Hotărârea nr. 82/2013

Hotărârea nr.82 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.406/23.12.2011 prin care au fost aprobate actele procedurale  pentru  punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 406/23.12.2011 prin care au fost aprobate actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profît de interes general

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr. 350/02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizata;

-Prevederile H.C.L. nr. 406/23.12.2011 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general;

-Prevederile art.47 și art.l 17 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

-Referatul nr.1881/13.03.2013 al Comisiei Tehnice;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea Anexei nr.6 la HCL Bacau nr. 406/23.12.2011 în sensul înlocuirii următorilor membri : dl. Mircea Fechet se inlocuieste cu dl. consilier local Ștefan Stanciu, dl. Sorin Ailenei se inlocuieste cu dl. Bogdan Duță, inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar, dl. Ion Rotaru se înlocuiește cu dl. consilier local Iulian Stoican.

ART.2. - Se aprobă modificarea Anexei nr.7 la HCL Bacau nr. 406/23.12.2011 în sensul înlocuirii următorilor membri : dl. Ionel Floroiu se inlocuieste cu dl. consilier local Dragoș Ștefan; dl. Lucian Ciubotariu se inlocuieste cu d-na consilier local Elena Cosma; dl. Constantin Liviu Curcă se inlocuieste cu dl. consilier local Laurențiu Novac și d-na Ileana Păduraru se inlocuieste cu d-na consilier local Maria Enășel.

ART.3. - Se aprobă modificarea Anexei nr.9 la HCL Bacau nr. 406/23.12.2011 în sensul înlocuirii domnului Gabriel Grițcu cu d-na consilier juridic Ionela Diaconu.

ARTA - Se aprobă modificarea Anexei nr.5 la HCL Bacau nr. 406/23.12.2011 în sensul abrogării punctului 10 din cap. Costuri Neeligibile din cadrul Anexei 1 la Ghidul solicitantului pentru domeniul social, “Costurile aferente salariilor (taxe și impozite), contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate”.

Art.5. - Celelalte prevederile ale HCL nr. 406/23.12.2011 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

PREȘEDINȚEDE ȘEDINȚĂ ABABJBi RADU V


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIBIIJ/POPOVICI