Hotărârea nr. 8/2013

Hotărârea nr.8 din 18.01.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/2012 la sectiunea "străzi" in sensul inscrierii suprafetei reale a strazii Stefan cel Mare, ca urmare a noilor masuratori.


ea/a/ Q/Zu^^i/iia/ta' vAJa^ăa


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la secțiunea „străzi” in sensul inscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare, ca urmare a noilor măsurători

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.3(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 177/2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

  • - Referatul nr.360/16.01.2013 al Direcției Drumuri Publice;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂ STE:

9

ART.l. - (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr.177/2012 la secțiunea „străzi” in sensul inscrierii suprafeței reale a străzii Ștefan cel Mare din Municipiul Bacau, ca urmare a noilor măsurători, conform Planurilor - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Datele de identificare ale străzii Ștefan cel Mare din Municipiul Bacau,

rezultate in urma noilor măsurători sunt prezentate in Anexa nr.2 parte intergranta din prezenta hotarare.

ART.2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va abroga HCL Bacau nr.322/27.12.2012.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Drumuri Publice sLDrrectiei Economice.

X JT J 5

£ DE ȘEDINȚĂ

GEQRGE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU[

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SI PLAN DE AMPLASAMENT SI

DELIMITARE A IMOBILULUI “STR. ȘTEFAN; CEL MARE”

DIN MUNICIPIUL BACAU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


DATE DE IDENTIFICARE STR. ȘTEFAN CEL MARE DIN MUNICIPIUL BACAU


Nr. Crt.

Poziția în inv. dom. public

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L.

177/2012

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

23

Str.Ștefan cel Mare

Carosabil: L = 1300 m,

1 = 14m,

S = 18.200mp,

Trotuar: l=1.5-K3m, Sistem rutier -Beton'

Suprafață totală = 56.464mp din care:

Suprafață parte carosabilă =26.538mp,

Suprafață trotuare - 15.217mp Suprafață spații verzi =14.709mp

Lungime stradă. =1282,70m, Sistem rutier ASF+ BET

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI