Hotărârea nr. 89/2013

Hotărârea nr.89 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui număr de 165 module care ocupă suprafaţa de teren pietonal amplasată la Piaţa Centrală şi a instalaţiei electrice aferente.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui număr de 165 module care ocupă suprafața de teren pietonal amplasată la Piața Centrală și a instalației electrice aferente

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • • Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;

 • • Prevederile art.47 , art. 117 lit. „a” si art. 123 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • • HCL Bacău nr.133/2012, privind aprobarea trecerii in administrarea Direcției Administrare, începând cu 0L07.2012 a suprafeței de teren pietonal amplasata la Piața Centrala, ce a făcut obiectul hotărârii Consiliului local al Municipiului Bacău nr. 102/1997;

 • • Adresa nr.340/11.03.2013 inaintata de Asociația „Fotbal Club Municipal” Bacau înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.22877/18.03.2013

 • Referatul nr.71113/18.03,2013 înaintat de Direcția Administrare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • • Raportul de Evaluare F22 - Nr. SQCG 150/18.03.2013 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A.;

 • • Expunerea de Motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se insuseste Raportul de Evaluare F22 - Nr. SQCG 150/18.03.2013 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A., cu privire la „Baterii de 165 module comerciale” situate în Piața Centrala, str. Pieței din Municipiul Bacau, estimat la valoarea de 993.000 lei fără TVA, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. —  (1) Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Bacau a proprietății

imobiliare “„Baterii de 165 module comerciale si instalația electrica exterioara” care ocupă suprafața de teren pietonal amplasată la Piața Centrală.

(2) Prețul de cumpărare al bunurilor prevăzute la alineatul 1 este de 237.750 lei, conform ofertei de vanzare făcute de Asociația „Fotbal Club Municipal” Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.22877/18.03.2013.

Art.3. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze contractul de vânzare-cumpărare ale bunurilor prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Ulterior incheierii contractului de vânzare-cumpărare al bunurilor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, acestea vor fi înregistrate cantitativ si valoric in inventarul domeniului privat al Municipiului Bacau, prin grija Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art.5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Administrare, Serviciului juridic si aplicarea legilor proprietății, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Evidență Contracte, care vor îndeplini toate procedurile privind vânzarea-cumpărarea bunurilor menționate la art.2 din prezenta hotarare, precum si Asociației „Fotbal Club Municipal” Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL AE-O VIDIU >POPO VICI

NR. 89

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.FI./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.&9 DIN 20.03.2013

Societate de Consulting, evaluare, management, și marketing


SIERRA QIIADRA1VT CONSEITIAG GREP S.A.

MEMBRU CORPORATIV AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA


Str. Alexandru Cel Bun nr. 11 A Bacau, 600058; tel 0234/510676, fax 0234/51062

Capital Social: 120.000 RON, C.U.I. RO 10840960, Nr. Reg. e-mail office.sa@sierraauadrant.ro

SISIE.M DEMA.XAGEWEXT Al. CAfJTATlt SR EX ISO 9001 : 2001

Com. 3 04/727/ 1998


F 22 - Nr, SOCG 150/ 18.03.2013


RAPORT DE EVALUARE


PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

BATERII DE MODULE COMERCIALE + INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE AFERENTE

PIAȚA CENTRALA

Bacau, str. Pietii, Jud. BACAU


/ "'O- "        ■" \

PROPRIETAR: FpTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU DESTINATAR: CONSILIUL LOCAL\ BAC AU

; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID OVICIELABORAT SIERRA QUADRANT CONSULTING GRÎlMA. BACAU/i.ș

iis eb",LijiN1’ -ii

V "V7RAPORT EVALUARE BA TERII DE MODULE COMERCIALE Bacău, str. Pietii. jud. Bacau

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Vă transmitem anexat raportul de evaluare detaliat al proprietăților imobiliare "BATERII DE MODULE COMERCIALE + INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE AFERENTE", amplasate in Bacau, str. Pietii, jud. Bacau, aflata in proprietatea Fotbal Club Municipal Bacau, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94, CUI 9366096.

Scopul evaluării este estimarea valorii proprietăților imobiliare, la data de 14.03.2013, in vederea achiziționării de către beneficiarul lucrării.

Inspecția în teren, actualizarea șl documentarea informării cu date de piață precum și întocmirea prezentului raport de evaluare, s-au desfășurat în perioada 14 + 18.03.2013.

Data de referință pentru care sunt valabile toate calculele, analizele și estimările efectuate este 14.03.2013. Valoarea este raportată în lei, în condițiile unei plăți integrale cash. Pentru elementele de calcul ce au la bază estimări în valută, s-a utilizat cursul valutar BNR, valabil la data de 14.03.2013, respectiv: 1 EURO = 4,3975 RON.

A fost supus evaluării dreptul de proprietate integral al FCM Bacau asupra proprietății ce face obiectul evaluării. Dreptul de proprietate evaluat este desprins din documentațiile puse la dispoziție de beneficiarul lucrării (fără a se face investigații/verificări suplimentare, fiind vorba despre o lucrare efectuată la comanda beneficiarului în același timp și destinatar). El este considerat integral și nerestrictiv.

Rezultatul evaluării

In baza calculelor efectuate, a ipotezelor și a condițiilor limitative, valoarea estimată a proprietarilor imobiliare supuse evaluării, ia data de 14.03.2013, este de :

Nr. crt.

Specificație

Buc

Valoare estlmata/baterie (lei)

Valoarea totala propusa (lei)

Valoare totala propusa (Euro)

1

Baterie comerciala de 16 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

7

97.000,00

679.000,00

154.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

4

59.000,00

236.000,00

52.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

1

78.000,00

78.000,00

18.000,00

TOTAL GENERAL rotunjit    :

234.000,00

993.000,00

224.000,00

RAPORT EVALUARE BATERII DE MODULE COMERCIALE Bacau, str, Pielii, jud. Bacau

CERTIFICAREA VALORII

S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacau prin Expert evaluator ing. Todica C. Eugen in calitate de Director, declar că evaluarea a fost făcută în concordanță cu Standardele Internationale de Evaluare (IVS) cu excepția limitelor prevăzute la pct 1.6. și confirm că:

 • •   prezentarea faptelor din raport sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului.

 • •   analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile prezentate în acest raport.

 • •   evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietății evaluate.

 • •  după cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevarate si bazate pe fapte reale si au fost verificate in limita posibilităților;

 • •  onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului.

 • •  evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate, de calificare profesională.

 • •   evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este evaluată.

 • •   evaluatorul a efectuat o inspecție personală a proprietății

 • •   nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului.

 • •   nici realizarea evaluării si nici remunerarea nu depind de valoarea raportata.

  SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. B^CAU MEMBRU CORPORATIV ANEVAR

  f :       ‘ ■ i:

  j■’V.   .

Ing. Eugen d>Todica j Expertevaluator ANEVAR

Director-. |,L                                ț

•c. E ’W -Z/


RAPORT EVALUARE BATERII DE MODULE COMERCIALE Bacau, str. Pielii, jud- Bacau

CAPITOLUL 1. PREMISELE EVALUĂRII

 • 1.1. Obiectul evaluării

Obiectul lucrării il constituie proprietățile imobiliare ‘MODULE COMERCIALE + INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE AFERENTE", amplasate in Bacau, str, Pietii, jud. Bacau, aflata în proprietatea Fotbal Club Municipal Bacau, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94, jud. Bacau, CUI 9366096.

 • 1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii proprietăților imobiliare, la data de 14.03.2013, in vederea achiziționării de către beneficiarul lucrării.

 • 1.3. Definirea valorii și data estimării

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat.

Valoarea reflectă rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare și cea de schimb în contextul general al pieței.

Conform Standardelor Internationale de Evaluare, baza de evaluare pentru garantarea creditelor este valoarea de piață.

 • •  VALOAREA DE PIAȚĂ (conform Standardelor Internationale de Evaluare - IVS) este suma estimată, pentru care o proprietatea va fi schimbată, la data evaluării, între un vânzător hotărât și un cumpărător decis, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Data estimării valorii este 14.03.2013.

 • 1.4. Modul de exprimare a valorii

Valoarea este raportată în lei, în condițiile unei plăți integrale cash.

Pentru elementele de calcul ce au la bază estimări în valută, s-a utilizat cursul valutar BNR, valabil la data de 14.03.2013, respectiv: 1 EURO = 4,3975 RON.

 • 1.5. Drepturile de proprietate evaluate

A fost supus evaluării dreptul de proprietate integral al Fotbal Club Municipal Bacau asupra proprietății ce face obiectul evaluării. Dreptul de proprietate evaluat este desprins din documentațiile puse la dispoziție de beneficiarul lucrării (fără a se face investigații/verificări suplimentare, fiind vorba despre o lucrare efectuată la comanda beneficiarului în același timp și destinatar). El este considerat integral și nerestrictiv.

 • 1.6. Ipoteze si condiții limitative

Prezentul raport a fost elaborat in următoarele ipoteze si condiții limitative:

 • •  evaluarea s-a efectuat pe baza documentelor furnizate de către beneficiarul lucrării, acestea au fost presupuse a fi autentice; evaluatorul nu-și asumă nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a titlurilor de proprietate. Titlul de proprietate se presupune valabil si tranzactionabil daca nu se specifica altfel;

 • •  informațiile solicitate și luate în considerare de către evaluator sunt considerate a fi autentice, fără ca acestea să ofere o garanție asupra preciziei lor;

 • •  evaluatorul a obținut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse considerate credibile fără a-și asuma nici o responsabilitate în privința corectitudinii lor;

 • •  se presupune ca proprietatea este deținuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia;

 • •  se presupune că proprietatea este în concordanță cu toate reglementările locale șl republicane privind mediul înconjurător, reglementările șl restrictțiile urbanistice, cu excepția neconcordanțelor ce ar fi expuse în prezentul raport;

 • •  se presupune că toate autorizațiile, certificatele de funcționare sau alte documente necesare funcționării sunt sau pot fi obținute pentru oricare dintre utilizările luate în considerare în prezentul raport;

 • •  se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, structurii construcției, evaluatorul neasumându-și nici o responsabilitate pentru asemenea situații;

R/lPORTEVAL UARE BA TERII DE MODULE COMERCIALE Bacau, str. Pietiijud. Bacau

 • •  se presupune că utilizarea proprietății corespunde granițelor și nu există nici o servitute în afara celor descriese în raport;

 • •  nu se dețin informații cu privire la existența unor materiale periculoase în cadrul proprietății evaluate; Evaluatorul nu are calitatea, calificarea și nici obligația de a depista astfel de substanțe;

 • •  estimarea valorilor din acest raport a avut în vedere proprietatea în întregime și orice divizare în elemente sau drepturi parțiale va anula această evaluare;

 • •  previziunile sau estimările conținute în raport s-au făcut în condițiile actuale ale pieții;

 • •  au fost inspectate doar acele părți ale construcției care sunt vizibile, presupunându-se că și celelalte părți sunt în aceeași stare;

 • •  evaluarea s-a efectuat în condițiile unei vânzări cu plata integrală, cash;

 • •  evaluatorul, prin natura evaluării, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depună mărturie în instanță in legătură cu proprietatea evaluata, decât daca au fost făcute inițial aranjamente in aceasta privința;

 • •  prezentul raport de evaluare nu poate fi inclus în nici un document și nu poate fi publicat sub nici o formă, fără aprobarea scrisă a evaluatorului;

 • •  acest raport de evaluare este confidențial atât pentru client cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat în cadrul capitolului si evaluatorul nu-și asumă nici o responsabilitate dacă acesta este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, sau pentru oricare alt scop;

 • •  construcția propusa se presupune a fi finalizata daca nu se stipulează altfel; orice construcție se presupune a fi in conformitate cu planurile de construcție prezentate in raport;

 • •  evaluatorul presupune ca cititorul si/sau utilizatorul acestui raport a primit copii ale planurilor de construcție disponibile si toate contractele de inchiriere sau amendamentele, daca exista, care impovareaza proprietatea;

 • •  previziunile, proiecțiile si estimările conținute aici se bazeaza pe condițiile curente de pe piața, pe factorii cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbării condițiilor viitoare.

 • 1.7. Sfera evaluării

Având in vedere scopul evaluării, respectiv "estimarea valorii proprietății, la data de 14.03.2013, in vederea cumpărării de către Beneficiarul lucrării, Evaluatorul a utilizat următoarele informații culese de pe piața imobiliara locala:

■ informații despre proprietăți similare care s-au tranzactionat sau sunt in curs de tranzacționare obținute de la Agenția Imobiliara ADIMAX Bacau str. Mioriței nr. 68, telf./fax 0234516045 persoana de contact Adina Neagu nr. 0723505533. Informațiile se considera cu un grad relativ mare de realism.

 • •   Evaluatorul a analizat oferta si cererea de proprietăți similare la nivelul zonei in care este amplasata proprietatea si gradul de vandabilitate al zonei.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Identificarea proprietății, descriere juridică

Evaluarea a fost solicitată de către Primăria Municipiului Bacau in calitate de beneficiar al Raportului de evaluare.

Reprezentantul Beneficiarului a prezentat următoarele acte, anexate în copie la prezentul raport:

 • •   Autorizație de construire nr, 241/29.04.2002;

 • •   Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 38/16.06.2003;

 • •   Plan de situație;

 • •   Plan funcțional baterie 16 module;

 • •   Plan funcțional baterie 10 module;

 • •   Plan dunctional baterie 13 module;

Nota: Din declarațiile reprezentantului Beneficiarului, terenul pe care sunt construite modulele comerciale face parte din domeniul public al Municipiului Bacau, nefacand obiectul prezentului Raport de Evaluare.

Prin, menționarea documentelor anterioare, evaluatorul nu certifică corectitudinea, din punct de vedere legal, a .acestora și nici dreptul de proprietate deplin, considerat ca ipoteză de lucru în prezenta lucrare.

i . \‘

RAPORT EVALUARE BATERII DE MODULE COMERCIALE

Bacau, str. Pielii Jud. Bacău

iTijonjîfirGrMB'rn^ernr'jrfc iwiTt-Vi iii-ri-țrr-^ogffa^ *r. -t yi_" t

 • 2.2. Tipul proprietății; definirea pieții

Proprietatea evaluată este de tip comercial, amplasata in Bacau, str. Pielii, in zona Pietii Centrale a municipiului. Piața specifică este cea a spatiilor de comerciale, construite în urma cu 10 ani. Piața spatiilor comerciale este o piața preponderent a inchirierilor si mai puțin a vanzarilor-cumpararilor, la data evaluării fiind foarte puține tranzacții si cu vechimi considerabile. Daca pana la finele anului 2007, cumpărarea de proprietăți imobiliare reprezenta o afacere rentabila, la data evaluării, pe fondul crizei financiare aceste tranzacții au scăzut considerabil, proprietarii evitând sa vanda, iar cumpărătorii asteapta sa scada preturile, piața avand o tendința generala de scădere a preturilor la toate categoriile de proprietăți imobiliare.

 • 2.3. Aspecte economico - sociale

Municipiul Bacau in care se afla proprietatea evaluata este reședința de județ, oraș industrial, aflat in plina dezvoltare mai ales după 1989, când a inceput sa se dezvolte si proprietatea privata. Din punct de vedere economic în Bacău funcționează societăți cu profil industrial de interes național și chiar mai mult, cum sunt societatea de construcții și reparații avioane AEROSTAR, societatea de construcții mașini unelte WMW, societăți de prelucrare a lemnului, un mare număr de societăți de producție textilă și confecții, societăți din industria alimentară, etc; toate societățile amintite sunt privatizate, iar în Bacău s-au dezvoltat multe alte afaceri particulare ale unor societăți cu capital atât românesc, cât și străin.

Municipiul Bacău beneficiază de o infrastructură bine dezvoltată, după cum urmează :

 • •   este străbătut de drumurile europene E85 și E57 - artere de circulație europeană și națională ;

 • •   feroviar, Bacăul reprezintă un important nod de cale ferată;

 • •   legăturile aeriene sunt realizate prin intermediul aeroportului internațional.

In cadrul municipiului Bacău acționează o rețea de bănci comerciale foarte dezvoltată (BCR, BRD, BANCPOST, BANCA TRANSILVANIA, ROMEXTERA, ITALO ROMENA, UNICREDIT - TIRIAC, BANCA ROMANEASCA, EXIMBANk, INGBANK, CARPATICA, etc.)

Populația municipiului Bacău, după datele statistice publicate la finele anului 2007, este de 175.500 locuitori. Câștigul salarial mediu net a fost cu aproximativ 10% mai mare față de cel realizat în regiunea de nord-est și cu aproximativ 5% mai mic față de cel obtinut la nivelul întregii țări (câștig în care s-a luat în caicul si municipiul București). Toate acestea demonstrează un mediu de afaceri în plină dezvoltare, cu o stare economică bună, ce beneficiază de o infrastructură deosebită, care contribuie la creșterea interesului oamenilor de afaceri, pentru a investi în această zonă. Efectul asupra pietii imobiliare a fost acela ca subpiata construcții, afaceri, comerț, in special spatiile comerciale, si in principal locuințele au înregistrat o dinamica ascendenta, cu efect asupra pieței imobiliare.

 • 2.4. Informații despre zonă

Proprietatea supusa evaluării este amplasata in zona centrala a mun. Bacau. Zona cuprinde numeroase spatii comerciale, gradul de ocupare a terenului fiind de ~ 90%. Traficul rutier este intens, in principal cu mașini de transport marfa, zona concentrând o activitate comerciala ridicata. Zona este intens populată. Nu sunt surse de neplăceri în imediata apropriere.

 • 2.5. Informații despre amplasament

Proprietățile evaluate sunt amplasate in zona centrala a mun. Bacau - zona Pieței Centrale, terenul fiind in proprietea Primăria Bacau avand următoarele vecinătăți:

 • •   la nord: Piața Centrala;

 • •   la sud; str. Dumbravei;

 • •   la est; Piața Centrala;

 • •    la vest: str. Pietii.

Accesul la proprietăți se face direct din str. Pietii.

Echiparea cu utilități a amplasamentului:

 • •   racord la energie electrica;

 • •   racord la rețea de apa si canalizare a orașului;

 • •   rețea de gaz metan;

 • •   racord telefonic.

■4**^ S.C. S1KRRA QUARRANT CONSULTING GRUP S.A.

RAPORT EVALUARE BA TERII DE MODULE COMERCIALE '        Bacau, str. P/etliJtfd. Sacau

 • 2.6. Scurta descriere a proprietății

Proprietatea evaluata se compune din șapte baterii comerciale a cate 16 module fiecare, 4 baterii comerciale a cate 10 module fiecare si o baterie comerciala cu 13 module conform planului de situație. In prezent proprietatea este utilizata de proprietar ca spațiu de comercial, modulele fiind inchiriate.

Baterie comerciala a cate 16 module (7 buc.)

 • •   structura de rezistenta: profile metalice,

 • •   fundație: radier din beton;

 • •   suprafața construita desfasurata: 100,98 mp;

 • •   suprafața utila/baterie: 97,60 mp;

 • •   suprafața utila/modul: 6,10 mp;

 • •   regimul de înălțime: parter;

 • •   inchiderile sunt din panouri termoizolante tip “OLTPAN” la interior si tamplarie aluminiu cu geam termopan la exterior;

 • •   acoperișul clădirii este din ferme metalice cu invelitoare din tabla;

 • •   înălțimea medie este de 3,0 m;

 • •   tamplaria exterioara este din aluminiu cu geam termopan;

 • •   pardoselile sunt din beton sau gresie;

 • •   finisajele sunt de calitate medii: vopsitorii simple;

 • •   utilitati: instalații electrice cu iluminat fluorescent;

 • •   la data evaluării starea generala a imobilului este satisfacatoare atat din punct de vedere al structurii de rezistenta, cat si din punct de vedere al finisajelor exterioare si interioare.

Baterie comerciala a cate 10 module (4 buc.)

 • •   structura de rezistenta: profile metalice,

 • •   fundație: radier din beton;

 • •   suprafața construita desfasurata: 63,36 mp;

 • •   suprafața utila/baterie: 61,00 mp;

 • •   suprafața utila/modul: 6,10 mp;

 • •   regimul de inaltime: parter;

■ inchiderile sunt din panouri termoizolante tip "OLTPAN” la interior si tamplarie aluminiu cu geam termopan la exterior;

 • •   acoperișul clădirii este din ferme metalice cu invelitoare din tabla;

 • •   inaltimea medie este de 3,0 m;

 • •  tamplaria exterioara este din aluminiu cu geam termopan;

 • •   pardoselile sunt din beton sau gresie;

 • •   finisajele sunt de calitate medii: vopsitorii simple;

 • •   utilitati: instalații electrice cu iluminat fluorescent;

la data evaluării starea generala a imobilului este satisfacatoare atat din punct de vedere al structurii de rezistenta, cat si din punct de vedere al finisajelor exterioare si interioare.

Baterie comerciala a cate 13 module (1 buc.)

 • •   structura de rezistenta: profite metalice,

 • •   fundație: radier din beton;

 • •   suprafața construita desfasurata: 82,17 mp;

 • •   suprafața utila/baterie: 79,30 mp;

 • •   suprafața utila/modul: 6,10 mp;

 • •   regimul de inaltime: parter;

 • •   inchiderile sunt din panouri termoizolante tip "OLTPAN" la interior si tamplarie aluminiu cu geam termopan la exterior;

 • •   acoperișul clădirii este din ferme metalice cu invelitoare din tabla;

 • •  inaltimea medie este de 3,0 m;

• tamplaria exterioara este din aluminiu cu geam termopan; » pardoselile sunt din beton sau gresie;

c "'finitele sunt de calitate medii: vopsitorii simple;

'Mg AU -

RAPORT EVALUAREJ3A TERII RE MODULE COMERCIALE

Bucali, str. Pietiijud. Bticuu

• utilitati: instalații electrice cu iluminat fluorescent;

la data evaluării starea generala a imobilului este satisfacatoare atat din punct de vedere al structurii de rezistenta, cat si din punct de vedere al finisajelor exterioare si interioare.

Instalații electrice exterioare

Instalațiile electrice exterioare constau din instalațiile electrice de la firida pana la fiecare tablou electric montat pe fiecare baterie comerciala. Firida este montata pe prima bateria comerciala de 16 module amplasata in partea de nord a șirului de baterii. Tabloul electric de pe fiecare baterie comerciala deservește modulele din interiorul unei baterii. La data evaluării starea generala a instalației electrice exterioare este buna, din declarațiile beneficiarului aceasta este funcționala, neputand fi verificata intrucat la momemtul inspecției aceasta nefiind racordata la rețeaua de alimentare cu energie electrica a orașului.

CAPITOLUL 3. ANALIZA DATELOR Șl CONCLUZIILE

 • 3.1. Cea mai bună utilizare

Conceptul de "cea mai bună utilizare’’ (CMBU) este un concept de piață. Prin analiza CMBU a proprietății imobiliare evaluate se poate identifica utilizarea cea mai competitivă și profitabilă.

In conformitate cu Standardele Grupului European al Evaluatorilor de active, CMBU este definită ca ;

"Utilizarea cea mai probabilă a unei proprietăți, posibilă din punct de vedere fizic, permisibilă din punct de vedere legal, fezabilă financiar, justificată corespunzător și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății supuse evaluării."

In momentul de față, destinația proprietății evaluate este de spațiu comercial, care poate fi închiriat cu o chirie unitara de 5,00 €/mp/luna.

Pentru schimbrea destinației spațiului comercial în spațiu de depozitare, ar fi necesar un cost de conversie de 50 euro/mp, iar chiria ar fi aceeași de 5,00 €/mp/luna.

Rata de capitalizare în ambele cazuri este de 9,00%.

Explicații

U.M.

Spațiu comercial

Spațiu depozitare

Suprafața utila

mp

97,60

97,60

Chirie lunara spatii birouri / depozitare

euro/mp

5,00

5,00

Grad de ocupare

%

95,00%

95,00%

Venit brut potențial

euro

5.563,20

5.563,20

Cheltuieli aferente

euro

941,44

941,44

Venit net potențial

euro

4.621,76

4.621,76

Rata de capitalizare

%

9,00%

9,00%

Valoare capitalizată

euro

51.352,84

51.352,84

Cost reconversie

euro

0,00

4.880,00

j Valoare proprietate

euro

51.355,00

46.475,00

Din datele de mai sus, rezultă că cea mai bună utilizare a terenului construit este de spațiu comercial. In concluzie, cea mai bună utilizare a proprietății evaluate este cea existentă.

 • 3.2. Modul de abordare a valorii

Pentru estimarea valorii proprietății ce face obiectul prezentului raport s-au utilizat următoarele metode de abordare a evaluării;

■   abordarea pe baza costurilor;

-   abordarea prin capitalizarea veniturilor

 • 3.2.1. Abordarea pe baza costurilor

In cadrul acestei metode, este determinat costul de reconstrucție sau de înlocuire al clădirii și amenajărilor terenului, la data evaluării, împreună cu o estimare valorică a pierderilor ce au avut loc datorită uzurii fizice, deficiențelor de proiectare și influiențelor vecinătății. După scăderea deprecierilor din costul estimat se adaugă profitul investitorului imobiliar și valoarea estimată a terenului.

^>^bprdarea prin costuri presupune ca terenul și construcțiile să fie evaluate separat.

(o


' IA. -'

IMPORT EVALUARE BA TERII DE MODULE COMERCIALE. Bacau, str Pietiijud. Baa.u

Estimarea valorii terenurilor (considerat liber) -metoda comparației directe - utilizata in abordarea prin capitalizarea veniturilor.

Premiza majoră a abordării prin comparație directe este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile.

în cazul de față, ca tehnică de comparare, se va utiliza o metodă calitativă și anume - analiza comparațiilor relative. Aceasta se bazează pe studiul relațiilor indicate de datele pieței, fără a recurge la cuantificare. Pentru a aplica această tehnică, evaluatorul analizează, compară și ajustează oferte și tranzacții pentru loturi similare în scopul determinării caracteristicilor inferioare, superioare sau egale față de cele ale proprietății subiect.

în analiză au fost utilizate patru proprietăți comparabile, situate în zona terenului supus evaluării. COMPARABILA 1: Teren intravilan, situat in Bacau, str. Petru Rares, in suprafața de 480,00 mp, cu acces din strada Petru Rares, cu o forma regulata, construibîl 100%, categoria de folosința curți - construcții, toate utilitățile, este la vanzare la data evaluării cu 300,00 euro/mp. Informația este credibila fiind preluata de la agenția imobiliara care deține oferta.

COMPARABILA 2: Teren intravilan, situat in Bacau, str. Petru Rares, in suprafața de 340,00 mp, cu acces din strada Petru Rares, cu o forma regulata, construibil 100%, categoria de folosința curți - construcții, toate utilitățile, este la vanzare la data evaluării cu 250,00 euro/mp. Informația este credibila fiind preluata de la agenția imobiliara care deține oferta.

COMPARABILA 3: Teren intravilan, situat in Bacau, B-dul Unirii, in suprafața de 630,00 mp, cu acces din strada B-dul Unirii, cu o forma regulata, construibil 100%, categoria de folosința curți - construcții, toate utililatile, este la vanzare la data evaluării cu 200,00 euro/mp. Informația este credibila fiind preluata de la agenția imobiliara care deține oferta.

Explicitarea corecțiilor:

 • 1.  Având in vedere ca tranzacțiile nu sunt efectuate, acestea fiind oferte de vanzare, valoarea proprietăților s-a corectat in funcție de evoluțiile inregistrate pe piața imobiliara;

 • 2.  Localizarea terenului are un mare efect asupra prețului de tranzacționare. Astfel, in funcție de evoluțiile de pe piața imobiliara s-au făcut ponderări de ±10+40%;

3 Diferența de suprafața a terenului afecteaza si valoarea proprietății. Anaiizand piața imobiliara s-a constatat ca o diferența de suprafața de ± 100 mp afecteaza prețul unitar cu ± 5,00 euro/mp;

 • 4.  întrucât proprietatea evaluata este ocupata de clădiri, iar proprietățile comparabile sunt libere acestea au fost corectate cu ±5%;

 • 5.  Utililatile terenului influențează valoarea proprietăților, astfel s-au făcut corecții de ±5%.

Din analiza efectuată a rezultat că cea mai apropiată comparabilă de subiect este comparabila 1, deoarece aceasta are cea mai mica corecție.

Desfasurarea calculelor sunt prezentate in Anexa 1.

Estimarea costului actual al clădirilor

în abordarea pe bază de costuri se estimează costul de inlocuireal construcțiilor, la data evaluării, împreună cu pierderile de valoare datorate uzurii fizice, funcționale si influențelor mediului exterior. Pentru apreclarea costului de inlocuire la clădiri s-a folosit actualizarea devizului de investiție avand la baza listele cu cantitati de lucrări ale Proiectului 21/2002 intocmit de General Proiect. Desfasurarea calculului si analiza relativa a proprietăților sunt prezentate in Anexele la raportul de evaluare.

Metoda costului de inlocuire urmărește obținerea unei valori actualizate a clădirilor, pornind de la un cost de inlocuire brut actualizat amendat cu deprecierea cumulata plecând de la estimarea valoni de piața pentru utilizarea existenta, valoare rezultata din costul curent brut de inlocuire (sau reconstrucție) a clădirilor, construcțiilor speciale, utilajelor, instalațiilor si echipamentelor, minus alocarea (valorica) pentru deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere si optimizare conform relației:

CI = CIB x (1 - Dt) unde;

CI = cost de inlocuire

Pentru estimarea costului de inlocuire brut, CIB, la clădiri evaluatorii au ales următoarele metode de calcul a

costului de inlocuire brut:CIB = I x Ad, unde:


RAPORT EVALUARE, ba verii de module comerciale Bucăți, str, Pietii, jud. Bacau

I - indicatorii valorii de inlocuire pentru partea de construcții a obiectului pe unitatea de referința a acestuia (Ad - aria desfasurata) si indicatorii valorii de inlocuire pe unitatea de referința a obiectului pentru instalațiile funcționale.

Ad - aria desfasurata a construcție, definita conform normelor de aplicare a metodei.

Dt = detrecierea totala si se compune din:

Deprecierea totala ~ Uzura fizica recuperabila + uzura fizica nerecuperabila + neadecvarea funcționala recuperabila + neadecvarea funcționala nerecuperabila + deprecierea externa (economica)

Uzura fizica recuperabila - o uzura se considera recuperabila când costul pentru recuperarea stării tehnice plus un profit rezonabil e mai mic decât creșterea de valoare rezultata.

Uzura fizica nerecuperabila - se refera la elementele deteriorate fizic care nu pot fi corectate in prezent din motive practice sau economice. In determinarea acestei valori se poate utiliza raportul intre varsta scriptica si durata de viata fizica totala, sau raportul dintre varsta efectiva si durata de viata economica.

Neadecvarea funcționala recuperabila - este o pierdere in valoare din cauza deficientelor de concepție ce necesita adăugiri, înlocuiri, modernizări, eliminări de supradimensionări a căror valoare trebuie sa fie mai mica decât creșterea de valoare anticipata.

Neadecvarea funcționala nerecuperabila - este o pierdere de valoare din cauza deficientelor sau supradimensionări a căror valoare nu este inclusa in estimarea costului de nou, dar ar trebui sau este inclusa in estimarea costului de nou si nu ar trebui.

Deprecierea externa (economica) ■ utilitate diminuata datorita unor influente negative din mediul exterior construcției de obicei nerecuperabila.

Desfasurarea calculelor sunt prezentate in Anexele 2 + 5.

In urma aplicării acestei abordări, valoarea proprietății evaluate, la data de 14.03.2013, determinata prin abordarea pe baza costurilor, este de:

Nr. crt.

Specificație

Buc

Valoare estimata/baterie (lei)

Valoarea totala propusa (lei)

Valoare totala propusa (Euro)

1

Baterie comerciala de 16 module

7

103.000,00

721.000,00

161.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module

4

68.000,00

272.000,00

60.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module

1

85.000,00

85.000,00

19.000,00’

4

Instalații electrice exterioare

1

38.000,00

38.000,00

9.000,00

TOTAL GENERAL rotunjit

294.000,00

1.116.000,00

249.000,00

 • 3.2.2. Abordarea prin capitalizarea veniturilor

Abordarea pe bază de venit calculează venitul curent al proprietății, luând sau nu în considerare deducerile pentru pierderile prin neocupare precum și cheltuielile aferente exploatării, astfel se obține un venit brut potențial sau efectiv sau un venit net din exploatare.

Corespunzător tipului de venit considerat, vor fi aplicate rate de capitalizare adecvate, rezultând astfel valoarea indicată de această abordare.

în cadrul acestei abordări s-a utilizat metoda bazată pe capitalizarea veniturilor. Aceasta presupune că un imobil, în funcție de caracteristicile sale constructive și de localizare, constituie un potențial venit pe termen îndelungat prin închiriere, rentă etc. Cu alte cuvinte, imobilul are o valoare de randament.

Capitalizarea directă a veniturilor este procesul de transformare a unei serii de tranșe periodice anticipate de venit net, în valoarea lor prezentă. Această metoda este folosită pentru transformarea nivelului estimat al venitului net așteptat într-un indicator de valoare a proprietății.

Transformarea se face prin divizarea câștigului estimat printr-o rată de capitalizare.

Metoda capitalizării directe presupune:

determinarea venitului brut potențial (VBP). VBP este venitul anticipat din toate formele de explotare proprietății imobiliare în ipoteza unui grad de ocupare de 100%;

determinarea venitului brut efectiv (VBE). VBE este venitul anticipat din toate formele de explotare proprietății imobiliare ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare;

calculul venitului net din exploatare (VNE) care se efectuează prin deducerea din venitul brut efectiv


>

cheltuielilor de exploatare. Acestea sunt cheltuieli care sunt în sarcina proprietarului/investitorului așa cum rezultă din prevederile legale, contracte sau cutumă.

10


AVW’ORT EVALUARE: J3ATERII DE MODULE COfWERCIAl E Dactili, str. Uietii, țud. 13; ta u

Sunt trei categorii de cheltuieli:

cheltuieli fixe care nu se modifică cu gradul de ocupare, cum ar fi impozitele pe clădire și teren, cheltuielile pentru asigurarare și paza, etc;

cheltuieli variabile cum ar fi: utilități, salarii, administrație, amortizare, reparații și întreținere, dacă în contract nu se prevede a fi recuperate de la chiriași;

rezerve pentru reparații capitale.

 • >  estimarea ratei de capitalizare (c);

 • >  aplicarea formulei de capitalizare directă si determinarea veniturilor capitalizate (Ven capitalizate):

Ven capitalizate “ VNE / c

Grilele de calcul sunt prezentate în Anexele 6-8

Ipotezele de calcul utilizate au fost următoarele: suprafața utila (închiriata):

baterie comerciala cu 16 module - 97,60 mp;

baterie comerciala cu 10 module - 61,00 mp;

baterie comerciala cu 13 module - 79,30 mp;

tarif chirie lunara: 5,00 euro/mp

gradul de ocupare: 95%

s-au luat in calcul costurile necesare pentru întreținerea spațiului si a dotărilor, defalcate pe fiecare an de funcționare,

chiriașii isi plătesc direct utilitățile (electricitate, încălzire, etc),

rata de capitalizare luată în considerare este de 9,00%, reprezentând rata de capitalizare a unei proprietăți care se află amplasată in aceeași zonă cu proprietatea evaluată și are caracteristici similare

In vederea estimării ratei de capitalizare pentru proprietăți imobiliare s-au folosit trei imobile similare cu cea evaluată, cu următoarele caracteristici:

COMPARABILA 1 - Spațiu comercial in Bacau, str. 9 Mai, la parter de bloc, cu suprafața construita de 100,00 mp, dotat cu toate utilitățile, cu finisaje superioare, centrala termica proprie. Proprietatea este la oferta de vanzare pentru suma de 100.000 euro. Tarif chirie bruta lunara 10,00 €/mp Ac/luna. Informația este credibila, fiind preluata de pe site-ul www.tocmai.ro.

COMPARABILA 2 - Spațiu comercial in Bacau, str. 9 Mai, la parter de bloc, cu suprafața construita de 160 mp, dotat cu toate utilitățile, cu finisaje superioare, centrala termica proprie. Proprietatea este la oferta de vanzare pentru suma de 156.800 euro. Tarif chirie bruta lunara 9,50 €/mp Ac/luna. Informația este credibila, fiind preluata de pe site-ul www.prohouse.ro.

COMPARABILA 3 - Spațiu comercial in Bacau, str. 9 Mai, la parter de bloc, cu suprafața construita de 190,00 mp, dotat cu toate ulilitatile, cu finisaje superioare, centrala termica proprie. Proprietatea este la oferta de vanzare pentru suma de 228.000 euro. Tarif chirie bruta lunara 12,00 €/mp Ac/luna. Informația este credibila, fiind preluata de pe site-ul www.spatiicomerciale.ro.

Având in vedere condițiile pieței precum si dorința cumpărătorului de recuperare rapida a investiției, apreciem rata de capitalizare in valoare de 9,00%.

Desfasurarea calculului este prezentata in Anexa 9.

In urma aplicării acestei metode, valoarea proprietăților evaluate, determinată prin metoda capitalizării veniturilor, la data de 14,03.2013, este de:

Nr. ort.

Specificație

Buc

Valoare estlmata/baterie (lei)

Valoarea totala propusa (lei)

Valoare totala propusa (Euro)

1

Baterie comerciala de 16 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

7

97.000,00

679.000,00

154.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

4

59.000,00

236.000,00

52.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

1

78.000,00

78.000,00

18.000,00

i

TOTAL GENERAL rotunjit

234.000,00

993.000,00

224.000,00


SHIOWA QUAlMlAiVr CONSULTING G1CUP SJL

RAPORT I'zVALUAR^BATERH DE MODULE COMERCIAL Li

Dactili, str. Pietii.jud, I3cscc-i.i

Lxwnsat


* z • • '■^•'■-WW! Atts i-'i >*s v tts ;atj.- tz, țxi ■    acv€KMj.jci 7T>-' r*j>raiL3 tjaumi.ijjDjurLTAii

3.3. Reconcilierea valorilor

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea finală a valorii. Din aplicarea celor trei metode de evaluare au rezultat următoarele valori:

Nr. cri.

Specificație

Valoare estimată (lei)

Valoare estimată (euro)

1

Abordarea pe baza costurilor

1.116.000,00

249.000,00

2

Abordarea pe baza capitalizării veniturilor

993.000,00

224.000,00

Estimarea finală a valorii se realizează având în vedere criteriile specifice, respectiv :

| Abordarea prin metoda costurilor

Abordarea prin metoda capitalizării veniturilor

Adecvarea

Datorită caracteristicilor acestei proprietăți, această . abordare este relativ adecvată

Datorită informațiilor relativ corecte despre tariful chiriei proprietăților, această abordare este adecvată

Pecizia

Folosește date din cataloage specializate, cu o pccizie care ar putea *i relativ bună

Folosește doua tipuri diferite de informații culese de pe piața (preț vanzare si chiria), cu o pecizie care ar putea fi bună

Cantitatea de informații

Suficientă

Suficientă

Se constată că atat din punct de vedere al adecvării cat si al preciziei, abordarea pe bază capitalizării veniturilor este cea mai indicată.

In acest context, ca rezultat al investigațiilor și analizelor efectuate, evaluatorul propune ca valoare de piață a dreptului de proprietate, la data de 14.03.2013, valoarea estimată prin abordarea pe baza capitalizării veniturilor, respectiv:

Nr. crt.

Specificație

Buc

Valoare estimata/baterie (lei)

Valoarea totala propusa (lei)

Valoare totala propusa (Euro)

1

Baterie comerciala de 16 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

7

97.000,00

679.000,00

154.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

4

59.000,00

236.000,00

52.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

1

78.000,00

78.000,00

18.000,00

TOTAL GENERAL rotunjit

234.000,00

993.000,00

224.000,00

Notă 1: Valoarile de mai sus nu conțin TVA.

Notă 2: Valoarea propusă este valabilă astăzi 14.03.2013, urmând a fi corectată ori de câte ori piața o cere.

Evaluatorul consideră că valoarea de mai sus este realistă și poate constitui drept bază pentru stabilirea prețului de inceputde negociere, in vederea achiziționării, sub rezerva limitelor menționate. exi(ert evaluator

Ing. TQDÎOA^E
^XBSRT^VXtUATOR

^PPA ^-


Specializarea:


EL EPI, EBMNG GRUP S.A. Bacau certifica obiectivitatea rezultatului lucrării


ș.c_. sierra quadran

j.pregum și lipsa intereselor personale ale evaluatorilor in legătură cu proprietatea evaluata.


SiERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A.

Anexa centralizatorCENTRALIZATOR

BATERII COMERCIALE + INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE AFERENTE, BACAU,STR. PIETll DIN PATRIMONIUL FCM BACAU

Nr. crt

Specificație

Metoda de evaluare

Buc

Valoare estimata/baterie/b uc (lei)

Valoarea totala propusa (lei)

Valoare totala propusa (Euro)

1

Baterie comerciala de 16 module

Abordarea pe baza costului de înlocuire

7

103.000,00

721.000,00

161.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module

Abordarea pe baza costului de inlocuire

4

68.000,00

272.000,00

60.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module

Abordarea pe baza costului de inlocuire

1

85.000,00

85.000,00

19.000,00

4

Instalații electrice exterioare

Abordarea pe baza costului de inlocuire

1

38.000,00

38.000,00

9.000,00

A

PROPRIETATE IMOBILIARA

294.000,00

1.116.000,00

249.000,00

1

Baterie comerciala de 16 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

Abordare pe baza capitalizării veniturilor

7

97.000,00

679.000,00

154.000,00

2

Baterie comerciala de 10 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

Abordare pe baza capitalizării veniturilor

4

59.000,00

236.000,00

52.000,00

3

Baterie comerciala de 13 module (inclusiv instalații electrice exterioare)

Abordare pe baza capitalizării veniturilor

1

78.000,00

78.000,00

18.000,00

B

PROPRIETATE IMOBILIARA

234.000,00

993.000,00

224.000,00

VALOARE PROPUSA DE EVALUATOR

234.000,00

993.000,001        224.000,00

SIERRA QUAORANT CONSULTING GRUP S.A.


Anexa 1
VALOAREA TERENULUI ESTIMATA PE BAZA COMPARAȚIEI DIRECTE


■jt

,£>     Elemente de comparație .

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

''Adresa

Bacau, str Pietii. zona Piața

Centrala

Bacau, str. Petru Rares

Bacau, str Petru Rares

Bacau, B-dul Unir i

Proveniența informații comparabile

ui'arrnaiii Agenția imobiliara Adimax

Cacau. Miorițe: 63, tel 0234-516045

informații Agenția imobiliara Adimax Bacau, Mioriței 63, tel 0234-516045

informații Agenția Imobiliara Adimax

Bacau, Mioriței 68. tel 0234-516045

Preț de vanzare (euro/mp)

300

250

200

Drepturi proprietate transmise

libera

libera

libera

libera

Preț corectat

300,00

250,00

200,00

Condiții de finanțare

la piața

la piața

la piața

la piața

Preț corectat

300.00

250,00

200,00

Condiții de vanzare

independent

independent

independent

independent

Corecție

0,00%

0,00%

0,00%

Preț corectat

300.00

250,00

200,00

Condiții ale pieței

la vanzare

la vanzare

la vanzare

Corecție

-5,00%

-5,00%

-5,00%

Preț corectat

285,00

237,50

190,00

Cheltuieli după cumpărare

Corecție

0,00%

0,00%

0,00%

Preț corectat

285,00

237,50

190.00

Corecții pentru:

Amplasament si acces

Bacau, str. Pietii, zona Piața Centrala

mai slab

mai slab

mult mai slab

Corecție

10,00%

30.00%

40,00%

Valoare corecție

28,50

71.25

76,00

Suprafața teren proprietate (mp)

100,98

480,00

340,00

630,00

Corecție

-18,95

-11,95

-26,45

Valoare corecție

-18,95

-11,95

-26,45

Restricții construcții

ocupat de o construcții

liber

liber

liber

Corecție

-5,00%

-5,00%

-5,00%

Preț corectat

-14,25

-11,88

-9,50

Forma terenului

regulata

regulata

regulata

regulata

Corecție

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare corecție

0,00

0,00

0.00

Utilitati

energie electrica

in zona

in zona

in zona

Corecție

5.00%

5,00%

5,00%

Valoare corecție

14,25

11,88

9,50

Alte informații

nu

nu

nu

nu

Corecție

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare corecție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CORECȚII

9t55

59,30

49,55

PRETiCORECTAT^:>TiT^^^^

■   ......- - .294,55

296,80

■'! ■       ■■■■■■■■■ 239,55|

Valoare teren (EURO/mp) rotunjit

300,00

Valoare teren (euro) rotunjit

30.290,00

Valoare totala teren (lei) rotunjit

133.200,00


EISA DE CALCUL CLĂDIRI SI CONSTRUCȚII SPECIALE

DENUMIRE OBIECTIV

BATERIE COMERCIALA CU 16 MODULE

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Arnpfusniniml

Bacau, slr. Pietii, zona Piața Centrala, ;ud. Bacau

Deslinalie reluata

Spaliu comercial

Sl:iri«j grmrirriia actuala

In funcțiune

Aparlcrimila

Independenta

1 uridntii

Radier beton

SliuUura de i uzi StcnUi

Pro fi le metalice

Rcgmi imillinie

P

inaiiiinea medie (m)

3.00

Supr.’ifaLi desfusurutu (mp)

100,98

Fereli

Panouri ternioizolante tip "OLTPAN" si lamplarie aluminiu

Pardoseli in general din

Balon sau gresie

ÂCijpQflS

Ferme metalice

Invehloare

Tabla

I ainphr :n

Aluminiu cu geam ierniopan

1 ri sajo

Medii

ins'.aiiitn tonnoiogicc uMitnli

'apa canal

nu

‘grupiui similare

nu

Terinicu ncaVirc

nu

‘energie electrica

<îa

DEPRECIERE CUMULATA (RON)

ELEMENTE DEPRECIERE

101.590

UZURA FIZICA RECUPERABILA

DEFICIENTE

finisaje

16.342

UZURA FIZICA NERECUPERABILE ELEMENTE CU VIATA SCURTA

VIATA SCURTA

placaje, tamplarie, anvelopa, compartimentări, irwolitori

17.976

instalații tehnologice, aparate, utilitati

19.610

UZURA FIZICA NERECUPLRABILE ELEMENTE CU VIATA LUNGA

VIATA LUNGA

fundații, structura de rezistenta, zidarii, amenajar)

17.022

NFADLCVARE FUNCȚIONALA RECUPERABILA

DEFICIENTE, AOAUGIRI

0

□EFICIENTE, ÎNLOCUIRI. MODERNIZĂRI

0

SUPRADIMENSIONARE

0

NEOECVARE FUNCȚIONALA NE RECUPERABILA, DEFICIENTE

DEFICIENTE

0

NEOECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERABILA

SUPRADIMENSIONARE

0

DEPRECIERE ECONOMICA

EXTERNA,

criza financiara

30.640

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Dimensiune luata in calcul (Ad-mp, H-m

Valori unitare țleifrnpjn ...)

Valoare totala (lei)

Vaioare <ie tnl-jcuire unitara (lei/mpAd) pentru Ad total

Construcții (structura. închideri acoperiș, etc)

100,98

2.022,85

204.267,39

COST DE ÎNLOCUIRE DE NOU 14.03.2013

204.267,39

DEPRECIERE CUMULA TA TOTALA (RON)

101.590,00

COST DE ÎNLOCUIRE DEPRECIAT 14.03.2013

102.677,39

VALOARE ESTIMATA (RON). rotunjit :                                 țt m.

; Jțțhîr jț;!& L(s

^S^Wl03’.OOf),țiO

VALOARE ESTIMATA (curo)rotunjit             <   < •• •< ii" •;i               izi'S

USA DL CALCUL CLĂDIRI SI CONSTRUCȚII SPECIALE

DENUMIRE OBIECTIV

BATERIE COMERCIALA CU 10 MODULE

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Amplasmitent

Bacau, slr. Pielii, zona Piața Centrala, jud. Dacau

Deși iralro actuala

Spațiu comercial

Slarea generala actuala

In funcțiune

Apartenența

Independenta

F undai ii

Radier beton

Structura de rezistenta

Profile metalice

Regim inultime

P

Inallimea medie (m)

3,00

Suprafața deslasurala (mp)

63,33

Pereți

Panouri termoizolante tip 'OLTPAN' si lamplaria aluminiu

Pardoseli in general din:

Belnn sau gresie

Acopens

Ferme mela’ice

Ir.veiilotifij

Tabla

Tamplarie

Aluminiu cu geam iermopan

F risajrr

Medi

lr-slalatii tchnotogine iilililati

'apa - canal

nu

'grupau sanitare

nu

'termica - încălzire

nu

•energii! electrica

da

DEPRECIERE CUMULATA (TON)

ELEMENTE DEPRECIERE

67.210

UZURA FIZICA RECUPERABILA

OEFICIENTF.

Finisaj

10.811

UZLRA FIZICA NERECUPERABILE ELEMENTE CU VIATA SCURTA

VIATA SCURTA

placaje, tamplarie, anvelopa, compartimentări, invel itori

11.892

Instalat!! tehnologice, aparate, utililali

12.973

UZURA FIZICA NERECUPERABILE ELEMENTE CU VIATA LUNGA

VIATA LUNGA

fundații, structura de rezistenta, zidarii, amenaiari

11.261

NEADECVARE FUNCȚIONALA RECUPERABILA

DEFICIENTE, ADĂUGIRI

0

DEFICIEN1E, ÎNLOCUIRI, MODERNIZĂRI

0

SUPRADIMENSIONARE

0

NEDECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERABIL A. DEFICIENTE

DEFICIENTE

0

NEDECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERABILA

SUPRADIMENSIONARE

0

DEPRECIERE ECONOMICA

EXTERNA,

criza financiara

20.270

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Dimensiune luata in calcul (Ad-mp, H-m ,.|

Valori unitare (leifmp.m ...)

Valoare totala (lei)

Valoare de înlocuire unitara (lei/mpAti) pentru Ad total

Construcții (structura. închideri acoperiș, etc)

63,36

2.132,79

135.133,42

COST DE ÎNLOCUIRE DE NOU 14.03.2013

135,133,42

DEPRECIERE CUMULATA TOTALA (RON)

67.210,00

COST DE ÎNLOCUIRE DEPRECIAT 14.03.2013

67.923,42

VALOARE ESTIMATA (RON)rotun]it                   f .>1            :: 4M-T

iți*Jț ău ;< •șMJiMțș îl I țîLn ■?!          ițL

fia ooo.oo

VALOARE ESTIMATA (euroLrotunjit                  ■ .■   1          r-Ci

5:000,00

FISA DE CALCUL CLĂDIRI SI CONSTRUCȚII SPECIALE

DENUMIRE OBIECTIV

BATERIE COMERCIALA CU 13 MODULE

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

AnipîilSiirnenl

Bacau, sfr. Pielii, zona Ptata Centrala, jud, Bacau

tkslinalir; actuala

Spațiu comercial

Starea generala acluala

In funcțiune

Apartenența

independenta

I iindaln

Radier beton

Stmckira tfo rozislonm

Pro iile metalice

Regim inallimit

P

Inaltiinea medie fm)

3,00

Suprafața tiestasurala [mp)

02,17

l’eroti

panouri termoizolante tip "OLT PAN' ei tamplarie aluminiu

Patduscli in genera! dn

Beton sau qresie

AtCpOHS

Ferme metalice

Ir velit ori r i >

Tabla

1 arnplarie

Aluminiu cu geam termepan

1 nisaje

Medii

1 r.slaiatii tetinologice ultidati

‘apa canal

nu

■griipini sanilate

nu

'termica ■ tncalzirrt

nu

'energie efoclrica

da

OEPRECILRE CUMULATA (RON)

ELEMENTE DEPRECIERE

84.470

UZURA FIZICA RECUPERABILA

DEFICIENTE

finisaje

t3,587

II7UPA n7rf!A MFRPCI IDROARII F CI CMCNTC rit T/IATA crilQTA

Ql A TA cri IOT A

placaje, tamplarie, anvelopa, compartimentări. invclitorl

14,945

Instalații tehnologice, aparate, utilitati

16,304

UZURA FIZICA NERECUPERABILE ELEMENTE CU VIATA LUNGA

VIATA LUNGA

fundații, structura de rezistenta, zidarii, amena[arl

14.153

NF.ADECVARE FUNCȚIONALA RECUPERABILA

DEFICIENTE, ADĂUGIRI

0

DEFICIENTE, ÎNLOCUIRI, MODERNIZĂRI

0

SUPRADIMENSIONARE

0

NEOECVARE rUNC TIONALA NERECUPERAHILA, OEFICIFNTF

DEFICIENTE

0

NEOECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERAHILA

SUPRADIMENSIONARE

0

DEPRECIERE ECONOMICA

EXTERNA.

criza financiara

25.475

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Dimensiune luala in calcul (Ad-mp, H-m

Valori unitare (lei/mp.m

Valoare totala (lei)

’/afoan? de înlocuire unitara (lei/mpAd) pentru Ad total

Construit» (structura, includeri, acoperiș etc) COST DE ÎNLOCUIRE DE NOU 14.03.2013

82,17

2.066,83

169.831,01

169.831,01

DEPRECIERE CUMULATA TOTALA {RON)

84.470,00

COST DE ÎNLOCUIRE DEPRECIAT 14.03.2013

85.361,01

VALOARE ESTIMATA (RONLt'otunjil       .-t-.:■// r ;A;

; fe rrțF>

85000,00

VALOARE ESTIMATA (euro)rbtunjit       :            4-n.::

SilȚ?

.■ FiK^jsS^! ■ 19.000,00

FISA DE CALCUL CLĂDIRI SI CONSTRUCȚII SPECIALE

DENUMIRE OBIECTIV

INSTALAȚIE ELECTRICA EXTERIOARA

PREZENTARE OATE CONSTRUCTIVE

Amplasament

Bacau, str. Pielii, zona Piața Cenlrala, jud Bacau

[Jesiinatie ncluula

In stalatie eleclrica exterioara

Stoica tjencrala aclimla

In funcliune

Apartcnenia

Baterii de module

Deserturi»

Instalație eleclrica de la firida la cele 12 baterii comerciale

DEPRECIERE CUMULATA (RON)

ELEMENTE DEPRECIERE

12.570

UZURA FIZICA RECUPERABILA

DEFICIENTE

finisaje

0

UZURA FIZICA NERECUPERABILE ELEMENTE CU VIAȚA SCURTA

VIATA SCURTA

placaje, tamptarie, anvelopa, compartimentări. In velilori

0

Instalații tehnologice, aparate, utilitali

5.028

UZURA FIZICA NERECUPERAUILE ELEMENTE CU VIATA LUNGA

VIATA LUNGA

fundații, structura de rezistenta, zidarii, amenaiari....... ...

0

WEAOECVARE FUNCȚIONALA JtECUPERABILA

DEFICIENTE. ADĂUGIRI

0

DEFICIENTE, ÎNLOCUIRI. MODERNIZĂRI

0

SUPRADIMENSIONARE

6

NEDECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERABILA, DEFICIENTE

DEFICIENTE

0

NEOECVARE FUNCȚIONALA NERECUPERABILA

SUPRADIMENSIONARE

6

OEPRECIERE ECONOMICA

EXTERNA.

criza financiara

7.541

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Dimensiune luata in caicul (buc)

Valori unitare (teilbuc)

Valoare totala (lei)

Va io a re <ie inlocuire unitara/bnc

Construcții {structura, includea, acoperiș, ele)

1.00

50.276,43

60.276,43

COST DE ÎNLOCUIRE DE NOU 14.03.2013

50.276,43

DEPRECIERE CUMULATA TOTALA (RON)

12.570,00

COST DE ÎNLOCUIRE DEPRECIA T 14.03.2013

37,706,43

VALOARE ESTIMATA (RON} rotunjit : ! ;

■' Ifî ” ii

ivF      jiț i^jți ® ~ȘS

ăfl’.OTO.OO

VALOARE ESTIMATA (auro) rotunjit         : . \

S’j$ i ȘijgQ șiHț     2

j ■ L-* <• *         F -Și


DENUMIRE ACTIVE

U.M.

Proprietate imobiliara - Baterie comerciala cu 16 module

Localizare

Bacau, str. Pietii, zona Piața Centrala, jud. Bacau

VENITURI

tarif chirie

euro / mp

5,00

suprafața construita desfasurata

mp

100,98

suprafața utila închiriata

mp

97,60

curs de schimb

euro / lei

4,3975

venituri din chirii

lei

25.750,00

Venit brut potențial

lei

25.750,00

Grad de ocupare

%

95,00%

Venit brut efectiv

lei

24.462,50

CHELTUIELI

impozit pe construcții

lei

1.030,00

asiqurare

lei

520,00

Total cheltuieli fixe

lei

1.550,00

reparații - intretinere

lei

560,00

diverse

lei

1.290,00

Total cheltuieli variabile

lei

1.850,00

înlocuire dotări

lei

370,00

Total cheltuieli pentru reparații

lei

370,00

Total cheltuieli de exploatare

lei

3.770,00

VENIT NET EXPLOATARE

lei

20.692,50

Rata capitalizare

°/o

9,00%

VENITURI CAPITALIZATE

lei

229.916,67

Suprafața teren

mp

100,98

Valoare unitara teren

euro/mp

300,00

Valoare teren

euro

30.294,00

Valoare teren

lei

133.217,87

VALOARE PROPRIETATE rotunjit

lei

97.000,00

VALOARE PROPRIETATE rotunjit

euro

22.000,00

DENUMIRE ACTIVE

U.M.

Proprietate imobiliara - Baterie comerciala cu 10 module

Localizare

Bacau, str. Pietii, zonaPiata Centrala, jud. Bacau

VENITURI

tarif chirie

euro / mp

5,00

suprafața construita desfasurata

mp

63,36

suprafața utila inchiriata

mp

61,00

curs de schimb

euro / lei

4,3975

venituri din chirii

lei

16.090,00

Venit brut potențial

lei

16.090,00

Grad de ocupare

%

95,00%

Venit brut efectiv

lei

15.285,50

CHELTUIELI

impozit pe construcții

lei

680,00

as iq urare

lei

340,00

Total cheltuieli fixe

lei

1.020,00

reparații - intretinere

lei

350,00

diverse

lei

810,00

Total cheltuieli variabile

lei

1.160,00

înlocuire dotări

lei

230,00

Total cheltuieli pentru reparații

lei

230,00

Total cheltuieli de exploatare

lei

2.410,00

VENIT NET EXPLOATARE

lei

12.875,50

Rata capitalizare

°/o

9,00°/o

VENITURI CAPITALIZATE

lei

143.061,11

Suprafața teren

mp

63,36

Valoare unitara teren

euro/mp

300,00

Valoare teren

euro

19.008,00

Valoare teren

lei

83.587,68

VALOARE PROPRIETATE rotunjit

lei

59.000,00

VALOARE PROPRIETATE„rotunjit

euro

13.000,00

DENUMIRE ACTIVE

U.M.

Proprietate imobiliara - Baterie comerciala cu 13 module

Localizare

Bacau, str. Pietii, zonaPiata Centrala, iud. Bacau

VENITURI

tarif chirie

euro / mp

5,00

suprafața construita desfasurata

mp

82,17

suprafața utila închiriata

mp

79,30

curs de schimb

euro / lei

4,3975

venituri din chirii

lei

20.920,00

Venit brut potențial

lei

20.920,00

Grad de ocupare

%

95,00%

Venit brut efectiv

lei

19.874,00

CHELTUIELI

impozit pe construcții

lei

850,00

asiqurare

lei

430,00

Total cheltuieli fixe

lei

1.280,00

reparații - întreținere

lei

450,00

diverse

lei

1.050,00

Total cheltuieli variabile

lei

1.500,00

inlocuire dotări

lei

300,00

Total cheltuieli pentru reparații

lei

300,00

Total cheltuieli de exploatare

lei

3.080,00

VENIT NET EXPLOATARE

lei

16.794,00

Rata capitalizare

%

9,00°/o

VENITURI CAPITALIZATE

lei

186.600,00

Suprafața teren

mp

82,17

Valoare unitara teren

euro/mp

300,00

Valoare teren

euro

24.651,00

Valoare teren

lei

108.402,77

VALOARE PROPRIETATE rotunjit

lei

78.000,00

VALOARE PROPRIETATE rotunjit

euro

18.000,00


Page 1 of 1
Page 1 of 1
ESTIMAREA RATEI DE CAPITALIZARE AFERENTA SPATIILOR COMERCIALE

COMPARABILA 1

COMPARABILA 2

COMPARABILA 3        1

ADRESE COMPARABILE

Spațiu comercial, Bacau, zona 9 Mai

Spațiu comercial, Bacau, str. 9 Mai

Spațiu comercial, Bacau, zona 9 Mai

CHIRIE ANUALA

12.000,00

18.240,00

27.360,00

qrad de ocupare

85%

85%

85%

VBP

10.200,00

15.504,00

23.256,00

VENIT BRUT EFECTIV

10.200,00

15.504,00

23.256,00

Cheltuieli exploatare

545,00

825,00

1.235,00

impozit

390,00

590,00

885,00

asiqurari

155,00

235,00

350,00

Cheltuieli variabile

480,00

730,00

1.095,00

reparații si intretinere

205,00

310,00

465,00

diverse

120,00

185,00

280,00

Fond RK

155,00

235,00

350,00

Total cheltuieli

1.025,00

1.555,00

2.330,00

Venit net exploatare

9.175,00

13.949,00

20.926,00

Preț de vanzare

100.000,00

156.800,00

228.000,00

Rata de capitalizare

9,18°/o

8,90%

9,18%

RATA DE CAPITALIZARE PROPUSA

9,00%


Page 1 of 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

P R 3 TVÎ Ă RIA M U NIC .1P1 U L VI B A C Ă U


ri'E DE CONSTRUIRE

...... din ..........

Ca urnwre.a cererii adresate de: .............,.Ă..................................


cu sediu! in jude lui


ni muc i piu!

.. udășul....'.        ......................

cuiiriuia

sectorul ..


.... cod postai


..strada


nr.


bloc .se


etaj


ap


iarugistrată ia u.r


diil


Iu baza prevederilor Legii nr. 50 1V1!. privind nuiovizama pentru realizarea locuinielcr -c:

executarea lucrărilor de .

•N VALOARE DEn ../J. ĂĂ-Ăz,LĂ.Ă..Ă.. pe terenul situat în municipiul BACĂ LI, satul.....

COD


numărul topografic al parcelei


cod poștal 5500 strada ..ĂV. Ă’....................

Nr. fișă cadastrală......................................

Nr. Carte Funciară

în următoarele condiții:

!) Valoarea lucrărilor se stabilește pe baza declarației solicitantului înscrisă în cererea pentru eliberarea autorizației de constituire.

Pentru locuințele proprietate personală și casele de vacanță subvenționate din bugetul Statului potrivit art. 22 și 23 din Legea 50? 1991, valoarea lucrărilor este cea stabilită de unitatea fînațatoare. anterior solicitării eliberării autorizației de constituire.

Solicitantul va regulariza taxa pentru autorizație de constituire în termen de 15 z.ile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizația de constituire. în funcție de valoarea rezultată./■

■< ■     / Proiectul lucrărilor. nr. ’ ...               .............................................................. a ^ost Habotat

>... . / ..$.<>.. .0.-MTaR.AL . .RR O.Ț'.Ș.     .Ș.Ț....................cu sediul în județul ■■■ LALEA....................................

■■ ! ilicipiul ’-.L'oRl:

âșul....................................................sectorul ........................................................................

"• ./ omtimL                                                          satul __ _ , .                       . _...■

'■ <7 cod poștal......'................................ strada...MîĂT.M.. AL’. .N.N.T.M.7........nr.. ..........................

■/        DURAT \ LUCRĂRILOR AU VA DEPĂȘI...............■;...........LUNI

J                                                                      /IIP

erezeaex au torizatii-: este valabilă........<........elini de la data ri.iBî rării

ZILE

I Joci.i mci iia 11 a te; : u i

Xercspeciarcn pro cderilor pici aderi Ar legii.

’ PRIMAR


ă și a\ izelc prezentate, vizate spre schimbare, fac parte integra mă din prezent, umori za ți ei


ai nu


pierderea valabi 1 itălii acesteia


si


autorizație.

sc \a urmări coiilorm


SECRETAR


ARHITECT ȘEF.


I.

L'ĂEr

■ \ A.

y. / <

EEIINICIAl urbanism și/

•\ M: • N A JAREĂ TERIT ORTUL I ’ I

. ...            .'.\. „mE/Mm â li a aci


■-/


T.ix

i m.

freze m.i aurari/.a ție a Ani trai i; mi să so ! ic itaii iu i ui direct la dara de ... . prin poștă

........cxcniphiric! din documentația tehnică și avizele prezentate. \ izate spre neschimbate.

PRI I. L EGII VALABILITATEA CU................................ LUNI

ZILE


ARHITECT și-e

TEHmlCtAN CUTE EH Șl AMENAJAREA teritoriui ui.

Data prelungirii s ai a b ii i tătii........................2i)0....

Achitat taxa de.................. iei conform chitanței nr...................din.................200.

Transmis solieiiantulni la data de................. 200..............direct


prin poștă

TITULARUL AUTORIZAȚIEI LUCRĂRILOR ESTE OBLIGAT:

 • 1)  Să anunțe primăria data începerii lucrărilor autorizate prin trimiterea cu cel puțin 5 zile înainte a formularului anexat autorizației.

 • 2)  Să anunțe organului teritorial al Inspecției de Stat pentru Calitatea Construcțiilor data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea cu cel puțin 30 zile înaintea formularului anexat autorizației.

 • 3)  Să păstreze în perfectă stare pe șantier autorizația de construire și documentația vizată spre neschimbare, pc care le va prezenta la cerere, pe toată durata executării lucrărilor, organelor însărcinate cu exercitarea controlului, potrivit legii.

 • 4)  In cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc.f să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază și să anunțe imediat emitentul autorizației.

Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organismului de specialitate.

 • 5)  Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și mediul potrivit normelor generale și locale.

 • 6)  Să uansporte la .................................................................................................... materiale care nu se pot

recupera sau valorifica, rămase în urma construirii, și să desființeze construcțiile provizorii de șantier după terminarea lucrărilor.în limita termenului stabilii prin autorizația de constituire.

') Sc completează numărul pi jiectuiiii și data elaborării.
S= 6,Io


1

j ■ A |    4»    |

s~

- . J—

<■?& 1

<20     !                  j

f

P'îf’ȚTPvTENERAL PROIECT S.A. BACĂU


N m nex


WFROyîA <


Anexa 15


OBIECTUL                             P/Ărr/-

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Mr, Data /■ cC

t /

JțPQfyL___________

_ dindata


Investitor:                      UMU 477/

privind lucrarea; N&p7C£= CO7444CN77/ executată în cadrul contractul’.! i nr.     /...... ...........

încheiat între executant: -/c~                    JÂ~              __

și î n ves t i to r: ___74'/TUN 7't.7£> EEt^Ă/Jci/'P4t_. PP7N7L_________,

pentru luc rări le de :         iT^MTlh // E&NnECTVfiE L$-_J/.

L Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

2, C'c

ai


Mr.

Crt. î.

2

3.


Niuneie și prenumele

ț^v/Z^C Tpp.....

UNUNN 4(777/74 U l "      A//744


Calitatea

_ Q?UUU e.

Neu/Pui

______/■■'/M'Pc/_____


Oenuinirea miîiâA

ț de care aparține:

hUTE Ea

C4^L&Ăj -C4-C       ///Q/V Nț- ~


3. Au mai participat la recepție:

având calitatea ~


-.1,


Consta țările corn isie i:

/(7C/0.p7?,//.4     //x/T' 4=/4/ci7N777

E7E 727/^u7’-._ N 4.7Z /4N/Q . // cWWz^zzy /•< o-4;;7z;l7 L . _-ua _


,7-sbv^/Z..  4/7/jU

_74_/               Jr .<L

/77//''                    /'4■'/ ~


Con) isia recomanda u rmăioarek:


/                                                                 d '

6, Prezentul proces - verbal, conținând           file a fost încheiat în exemplare.

COMISIA:

PREȘEDINTE Numele și prenumele

P44vjuP PoP____

MEMBRI:

Numele și prenumele

'\

4/4 ÎPWlTfiM

UN&i7N47p/iJ V/o&£^

Specialist


Specialist
— i—Instaiațic: dc 1 egiii’C iu păman. "p Tablou principal

Puberi instalaic pe tablourile principal Modul 10: Pi- ’.5i<V

Modul 11>: P, =  24 kv

| 21'2002 j Faxa:

P.A.C.


i PROIECTAT____

!DESENAT ~  "

jvERÎFICy ___

ISEF PROIECT

.DIRECTOR EXEC, ,

,-plRECTOR G-Ral


i Numete

înți. BCBOC V.


am. CATUNEANU MMART ■2002;


TITLUL PLANȘEI :


PLAN DE SITUAȚIE INSTALAȚII ELECTRICE

U-


I-ji.


'iTL.Ji. t_1l AN.ȘE: ;


j -LAN FUNCȚIONAL

j S A 1 E P i E . ' c m c d u ! e
ASOC "FOTBAL CLUB MLNJCIFAL' BACAU PREȘEDINTE

CAPUSA MARIUS țj-'


OBIECTIVUL:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC


27. Module compartimantari Piața Centrala Bacau

 • 27,1. Lucrări de construcții

 • 27.1.2. Rezistenta modul 16 alveole

LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- Lei -

12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) - Lei -

TOTALUL (exclusiv TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5

6 = 4x5

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului de ciment

mc

15,70

42,64

669,45

pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor,

material:

0,00

0,00

conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundații de

manopera:

27,04

424,53

drumuri.

utilaj:

15,60

244,92

transport:

0,00

0,00

2

TSA01C1

Săpătură manuala de pamant in spatii inchise

mc

21,00

11,60

243,60

la deblee,in canale deschise,in gropi de

material:

0,00

0,00

împrumut la indepartarea stratului vegetal de

10-30 cm grosime etc.in spatii întinse in

manopera:

11,60

243,60

pamant cu umiditate natuala aruncarea in

utilaj:

0,00

0,00

depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tar

transport:

0,00

0,00

3

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

mc

15,70

36,19

568,25

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,

material:

17,04

267,58

antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala,

manopera:

9,28

145,70

utilaj:

9,87

154,98

transport.

0,00.

0,00

4

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele

mc

21,00

30,03

630,63

construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje

. material:

0,00

0,00

glisantemarca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm

manopera:

29,28

614,88

inclusiv;

utilaj:

0,75

15,75

transport:

0,00

0,00

4 1

+■ 2100957

Beton de ciment B 200 stas 3622

mc

21,00

245,00

5.145,00

5

TRA01A05P

Transportul rutier alpamantului sau molozului

tona

69,50

4,60

319,71

cu autobasculanta dist. = 5 km

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00:

0,01

r utilaj:

0,00

0,00

transport:

4,60

319,70

6

ȚRI1AA01C1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele

tona

69,60

2,80

194,60

simarunte.prin aruncare rampa sau teren-auto

; material:

0,00'

0,00

categ.1

■ manopera:

2,80.

194,60

sutilaj:

0,00;

0,00

; transport:

0,00.

0,00

7

CL21A1

Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in betondin profite laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau

kg

2.938,00

; material:

i manopera:

1,09

0,02:

1,04':

3.121,63

66,11

3.055,52

acoperiri

.utilaj:

0,00

0,00

Transport:

0,00.

0,00

7.1

+ 6309886

Confecție metalice înglobate in beton

kg

2.938,00

4.5Q

13.221,00

8

CP22B1

Sudarea pe contur a plăcilor de oțel suprapuse

m

30,00

21,12

633,60

8-10mm inclusiv

material:

11,52

345,60

^manopera:

9,60:

288,00

utilaj:

0,00;

0,00

transport:

0,00.

0,00

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRĂRI: Rezistenta modul 16 alveole

0

1

2

3

4

5

6 = 4x5

9

RPCH44B1

Platformă orizontală mobilă executată din lemn

buc

2,00

21,66

43,32

de brad, pentru refacerea coșurilor de fum

material:

4,38

8,76

peste acoperiș pentru coșuripeste 3 fumuri

manopera:

17,28.

34,56

utilaj:

0,00

0,00

transport;

0,00

0,00

10

CC01C1

Montarea armăturilor din oțel-beton in

k9

950,00

0,21

179,35

fundațiicontinue si radiere (plăci), distantier din

material:

0,05:

43,35

mase plastice

manopera:

0,16

136,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

11

CZ0301A1

Confecționarea armăturilor din otel beton

kg

850,00

3,33

2.827,61

pentru beton armat în fundațiifasonarea barelor

material:

3,03

2.575,50

pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar)

n or

224,40

continui și radiere, în ateliere centralizate OB

manopera:

U,ZO-

37, D= 6-8 mm

utilaj:

0,03

27,71

transport:

0,00

0,00

12

TRA06A05

Transportul rutier al betonului-mortarului cu

tona

52,50

5,50

288,75

autobetoniera de5,5mc dist. =5 km

material:

0,00'

0,00

manopera;

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

5.50

288,75

13

TRB01C11

Transportulmaterialelor cu roaba pe pneuri inc

tona

52,50

3,84

201,60

aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 10m

material:

0,00

0,00

manopera:

3,84

201,60

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

14

TRA02A05

Transportul rutier al

tona

1,00

6,00

6,00

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

material:

0,00

0,00

pe dist.= 5 km.

manopera;

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

6,00

6,00

15

IZD03B

Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice

tona

3,00

55,21

165,62

cu un strat de vopsea de din profite» cu grosimi

material:

42,54,

127,62

peste 12 mm, cu pensula de mana

manopera:

12,67;

38,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

16

IZD04B

Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu

tona

3,00

95,66

286,99

vopsea de ulei in doua straturi, executate din

material:

68,28

204,84

profite cu grosimipeste 12 mm, cu pensula de mana

manopera:

27,38;

82,15

utilaj:

0,00=

0,00

transport:

0,00.

0,00

total manopera

ore

710,44

total greutate materiale

tone

96,06

articole TRA

614,45

transport auto

0,00

CATEGORIA DE LUCRĂRI:

Rezistenta modul 16 alveole

0 1

2

3      4

5

6 = 4x5

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

22.005,36

5.683,54

443,36

614,45

28.746,69

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0,00

1.182,18

0,00

0,00

1.182,18

Sanatate

5,20%

0,00

295,54

0,00

0,00

295,54

Șomaj

0,50%

0,00

28,42

0,00

0,00

28,42

Risc

0,28%

0,00

15,86

0,00

0,00

15,86

Fond concedii si indemnizații

0,85%

0,00

48,31

0,00

0,00

48,31

Fond garantare plata creanțelor salariale

0,25%

0,00

14,21

0,00

0,00

14,21

Total Cheltuieli Directe:

22.005,35

7.268,05

443,36

614,45

30.331,20

Cheltuieli indirecte

8,00%

2.426,50

Profit

5,00%

1.637,88

TOTAL GENERAL fara TVA:

34.395,58

TVA:

24,00 %

8.254,94

TOTAL GENERAL:

42.650,52

1 EURO = 4.30 Lei, curs la data de 24.01.2012

încheiere

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windac@softmagaziri.ro; Telefon: 0236.407076

i ext dreapta


OBIECTIVUL:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC


27. Module compartimentări Piața Centrata Bacau

 • 27.1, Lucrări de construcții

27.1.4. Arhitectura modul 16 alveole

LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

0

1

2

1

CD14C1

Pereți din panouri din tablă zincată cutată sau ondulatăcu panouri de tablă cutată,..1) prinse cu șuruburi autofiletante, montate la o înălțime până la 6 m inclusiv ;

1.1

+ Material

Panouri termoizolante

2

CE05C1

Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile tixatecu tije filetate cu cârlige

2.1

Material

PANOURI TERMOIZOLANTE

3

CK20B1[ 1 ]

Tavane suspendatepfl melaminat sau emailat cu profile pvc la rosturi

3.1

+ Material

placaj pamplast

4

CK19B1

Lambriuri îa perețiPFL sau PAL melaminat sau emailat, acoperit la rosturi cu profiluri din PVC plastifiat

4.1

+ Material

placaj alucobond

5

CK11G1

Ferestre metaliceferestre din aluminiu montate la construcții cu înălțimea până la 10 m inclusiv, cu suprafața tocului până la 3mp inclusiv;

5.1

+ Material

ferestre aluminiu cu geam termopan

6

CK14I1

Uși metalice confecționate din profiluri de oțeluși din aluminiu la construcții cu înălțimea până la 10 m, cu suprafața tocului până la 5 mp;

6.1

+ 6306602

Usa ext din tamplarie aluminiu cu 2 canate


U.M. Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -Lei -

TOTALUL (exclusiv TVA) - Lei-

3      4

5

6 = 4x5

mp       160,00

6,14

982,56

material:

0,30

48,16

manopera:

5,84

934,40

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

mp       177,60

250,00

44.399,60

mp       101,60

17,03

1.730,31

material:

9,83

998,79

manopera:

7,20

731,52

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0.00

0,00

MP .     112,77

250,00

28.193,75

mp        93,80

19,69

1.847,07

material:

0,00

0,00

manopera:

19,68

1.845,98

utilaj:

0,01

1,09

transport:

0,00

0,00

mp        98,49

32,00

3.151,65

mp        26,30

14,19

373,28

material:

2,34

61,58

manopera:

11,84.

311,39

utilaj:

0,01

0,31

Transport:

0,00

0,00

MP        27,61

134,00

3.700,37

mp ;       21,00

33,38

701,07

i material:

1,46

30,75

^manopera:

31,92

670,32

luțilaj:

0,00:

0,00

Transport:

0,00.

0,00

MP j      21,00

445,00,

9.345,00

mp :       72,00

63,71

4.586,97

i material:

2,25;

162,30

^manopera:

61,44:

4.423,67

; utilaj:

0,01

1,00

^transport:

0,00'

0,00

mp        72,00

476,00'.

34.272,00

Text dreapta


- Lei -

12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Text dreapta


0 1

2

3

4

5

6 = 4x5

7   CG11A1[1]

Pardoseli din plăci din gresie ceramică montata

mp

99,00

32,83

3.250,18

cu emfigres

material:

11,18

1.107,18

manopera:

21,60

2.138,40

utilaj:

0,05

4,60

.transport:

0,00

0,00

7.1   + Material

Placaj gresie de exterior

mp

101.97

14,00:

1.427,58

total manopera

ore

1.331.96

total greutate materiale

tone

7,84

articole TRA

transport auto

0,00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

126.898,70

11.055,69

7,00

0,00

137.961,39

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0,00

2.299,58

0,00

0,00

2.299,58

Sanatate

5,20%

0,00

574,90

0,00

0,00

574,90

Șomaj

0,50%

0,00

55,28

0,00

0,00

55,28

Risc

0.28%

0,00

30,85

0,00

0,00

30,85

Fond concedii si

0,85%

0,00

93,97

0,00

0,00

93,97

indemnizații

Fond garantare

0,25%

0,00

27,64

0,00

0,00

27,64

plata creanțelor

salariale

Total Cheltuieli Directe:

126.898,70

14.137,91

7,00

0,00

141.043,60

Cheltuieli indirecte

8,00%

11.283,49

Profit

5,00%

7.616,35

TOTAL GENERAL fara TVA:

159.943,45

TVA:

24,00 %

38.386,43

TOTAL GENERAL:

198.329,87

încheiere

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail; vjindoc@softm3gazin.ro; Telefon: 0236.407076

Text dreapta


OBIECTIVUL:

OBIECTUL:

27. Module compartimantarl Plata Centrala Bacau

27.1. Lucrări de construcții

STADIUL FIZIC

27.1.1. Rezistenta modul 10 alveole


LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- Lei -

12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

0

1

2

1

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundații de drumuri.

2

TSA01C1

Săpătură manuala de parnant in spatii închise la dcblee.in canale deschise.in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc.in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tar

3

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;

4

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisantemarca ... 1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;

4.1

+-2100957

Beton de ciment B 200 stas 3622

5

TRA01A05P

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.~ 6 km

6

TRI1AA01C1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele simarunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

7

CL21A1

Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in betondin profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri

7.1

+ 6309886

Confecție metalice înglobate în beton

8

CP22B1

Sudarea pe contur a plăcilor de oțel suprapuse 8-10mm inclusiv

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -Lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) - Lei •

3

4

5

6 = 4x5

mc

10,00

42,64

426,40

material:

0,00

0,00

manopera:

27,04

270,40

utilaj:

15,60

156,00

transport:

0,00

0,00

mc

13,20

11,60

153,12

material:

0,00

0,00

manopera:

11,60

153,12

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

mc

10,00

36,19

361,94

material:

17,04.

170,43

manopera:

9,28

92,80

utilaj:

9,87

98,71

transport:

0,00

0,00

mc

10,00

30,03

300,30

material:

0,00

0,00

manopera:

29,28

292,80

utilaj:

0,75

7.50

transport:

0,00

0,00

mc

10,08

245,00

2.469,60

tona

44,00

4,60

202,40

. material:

o,oo:

0,00

.manopera:

0,00.

0,00

utilaj:

o,oo:

0,00

Transport:

4,60,

202,40

tona

44,00

2,80,

123,20

; material:

o,oo:

0,00

manopera:

2,80

123,20

; utilaj:

o,oo;

0,00

Transport:

0,00.

0,00

k9

2.222,50

1,06

2.361,41

: material;

0,02.

50,01

^manopera:

1,04j

2.311,40

'utilaj:

0,00^

0,00

transport:

0,00

0,00

kg

2.222,50

4.50

10.001,25

m

20,00

21,12

422,40

• material:

11,52:

230,40

manopera:

9,60:

192,00

utilaj:

o.ooi

0,00

Transport:

o,oo;

0,00

Text dreapta

RPCH44B1


Platformă orizontală mobilă executată din lemn de brad, pentru refacerea coșurilor de fum peste acoperiș pentru coșuripeste 3 fumuri


10


CC01C1


Montarea armăturilor din oțel-beton in fundatiicontinue si radiere (plăci), distantier din mase plastice


kg


11


CZ0301A1


Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundațiifasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm


kg


12


TRA06A05


Transportul rutier al betonului mortarului cu autobetoniera de5,5mc dist. =5 km


13


TRB01C11


Transportulmaterialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 10m


14


TRA02A05


Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.


15


IZD03B


Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana


16


IZD04B


Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimipeste 12 mm, cu pensula de mana


total manopera

total greutate materiale articole TRA transport auto


Identificator 1


Identificator 2


6 = 4x5


buc

tona

tona

tona

tona

tona

2,00

21,66

43,32

material:

4,38

8,76

manopera:

17,28

34,56

utilaj:

0,00'

0,00

transport:

0,00

0,00

550,00

0,21

116,05

material:

0,05

28,05

manopera:

0,16

88,00

utilaj:

0,00.

0,00

transport:

0,00

0,00

550,00

3,33

1,829,63

material:

3,03-

1.666,50

manopera:

0,26

145,20

utilaj:

0,03

17,93

transport:

0,00

0,00

33,50

5,50

184,25

material:

0,00.

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

5,50

184,25

33,50

3,84

128,64

material:

0,00

0,00

manopera:

3,84

128,64

utilaj:

0,00:

0,00

transport;

0,00.

0,00

0,60

6,00

3,60

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

6,00

3,60

2,30

55,21

126,98

: material:

42,54

97,84

manopera:

12,67

29,13

utilaj:

0,00.

0,00

transport:

0,00

0,00

2,30

95,66

220,03

material:

68,28

157,04

manopera:

27,38

62,98

utilaj:

0,00:

0,00

Transport:

0,00

0,00


ore tone


Text dreapta


Identificator 3 2CATEGORIA DE LUCRĂRI:

Rezistenta modul 10 alveole

0 1

2

3      4

5

6 = 4x5

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

14.879,88

3.924,24

280,14

390,25

19.474,51

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0,00

816,24

0,00

0,00

816,24

Sanatate

5,20%

0,00

204,06

0,00

0,00

204,06

Șomaj

0,50%

0.00

19,62.

0,00

0,00

19,62

Risc

0,28%

0,00

10,95

0,00

0,00

10,95

Fond concedii si indemnizații

0,85%

0,00

33,36

0,00

0,00

33,36

Fond garantare plata creanțelor salariale

0.25%

0,00

9,81.

0,00

0,00

9,81

Total Cheltuieli Directe:

14.879,88

5.018,28

280,14

390,25

20.568,54

Cheltuieli indirecte

8,00%

1.645,48

Profit

5,00%

1.110,70

TOTAL GENERAL tara TVA:

23,324,73

TVA:

24,00 %

5.597,93

TOTAL GENERAL:

28.922,66

1 EURO - 4,30 Lei, curs la data de 24.01.2012

încheiere

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. LVeO-sife. www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon; 0236.407076

Text are apta


LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

0

1

2

1

CD14C1

Pereți din panouri din tablă zincată cutată sau ondulatăcu panouri de tablă cutată... 1) prinse cu șuruburi autofiletante, montate la o înălțime până la 6 m inclusiv ;

1.1

+ Material

Panouri termoizolante

2

CE05C1

Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixatecu tije filetate cu carkge

2.1

+ Material

PANOURI TERMOIZOLANTE

3

CK20B1[ 1 ]

Tavane suspendate

3.1

+ Material

tavane suspendate pamplast

4

CK19B1

Lambriuri la pereți

4.1

+ Material

Placaj atic

5

CK11G1

Ferestre metaliceferestre din aluminiu montate fa construcții cu înălțimea până la 10 m inclusiv, cu suprafața tocului până la 3mp inclusiv;

5.1

+ Material

Ferestre aluminiu cu geam termopan

6

CK14I1

Uși metalice confecționate din profiluri de oțeluși din aluminiu ia construcții cu înălțimea până la 10 m, cu suprafața tocului până la 5 mp;

6.1

+ 6306602

Usa ext din lamplarie aluminiu cu 2 canale cu geam termopan


U.M. Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) - Lei -

TOTALUL (exclusiv TVA) - Lei -

3       4

5

6 = 4x5

mp        98,00

6,14

601,82

material:

0,30

29,50

manopera:

5,84.

572,32

utilaj;

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

mp        108,78

250,00

27.194,76

mp        63,80

17,03

1.086,55

material;

9,83

627,19

manopera:

7,20

459,36

utilaj;

0,00

0,00

transport;

0,00

0.00

MP        70.82

250,00

17.704,34

mp        58,60

19,69

1.153,93

material:

0,00

0,00

manopera:

19,68

1.153,25

utilaj:

0,01

0,68

transport:

0,00

0,00

mp        61,53

32,00.

1.968,94

mp        19,50

14,19

276,77

material:

2.34=

45,66

manopera:

11,84

230,88

utilaj;

0,01

0.23

transport:

0,00

0,00

MP        20,47

134,00

2.743,62

mp ;       21,00

33,38

701,07

, material:

1,46.

30,75

imanopera:

31,92=

670,32

j utilaj:

0,00^

0,00

Transport:

0.00

0,00

MP :       21,00.

445,00

9.345,00

mp ,       45,00

63,71

2.866,86

j material:

2,25

101,44

^manopera:

61,44

2.764,80

utilaj:

0,01:

0,63

Transport:

o,oo;

0,00

mp ;      45,00

476,00

21.420,00

Text «treapta


- Lei -

12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

6=4x5

7   CG11A1[1]

Pardoseli din plăci din gresie ceramică montata

mp

62,10

32,83

2.038,75

cu emfigres

material:

11,18;

694,50

manopera:

21,60.

1.341,36

utilaj:

0,05

2,88

transport:

0,00

0,00

7.1   + Material

Placaj gresie de exterior

mp

63,96

14,00

895,48

total manopera

ore

899,04

total greutate materiale

tone

4,93

articole TRA

transport auto

0,00

procent

material

manopera

Utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

82,801,18

7.192,28

4,42

0,00

39.997,88

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0..00

1.496,00

0,00

0,00

1.496,00

Sanatate

5,20%

0,00

374,00

0,00

0,00

374,00

Șomaj

0,50%

0,00

35,96

0,00

0,00

35,96

Risc

0,28%

0,00

20,07

0,00

0,00

20,07

Fond concedii si indemnizații

0,85%

0,00

61,13

0,00

0,00

61,13

Fond garantare plata creanțelor salariate

0,25%

0,00

17,98

0,00

0,00

17,98

Total Cheltuieli Directe:

82.801,18

9.197,42

4,42

0,00

92.003,02

Cheltuieli indirecte

8,00%

7.360.24

Profit

5,00%

4.968,16

TOTAL GENERAL fara TVA:

104.331,42

TVA:

24,00 %

25.039,54

TOTAL GENERAL:

129.370,96

încheiere

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazifl.ro; Telefon: 0236.407076 LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Text areapta


- Lei -                                                                                                                   12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA                        SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -Lei -

TOTALUL (exclusiv TVA) -Lei-

0

1

2

3      4

5

6 = 4x5

1

EC01B1

Cablu electric loc lampa.priza seci. <4mmp

m       1.815,00

5,87

10.649,51

montat bach. Pedibluri materiale plastic

material:

1,63

2.953,91

: manopera:

4,24:

7.695,60

: utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

1 1

+ 7301969

Cablu CYY-F 3 x 1,5

ml       1.869,45

1,47

2.748,09

2

EC01B1

Cablu electric loc lampa.priza sect. <4mmp

m       1.320,00

5,87

7.745,10

montat bach. Pedibluri materiale plastic

material:

1,63

2.148,30

manopera;

4,24

5,596,80

utilaj:

0.00

0,00

transport:

0,00

0,00

2.1

4- Material

Cablu CYY-F 3 x 2,5

ml       1.359,60

1,47

1.998.61

3

EC12C1

Cap terminal interior leg. la borne cu cond.

buc      2.310,00

5,69

13.143,90

cu.<4x10mmp

material:

o,or

23,10

manopera:

5,68

13.120,80

utilaj:

o,oo:

0,00

transport:

0,00

0,00

4

ED01G1

întrerupător manualaparent.dibluri materiale

buc       165,00

2,64

436,35

pi. unipol. cons. norm. sau const. etanșa din

material:

0,72:

119,55

bachel.

manopera:

1,92:

316,80

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

4.1

+ 5519173

întrerupător pachet bipolar simbol

buc        166,65

11,00'

1.833,15

0520 25a rotativ

5

ED08J1

Priza montata aparent pe dibluri de material

buc i      330,00

2,64

872,69

plastic construcție normala sau construcție

material:

0,72

239,09

capsulata

; manopera:

1,92

633,60

: utilaj:

o.oo:

0,00

transport:

o.od

0,00

5.1

+ 5536080

Priza monobloc simbol 0706a 250

buc i     333,30

11,00

3.666,30

V;10a

6

EE12G1

Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente

buc •      330,00

6,43

2.120,53

tubulareetans montat pe dibluri de material

. material:

1,47

483,73

plastic

manopera:

4,96.

1.636,80

: utilaj:

o.oo;

0,00

transport:

0,00.

0,00

6.1

+5104816

Corp de iluminat fluorescent pentru

buc ;      339,90'

35,00

11.896,50

sistem de iluminat modular de 2 x 18 w,

230 V

i

7

EF02A1

Tablou eiectric pe schelet met. cu masca

buc i      165,00

10,83

1.787,09

Montare perete sau in nisa,tabloul cu

5 material:

0,27

44,69

supr.<0,30mp

jmanopera: .

10,56:

1.742,40

utilaj:

0,00.

0,00

Transport:

0,00

0,00

Text dreapta

0

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7.1

+ 7349003

Tablou electric

buc

165,00

155,00

25.575,00

8

EF09A1

Racordare conducta cu. ap. sau mot. la borne.

buc

6.930,00

0,56

3.880,80

tab. el. pe marm. ,met. ,sau caps. ,cond, cu

material:

0,00

0,00

sect.<10mmp

manopera;

0,56

3.880,80

utilaj:

0,00'

0,00

transport:

0,00

0,00

9

EH01A1

încercarea cablurilor de energie electricade

buc

40,00

6,16

246,40

maximum 1 kv.

material:

0,00

0,00

: manopera:

6,16'

246,40

utilaj:

0,00;

0,00

transport:

0,00'

0,00

10

ATD29B

Suporți, stelaje, construcții metalice din

kg

80,00

1,80

144,29

elemente prefabricate zincate

material:

0,30

24,00

manopera:

1,50:

120,29

utilaj:

0,00;

0,00

transport:

0,00

0,00

10.1

+ 6310184

Construcție metal.OL 37 pref.mecano. Zincate

kg

80,00

3,78

302,40

total manopera

ore      4.373,79

total greutate materiale

tone         5,40

articole TRA

transport auto

0,00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

54.056,43

34.990,29

0,00

0,00

89.046,72

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0,00

7.277,98

0,00

0,00

7.277,98

Sanatate

5,20%

0,00

1.819,50

0,00

0,00

1.819,50

Șomaj

0,50%

0,00

174,95

0,00

0,00

174,95

Risc

0,28%

0,00

97,62

0,00

0,00

97,62

Fond concedii si indemnizații

0,85%

0,00

297,42.

0,00

0,00

297,42

Fond garantare plata creanțelor salariate

0,25%

0,00

87,48

0,00

0.00

87,48

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

54.056,43

44.745,24

0,00

8,00%

5,00%

0,00

98.801,67

7.904,13

5.335,29

TOTAL GENERAL fara TVA:

112.041,09

TVA:

24,00 %:

26.889,86

TOTAL GENERAL:

138.930,95

1 EURO = 4,30 Lei, curs la data de 24.01.2012

încheiere

Text dreapta


Raport generat cu programut WinOoc Deviz. Web-sita: www.deviz.ro; E-rnail: windoc@softmaga2in.r0; Telefon: 0236.407076 LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

. Lei -                                                                                                                         12-mar.-13

SECȚIUNEA TEHNICA                        SECȚIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Simbol

(exclusiv TVA) -Lei -

(exclusiv TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5

6=4x5

1

EC03G1

Cablu energie montat cu scoabe pepcd de

m

1.300,00

3,03

3.937,86

cab:uri sau ru)ant,conducte<10mmp

material:

0,63

817,86

manopera:

2,40

3.120.00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

1.1

- 4802626

Cablu energie cyaby    0,6/ 1 KV 3x

m

1.339,00

11,90

15.934,10

4     U s 8778

2

EC12C1

Cap terminal interior leg. la borne cu cond.

buc

330,00

5,69

1.877,70

cu <4x1 Ommp

material:

0,01

3,30

manopera:

5.68

1.874,40

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

3

EF02B1

Tablou electric pe schelet met. cu masca

buc

12,00

14,14

169,71

Montare perete sau in nisa,tabloul cu supr.de

material'

0,30

3,63

0,31 ’0,90mp

manopera:

13,84

166,08

utilaj:

0,00

0.00

transport:

0,00

0,00

3 1

+ Material

TABLOU DE COMANDA

BUC

12,00

1.037,40

12.448,80

4

EF09A1

Racordare conducta cu. ap. sau mot. la borne.

buc

990,00

0,56

554,40

tab. el. pe marm. ,met. ,sau caps. ,cond. cu

. material:

0,00

0.00

sect.<10mmp

manopera:

0.56

554,40

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

5

EH01A1

încercarea cablurilor de energie ulcctricade

buc

165,00

6,16

1.016,40

maximum 1 kv.

= material:

0,00

0.00

manopera:

6.16

1.016,40

= utilaj:

0,00

0,00

■transport:

0,00

0.00

fi

ATD29B

Suporți, stelaje, construcții metalice din

kg

272,00

4,29

1.165,68

elemente prefabricate zincate

material:

0,30

81,60

manopera:

3,99;

1.084.08

utilaj:

0,00.

0,00

Transport: 1

0,00

0,00

6.1

+ 6310184

Construcție metal.OL 37 pref.mecano. Zincate

kg

272,00

3,78.

1.028,16

7

ATD29B

Suporți, stelaje, construcții metalice din

kg

544,00

4,29

2.331,35

elemente prefabricate zincate

material:

0.30;

163,20

manopera:

3,99

2.168.15

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00.

0.00

7.1

+ 6311712

Jgheab drepte

buc

544,00

2,00

1.088,00

total manopera

iore

994,79

total greutate materiale

tone

2,09

lext dreapta

articole TRA

0 1 transport auto

Cheltuieli directe:

2

3      4

0,00

manopera

9.983,51

5

Utilaj

0,00

6 = 4x5

procent

material

31.568,66

transport

0,00

total

41.552,17

Alte cheltuieli directe

CAS

20,80%

0,00

2.076,57

0,00

0,00.

2.076,57

Sanatate

5,20%

0,00

519,14

0,00

0,00

519,14

Șomaj

0,50%

0,00

49,92

0,00

0,00

49,92

Risc

0,28%

0,00

27,85

0,00

0,00

27,85

Fond concedii si

0,85%

0,00

84,86

0,00

0,00

84,86

indemnizații

Fond garantare

0,25%

0,00

24,96

0,00

0,00

24,96

plata creanțelor

salariale

Total Cheltuieli Directe:

31.568,66

12.766,81

0,00

0,00

44.335,48

8,00%

5,00%

3.546,84

2.394,12


Cheltuieli indirecte

Profit


TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:


24,00 %


TOTAL GENERAL:


62.342,78


1 LURO = 4.30 Lei. curs ia dala de 24 01 2012

încheiere


t-iapoit generat cu programul WmDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076


Text dreapta