Hotărârea nr. 81/2013

Hotărârea nr.81 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2013.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2013

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr.5/26.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.350/02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizata;

-Prevederile H.C.L. nr.406/23.12.2011 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general;

-Prevederile art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Referatul nr. 1879/13.03.2013 si Programul anual al finanțărilor nerambursabile nr. 1880/13.03.2013 intocmite de Comisia Tehnica Legea nr.350/2005;

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.unic. - Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2013, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ARABEI RADEI


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIjCl

NR. 81

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.Fl,/R,T./Ex.l/Ds.l-A-2

românia

Anexa

la H.C.L. nr.i?.7...din      (?.v.-...2O13


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU I

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2013

Autoritatea finanțatoare, Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel 0234-581849, fax 0234-588757. e-mail contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiara2013.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 14.774.793 Iei aprobata pentru anul 2013, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile:


Nr. Crt

DOMENIUL

SUMA 2013 (lei)

1

Sport

10.080.272

2

Culte

3.824.000

3

Social

571.772

4

Educație, tineret, mediu

298.749

TOTAL

14.774.793

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ