Hotărârea nr. 74/2013

Hotărârea nr.74 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.40, Scara A - Bacău”.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 29 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni, nr. 40, scara A, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.1886/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 29/14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Razboieni, nr. 40, scara A, Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.29/14.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.29 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si ramanjn vigoare. \

: Z A

PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ j           CONTRASEMNEAZĂ,

ABABfcl/ktoU      / SECRETARUL MUNICIBi/lUI BACĂU

NICOLAEZm^^fopOVICI

DIN 20.03.2013                                         [  /

N.O.P., C.R.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEX ANEXA Nr. $

LA HOTARAREANR.^ DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI '*Reabilitare termica str. Razboieni nr. 40, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

CHELTUIELI

Denumirea capitolelor | HEELICHBILE, și subcapitolelor         ; inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

I

Baza

TVA eligibila

TOTAL- lei

1

2 j                   3

4

5

5=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru

proiectare și asistență tehnico

1.1

Obținerea de avize, acorduri ri autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

L„ . L3

Consultanță

0

0

0

a

1.4

Asistență tehnică

6,200

1,488

7,683

7,688

TOTAL CAPITOL 1

6,944

6,200

1,188

7,688

14,632

2 Cap,2 - Cheltuieli pentru investiția <te baza

2.1

Constnfcțff ?f fnstalaf/f

98,970

230,400

55,296

285,696

384,666

2,1.1

Proiectul 1 (Razboieni 40)

98,970

230,400

55,296

235,696

384,666

TOTAL CAPITOL 2

98,970

730,400

55,296

285,696

384,666

3

Cap.3 • Cheltuieli privind

organizarea de șantier

X/

Organizarea de șantier

9,312

2,235

11,547

11,547

3.1.1

Construcții $1 instalații aferente organizării de șantier

7,760

1,862

9.622

9,622

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,552

372

1,924

1,924

3.2

Cate legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

9,312

2,235

11,547

11,547

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru

informare ți publicitate

4.1

Informare ți publicitate

5,200

1,488

7,688

7,688

TOTAL CAPITOL 4

0

6,200

1,483

7,688

7,688

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibiie

5.1

Alte cheltuieli neellgibile, inclusiv diverse și neprevăzute

45,694

0

a

0

45,694

TOTAL CAPITOL 5

15,694

0

a

o

45,694

TOTAL GENERAL

151,608

752,112

60,507

312,619

........... . r~ , ț

464,227

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE - lei | cu TVA         j

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

464,227     j

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

151,608

b.

Valoarea eligibilă

312,619

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

276,656

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

125,048

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

151,608

. .. - .......

iii

ASISTENȚĂ HNANCÎĂRÂ

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

187,571

Din care, contribuita ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

fT------------’1

. a

Contribuția As de proprietari Ia ch eligibile (30%)

93,786

f

' b

Contribuția Aa de proprietari la ch neeligibile pentru locuințe (30%)

45,432

1 o

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pt spatii cu alta destinație (100%)

0

I TOTAL contribuție AP (Iei cu TVA)

139.268

CONSULTANT

S.C, CONSIS PROIECT S.R.L

SANDRUXRISTINEL

____1

f ons/s FRoie'X’ \ASJU / / X          ' /

\<S>,


■-^ei/re^yX

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI RADU \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >