Hotărârea nr. 87/2013

Hotărârea nr.87 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la

S.C.”ARTBACAU ” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

S Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

S Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

^ Adresa nr.644/14.03.2013 si Hotararea AGA nr.38/28.02.2013 de la S.C. ARTBACAU S.R.L, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.22659/15.03.2013;

Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori ai proiectului.

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ARTBACAU ”S.R.L. Bacau, prin aport de numerar.

Art.2. - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C. „ARTBACAU „S.R.L., prin aport de numerar, cu suma de 600.000 lei.

Art.3-Se mandatează Adunarea Generală a Imputemicitilor de la S.C. „ARTBACAU”S.R.L Bacau și conducerea executivă a acesteia, să îndeplinească toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice si Ad-tie

Locala si S.C. „ARTBACAU7&R.L. .CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-0VlPIU POPOVICI

NR. 87

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.Fl./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2