Hotărârea nr. 84/2013

Hotărârea nr.84 din 20.03.2013 Hotărâre privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anul 2013.

privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.35(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr. 1533/26.02.2013 înaintata de Direcția Județeană de Statistica Bacau;

-Referatul nr. 1782/12.03.2013 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă plata sumei de 40.038 lei, reprezentând cotizația de membru a Municipiului Bacau, către Asociația Municipiilor din Romania pentru anul 2013.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDLU POPOVICI

NR. 84

DIN 20.03.2013