Hotărârea nr. 73/2013

Hotărârea nr.73 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.28 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni, nr.32, Scara A - Bacău”.

. 7\o mâ/ua«cauwi/i/uÂff T^acăf/


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 28 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Razboieni, nr. 32, scara A, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l885/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 28/14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Razboieni, nr. 32, scara A, Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.28/14.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.28 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ■            CONTRASEMNEAZĂ,

ABAiELRADU k          SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVJDIP^POPOVICI

NR. 73

DIN 20.03.2013                • . L.

N.O.P.. C.R.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2                                                      ( SI /I

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR. #3 DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Razboieni nr. 32, scara A, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv CV4

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

J

4

5

6*4+5

7

f

Cap, 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asisten

d tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1.240

1.2

Proiectare șl Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

6,350

1,524

7,874

7,874

i

TOTAL CAPITOL 1

6,944

6,350

i ,524

7,874

14,818

2 Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de baza

2,1

Construcții și Instalații

90,693

244,529

58,687

303,216

393,909

2.1.1

Proiectul 1 (Razboieni 32)

70,693

244,529

58,687

303,216

393,909

TOTAL CAPITOL 2

90,693

244,529

53,687

103,216

193,909

3 Cap .3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

9,528

2,287

11,815

---------- .     I ț

ntats

3.1.1

Construcții șt instalații aferente organizării de șantier

7,940

1,906

9,846

9,846

3.1.2

Cheltuieli conexe organizări! de șantier

1,588

381

1,969

1,969

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

9,528

2,287

! 1,815

11,815

4

Cap4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

6,350

1,524

7,874

7,874

TOTAL CAPITOL 4

O

6,350

1,524

7.874

7,374

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neellgiblle, Inclusiv diverse ?i neprevăzute

46,785

0

' 1 '

o

46,785

TOTAL CAPITOL 5

46,285

0

0

0

46.785

JOTÂLGENERAL _____ _____i _ 766,757 J____M22_   ___}30t779 [___WM! j

NR.

CRT,

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care: ■

475,201

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVĂ aferent

144,422

b.

i

Valoarea eligibilă

330,779

!11

[

Contribuția proprie a solicitantului (UAT\ din care:

276,734

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

132,312

j

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeiigibfle, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

144,422

ni

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERĂMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

198,467

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția As de proprietari la cheltuieli eligibile (20%)         j

66,156     j

jb

Contribuția As de proprietari la cheltuieli neeiigibfle pentru locuințe (20%)                                                }

28,884     |

i

I

3

! c

Contribuția As de proprietari Ia cheltuieli neeligibile pt spatii cu ; alta destinație (100%)                                            |

0 1 ..                   . .. -j

i TOTAL contribuție AP (Iei cu TVA)                              ’

95.040     |

CONSULTANT S.G CONSIS PROIECT S.R.L SANDȘU CRIST1NEL     —- .

' s\^c CCT/

< 5?" __• /


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU popovici