Hotărârea nr. 77/2013

Hotărârea nr.77 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009  privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la  secţiunile "Alte terenuri" şi "Case naţionalizate" in sensul inscrierii in inventar a unor suprafete de teren.

^<2^loca/a/ O/^zzzA<Y^ Qfâacău

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, la secțiunile „Alte terenuri” și „Case naționalizate” in sensul inscrierii in inventar a unor suprafețe de teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatele nr. 78032/ 31.01.2013 și nr. 78045/ 12.02.2013 ale Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Nota Internă nr. 90054/ 29.01.2013 a Compartimentului Evidență Contracte;

  • - Adresa nr. 07/ 12.02.2013 a SC TOPO GEO TECHNICS SRL Bacău înaintată împreună cu planurile de situație ale caselor naționalizate, înregistrată la Primăria municipiului Bacău cu nr. 80025/ 12.02.2013;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău,la secțiunea „Alte terenuri”, în sensul înscrierii in inventar a unui teren, după cum urmează:

1) teren în suprafață de 21 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 11, conform Contractului de închiriere nr. 145047/6804/16.01.2013.

ART. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Case naționalizate”, în sensul că vor fi înscrise suprafețele reale ale unor case și ale terenurilor aferente acestora, rezultate în urma măsurătorilor, așa cum reiese din Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 cu modificările si compeltarile ulterioare sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată . Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABĂBEI RADI1u U ■ ■ x. ■'


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POpOVICI

DIN 20.03.2013                                            (ffXSLX

N.O.P.. C.Fl./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2                                                                 L// ^7

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR.   DIN 20.03.2013

SUPRAFEȚELE REALE ALE UNOR CASE NAȚIONALIZATE ȘI ALE TERENURILOR AFERENTE ACESTORA


Ar.

Cri,

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L, 430/2009

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

Casă naționalizată (poz.668 și 669)

Bacău, str. Decebal nr.l,

Su=82,15mp(67,2+14,95)

Steren=479mp(336+143)

Bacău, str.Decebalnr.l Suprafață constr. = 83mp, Suprafață utilă =62,60mp Supraf. teren =514mp

2.

Casă naționalizată (poz.722 +723)

Bacău, str. Oituz nr.38,

Su=141,14mp(90,7+50,7)

Steren=169mp(l 12+57)

Bacău, str. Oituz nr.38

Suprafață construită=130mp Suprafață utilă=98,48mp

Supraf. teren=312mp

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC/