Hotărârea nr. 90/2013

Hotărârea nr.90 din 20.03.2013 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65172/25.02.2013.

HOTĂRÂRE

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65172/25.02.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art.2 (1) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

-Plângerea Prealabila inregistrata la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau sub nr.65172/25.02.2013

-Referatul nr.65172/12.03.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se respinge plângerea prealabila înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacau cu nr.65172/25.02.2013, inaintata de proprietarii apartamentelor din Bacau str. Serei nr.9, bl.l si str. Fagaras nr.21, bl.2, nr.21 bl.3 si nr.21 bl.4

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Evidenta Concesionari, precum și proprietarilor apartamentelor din Bacau str. Serei nr.9, bl.l si str. Fagaras nr.21, bl.2, nr.21 bl.3 si nr.21 bl.4.

/reședințe DE ȘEDINȚĂ

:^ĂBA^LRA^

NR. 90

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.H./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU OVICI


NICOLAE-OVI0I