Hotărârea nr. 9/2013

Hotărârea nr.9 din 29.01.2013 Hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău pe locul rămas vacant.


HOTĂRÂRE privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău pe locul rămas vacant

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

Prevederile art.57 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

Prevederile art.2(3) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, actualizată;

Prevederile art. 11(1) (2) din O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Domnul consilier local TESCARU VASILE - SORINEL a fost ales în funcția de Viceprimar al Municipiului Bacău, pe locul rămas vacant.

Art,2. - Durata normală a mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Secretarului Municipiului Bacau, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Informatizare, la Instituția Prefectului - Județul Bacău, persoanei nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BOGATU GEOR($E


NR. 9

DIN 29.01.2013


N.O.P., C.FiyR.T/Ex.l/Ds.I-A-2