Hotărârea nr. 88/2013

Hotărârea nr.88 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. "Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău" S.A.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

S Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

J Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

S Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

S Adresa nr.100/14.03.2013 si Hotararea AGA nr. 8/07.03.2013 înaintată de S.C. „Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A. înregistrata la Consiliul Local Bacau sub nr.22568/14.03.2013;

S Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori ai proiectului.

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A., prin aport de numerar.

Art.2. - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C.„ Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A., prin aport de numerar, cu suma de 400.000 lei.

Art.3. -Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor si conducerea executiva de la S.C. „ Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A., să îndeplineacă toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Directivi Juridice si Ad-tie Locala si S.C. „Centru de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.yZ < ?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ s ABABE1 RADU


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PÎOPOVICI

NR. 88

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.Fl./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2