Hotărârea nr. 72/2013

Hotărârea nr.72 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.27 din 14.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.59, Scările A, B - Bacău”.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 27 din 14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe,

str. Milcov, nr. 59, scările A, B Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l884/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 27/14.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A, B Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.27/14.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.27 din 14.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in.vigoare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ABABEI RAI)le      I


CONTRASEMNEAZĂ,


NR. 72

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.R.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDILLBOB0VICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACÂU


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR. DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr* 59, scara A, B, C, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

Nr. crt

Denumirea capitolelor p subcapitolelor

CHELTUIELI HE ELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

------------------------------------------f

1

i

TOTAL- lei

Bazo

TVA eligibila

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare p asistență tehnică                                                 1

Kt

Obținerea de avize, acorduri $1 autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare ?l Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1

Asistență tehnică

12,170

2,921

15,091

15,091

|

TOTAL CAPITOL 1

6.944

12,170

2.921

13,091

22,035

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de baza

2.1

Construcții șl instalații

162,609

477,346 |      114,563

591,909

754,518 |

2.1.1

Proiectul 1 (Mlfcov 59}

162,609

477,346

114,563

591,909

754,518

TOTAL CAPITOL 2

162,609

177,346

114.563

591,909

754,518

3 Cap,3 - Cheltuieli privind organizarea de

3.1 Organizarea de șantier

18,252

4,380

22,632

22,632 |

| Construcții șf instalații j aferente organizării de 3.1.1 j șantier

15.210

3,650

18,860

18,860 j

| Cheltuieli conexe

3.1.2 | organizării de șantier

3,042

730

3,772

3,772

----h—--- ----------

3.2 l Cote legate

0

0

0

o •

| TOTAL CAPITOL 3

0

18,252

4,180

22,632

22,632

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șt publicitate

|            12,170

2,921

15,091

15,091 |

| TOTAL CAPITOL 4

0 |

12,170

2.921

15.091

15,091 j

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeiigibde

..... 1

i

5.1

Alte cheltuieli neeligiblle, inclusiv dfverse șl neprevăzute

r

88,982

0

0

0

1

f

88,982 1

TOTAL CAPITOL 5

88,982 i

0

0

?.

38,982 |

NR. CRT.

... .

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care;

903,250

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

258,535 •

b.

Valoarea eligibilă

644,723

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

516,424

a.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

257,889

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

258,535

III

^ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABllX SOLICITATĂ (60%)

306,834

_

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)_______________

[ a"™"    j Contribuția Âs de proprietari la ch eligibile (20%)             i128,945

b

--------------------------------------------------------M-------------------------------------------

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pentru locuințe (20%)

““-------■---

51,707

c

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pt spatii cu alta destinație (100%)

0

............. - j


TOTAL contribuție AP (Iei cu TVA)


180.652


CONSULTANT

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L

SANDR^CRISTINELPREȘEDINTE DE Ș


DINȚĂ \

I

/

/CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC