Hotărârea nr. 76/2013

Hotărârea nr.76 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Cererea D-lui Carbarau Dumitru-Eliodor, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub numărul 45119/28.11.2012;

  • - Cererea nr. 69/21.01.2013 a S.C. SSAB AG S.R.L. din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18285/28.01.2013;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren, situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2, 3,4 si 5 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea

Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Compartiment evidenta concesionari.


Asociații Proprietari, Arhitectului Sef,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU Promânia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAUTABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare


NR CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau in vederea concesionarii a terenului din str. Republicii, nr. 11, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 4 la prezenta hotarare

17,00

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PENTRU AMENAJARE VITRINA

56,5159

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE    CARBARAU

DUMITRU-ELIODOR

2.

Se aproba concesionarea terenului din intravilanul Municipiului Bacau, str. Constantin Platon, ce aparține domeniului public al Municipiului Bacau, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 5 la prezenta hotarare

58,00

AMPLASARE REȚEA ELECTRICA SUBTERANA   IN   VEDEREA

ALIMENTARII   CU   ENERGIE

ELECTRICA A OBIECTIVULUI « SUPERMAGAZIN », FARA DREPT DE CONSTRUIRE LA SUPRAFAȚA

20,0087

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. SSAB AG S.R.L.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-qVnmj POPOVICI

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BACAU, STR. REPUBLICII

STR. REPUBLICII, NR. 11

S = 17,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PENTRU AMENAJARE VITRINA

17

Tea = II V x I x Ki

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I ~ 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 - 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 -■ 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 - 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 - 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

. K45 = 2,5 ~ durata concesiunii = 25 ani

K16 - 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn - 2,3 - comerț

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 141,5116 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,2 x 13 x1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,3 = 56,5159 LEI RON/m.p./anSECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OVID


BACĂU


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BACAU, STR. REPUBLICII

STR. CONSTANTIN PLATON

S = 58,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = LUCRĂRI DE CONSTRUCTII-MONTAJ ALIMENTARE CU

<3 ENERGIE ELECTRICA SUPERMAGAZIN, STR. C-TIN PLATON, NR. 10

17

Tea = II V x I x Ki i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 1,2 - municipiu zona D

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 - 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K§ = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Ku = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kts = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 1,9 - prestări servicii

PLAN DE


SITUAȚIE


/<■ ■


SCARA


1:500


561650


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI RADU
162 46


162 47


Ț,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU P561650


647150

h— ------------------:— --------------------------------------------------I

'■ ■ ■    ' ■■ ■ ■■           .    , .                     -              ? '                                                                                                                           O

■ '                                                                                   'T

-;1—I S2

■,                     \. i J

P.F. PASCU             y‘.

1

(Denumirea: Teren propus pentru concesionare

Amplasament Str Republicii.bl 11 ,sc A.et parier.Loc.Bacau,Jud Bacau

Pr nr. 22’2011

Beneficiar: CARBARAU DUMITRU ILIODOR

Faza:

CU

Proiectat i Pascu Liviu

pi i>j rz SiȚjiT'P

pi nr

Desenat j Pascu Lw.i

• 3 4I ‘120.03.2013A\

'^55

1

- 4

1

Nr cad      i

-3314.'c'3/1 3

M- rcd 3?H.'2/32?

*•“" .cck,       F,e!4,-a/?W23ej


162.04
s.

COJOC ARU

HIHA1

161 46

*

130

£

.

7

îse.ie

1

161 A*

Q

1'

" ® / CIOCAN VALOTA I

(61.60          161.54

J6U1

IM.26

16119          161951

162X11


DETALIU TRASEU


I6l2v


16221


Legenda;

tltofț « lUlp SC 15014 ki r*t*« p*~o*<ctat E-ON KJLKJV*

  • 1  • •talf* SC 15014 cu Mp«r*t4r E-O XLDQVA

  • 2  • «tălpi SC 13<»4 cu DRV E-O* MB-DOVA

LEA 20kV protvcWU E-ON KUDVA

VWti 17 r4

LES 20 V prol*c-t*t4 SSA» Mj

tr&MV 145 *4 tettow &.*•* &or«f*ta octcxita*38 np

PTAV 20/0.4 kV protrctat SSAI AG


16215


l62'2*162 27


162.41


161.9


16121


161-


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI RAD


16144

■=


161.65


161.65CONTRA

SECRETARUL MUN1 N1COLAE-OV1DIUMNEAZÂ, IULUI BACĂU
_ _ i

Verificatori Expert

Huma

Semnătură Cerința

ReferatiExpertiza ru-./Data

SC PROFINSTAL SRL

Bacau, strada Logofăt Tautu, nr.5 A J04/8W2004 RO16396614, fax:023A/544717

Denumire ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA lucrare;             SUPERMAGAZIN

AdresA:  Str.Constantirt Platon nr. 10, mun. Bacau

Beneficiar: SC SSAB AG

Nr f*rol*ct

612012

Ssf proiect Giiga Constantin      < ' ■ \S

Proiectant Ungureanu Viorica

Desenat     Ciorcila Giani                ț ț

Scara:

Data:

Oct-HUi

Titlul planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

F»ii

0TAC

Ranu

nr.2       |!