Hotărârea nr. 75/2013

Hotărârea nr.75 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.30 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.44- Bacău”.

HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 30 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 44, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararca Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr. 1, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr. 1887/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d”și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 30/14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Razboieni, nr. 44, Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.30/14.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.30 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman jn.vigoare. > \

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QVIDIUPOB6VICI/


NR. 75

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.R.L./R.T./Ex.i/Ds.l-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 5

LA HOTARAREA NR. DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. ert

Oenutniiw.oap^toteloețȚv. ■

chKW/~T N£UM»a£, I fnduriv TVA [

TOTAL mtm ••.

TOTAL- lei

TYjA

1

4

4

a

6-4+5

7

I

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectase ți asiitențd tehnic#

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți autorității

1.240

0

0

0

1.240

Proiectare țl inginerie

h.?04

"o

0

0

"""î.wr

1,3

Consultanță

0

0

0

0

"" T7

Asfihnț# tehnică

'ZTO

"— "“Tzyr

“■"""T7S7

"■■ 87/y

totai cAwrotr

;•’*

7.07»

•   t.697

8.767

15.711

r j

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiți

a de baza

2,1

Construcții fi Instalații

87.789

282.760

67.662

350.622

438.411

2.1.1

Proiectul 1 (Ratbofenl 44ț

87.789

282.760

67.862

J50.622

438.411

2.1.3

.....

0

0

â

2.1.n

Proiectul n (adresa bloc)

0

0

0

totai. cawtoij

87.789

282.760

67.862

350.622

438.411

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea do țantier

3,1

Organizarea de șantier

10.608

2.546

13.154

13.154

3.1.1

Construcții ți Instalații aferente organtzdril de țantier

8,840

2.122

10.962

10.962

3.1.2

UlVlWivd twiCAt uJțpaiMur ir UF fontter

1.768

424

2.192

2.192

3,2

Cote legale

0

0

0

0

.• rw.Ava1

TF.TM'

■‘TX7W

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

4,1

Informare ți publicitate

7.070

1.697

8.767

8.767

TOTAL CAPTT0L 4

0

7.(370

i.697

8.767

8.767

"

Cap.S • Alte cheltuieli neellgîblie

5,1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse ți neprevăzute

51.981

0

a

0

51.981

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

a

0

0

0

0

WWLUM'fVLl      ”

"" "T!WF

■. ","b

. 11 b

■■    5i.?n

TOTXL fiBW8ffAT"     .........

f..............K7T7

......... M'MZ

l — — —U. — — — — — —     — U — — — — _-JL_ — — — — -X- —----X — -.X — — — — —I

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

528,024

a.

Valoarea neeligibilfi, inclusiv TVA aferent

146,714

b.

Valoarea eligibilă

381,310

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

299,238

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

152,524

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

146,714

III

i

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

228,786

I Contribuția As de proprietari la ch eligibile (30%)

114,393

|b

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pentru 1 locuințe (30%)                                        1

44,014

L2

Contribuția As de proprietari ia ch neelîgibilc pt spatii cu alta destinație (100%)                               1

0

■ TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

i r*—a-j-----i. ,.l          <"!no/\


CONSULTANT

SX, CONSIS PROIECT      °

SANDȘU CRISȚ1NEL

.......X........./ W Szip

PRO Ecrj

\  \ S.RX 7  /

z

/’

/ .?

)


. . .                                                                            \/ y'