Hotărârea nr. 79/2013

Hotărârea nr.79 din 20.03.2013 Hotărâre privind acordarea unor premii în sumă de 5000 lei fiecare, doamnei ORIŢĂ ANETA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 10.01.2013 si doamnei CHIRILĂ ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 01.01.2013.

HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii în sumă de 5000 lei fiecare, doamnei ORITA ANETA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 10.01.2013 si doamnei CHIRILA ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 01.01.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • -  Prevederile Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;

  • -  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

  • -  Hotararea Consiliului Local Bacau nr. 7^/2013 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile H.C.L. nr.296/2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani, modificată prin H.C.L. nr.436/2008;

  • -  Referatul nr.436/19.01.2013 si nr.490/22.01.2013 prin care se propune acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron doamnei ORITA ANETA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 10.01.2013 si doamnei CHIRILA ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 01.01.2013;

  • -  Cererea doamnei Orita Aneta înregistrata la instituția noastra cu nr.16425/10.01.2013 si cererea doamnei Chirila Elena nr. 17569/21.01.2013;

  • -  Adresele nr. 17431/19.01.2013 si nr.223274/22.01.2013 ale Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau - Serviciului de Evidență a Persoanelor Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(2) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă acordarea doamnei Orita Aneta din Bacău str. Progresului, nr.12, bl.20, sc. B, ap.6, a unui premiu în valoare de 5000 lei, motivat de faptul că a împlinit vârsta de 100 ani la data de 10.01.2013.

Art.2. - Se aprobă acordarea doamnei Chirila Elena din Bacau str. Miron Costin, nr.85, sc. F,apart. 118, a unui premiu în valoare de 5000 lei, motivat de faptul că a împlinit vârsta de 100 ani la data de 01.01.2013.

Art.3. - Acordarea acestor premii se face, in baza prevederilor HCL Bacau nr.296/13.08.2007.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și beneficiarilor prevazuti la art. 1 si art.2 din prezenta hotarare


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AB                   J


NR. 79

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.Fl./R.T./Ex.1/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP0VICI