Hotărârea nr. 86/2013

Hotărârea nr.86 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

S Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

S Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

S Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

J Adresa nr.120/14.03.2013 si Hotararea AGA nr. 1/12.03.2013 înaintată de S.C. „Sport Club Bacau” S.A. înregistrata la Consiliul Local Bacau sub nr.65209/15.03.2013;

S Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori ai proiectului.

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A, prin aport de numerar.

Art.2. - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., prin aport de numerar, cu suma de 1.600.000 lei.

Art.3. -Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., și conducerea executivă a S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., să îndeplinească toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârea va fî comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala si S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae-ovidiObopovici