Hotărârea nr. 70/2013

Hotărârea nr.70 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.41 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.63, Scările A, B - Bacău”.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 41 din 27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 63, scările A, B Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l889/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 41/27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 63, scările A, B Bacau”, in sensul inlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.41/27.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.41 din 27.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

/Aa’

, XS

\

' * \         CONTRASEMNEAZĂ,

j SECRETARUL MUNICIPIU I BACĂU NICOLAE-OV¥T'"T

/

"x'/


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ABABEI


NR. 70

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.R.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. J

LAHOTARAREANR,% din 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 63, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Oenumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI HEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6^4*5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

LI

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

12,140

2,914

15,054

15,054

TOTAL CAPITOL 1

6,944

12,140

2,914

15,054

21,998

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

138,961

495,073

118,818

613,891

752,852

2,1.1

Proiectul 1 (Mlcav63)

138,961

495,073

118,818

613,891

752,852

TOTAL CAPITOL 2

138,961

495,073

118,818

613,391

752,852

3

Cop.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

18,216

4,372

22,588

22,588

3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

15,180

3,643

18,823

18,823

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,036

729

3,765

3,765

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

18,216

4,372

22,588

22,588

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

12,140

2,914

15,054

t5,054

TOTAL CAPITOL 4

0

12,140

2,914

15,054

15,054

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeh'grbife

5.1

Alte cheltuieli neeîlglblle, inclusiv diverse șl neprevăzute

88.784

0.000

0.000

88.784

TOTAL CAPITOL 5

88.784

0.000

0.000

0.000

88.784

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE- 1

lei cu TVA

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

901,275

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

234,689

b.

Valoarea eligibilă

666,586

H

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

501,323

a.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

266,634

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

234,689

HI

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

399,952

Din care, contribuita ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

133,317

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

46,938

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile nccligibilc pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

; TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)      ~               |    180.255

i


tplNTE DE ȘEDiNȚ abeiradu aVx

2   * ‘Ă O *

J. i ■ ?/7 -c) l


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI J