Hotărârea nr. 85/2013

Hotărârea nr.85 din 20.03.2013 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Nationala "Cultul Eroilor", Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea revistei "Bacaul Eroic".


2/tcmânia

■acăff

era/ a/ O- Uf/crcăff

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, către Asociația Naționala „Cultul Eroilor” , Filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău, pentru publicarea revistei „Bacaul Eroic”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

-Adresa nr.122/12.03.2013 înaintata de Asociația Naționala „Cultul Eroilor” , filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău si înregistrata la Primăria Bacău sub nr.22372/12.03.2013;

-Referatul nr. 1860/13.03.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.l si 4 și art. 45(2) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4.000 lei, către Asociația Naționala „Cultul Eroilor” , Filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău, pentru editarea numărului sase al revistei „Bacaul Eroic”.

Art.2.- Alocarea acestei sume se face pentru acoperirea cheltuielilor necesare tipăririi numărului sase al revistei „Bacaul Eroic”, iar justificarea și decontarea celor 4000 lei, se va realiza de la bugetul local, pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar precum si Asociației Naționale „Cultul Eroilor” , filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău.


'PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ABABEI RADUNR. 85

DIN 20.03.2013


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDLW PQPOVICI