăm :

 • •  Montare ușoară și rapidă

 • •  Mână de lucru mai puțin calificată dar cu aceleași rezultate sub aspectul realizării tehnice la probele de etanșeitate și mecanice precum și sub aspectul mentenanței

 • •  Costul pe ml conductă mai redus

 • •  Rugozitate redusă

 • •  Durată de serviciu apropiată de PAFSIN

 • •  Menținerea aceluiași personal de exploatare ; PVC existent ; PVC -SN4 proiectat

Menționăm că pentru realizarea lucrărilor se vor folosi materiale agrementate , conform reglementărilor naționale în vigoare , precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE , aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile HG766/1997 și a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

- creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

- îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților

din zonă;

■ prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini activitățile economice comerciale .

 • 3.3. Analiza financiară

Analiza financiară va utiliza metoda recomandată de “Ghidul pentru analiza cost - beneficii a proiectelor de investiții (UE Guide to cost - benefit analysis of investment project) și cele prevăzute în Documentul de lucru nr. 4. Investiția de capital este prezentată în devizul general al investiției întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Valoarea investiției totale de capital este de:

■ 508.579 mii lei fără TVA, respectiv 629.478 mii tei inclusiv TVA.

Durata de implementare a investiției va fi de 3 luni.

Conform devizului general, valoarea totală a investiției s-a calculat pentru:

 • ■ Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică,

 • ■ Cheltuieli pentru investiția de baza

 • ■ Alte cheltuieli cu organizarea de șantier, comisioane, taxe , cote legale, cheltuieli diverse si neparavazute in procent de 10%,

Prognoza cheltuielilor pentru scenariul cu proiect V1 este prezentata în Anexa nr. 2.

în prognoza cheltuielilor de operare și întreținere, pentru scenariul cu proiect în prognoza cheltuielilor de operare și întreținere, pentru scenariul cu proiect V1 s-au luat in considerare ca baza de calcul cheltuielile de întreținere si operare ale rețelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera (anul 0). Pentru! anul 1 după finalizarea investiției cheltuielile care au fost luate in considerare au fost cele cu: întreținerea rețelei de alimentare cu apa, intretinerea rețelei de canalizare menajera si cheltuielile cu energia electrica aferente stafiilor de pompare.

S-a avut in vedere o creștere a cheltuielilor cu energia electrica începând cu anul 1, după finalizarea investiției, datorata punerii in funcțiune a stafiei de pompare ape uzate, care are o putere max. Absorbita de 9.7 KW. Totodată începând cu anul 2 după darea in folosința a celor doua rețele de utilitati, s-a progonozat o creștere a cheltuielor cu intretinerea acestora, echivalenta cu 2% din valoarea investiției, iar începând din anul al 10-lea s-a prognozat inca o creștere a cheltuielor de întreținere cu 2% din valoarea investiției.

Pentru cheltuielile de capital s-au luat in considerare cheltuielile cu schimbarea utilajelor si echipamentelor cu durata de funcționare limitata. Situația cheltuielilor de capital este prezentata in Anexa nr. 3.

în varianta realizării investiției, în dimensionarea cheltuielilor pentru perioada implementării invesției de 3 luni s-a luat în considerare anul 2012 ca fiind anul 1, terminarea implementării investiției va fi realizată in a doua jumătate a anului 2012.

Pentru anii 2013 (anul 0), 2014 (anul 1) până la finalizarea investiției, toate cheltuielile luate în considerare au fost cele din varianta tara proiect VO. Veniturile generate de prezentul proiect vor fi cele obținute de la consumatori, către care se va face facturarea la un tarif de 3.55 lei/mc apa rece si 1.49 lei/mc canalizare menajera.

Situația centralizatoare a veniturilor este prezentată în Anexa nr. 4.

Tabelul sustenabilității financiare este prezentat în Anexa nr.5. deoarece diferența dintre totalul intrărilor și totalul ieșirilor este pozitivă cumulat. Condiția de sustenabilitate financiară așa cum este formulată în "Ghidul pentru analiza cost - beneficii a proiectelor de investiții (UE Guide to cost - benefit analysis of investment project), este ca fluxul de numerar cumulat, să fie pozitiv sau egal cu zero.

Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investiției (VNAF/C) este prezentat în Anexa nr. 6.

Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost beneficiu, în ultimul an de analiză (an 20) s-a luat în considerare valoarea reziduală ainvestiției. Valoarea reziduală exprimată în prețuri constante ale anului 2013 și 2014 a fost determinată prin luarea in considerare a valorii de piață reziduale a capitalului fix, ca si când acesta ar fi fost vândut la sfârșitul orizontului de timp luat în considerare. Prin urmare, valoarea reziduală este valoarea de lichidare.

Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5 %.

Valoarea netă actualizată (VNAF/C) este de -137,967 mii lei, ceea ce denotă faptul că proiectul are nevoie de cofinanțare pentru a deveni viabil din punct de vedere financiar.

Raportul beneficii cost( B/C) calculat ca si raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și valoarea actualizată a costurilor financiare, este B/C=0,945.

Valorea calculata a ratei interne a rentabilității financiare a investiției ( RIR/F) este - 2,034%

Rata interna a rentabilității financiare a investiției a fost calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de operare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare, de a susține costurile investiției.

Valorile au fost determinate prin încercări succesive. Rata internă a rentabilității financiare reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârșitul perioadei de analiză, valoarea actualizată netă este egală cu zero. în ambele cazuri se observă valori inferioare ratei de actualizare utilizate care este de 5 %, fapt ce conduce la concluzia că proiectul este viabil.

Analiza economică

Analiza economică va măsura impactul economic și social al proiectului și va evalua proiectul din punctul de vedere al societății. Prezentul studiu nu va necesita analiza economică având în vedere faptul că aceasta este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore. O investiție publică majoră este investiția publică a cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate efectuata in cazul analizei financiare, analizează influența factorilor de risc, identificați cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariția rentabilității financiare a proiectului. Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare variabilă cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesemnificativ. Una din metodele de analiza a senzitivității rezultatelor unui proiect la modificarea variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine influența schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.

Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiției, rata de actualizare și rata de creștere a cheltuielilor de întreținere si nivelul veniturilor.

Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluată pe o scara de la -1% la +1%, valorile obținute pentru valoarea netă actualizată fiind utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate.

Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor în scenariile senzitivității sunt prezentate mai jos .

Variația VNAF/C si R1RF/C in funcție de variația valorii investiției

1%


3,000.0000 -

«—_-----ț-----

- 2,000.0000 :-----■ ■

-1-,000:0000 : - -------

0.0000

,1%L

y.yyvM j . . .

-3,000.0000-.....

1%


___                  ___________ I

* —♦— Valoare investiție

! n -VNAF/C

RIRF/C          j

Variația VNAF/C si RIRF/C jn funcție de nivelul cheltuielilor de operare

60,000:0000 ■ - ■ ■■ ■

40,000.0000 :...........

30,000:0000-

;           20,000.0000

; ...... 10,000:0000 ■

j j         _______QWiO.^. ____________

I *2%.   -1%-10,OM00000%    1%


l —e— Cheltuielile de operare | ’           VNAF/C              ș

[ RIRF/C                 ș

1% 2%


Analiza de risc

Analiza riscului constă în studierea probabilității ca un proiect să obțină o performanță satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca și variabiiitatea rezultatului în comparație cu cea mai bună estimare făcută.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

• riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare si proiectare a proiectului si anume : probabilitatea apariției unor vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depășiri de costuri. Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba la baza tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investiției. Astfel in vederea obținerii unei eficiente economice se impune parcurgerea următoarelor etape :

 • •  introducerea in proiectare a celor mai moderne soluții si

procedee tehnologice la nivelul stiintei si tehnicii mondiale;

 • •  dimensionarea optima a investiției;

 • •  alegerea unor soluții ce implica consumuri reduse de materiale;

 • •  alegerea de soluții ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad ridicat de siguranța in exploatare;

 • •  adoptarea de soluții care sa duca la creșterea productivității muncii si la ameliorarea proceselor tehnologice .

 • •  riscurile de construcție sunt toate riscurile care pot aparea in timpul construcției proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efect de asemenea depășirile de costuri. Realizarea unei lucrări de construcție are caracter de unicat deoarece are la baza un proiect tehnic care definește numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de amplasament, proiectare si adaptarea unor soluții tehnologice si organizatorice specifice de execuție, evaluarea si planificarea costurilor de execuție.

Dimensiunile mari ale obiectelor de construcție ce aparțin unei lucrări de construcție, numărul mare de procese de construcție care trebuie realizate în anumite condiții tehnologice si organizatorice, numărul mare de acțiuni cu caracter tehnic, economic, administrativ, variația condițiilor meteorologice fac ca durata de execuție a lucrării să fie relativ mare cu implicații majore asupra costului de execuție si a prevederilor contractuale (termene, decontări, repartizarea riscului).

In vederea minimizării riscurilor de construcție cu efecte directe asupra costurilor de execuție se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de recepții parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de licitație și în contractele care se vor încheia. Sistemul de supervizare va consta în următoarele aspecte: încadrarea în standardele de calitate si în

ho termenele prevăzute; respectarea specificațiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare si îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția și conservarea mediului înconjurător.

• riscurile de intretinere si operare care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de a întreține investiția realizata sau a imposibilității de a obține beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei situații:

-creșterea cheltuielilor de exploatare cu menținerea veniturilor previzionate la un nivel constant;

 • - scăderea veniturilor din exploatare cu menținerea constanta

a cheltuielilor previzionate;

 • - modificarea simultana a cheltuielilor si veniturilor.

După cum s-a putut constata in analiza de senzitivitate performantele prezentului proiect măsurate sub forma ratei interne de rentabilitate si a valorii actuale nete sunt influențate de nivelul cheltuielilor de operare si respectiv de nivelul veniturilor.

Situația centralizatoare a cheltuielilor totale - scenariul cu proiect V1

Indicator

ANI MII LEI

ANO

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

i AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

CHELTUIELI DE INVESTIT!!

0,000

629,478

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CHELTUIELI CU SERVICIILE

552,623

599,893

599,893

599,893

599,893

j 599,893

599,893

599,893

599,893

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CHELTUIELI

552,623

1.229,371

599,893

599,893

599,893

1 599,893

599,893

599,893

599,893

Indicator

ANI MII LEI

AN 9

AN10

ANII

AN12

AN13

AN 14

AN 15

AN 16

AN 17

AN 18

AN 19

AN20

CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CHELTUIELI CU SERVICIILE

599,893

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609.335

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CHELTUIELI

599,893

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

ANEXA 3


Situația cheltuielilor de capital

Tip cheltuieli

Echipamente

Cantitate

Preț unitar

AN 10

AN 20

Cheltuieli de capital

Statie de pompare

1

138,879

138,879

138,879

Total cheltuie.

i de capital

X

X

138,879

138,879ANEXA 4

Situația centralizatoare a finanțării in scenariul cu proiect V1

Indicator

ANI MII LEI

ANO

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

Venituri de la consumatori

552,623

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

TOTAL VENITURI

552,623

1.229,371

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

599,893

Indicator

ANI MII LEI

AN 9

AN10

ANII

AN12

AN 13

AN 14

AN 15

AN 16

AN 17

AN 18

AN 19

AN20

Venituri de Ja consumatori

599,893

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

TOTAL VENITURI

599,893

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

609,335

S C. GENERAL TECTONIC S R L PROIECT NR. 08/2012 / SF

BACAU                  CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,

CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

JUDEȚUL BACĂU

MEMORIU TEHNIC

HIDRO

 • 1. DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiții:

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, MUNICIPIUL BACAU Amplasament: cartier serbanesti , municipiul bacau Necesitatea și oportunitatea investiției

Urmare acțiunii întreprinse de organele locale privind ridicarea nivelului de trai și siguranța locuitorilor din cartierele mărginașe ale municipiului Bacău , care după anul 1990 a cunoscut o dezvoltare urbanistică apreciabilă s-a proiectat investiția de față. Viața oamenilor din municipiul Bacău poate fi dusă în condiții de igienă și confort dacă li se asigură alimentarea cu apă pentru consum menajer (preparare hrană , baie, duș , spălat stropit), incendiu precum și evacuarea apel de canalizare în condiții ecologice cu respectarea normelor și legislației în vigoare. Ca atare rezolvarea investiției „Construire strada Ulmilor, cartier Șerbănești „ apare nu numai oportună ci și strict necesară.

 • 2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Strada Ulmilor se află în cartierul Șerbănești , municipiul Bacău .

Amplasamentul - suprafața și situația juridică a terenului

Din punct de vedere juridic terenul este proprietate a Municipiului Bacău fiind situat în intravilan, în ceea ce privește regimul economic , terenul menționat este domeniul public.

Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament (zona seismică de calcul și perioada de colț, natura terenului de fundare și presiunea convențională , nivelul apelor freatice.

Cartierul Șerbănești din municipiul Bacău se află pe terasa mal stâng a râului Bistrița . Zona geologică peste care se extinde teritoriul cartierului Șerbănești aparține flancului extern , necutat de vârstă sarmato-pliocena avantfosei Carpaților Răsăriteni. Terenul este plan ca urmare a amenajărilor din decursul îndelungatei perioade de locuire. Factorul principal de construire litologică a terenului din subteranul străzii este procesul de schimbare a aluviunilor continuu transportate de râul Bistrița și ca urmare rocile constituente ale subteranului sunt roci sedimentare cu caracter în principal aluvial, coeziv și necoeziv , tinere , în general, consolidate de vârstă cuaternar, superioară (halocen superior). Stratul acvifer freatic , neascensional , permanent prezent în subteranul zonei, circulă la adâncimi de -2,00m -10,00m CTN , în orizonturi de granulometrie mare.

Din punct de vedere climatic Municipiul Bacău se încadrează în zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis cu aspecte ale culoarelor depresionare și dealurilor joase din Nord -Vestul Podișului Moldovenesc, cu influențe scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuală este stabilită în jurul valorii de 9,2° C , iar luna cea mai călduroasă fiind iulie cu o valoare medie multianuală de 21,2° C , iar luna cea mai rece , ianuarie cu temperatură medie de - 4,1° C , rezultând o amplitudine termică anuală de 25,2°C. Numărul zilelor de vară este relativ redus , cca 86 zile cu temperaturi mai mari de 25° C. Numărul zilelor cu îngheț este de 126 pe an.

Valoarea medie multianuală a precipitațiilor din zona confluenței râurilor Bistrița cu Șiretul este de cca 542mm / an. Vânturile predominante sunt din direcțiile Nord și Nord -Vest, culoarul Șiretului favorizând o dirijare mai mult spre Nord și Nord - Sud a curenților atmosferici. în conformitate cu prevederile normativului P100/1-2006, teritoriul mun. Bacău se încadrează în următoarele caracteristici seismice:

 • •  Accelerația ag = ’0,28g

 • •  Perioada de colț Te’ = 0,7 sec

 • •  Grad de intensitate seismică VIII (MSK)

Prezentarea proiectului

Proiectul cuprinde :

-situația existentă

-soluție propusă

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Prin proiectul 83/2006 nu s-a rezolvat integral canalizarea de pe strada Ulmilor, respectiv tronsonul cuprins între strada Plaiului și căminul de vizitare CV8 precum și cele trei bretele de străzi laterale denumite tot Ulmilor, cumulând o lungime de 552m. Au rămas nerezolvate datorită cotei terenului, impunându-se prezența unei stațiii de pompare cu descărcare în tronsonul de canalizare CV8 - strada Luceafărului. Colectorul de pe strada Luceafărului are capacitatea să primească și apele menajere din tronsonul menționat.

SOLUȚIE PROPUSĂ

Având în vedere situația existentă pentru rezolvarea canalizării pe tronsonul strada Plaiului - CV8 și a bretelelor în număr de trei denumite tot Ulmilor se propun Următoarele lucrări și construcții edilitare:

 • •  Stație de pompare tip cheson GRP (polistiren armat cu fibră de sticlă) având 018OOmm și H = 6000mm echipată antiflotație și ramforsată (vezi lista de utilaje ) . Stația de pompare menționată asigură preluarea apelor menajere de la gospodăriile situate pe tronsonul de stradă Plaiului până la CV7 și de la cele trei bretele prin coborârea radierelor și conducerea apelor de restituție în chesonul SP la aceeași cotă din ambele sensuri (vezi profilul de canalizare tronson CV1 - SP - CV7).

 • •  Conducta de refulare pe tronsonul SP-CV8 din PE8O0140mm - 55,00m

 • •  Colector canalizare PVC 0250 SN4 traseu CV1 - SP în lungime de 161,OOm și CV7 - SP din PVC 0200 SN4 în lungime de 45,OOm , iar pe traseele CV4 - CV16 ; CV5 - CV19 și CV6 - CV22 din PVC 0200 SN4 în lungime de 346,OOm

Căminele de vizitare pe ax au 01,00m și Hmed -2,OOm , STAS 2448-82 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe ax sunt carosabile și sunt în număr de 22 bucăți.

 • •  Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restituție în număr de 26 buc. din PVC 0140 SN4 . Toate racordurile pleacă din căminele de vizitare de pe ax până la căminul de vizitare necarosabil de la limita proprietății gospodăriei respective sau a grupului de gospodării cumulând o lungime de 107,OOm.

Căminele de vizitare au 01,00m și Hmed -1,75m , STAS 2448-82 și capac+ramă din fontă STAS 2308-81. Toate căminele de vizitare de pe racordurile de canalizare sunt necarosabile. în număr de 26 bucăți.

 • •  Alimentare cu energie electrică trifazată din linia de 0,4 KV de pe stâlpul din intersecția străzii Ulmilor cu fundătura nr. 3 cum vii dinspre strada Plaiului (vezi partea de electrice).

• Bloc de comandă și automatizare pentru stație pompare .

Având în vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersecția conductelor de canalizare proiectată cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu tuburi din PVC SN4 , având diametrul cu 10 cm mai mare decât diametrul existent. Distanța la paralelism între conducta de canalizare proiectată și conducta de gaze existentă va fi de min 0,60m și de 1,00m față de căminele de canalizare . De asemenea se vor respecta toate condițiile impuse de furnizorii de utilități prin avizele date.

Rețeaua de canalizare și stația de pompare din strada Ulmilor sunt lucrări tehnico - edilitare și cuprind totalitatea conductelor, armăturilor, și construcțiilor, accesorii care asigură transportul apei uzate de la consumatori prin branșamentele utilizatorilor. Rețeaua de canalizare urmărește, în general, traseele străzii și bretelelor aferente. Rețeaua de canalizare este în lungime de 552,00m din care :

 • -  Rețea PVC 0 250mm SN4 în lungime de 161,00m

 • -  Rețea PVC 0 200mm SN4 în lungime de 391,00m

Deși denumirea de PVC este veche , chiar clasică , conductele PVC - SN4 sunt o variantă modernă prezentând următoarele avantaje:

-montare rapidă și ușoară

-proprietăți mecanice superioare

-rezistență la coroziune

-inele de etanșare pentru îmbinări sunt rezistente la substanțele corozive conținute în apele uzate

-rezistență la uzură

-exploatare avantajoasă

-tehnici de îmbinare simple

-PVC-SN4 rezistă la trafic greu max. 18t0 / axă

Menționăm că pentru realizarea lucrărilor se vor folosi materiale agrementate , conform reglementărilor naționale în vigoare , precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE , aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile HG766/1997 și a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

STUDII AVUTE ÎN VEDERE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI

-Studii topografice în sistem de proiecție Stereo -70 , sistem de referință Marea Neagră -Studii geotehnice

Asigurarea cerinței din punct de vedere al rezistenței și stabilității

S-au asigurat:

 • - Rezistența mecanică a elementelor componente ale rețelei (conducte , armături, statie pompare , cămine de vizitare ,etc.

 • - Presiunea de încercare , funcția de presiunea nominală a elementelor componente este următoarea:

 • • conducte 5mcA

 • •  armături 5mcA

 • •  conducte refulare 6 atm

Condiții și măsuri pentru asigurarea ușurinței de intervenție

Pentru exploatare și mantenanță:

 • •  Asigurarea accesului organelor de control ’și exploatare;

 • •  Accesul liber și direct la organul de manevrare la subtraversări;

 • •  Prevederea de mijloace care să permită și să faciliteze intervenția (scări, chei, pentru capace la cămine de vizitare, la stații de pompare ape menajere, etc.)

 • •  Platforme și scări la stațiile de pompare


Asigurarea cerinței specifice din punct de vedere al siguranței în exploatare.

S-a asigurat:etanșeitatea elementelor componente ale sistemului de canalizare , respectiv toate conductele din PVC sunt îmbinate cu mufă. Tuburile se vor îmbina printr-o verigă simetrică cu garnitură de cauciuc EPDM încastrată pe toată lățimea ei cu câte două garnituri marginale pe fiecare parte(simetric). Neetanșeitatea se verifică la încercarea în situ:

-Traversarea din rețeaua de conducte și branșamente 0,5 bari dar nu mai puțin de 5mcA . -încercarea în ansamblu 0,5 bari dar nu mai puțin de 5mcA pentru întregul sistem cu exepția conductei de refulare la 6,0 bari..

Asigurarea altor cerințe specifice.
 • -   Obligativitatea existenței instrucțiunilor de exploatare

 • -  Asigurarea unor pante corespunzătoare (min. 5 %0)

 • -  Asigurarea căminelor de vizitare la principalele intersecții

 • -   Cămine la ambele capete la toate subtraversările sistemului rutier prin foraj orizontal Durata de viață în care rețeua de canalizare proiectată își păstrează performanțele

este minim 40 ani pentru conducte și 25 ani pentru organele de închidere.

Pentru protecția la îngheț conductele vor avea deasupra generatoarei superioare minim 1,10m. La exploatarea sistemului de canalizare se va folosi personal calificat atestat. Cerințe privind măsurile de igienă și protecția muncii.

Primăria municipiului Bacau care este proprietarul sistemului de alimentare cu apă și Canalizare prin CRAB Bacau are obligația să aplice toate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă. La proiectarea și executarea lucrărilor se vor respecta:

 • - Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății in muncă

 • - HG. 1425/2006


privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii securității și sănătății in muncă nr.319/2006”, -HG 1048/2006


- HG 1146/2006


- HG 971/2006


- HG300/03.2006


Măsuri comune


 • -  privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de muncă

 • -  privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea muncă de către lucrători a echipamentelor electrice.

 • -  privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

 • -  privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile


Este obligatorie legarea la pământ a aparatelor si a blocurilor de comanda ce se pot afla în mod accidental sub tensiune. La executarea lucrărilor propuse ce fac obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securității muncii specifice lucrărilor ce se execută. Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de operații. Se verifică efectuarea, însușirea și perioada de validitate a instructajului general. Alimentarea cu energie electrica a sculelor și utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protecție sau tablouri electrice legate la instalația de împământare. La fiecare loc de muncă vor fi afișate mijloace de avertizare vizuală.


Obiectivele proiectate nu se vor pune în funcțiune, parțial sau total, nici măcar pe timp limitat, înainte de executarea integrală a tuturor instalațiilor tehnologice sau construcțiilor și fără asigurarea tuturor măsurilor de tehnica securității și igienei muncii. Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele și mijloacele de protecția muncii prevăzute în normativele în vigoare.

Măsuri speciale

Beneficiarul și constructorul vor întocmi instrucțiuni proprii, speciale și specifice tuturor locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescripții suficiente, care să conducă la securitatea investiției și a personalului. Pe tot parcursul execuției lucrărilor se vor respecta normele de protecție a muncii în vigoare , proiectantul fiind solicitat ori de câte ori este nevoie.

Nu se admit modificări ale proiectului, concepției și materialelor prevăzute, decât cu avizul proiectantului. Pentru realizarea condițiilor de calitate prevăzute în proiect, constructorul și beneficiarul prin responsabilii lor autorizați sunt obligați să respecte integral toată legislația și normativele în vigoare referitoare la execuția , conducerea, supravegherea și verificarea lucrărilor .în vederea asigurării funcționalității și durabilității lucrărilori și prevenirea degradărilor premature, se impune ca beneficiarii de investiții să respecte unele reguli generale de exploatare și măsuri de întreținere corespunzătoare.

Controlul calității în timpul execuției, se face conform prevederilor din "Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" C56/2002. Proiectarea, executarea precum și exploatarea construcțiilor are la bază și prevederile ordonanței privind calitatea în construcții (Legea nr.10/1995), asigurând prin aceasta creșterea siguranței, durabilității și calității construcțiilor. Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.

în execuție și exploatare se vor lua măsuri și întreprinde acțiuni ferme pentru asigurarea normelor de igienă și protecția muncii, în construcții montaj și instalații în mod deosebit, și anume:

 • - măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii.

 • - Realizarea instructajelor de protecția muncii a întregului personal de exploatare și întreținere (mentenanță). Consemnarea în fișele individuale .

 • - Controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul.

 • - Verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecția muncii.

 • - Sudurile se vor executa numai cu personal calificat și atestat.

 • - Căminele de vizitare vor avea obligatoriu scări de acces.

 • - Muncitorii care lucrează pe carosabil vor avea veste reflectorizante.

 • - Purtarea mănușilor de protecție , ochelarilor și căștii sunt obligatorii.

 • - Lucrul pe timp de noapte se va ilumina corespunzător cu tensiuni nepericuloase (max. 24V).

 • - Săpăturile se vor executa cu sprijiniri.

 • - Datorită rețelelor subterane existente , parte cunoscute , parte necunoscute s-au prevăzut săpături manuale și mecanice

 • - Tronsonul pe care se lucrează se va semnaliza iar pe timp de noapte se va ilumina.

 • - Peste traversările în lucru se vor prevedea podețe de traversare a cetățenilor.

 • - Tranșeele pentru montarea conductelor vor fi limitate la 50 ■ 60cm urmând stratul de nisip , proba de presiune , împrăștierea și compactarea în timpul cel mai scurt.

Ponderea lucrărilor fiind conductele din PVC și PE (polietilenă de înaltă densitate) cunoscută și sub denumirea de PEHD ori PEID etc. Se va instrui personalul cu GP 043/99 - Ghidul privind proiectarea execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare , utilizând conducte din PVC , polietilenă.

5

p

Cerințe din punct de vedere ai protecției mediului.

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de apă și canalizare sunt:

 • -  PVC SN4

 • -   tuburi din polietilenă înaltă desitate pentru conductă refulare

 • -   piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate pentru canal refulare

 • -  cămine din beton sau din elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru rețelele de canalizare din PVC și PE-HD nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Materialele folosite la realizarea lucrărilor sunt numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare , precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale sunt în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor. în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe:

 • a. Suprafața afectată de săpătură - Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea de 0,60m - 0;90m. Săpătura se va realiza pe tronsoane de 50,00m până la 100,00m.

 • b. Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realizarea săpături. Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșeii, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c. Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii. Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării lucrărilor se va stabili suprafața necesară acestora.

 • d. Suprafața afectată de punctele de lucru . - Această suprafață este ocupată de bărăci materiale pentru sprijiniri de mal, etc.care reprezintă organizarea de șatier. Tuburile necesare executării rețelelor de canalizare vor fi stocate în depozitele executantului și vor fi transportate în șantier în funcție de cantitățile corespunzătoare tronsonului săpat.

După realizarea lucrărilor, suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițială, pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului. Alte cerințe sunt:

 • -  Toate căminele de vizitare au capacele asigurate cu cheie

 • -  Accesul în căminele de vizitare pentru diverse manevre se face numai de către personalul de exploatare

 • -  Toate căminele de vizitare vor avea scări de acces

 • -  Datorită rețelelor de gaz din zonă accesul în căminele de vizitare se face numai după o prealabilă aerisire de minim 45 minute.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. După realizarea lucrării proiectate se va reda circulației suprafețele afectate readuse la forma inițială , din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant lucrările neintroducând disfunctionalităti față de situația actuală. Impactul pozitiv asupra mediului este asigurat prin amenajarea corespunzătoare a suprafețelor, prin refacerea sistemului carosabil sau necarosabil, contribuind astfel la evitarea unor aspecte negative asupra mediului, cum ar fi aducerea de pământ sau de material aluvionar pe partea carosabilă a drumurilor. Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, și se integrează în mediul înconjurător. Prin tehnologia utilizată la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu producă poluări ale mediului.

 • 3. ORGANIZARE DE ȘANTIER

Lucrările propuse a se realiza nu necesită soluționarea unor probleme deosebite fiind realizate cu tehnologii comune, oricare din soluțiile tehnologice se vor adapta de către constructor, execuția trebuind să respecte prevederile normativelor în vigoare și prevederile din caietele de sarcini. Fiind lucrări de rețele de canalizare tehnologiile de execuție nu ridică dificultăți deosebite . Se impune realizarea unor lucrări de calitate superioară, care să respecte fiecare detaliu de execuție dat.

Producția de construcții montaj este rezultatul material, direct și util al activității desfășurate pentru executarea lucrărilor, și are la bază un plan de construcții - montaj.

Produsul finit realizat în sectorul de construcții-montaj reprezintă o particularitate și anume lucrările de investiții, indiferent de tipul tor, reprezintă un produs finit, care după execuție rămâne pe locul unde a fost realizat. Utilajele și forța de muncă, precum și cea mai mare parte a obiectelor de organizare, care sunt folosite pentru realizarea obiectivului de bază se mută pe șantierele următoare. Chiar și procesele tehnologice diferă de la o lucrare la alta în funcție de natura terenului, distanțele de la care sunt aprovizionate materialele și mijloacele de transport folosite, de utilajele din dotarea constructorului etc.

Lucrările de organizare de șantier trebuie dimensionate și executate astfel încât să se asigure realizarea lucrărilor de construcții la termenele fixate în condiții optime de calitate și cu productivitate maximă. Organizarea șantierului trebuie să conțină

 • - o dimensionare corectă a necesarului de materiale, instalațiilor provizorii și utilităților necesare pentru organizarea de șantier.

 • - asigurarea condițiilor de desfășurare a lucrărilor pe timp friguros

 • - desfășurarea sarcinilor de producție pe ateliere, sediu, formații de lucru, pregătirea, programarea și urmărirea executării lucrărilor

Pregătirea, programarea, lansarea și urmărirea lucrărilor de construcții - montaj este dependentă de termenele de punere în funcțiune, de mijloacele disponibile și de toți ceilalți factori care determină conjuctura în care se prevede desfășurarea lucrării respective. Graficul de eșalonare a investiției constituie totalitatea activităților prevăzute în cadrul unei acțiuni, în scopul realizării unei investiții , începând de la aprobarea lucrării și până la recepția finală (realizarea parametrilor proiectați) Acest grafic evidențiază interdependența activităților și responsabilităților aferente, și urmărește:

 • -  fundamentarea duratei de execuție

 • -   planificarea fizic și valoric a investiției pentru toți factorii care contribuie la realizarea obiectivului propus: beneficiar, proiectant, antreprenor general

 • -  urmărirea și controlul modului de realizare a sarcinilor ce revin factorilor responsabili

Testele și verificările tuturor materialelor puse în operă cad în sarcina antreprenorului și vizează asigurarea rezistenței, siguranței și durabilității lucrărilor în exploatare. Măsurarea lucrărilor se face conform pieselor desenate, la care se adaugă toleranțele legale admise .

 • 4. ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN LEGISLAȚIA GENERALĂ DE PROIECTARE

La elaborarea documentației au fost avute în vedere prescripțiile legislației generale și a legislației de proiectare, hotărâri guvernamentale și ordonanțe după cum urmează: HG28/2008 - privind conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente investițiilor publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții" Legea 10/1995 - privind calitatea în construcții;

 • - P1001/1-2006   - Normativ privind protecția antiseismică a construcțiilor;

 • - I22-99          - Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de

aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare

 • - SR 4163/1-95, 4163/2-96, 4163/3-96’- Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare. Prescripții de execuție și exploatare

  • - STAS 6054-77

  • - SR 6819-97

  • - SR 8591-91

  • - STAS 9342-82

  • - STAS 9570-89

  • - STAS 4273-83

  • -  P118-99

  • - C16 - 1979


 • - Adâncimi maxime de îngheț

 • - Aducțiuni, studii, prescripții de proiectare și execuție

 • - Rețele edilitare subterane, condiții de amplasare

 • - Măsuri de siguranță contra incendiilor

 • -  Marcarea și reperarea rețelelor de conducte

 • - Construcții hidrotehnice

 • -  Normativ de siguranță a construcțiilor la incendiu

  - CRO -2005


 • - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

- Cod de proiectare . Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - STAS 10107/0-90 - privind calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat.

 • - STAS 2448-82 - Cămine de vizitare

 • - C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții"

  - HGR 273/1994


  - HGR 925/1995


privind aprobarea Regulamentuiui de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor

 • 5. CLASA DE IMPORTANTĂ Șl CERINȚE DE VERIFICARE IMPUSE

Lucrările tehnico - edilitare propuse a se realiza se încadrează în:

 • - categoria „D” de importanță;

 • - clasa IV. de importanță conform STAS 4273-83

Cerințe de verificare

Conform HG 925/1995 art. 6 și Legii 10/1995 privind calitatea in construcții , art. 13 și art. 21c , documentațiile la faza DTAC, PTh, CS, DE trebuiesc verificate de verificatori atestați . Având în vedere categoria și clasa de importanță a lucrărilor propuse - este obligatorie verificarea la - cerință A - rezistență și stabilitate -respectarea prevederilor reglementărilor de proiectare în vigoare în ceea ce privește concepția generală a structurii de rezistență pentru construcții și instalațiile aferente Is,

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

Modificările datelor și conținutul documentației nu pot fi făcute decât cu acordul expres al proiectantului general. De asemenea, beneficiarul are obligativitatea de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în documentație, de a folosi documentația numai în scopul pentru care a fost întocmită și de a nu multiplica sau înstrăina, în parte sau în întregul ei - această documentație, fără acordul expres al proiectantului general.

Nu se admit modificări ale proiectului, concepției și materialelor prevăzute, decât cu avizul proiectantului. Pentru realizarea condițiilor de calitate prevăzute în proiect, constructorul și beneficiarul prin responsabilii lor autorizați sunt obligați să respecte integral toată legislația și normativele în vigoare referitoare la execuția , conducerea, supravegherea și verificarea lucrărilor. Controlul calității în timpul execuției, se face conform prevederilor din "Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" C56/2002

Obligațiile beneficiarului

Conform Legii 10/95 privind calitatea in construcții, beneficiarul are următoarele obligații:

J -asigurarea verificării proiectului prin specialiști verificați si atestati de M.L.P.T.L.

 • □ -asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginte de specialitate sau agenti economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

O -acționarea in vederea soluționării neconformitatilor, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficientelor de proiectare;

 • □ -asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor și la expirarea

perioadei de garanție ;

l -întocmirea cărții tehnice a construcției si predarea acesteia către proprietar;

l -Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de execuție cu 30 de zile înainte LS.C. Bacau.

Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcții, executantul are următoarele obligații:

’ -sesizarea investitorilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării acestora;

-începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati;

r -asiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate .conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilități tehnice cu execuția ,atestati.

□-convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora , in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor

_i -soluționarea neconformitatilor, neconcordatelor si a defectelor aparute in fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului

 • □ -utilizarea in execuție numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; inlocuirea produselor sau a procedeelor cu altele care îndeplinesc condițiile prevăzute si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu avizul investitorului (beneficiarului)

 • □ -respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor in vigoare la data executării lucrării.

Proiectarea, executarea precum și exploatarea lucră|i)pr are la bază și prevederile ordonanței privind calitatea în construcții (Legbș nr.10 /1995), asigurând prin aceasta creșterea siguranței, durabilității


PROIECTANT,

Numele complet: ing. Gheorghe Gondorj \, Titlul:          PROIECTANT LUCRĂRI TEHt

Adresa:       SC GENERAL TECTONIC S

Bacău, Str. Pictor Th. Aman , nr. 94, etajul 6

S C, GENERAL TECTONIC S R L.       PROIECT NR. 08/2012 /SF

BACAU                   CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,

CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

JUDEȚUL BACĂU

T

NOTEDECALCUL

HIDRO

Calcul debitelor (SR 1343-1-2006)

Cunoscute:

63 gospodării în etapa actuală

Dezvoltare conform PUG etapa de 15 ani, respectiv anul 2027 Populația: 3,5 loc/gospodărie;

x-1 L <=i

NECESARUL DE APĂ ETAPĂ ACTUALĂ

(63x210jc3,5)

_ V-------------L _ 46 30 mc/zj


Q.

max


1000
(63x210x3,5) , .

- ----------^X 1,3 - 60,19 mc/zi


Q,


1000
1 (63x210x3,5) _o

= —--------—x l,3x 2,8 = 7,02 mc/h

24    1000

Unde kzi și ko coeficienți conform STAS1478/90.

Cerința de apă

Qn zimed = ks x kp x Qzimed

Qn zimax = ks x kp x Qzimax


Qn orarmax = ks x kp x Qorarmax

Unde ks și kp sunt coeficienți privind sursa de apă și consumul de apă în sistem.

Qn zimed = 1,07 x 1,1 x 46,30 - 54,49 mc/zi

Qn zimax =1,07 x 1,1 x 60,19 = 70,84 mc/zi

Qn orarmax = 1,07 x 1,1 x 7,02 = 8,26 mc/h

Qn minim = 54,49 mc/zi

DEBITELE DE RESTITUȚIE ETAPA ACTUALĂ

Qnz medzi = 0,8 x 54,49 = 35,59 mc/zi

Qnz maxzi = 0,8 x 70,84 = 56,67 mc/zi

Qnz orar max = 0,8 x 8,26 = 6,60 mc/h

Qnz min = 0,8 x 54,49 = 35,59 mc/zi

CERINȚA DE APĂ ETAPA DE DEZVOLTARE

Qn zimed = 1,3 x 54,49 - 70,83 mc/zi

Qn zimax = 1,3 x 70,84 = 92,09 mc/zi

Qn orar max = 1,3 x 8,26 = 10,73 mc/h

Qn min = 1,3 x 54,4 = 70,83 mc/zi

DEBITELE DE RESTITUTIE ETAPA DE DEZVOLTARE 2027

Qnz medzi = 0,8 x 70,83 = 56,66 mc/zi

Qnz maxzi - 0,8 x 92,09 = 73,67 mc/zi

Qnz orar max = 0,8 x 10,73 = 8,54 mc/h

Qnz min - 0,8 x 70,83 = 56,66 mc/h

NOTĂ

Pentru dezvoltarea cu 2% pe an a polulației s-a avut în vedere P.U.G^-ul aprobat.

PROIECTANT,                  II I

Numele complet: ing. Gheorghe Gondorl Li Titlul:           ȘEF PROIECT '

Adresa:       SC GENERAL TECTONIC Si

Bacău, Str. Pictor Th. Aman, nr. 94, etaju 6

S.C. GENERAL TECTONIC S R L. PROIECT NR. 08/2012 / SF

BACAU                    CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,

CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

JUDEȚUL BACĂU

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

 • 1. MOTIVUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI:

Urmare acțiunii întreprinsă de organele locale, privind ridicarea nivelului de trai și siguranță a locuitorilor din cartierele mărginașe ale municipiului Bacău, care după anul 1990 au cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabilă s-a propus a se realiza investiția de față. Viața oamenilor din municipiul Bacău poate fi dusă în condiții de igienă și confort dacă li se asigură alimentarea cu apă pentru consum menajer (preparare hrană, baie, duș, spălat, stropit, etc) precum și evacuarea apei de restituție în condiții ecologice.

Reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare de pe strada Ulmilor a fost absolut necesară și oportună

La cererea beneficiarului, Consiliul Local al Municipiului Bacău, județul Bacău in baza Legii nr.1O din 1995 privind calitatea in construcții s-a întocmit documentația pentru lucrările de construire a străzii Ulmilor din cartierul Șerbănești, municipiul Bacău, județul Bacău.

 • 2. GRAD SEISMIC, CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA

In conformitate cu legea 10/1995 și H.G, 766/97 construcțiile de alimentare cu apă și canalizare se încadrează în categoria de importanță D, construcții de importanță normală și trebuie respectate elementele de asigurare a calității sub aspectul cerințelor față de funcțiile sistemului. Conform STAS 4273/83 lucrările de alimentare cu apă și canalizare se încadrează in clasa IV de importanță,

în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006 seismic amplasamentul se găsește în zona caracterizată prin :

 • •  Accelerația terenului ag = 0,28 g

 • •  Perioadă de colț Tc = 0,70 sec.

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiții.

Din punct de vedere juridic, aceste terenuri sunt proprietatea Consiliului Local al municipiului Bacău și sunt situate în intravilan. în ceea privește regimul economic, terenul menționat este domeniu public.

Caracteristicile geofizice și climatice ale terenului de amplasament, (climă, natura terenului de fundare și presiunea convențională, nivelul apelor freatice)

. Amplasamentul aparține din punct de vedere al:

 • - acțiunii vântului (NP 082-2004)                 - qref = 0,50 kPa

 • - acțiunii zăpezii(CR 1-1-3-2005)                 - so = 2,50 kN/mp

Din punct de vedere climatic, teritoriul se încadrează în zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare și dealurilor joase din nord - vestul Podișului Moldovenesc, cu influențe scandinavo -

5G baltice. Temperatura medie multianuală este stabilită în jurul valorii de 9,2° C, luna cea mai călduroasă fiind iulie, cu o valoare medie multianuală de 21 ;2°C, iar luna cea mai rece este ianuarie cu temperatura medie de 4,1°C, rezultând o amplitudine termică anuală de 25,2°C.

Numărul zilelor de vară este respectiv redus - cca. 86 zile cu temperaturi mai mari de 25° C. Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126 pe an. Valoarea medie multianuală a precipitațiilor din zona confluenței râurilor Bistrița și Șiret este de cca. 542 mm / an. Valorile medii multianuale ale precipitațiilor fiecărei luni evidențiază un maxim pluviometric în intervalul mai - august și minime în lunile decembrie - martie. Vânturile predominante sunt din direcțiile nord și nord • vest, culoarul Șiretului favorizând o dirijare mai mult nord - sud a curenților atmosferici, în timpul iernii viteza vântului poate depăși 70 km/h, viteza medie având valori de până la 6 m/s.

Datele geotehnice sunt conform studiului geotehnic întocmit pe amplasament -

« Construire strada Ulmilor, cartier Șerbănești, din municipiul Bacău, jud. Bacău » întocmit de S.C. ECO GEO PREST » S.R.L. Bacău.

Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din versantul stâng ai râului Bistrița, aval de sectorul în care această terasă devine comună cu terasa joasă a versantului drept al râului Șiret. în toată această zonă terenul este plan și aproape orizontal, cu o slabă înclinare de la est la vest, spre fosta albie majoră a râului Bistrița. Amplasamentul străzii este aproximativ de la nord la sud , paralel cu structura dinspre aval spre amonte. Bretelele sunt perpendiculare pe tronsonul principal, spre vest.

Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantifosei Carpaților Orientali și unitatea geologică majoră a Platformei Moldovenești, orașul Bacău s-a dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasă ale celor două mari râuri care confluează la sud de el. Treapta de relief constituită de terasa de 5,00m ~ 7,00m din versantul stâng al râului Bistrița este formată din roci cuaternare de natură aluvială, mai rar proluvială , rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursul de apă.

Depozitele au vârstă hologen superioară și sunt reprezentate de aluviuni necoezive , cu granulozitate mare - pietrișuri cu nisip și bolovani, cu elemente constituite predominant din roci sedimentare - cu grosimi de 4,00m -8,00m, acoperite de un strat de roci necoezive cu grosimi variabile de 0,50m - 4,50m. Cota de apariție a nivelului hidrostatic variază de la -3,50m la -5,50m iar grosimea stratului acvifer este și es variabilă , situându-se între 4,00m și 6,00m.

în urma lucrărilor de prospecțiune executate pe amplasamentul propus a apărut evidentă neuniformitatea litologică a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale , care mulează suprafața superioară a aluviunilor grosiere din fosta albie majoră a râului Bistrița , devenită în prezent, după executarea lucrărilor hidrotehnice pe râul Bistrița , treapta de luncă de 3,00m - 5,00m altitudine. Cuvertura coezivă , formată din praf argilos sau praf nisipos argilos , are grosimi variabile.

în conformitate cu prevederile normativului NP074/2007 , amplasamentul se încadrează in «categoria geotehnica 1 » cu risc geotehnic redus.

Stabilitatea generală și locală a terenului este asigurată , nu există posibilitatea producerii unor fenomene morfo-dinamice .și în mod normal nu există pericol de inundații terenul fiind protejat de digul de protecție al canalului de fugă al UHE Bacău II

Nu se cunoaște existența accidentelor subterane în subsolul amplasamentelor rețelei de conducte și a stației de pompare ape uzate și este puțin probabilă prezența lor întrucât amplasamentul a funcționat ca teren liber de construcții până nu de mult.

Nivelul hidrostatic este cantonat la adâncimea de - 4,80 m CTN , variază funcție de microrelief și admite o variație sezonieră de + 0,50m. Apa nu prezintă agresivitate față de betoane sau metale. Pentru cazul stației de pompare ape uzate cu radierul la -6,00mCTN unde se vor executa săpături și sub nivelul freatic, se recomandă un debit de epuisment q = 2,3mc/h/mp.

5^

Sistemul de fundare recomandat pentru rețelele de canalizare este pozarea conductelor în terenul natural, pe un pat de nisip , conform specificațiilor producătorilor materialului tubular.

Sistemul de fundație recomandat pentru stația de pompare este fundarea directă în teren natural, pe un radier de beton armat, cu inel exterior de beton din beton armat și trei ancore antiflotație.

Săpătura generală la adâncimea de 6,00m pentru montarea radierului și pozarea structurii din poliester armat cu fibre de sticlă se va executa cu sprijiniri și epuismente

Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsoanelor de conducte de canalizare și racordările este cel de praf nisipos , local praf nisipos argilos sau nisip argilos. Stratul de fundare recomandat pentru fundarea stației de pompare este stratul de pietriș cu nisip și bolovani, saturat.

Adâncimea de pozare pentru conductele rețelei de canalizare va ține cont ca generatoarea superioară a conductelor să fie cu cel puțin 0,1 Om sub adâncimea de îngheț care în zona municipiului Bacău este în conformitate cu STAS 6054 -77 de -0,90m.

Deoarece conductele canalizare au diametrul de 200mm, adâncimea minimă de fundare va fi de -1,30mCTN. Adâncimea de fundare pentru stația de pompare este min ,-6.00m de la cota părții carosabile.

Presiunea convenționala admisibilă pe stratul de praf nisipos , local praf nisipos argilos , pe care se vor poza conductele de canalizare este de 186 kPa. Pentru stația de pompare ape uzate , presiunea convențională admisibilă pe stratul de pietriș , pe care se va construi radieri din beton armat se va lua 350 Kpa . Având în vedere faptul că adâncimea de fundare a stației este mai mare de 2,00m valoarea presiunii convenționale se corectează în conformitate cu prevederile punctului 2.2 din AnexaA din NP112 - 2004 Capacitatea portantă a terenului de fundare format din pietriș neuniform cu nisip și bolovani, cu îndesare mare, este 558Kpa.

în conformitate cu prevederile INDTs/81 pământul care va fi excavat la săparea șanțurilor și fundației stației de pompare ape uzate se încadrează în următoarele categorii:

 • -  umplutură - coeziune mijlocie - foarte tare

 • -   nisip argilos - slab coeziv - mijlociu

 • -   pietriș de râu cu nisip - slab coeziv - tare

Se solicită asistență tehnică pe șantier a inginerului geolog la încheierea săpăturilor pentru fundația stației de pompare ape uzate.

Caracteristicile principale ale lucrărilor:

Lucrările propuse a se executa pentru realizarea utilităților - canalizare și stație de pompare aferentă străzii Ulmilor, din cartierul Șerbănești, municipiul Bacău, pe o lungime de 552(00ml se încadrează în prioritățile propuse prin Planul de Urbanism General (P.U.G.) al municipiului Bacău.

-SOLUȚIA PROPUSĂ

Canalizare : Ca soluție de rezolvare a canalizării pentru gospodăriile de pe strada in discuție s-au propus următoarele lucrări:

 • • Stație de pompare ape uzate echipată antiflotație -1 buc.

 • • Conductă de refulare PE80 <t> 140mm - 55,00m

 • • Colector canalizare + racorduri - 552 ,00m + 107,00m

 • • Alimentare cu energie electrică

 • • Bloc de comandă și automatizare stație de pompare

Conform prevederilor din proiectul de hidro se propun lucrări de construcții aferente lucrărilor de canalizare, lucrări care constau în:

- stație de pompare :

 • - lucrări de excava re , spațiul minim de lucru în jurul căminului stației să fie de minim 50cm, astfel groapa este mai mare cu minim D - 100cm decât diametrul exterior al stației Pentru stație cu diamtrul 0 1800mm și H = GOOOmm se propune săpătură în spații poligonale cu laturile de 2,80m x 2,80m

 • - fundație - având în vedere nivelul ridicat al pânzei freatice care intră în contact cu stația de pompare tip GRP, aceasta se va instala pe o placă radier de beton armat antiflotație, executată pe un strat de beton de egalizare . Radierul are o grosime de 25cm în exteriorul căminului și 20cm in interior, armat corespunzător cu două plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20 și realizat pe un strat de egalizare C8/10 în grosime de 10cm. Radierul este prevăzut cu o piesă de epuisment din oțel O 500

 • - lucrări de conexiuni hidraulice

 • - compactarea - se așează împrejurul stației un strat de nisip cu granulație maximă de 8mm și gros de minim 300mm care se va compacta la fiecare 30 cm . Diferența de la 300mm până ia umplerea gropii se realizează cu materialul excavat, evitându-se a se folosi pietre sau alte materiale cu muchii tăioase sau ascuțite.

 • - placă de beton armat cu ramă și capac carosabil. placa de beton de 25cm grosime este poligonală cu laturile de 2,80m x 2,80m , armată cu două plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20. Ventilarea stației se face printr-un tub de ventilație 4> 100 montat în golul prevăzut în placa superioară.

 • - Canalizare: rețelele de canalizare și racordurile sunt completate cu construcții edilitare și anume:

 • - cămine de vizitare carosabile pe rețea realizate din tuburi de beton armat

cu cep și buză, STAS 2448 - 82 cu cameră de lucru cu dimensiunile : D = 1,00 m. și cu Hc= 2,00 m. (22 buc).

 • - cămine de vizitare necarosabile pentru racorduri canalizare realizate din tuburi de beton armat cu cep și buză, STAS 2448 - 82 cu cameră de lucru cu dimensiunile : D - 1,00 m. și cu Hc- 1,75 m. (26 buc).

 • 4. OBLIGAȚII Șl RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR

 • a) Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si execuție pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetărilor efectuate;

 • b) Obținerea acordurilor si a avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizației de construire;

 • c) Asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați pentru cerința A (rezistenta si stabilitate la solicitări seismice pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală) A1 și Is (rezistență și stabilitate la instalații aferente construcției);

 • d) Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

 • e) Acționarea In vederea soluționării neconformitatiior, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;

 • f) Asigurarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții si la expirarea perioadei de garanție;

 • g) întocmirea cârtii tehnice a construcției si predarea acesteia către proprietar;

 • h) Expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, in situațiile în care la aceste construcții se executa lucrări de natura celor prevăzute la ari. 18 alin. 2 din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

 • 5. OBLIGAȚII Șl RĂSPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR SI ALE UTILIZATORILOR INVESTIȚIILOR

 • a)  Folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica a construcției;

 • b)  Efectuarea in timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin conform contractului;

 • c)  Efectuarea de lucrări de intervenție la construcția existenta in sensul prevederilor ari 18 afin. 2, din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

 • d)  Efectuarea urmăririi in timp a construcțiilor conform cârtii tehnice a construcției si a contractului încheiat cu proprietarul;

 • e) Sesizarea, în termen de 24 de ore, a inspecției de stat in construcții, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la construcțiile in exploatare,

 • 6, OBLIGAȚII SI RĂSPUNDERI ALE PROIECTANTULUI

 • a)  Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;

 • b)  Asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

 • c)   prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către investitor, precum si soluționarea neconformitatilor si neconcordanțelor semnalate;

 • d)   Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai fa solicitarea proprietarului;

 • e)  Stabilirea prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

 • f)  Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute in execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului:

 • g)  Participarea la întocmirea cârtii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate.

 • 7. OBLIGAȚII SI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

 • a) Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor și neconcordanțelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

 • b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii și numai pe baza și in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

 • d) Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) Soluționarea neconformitatilor, a defectelor și a neconcordanțelor apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc ia realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;

 • g) Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • i) Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • j) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât

in perioada de execuție cât și in perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • l) Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

 • m) Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale in vigoare.

 • n) executantul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

In căzui în care un executant apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale In acest domeniu. Obligațiile lucrătorilor in domeniul securității și sănătății in muncă nu aduc atingeăț principiului responsabilității executantului. In cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Executantul (angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. Executantul (angajatorul) are obligația să implementeze măsurile prevăzute la alin, de mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) adaptarea muncii la om în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

 • e) adaptarea la progresul tehnic;

 • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

 • g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influenta factorilor din mediul de muncă;

 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală:

 • i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

6/

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protecția si sănătatea muncii, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, executantul (angajatorul) are obligația:

 • a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate șl la amenajarea locurilor de muncă;

 • b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

 • c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul

consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediu! de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

Fără a aduce atingere altor prevederi a!e legii privind protecția si sănătatea muncii(Legea 319/2006), atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, executanții (angajatorii) acestora au următoarele obligații:

 • -  să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;

 • -   să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

 • -  să se informeze reciproc despre riscurile profesionale:

 • -  să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale. Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în

nici o situație obligații financiare pentru lucrători. Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunța cu cel puțin 10 zile înainte de începerea execuției, Inspecția in Construcții a județului Bacău,

8. NORMATIVE, LEGI, STAS - URL La întocmirea proiectului s-au avut in vedere, următoarele norme si prescripții in vigoare:

. - P100/1-2006 -"Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale »

. - NP 112- 04" Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa";

STAS 10107/0-90 "Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat";

 • - STAS 10101/2A1 - 87 "încărcări tehnologice din exploatare pentru construcții

civile, industriale si agrozootehnice";

 • - NP - 040 - 02 "Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea

hidroizolatiiior ia clădiri";

NP - 064 - 02 "Ghid privind proiectarea, execuția st exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice";

P73 - 78 -" Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea si execuția recipientilor din

beton armat si beton precomprimat pentru lichide" P118-99 "Norme tehnice de proiectare si realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului";

6^

 • - C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de

construcții"

 • - HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții

și instalații aferente acestora;

 • - HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică

de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

■ Legea 50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor;

 • - Ordinul 119/2009 - privind modificarea și completarea Legii 50/1991;

 • - Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

9. DISPOZIȚII FINALE

Concepția generală avută in vedere la studierea soluțiilor de rezolvare sub aspect tehnic, a ținut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicită realizarea unei soluții definitive, sigure și durabile, să asigure funcționalitatea construcțiilor și lucrărilor tehnico-edilitare. Totodată soluția avută in vedere contribuie și la asigurarea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Atacarea lucrărilor de execuție se face numai după elaborarea proiectului tehnic, precum și obținerea Autorizației de Construire, intocmite după avizarea studiului de fezabilitate ca indicatori tehnici și economici. Modificările datelor și conținutul documentației nu pot fi făcute decât cu acordul expres al proiectantului general.

De asemenea, beneficiarul și ordonatorul principal de credite au obligativitatea de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în documentație, de a folosi documentația numai în scopul pentru care a fost întocmită și de a nu multiplica sau înstrăina, în parte sau în întregul ei, această documentație fără acordul expres al proiectantului general.

Pentru realizarea condițiilor de calitate prevăzute în proiect, constructorul și beneficiarul prin responsabilii lor autorizați sunt obligați să respecte integral toată legislația și normativele în vigoare referitoare la execuția , conducerea, supravegherea și verificarea lucrărilor.

Acest proiect este proprietatea intelectuală a SC GENERAL TECTONIC SRL Bacău, înstrăinarea, multiplicarea sau utilizarea cu altă destinație decât cea prevăzută în contract intră sub incidența Legii dreptului de autor

Documentația a fost întocmită în faza SF - Studiu de fezabilitate . în 3 (trei) exemplare, toate cu aceeași valabilitate.


PROIECTANT,                           I

Numele complet: ing. Liliana Sora_____ Y   "

Titlul:          PROIECTANT STRUCTURI VIT

Adresa:      SC GENERAL TECTONIC S.R.L?^M

Bacău, Str. Pictor Th. Aman , nr. 94, etajul 6

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L

PROIECT NR. 08/2012

FAZA S.F.

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU


BACĂU

I

VARIANTA 1 - CONDUCTE PAFStN

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

in mii lel/iTiii euro, la cursul l EI/EURO din data de

1 EURO =

10/1/2013

4,3753

NR,

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

■ Cheliuieli pentru obținerea și amenajarea terenului -

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2. Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utihtățlor necesare obiectivului ■

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Cheltuieli aferente branșării la rețelele de utilități

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

- Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică ■

3.1.

Studii de teren

1,500

0,343

0,360

1,860

0,425

• Studii lopo

0,500

0,114

0,120

0,620

0,142

• Studii geo

1,000

0,229

0,240

1,240

0,283

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,500

0,114

0,000

0,500

0,114

• Avize și acorduri

0,500

0,114

0,000

0,500

0,114

• Autorizație construire 1%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Proiectare și inginerie

20,200

4,617

4,848

25,048

5,725

• C.U.+DOC. AVIZE

1,700

0,389

0,408

2,100

0,462

. S.F.

6,800

1,554

1,632

8,432

1,927

• P.Th.tC.S.+D.E.+ U.f.A.C.

10,600

2,423

2,544

13,144

3,004

. PLAN DE SECURIIAîE Șl SĂNĂTATE IN MUNCĂ

0,200

0,046

0,048

0,248

0,057

* Verificare atestata

0,900

0,206

0,216

1,116

0,255

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

4,800

1,097

1,152

5,952

1,360

« Cheltuieli pentru organizarea licitației da execuție a lucrănlor

3,000

0.686

0,720

3,720

0,850

. D.L.

1,800

0,411

0,432

2,232

0.510

3.5.

Consultanța

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6. Asistenta tehnica

6,500

1,486

1,560

8,060

1,842

• Supraveghere tehnică

4,500

1,029

1,080

5,580

1,275

=>         3 LUNI 1,5000

• Asistență tehnică

2,000

0,457

0,480

2,480

0,567

TOTAL CAPITOLUL 3

33,500

7,657

7,920

41,420

9,467

CAPITOLUL 4

• Cheltuieli pentru investiția de bază -

4.1. Construcții și instalații

404,037

92,345

96,969

501,006

114,508

• OBIECT NR. 1 Rețea canalizare • PAFSIN

289,459

66,158

69,470

358,929

82,035

• OBIECT NR. 2 Stație pompare+conductă refulare

35,347

8,079

8,483

43,830

10,018

* OBIECT NR. 3 Racorduri canalizare

79,231

18,109

19,015

98,246

22,455

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

O,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

111,999

25,598

26,880

138,879

31,742

• OBIECT NR. 2 Utilaj aferent stație pompare

111,999

25,598

26,880

138,079

31,742

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

516,036

117,943

123,849

639,885

146,249

1 1 1

3         I

4            I

5          I

6 J

7

CAPITOLUL 5

- Alte cheltuieli -

5.1, Organizare de șantier

14,141

3,232

3,394

17,535

, 4,008

5.1.1. lucrări de construcții                  3,5%

14,141

3,232

3,394

17,535

4,008

51 2 cheltuieli conexe organizării ' șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2, Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,748

1,314

0,000

5,748

1,314

5.2.1 Comisioane, cote, taxe

• Taxa aferentă I.S.C.               0,10%

0,418

0,096

0.000

0,418

0,096

» Taxa aferenlă I.S.C,               0,70%

2,927

0,669

0,000

2,927

0,669

■ Casa socială a constructorilor       0,50%

2,091

0,478

0,000

2,091

0,478

• Comision Bancă Finanțatoare      Q,00%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Taxa timbru arhitect 0,5%0

0,312

0,071

0,000

0,312

0,071

5.2.2 Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

54,954

12,560

13,189

68,142

15,574

• Diverse și neprevăzute             10,0%

54,954

12,560

13,189

68,142

15,574

TOTAL CAPITOLUL 5

74,043

17,106

16,583

91,426

20,896

CAPITOLUL 6

- Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar ■

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2. Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

624,379

142,705

148,351

772,731

176,612

din care C + M

418,170

95,577

100,363

518,541

118,516

PARTEA a Iha

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiției

PARTEA alIPa

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

624,379

142,705

148,351

772,731

176,612

din care C + M

418,178

95,577

100,363

518,541

118,516

Director general,

Arh.- Ștefan V, Boiciuc

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU


PROIECTNR. 0a/2O12

FAZA S.F.

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU                *

VARIANTA 2 ■ CONDUCTE PVC SN4


privind cheltuielile necesare realizării

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER ȘERBĂNEȘTI, MUNICIPIUL BACĂU

in mii lei/mii euro, la cursul LEI/EURO din dala da 10/1/2013

1 EURO = 4,3753

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

Mii LEI

MII LEI

MII EURO

1

3

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

• Chetluieli pentru obținerea și amenajarea terenului -

1.1. Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2. Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1_____________________________O,QOQ________0,000_________0,000         0,000         0,000

CAPITOLUL 2

0,000

0,000

 • 2.1.         Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -

 • 2.2. Cheltuieli aferente tranșării la rețelele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3.1. Studii de teren

1,500

0,343

0,360

1,860

0,425

• studii topo

0,500

0,114

0,120

0,620

0,142

• Studii geo

1,000

0,229

0,240

1,240

0,283

3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,500

0,114

0,000

0,500

0,114

• Avize și acorduri

0,500

0,114

0,000

0,500

0,114

« Autorizație construire 1%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3. Proiectare și inginerie

20,200

4,617

4,848

25,048

5,725

* C.U.+DOC. AVIZE

1,700

0,389

0,408

2,108

0,482

• S.F.

6,800

1,554

1,632

8.432

1,927

• P.Th.rC.S.rD.E.r D.T.A.C.

10,600

2.423

2.544

13,144

3,004

• PLAN DE SECURITATE Și SĂNĂTATE IN MUNCĂ

0,200

0,046

0,048

0,248

0,057

« Verificare atestata

0,900

0,206

0,216

1,116

0,255

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție

4,800

1,097

1,152

5,952

1,360

• Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

3,000

0,686

0,720

3,720

0,850

• D.L.

1,800

0,411

0.432

2,232

0,510

3.5. Consultanța

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6. Asistenta tehnica

6,500

1,486

1,560

8,060

1,842

• Supraveghere tehnică

4,500

1,029

1,080

5,580

1,275

=>         3 LUNI 1,5900

• Asistență tehnică

2,000

0,457

0,480

2,480

0,567

TOTAL CAPITOLUL 3

33,500

7,657

7,920

41,420

9,467

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru in vestita de bază -

4.1. Construcții și instalații

303,256

69,311

72,781

376,037

85,946

• OBIECT NR.    1 Rețea canalizare

188,678

43,123

45,283

233,961

53,473

• OBIECT NR.    2 Stație pompare+conductă refulare

35,347

8,079

8,483

43,830

10,018

• OBIECT NR. 3 Racorduri canalizare

79,231

18,109

19,015

96,246

22,455

4.2. Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

111,999

25,598

26,880

138,879

31,742

• OBIECT NR. 2 Utilaj aferent stație pompare

111,999

25,598

26,880

138,879

31,742

4.4. Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5. Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6. Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

415,255

94,909

99,661

514,916

117,687

CAPITOLUL 5

■ Alte challuieli -

5.1. Organizare de șantier

10,614

2,426

2,547

13,161

3,008

5.1.1. lucrări de construcții

3,5%

10,614

2,426

2,547

13,161

3,008

512 cheltuieli conexe organizării ' șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditulu

4,334

0,991

0,000

4,334

0,991

5.2.t Comisioane, cote, laxe

« Taxa aferentă I.S.C.

0,10%

0,314

0,072

0,000

0,314

0,072

• Taxa aferentă I.S.C.

0,70%

2,197

0,502

0,000

2,197

0,502

, Casa socială a constructorilor

0,50%

1,569

0,359

0,000

1,569

0,359

■ Comision Bancă Finanțatoare

0,00%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

■ Taxa timbru arhitect 0,5%0

0,254

0,059

0,000

0,254

0,058

5.2.2 Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000 .

0,000

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

44,075

10,257

10,770

55,646

12,718

• Diverse și neprevăzute

10,0%

44,875

10,257

10,770

55,646

12,718

TOTAL CAPITOLUL 5

59,824

13,673

13,317

73,141

16,717

CAPITOLUL 6

- Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predarea la beneficiar -

8.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2. Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

506,579

116,239

120,899

629,478

143,871

din care C + M

313,870

71,737

75,329

389,199

88,954

PARTEA a ll-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor tixe existente Incluse în cadrul obiectivului de investiției

PARTEA a IIH

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

508,579

116,239

120,899

629,478

143,871

din care C + M

313,870

71,737

75,329

389,199

88,954

Director general,


PVC 0250


Conducta ventilație z DnlOOmmScara acces


\ Pompa submersibila


ape uzate cu rotor retras (Vortex), pot primi particule cu diametrul max. 60mm


Conducta refulareDENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR amplasament : Ca rtl er Șerb a nesti, IMun. Bacau beneficiar; prlmarla Municipiului Bacau


Stafie pompare din GRP ape uzate, menajere - vedere de sus =■

PROIECT NR. 08


DIN:

2012


PLANȘA:

0IH2SECȚIUNEA B-B


CAPAC CANAL CAROSABIL


INEL BETON----

REGLARE CAPAC CAROSABIL


PIESA TRECERE ETANȘAPROIECTAT :


DESENAT :


VERIFICAT:


SEF PROIECT:


TREPTE ACCES


> / *■ ’ \

■y t

xx

xx

XX

XX XX XX XX


DETALIU" A"


SECȚIUNE PLAN


SECȚIUNEA A-A


ING. GHEORGHE GONDORDENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR

AMPLASAMENT:Cartier Serbanesti, Mun. Bacau beneficiar: Primăria Municipiului Bacau


PROIECT

NR. 08

DIN:

2012


SCARA

1:50


Jdata ■ ■■


Detaliu Cămin Vizitare De Colt


FAZA:

P.Th.+ D.D.E.


PLANȘA:

DH3SECȚIUNEA B-B


CAPAC CANAL CAROSABIL


INEL BETON —--

REGLARE CAPAC CAROSABIL


PIESA TRECERE ETANȘA


TREPTE ACCES


DETALIITA'1


MINIMUM D600


PAMANT


SECȚIUNEA A-A


SECȚIUNE

A
DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR amplasament:Cartier Serbanestl, Mun. Bacau


V TREPTE

ACCES
LEGENDA:


NOTA:

Săpătură va începe obligatoriu din aval spre amonte. Orice nepotrivire intre profil si teren va fi semnalizata proiectantului

Urne cota teren

SP


linie conducta canalizare

St?te pnmțyire «il.fwi: H=6.Um ••lin rpp c-ctiipata ^nti‘tC'1 atic

-SCARA

1:100


IFT* ,Ț‘I

i

I i INOTA: Inelul din beton armat este necesar pentru antiflotatie inclusiv cele 3 ancore


Statie pompare din GRP ape uzate, menajere - secțiune -


PROIECT

NR. 08


DIN;

1012


1

,1

f ______J

PLANȘA*

DH3L J:


FAZA:


P.Th.+ D.D.E.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2

la H.C.L. nr.9.3..din ^?-.®2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții „Construire str. Ulmilor, municipiul Bacău”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI RADU


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii Iei (cu TVA)

Valoare

C+M mii lei ( cu TVA )

1.

„Construire str.Ulmilor, municipiul Bacău”

629,478

389,199

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICQLAE-OVIDIU POPOVICI