Hotărârea nr. 71/2013

Hotărârea nr.71 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.42 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru    obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.65, Scările A, B - Bacău”.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 42 din 27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 65, scările A, B Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor dc intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.1990/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 42/27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - ecoțiomice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 65, scările A, B Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.42/27.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.42 din 27.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si ram^n'in vigoare. x

A/' < • A

! .w .                •>.■> \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIEIU NICOLAE-IBACĂU

POVICI


A BĂ BEI IȚA nf     /

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. '5

LA HOTARAREA NR. % DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 65, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitalelor și subcapitolelor

CHELTVIEU

HEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

1

i

TOTAL ■ lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6-4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

1.1

Obținerea de ayize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

---------------

0

1,240

1.2

Proiectare Insfinerie

5,704

0

a

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistența tehnica

11,980

2,875

14,855

14,855

TOTAL CAPITOL 1

6,944

11,980

2,875

14.855

21,799

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de baia

2.1

Construcții și instalații

140,118

486,155

116,677

602,832

742,950

2.1.1

Proiectul 1 (Mflcuv 65)

140,118

436,155

116,677

602,832

742,950 )

TOTAL CAPITOL 2

140,118

186,155

116,677

602,832

742,950

1

Cap.3 - Cheltuieli privind crganizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

17,976

4,314

22,290

„ . ..

..

22,290

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

14,980

3,595

18,575

18,575

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,996

719

3,715

3,715

i 3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

17,976

4,314

22,290

22,290

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

Informare și publicitate

11,980

2,875

14,855

14,855

TOTAL CAPITOL 4

0

11,980

2,875

14,855

14,855

5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile,

inclusiv diverse șl neprevăzute |        87.618

0.000

0.000

87.618

TOTAL CAPITOL 5

87,618

0

0

0

87,618

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

889,513

a.

Valoarea nee'igibilă, inclusiv TVA aferent

234,680

b.

Valoarea eligibilă

654,833

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

496,613

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

261,933

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

234,680

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABÎLÂ SOLICITATĂ (60%)

392,900

i ■■       -   ..      h— ,,

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

» a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile <

(20%j.   ...... .            ;

130,967

j ■■     ’1

lb

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ’ pentru locuințe (20%)

46,936

.......f

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile . pentru spatii cu alta destinali e (100%)

a

: TOTAL contribuție AP (Iei cu TVA)

177,903    !

----------------i

CONSULTANT

S.C. CONSI5 PROIECT S.R.L

SANORU CRIST1NEL

.....&**••—-1’             co„x

XX

<aureșV/