Hotărârea nr. 91/2013

Hotărârea nr.91 din 20.03.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile  aprilie - mai 2013.


'-a/a/ O/iu


HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile aprilie - mai 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

Prevederile art.35, art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

Prevederile H.C.L. nr.221/31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile aprilie - mai 2013 în persoana domnului consilier Novac-Diaconu Laurențiu.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr.221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a)  conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b)  semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c)  asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d)  supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e)  aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f)  îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publica in condițiile legii si comunică persoanei menționatedaartldin prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIBTT f^POVICI

OVICI