Hotărârea nr. 92/2013

Hotărârea nr.92 din 20.03.2013 Hotărâre privind completarea Art.2 din Hotărârea nr.20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău  prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.

HOTĂRÂRE

privind completarea Art. 2 din Hotararea Nr. 20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului

Bacau prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - Hotararea nr. 3/04.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

  • - Referatul nr. 1921/15.03.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

  • - Prevederile art. 40 (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata ;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36 (2) lit. « c » si ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se completează Art. 2 din Hotararea nr. 20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform articolului care va avea următorul conținut:

« Art, 2 - Prețul concesiunii este de :

  • -  9,8288 lei/m.p./an (la nivelul anului 2013) pentru terenul aferent locuințelor din str. Fagaras, nr. 21, str. Fagaras, nr. 23, sc. A si str. Fagaras, nr. 23, sc. B (amplasamente situate in fosta Str. Teiului, nr. 13), conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

  • - 5,8973 lei/m.p./an (la nivelul anului 2013) pentru terenul din str. Serei, nr. 9 (amplasament situat in fosta Str. Teiului, nr. 13), conform Anexei nr. 5 A, parte integranta din prezenta hotarare.

Prețul concesiunii va fi achitat incepand cu data predării locuinței către titularii dreptului de proprietate. »

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 20/29.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau sunt si raman in vigoare.

Art.3-Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incaș ari Debite din cadrul Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIU I BACĂU NICOLAE-


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                                        âucv* v

CONSILIUL LOCAL BACĂU                       LA HOTAR AR

la ho 1 ARAREA NR. 92 DIN 20.03.2013

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STIL FAGARAS, NR. 21, STR. FAGARAS NR. 23, SC. A SI STR. FAGARAS NR. 23, SC. B (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13)

STR. FAGARAS, NR. 21, STR. FAGARAS, NR. 23, SC. A SI STR. FAGARAS, NR. 23, SC. B (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona III Bucegi))

DURATA CONCESIUNII = durata existentei construcției DESTINAȚIE = COTA INDIVIZA LOCUINȚE

17

Tca= II VxIxKi

V “ 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I“ 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 *= 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 - 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

IQ " 13 - apa - canal - branșament

K7 “ 13 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - extindere

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

KJ0 - 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 * 13 - fundare pe teren normal

Km s 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 1,0 - durata concesiunii = durata existentei construcției

K16 = 1,0 - locuința

K17-

Tea mln/m.p./an * 0,0025 x 141,5116 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 1»2 x 1,4 x

2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 1,0 x 1,0 ■= 9,8288 LEI RON/m.p7anCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUIJĂCĂU

NICOLAE-OVHMUBOPGfrlCI

ROMÂNIA


LA HOTARAREA NR.9£ DIN 20.03.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STR. SEREI, NR. 9 (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona HI BncegO)

STIL STR. SEREI, NR. 9 (FOSTA STR. TEIULUI, NR. 13 (Zona ffl Bucegi)) DURATA CONCESIUNII * durata existentei construcției DESTINAȚIE * COTA INDIVIZA LOCUINȚE

17

Tea» II VxIxKi

r=2

V = 0,0025 lei/m.p7an - pi et unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I-141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 “ 14 - municipiu zona D

K3 -14 - drumuri publice modernizate

K» * 14 - energie electrica - branșament

IQ ~ 1,1 - telefonie - branșament

Kt - 14 - ap* * canal - branșament

K7 - 14 - gaze naturale - branșament

Kg «1,4 - energie termica - extindere

K9 -1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kie * 14 - servicii asigurate de concedent

Kn -14 - perspective bune

K12* 14 ' teren plat

K13* 14 - fundare pe teren normal

Ki4 “ 14 " rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis * 14 - durata concesiunii = durata existentei construcției -1,0 - locuința

Kn =

Tea min/m.pJan * 0,0025 x 141,5116 x 14 x 14 x 14 x 14 x 14 x 14 x 1,4 x 1,1x14* 14^9^x13x14x1,0x1,0- 54973LEIRON/m.pJan

fy:

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIGL /


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ ABABEljRADU