Hotărârea nr. 80/2013

Hotărârea nr.80 din 20.03.2013 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de acte doveditoare, până la data de 10.02.2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de acte doveditoare, până la data de 10.02.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere

  • - Prevederile art.258 din Lega nr.287/2009 prin care a fost aprobat Codul Civil;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006;

  • - Referatul nr.l 101/14.02.2013 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare;

-Adresa nr.210095/12.01.2013 înaintată de către Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

Al

In baza prevederilor art. 36 (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 54 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 10.02.2013 conform Listei Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ABABEI RADU I

NR. 80

DIN 20.03.2013

N.O.P., B.A,/R.T,/Ex.l/Ds.I-A-2


■                                                                                                                            i

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. XC) DIN .20.

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 10.02.2013

Nr. crt

Numele și prenumele soț + soție

1.

COSTACHE IOAN și GEORGETA

2.

HNCA VASILE și ELISABETA

3.

PARASCHIV GHEORGHE și MARLA

4.

STĂNESCU ROMEO și VOICA

5.

STANCU AUREL și MELANIA

6.

PĂUN NICOLAI și RODICA

7.

ONEL COSTICĂ și ANA

8.

PRUTEANU CONSTANTIN și CORNELIEA

9.

FILIMON VICTOR și GEORGETA

10.

ALECU ANDREI și GENEVEVA

11.

MOVILEANU GHEORGHE și EMILIA

12.

BULIBAȘA CONSTANTIN și NATALIA

13.

BĂISAN ION și MARJA

14.

TĂTARU IOAN și VIORICA

15.

ANUȚOIU NECULAI și ANGHELIȚA

16.

ȘERBAN VASILE și EUGENIA

17.

ROMANSCEH NICOLAI și MARJA

18.

DRUICĂ GHEORGHE și NATALIA

19.

CHIRILĂ CONSTANTIN și MARIA

20.

MATEI ȘTEFAN și FRANCISCA

21.

MÂLINESCU PETRE și PROFIRA

22.

BALAN MARCEL și IOANA

23.

BUȚI ANTONIU și MARJA

24.

FLOREA CONSTANTIN și ELENA

25.

CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOȘ și AURELIA-FELICIA

26.

ONU ION și CATINCA

27.

REBEGEA GHIORGHI și MARGARETA

28.

DUMITRIU CONSTANTIN și MARIA

29.

VASILACHE VASILE și EL VIRA

30.

CUI IOAN și ANICUȚA

31.

PRISĂCARIU VASILE și ELENA

32.

ÎNTUNERIC CONSTANTIN și LUMINIȚA

33.

BORDEIANU CONSTANTIN și ELENA

34.

ZOTA IOAN și ADRIANA

35.

MIRON ALEXANDRU și VIORICA

36.

SOCARICI VASILE și ELENA

37.

LÂCĂTUȘU AUREL și MARIA

38.

UNGUREANU ION și ZAVASTIȚA

39.

MÂNDRU FLORIN și MARIA

41.

ARMENCEA GHEORGHE și GEORGETA

42.

BÎLCU IONEL și ELENA

43.

ELISEI GHEORGHE și OLIMPIA

44.

C

ISTRATE COSTICĂ și VICTORIA

45.

POSMAG GHEORGHE și EMILIA

46.

CEOBANU ION și VERONICA

47.

ROMAN VASILE și NICULINA

48.

BRATU GRAPĂ CLEMENT și VASILICA

49.

CRISTEA CONSTANTIN și VIORICA

50.

MAVRICHE SANDU și ELENA

51.

MACOVEI GHEORGHE și ORTANSA -ODESA

52.

PREDA ZAMFIR-ENACHE și MARIA

53.

HA MB IC GHEORGHE și CATINCA

54.

BURCĂ MATEI și GENOVEVA

PREȘEDINJE^LȘEDINȚĂ

ABABEIRADLJL^

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


întocmit

Inspector dqspecialitate B utna^rAnd reea

X

XJ