Hotărârea nr. 7/2013

Hotărârea nr.7 din 18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de finantare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului si a surselor de finanțare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergența;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-HCL nr. 242/25.10.2012 privind suplimentarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 26.07.2012 privind modificarea și completarea HCL 139 din 06.05.2010 privind aprobarea „Planului de Dezvoltare Urbana al municipiului Bacău”, modificată și completată prin HCL 112/08.04.2011, a fost introdus proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” în lista de proiecte prioritare cuprinsă în Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale al Obiectivului 5 și completarea acestuia la Anexa nr.l-“Lista proiectelor individuale, Anexa nr.2 și la Anexa nr. 3 - Sursa de finanțare a proiectelor individuale aferente PIDU al municipiului Bacău;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană;

-Referatul nr. 737 din 15.01.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36 (2) lit “a” și “d”, alineatul (4) lit “d” și art 45 (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, care urmează a fi realizat pe str. Milcov nr. 9E, Bacău.

ART. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții, pentru „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Proiectului nr. 20 / 2012 elaborat de S.C. Star Proiect S.r.l. Bacău, care reprezintă Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

ART. 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bacau, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. (1) Se aprobă Bugetul Proiectului și Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Din valoarea totală a proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, în suma de 1.833.976,95 lei se aprobă contribuția care va fi suportată de la bugetul local al municipiului Bacău, după cum urmeaza:

-Cofinanțarea locală, în procent de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, în suma de 25.701,24 lei.

-Cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă de 200.200,27 lei și TVA -348.714,82 lei.

ART. 5. Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6. (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, se aprobă depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție

 • 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

ART. 7. Se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303 din 27.12.2012.

ART. 8. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Public de Asistență Socială Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 7

DIN 18.01.2013

N.O.P., D.D./R.T./Ex.1/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa 1 LAHCLNR. ?- DIN I&.OI.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU „REABILITARE IMOBIL STR. MILCOV CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PROIECT Nr.20/2012

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST,
DIN MUNICIPIUL BACAU
Faza : DALI
DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

Beneficiar: Municipiul Bacau

- 2012-

Sinida Brind usci nr. 50, Bacau                  Rcg. Com. J 04/256/2006

Cod postai 600227                          C.L.I. RO 18400972

email :starproiect2006@:yahoo. com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala Bacau

Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600
Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau

Faza : DALI

BORDEROU

Deviz analitic amenajare teren

Deviz analitic amenajare platforma gunoi

Deviz analitic amenajare spatii verzi

Deviz analitic arhitectura

Deviz analitic arhitectura copertina

Deviz analitic împrejmuire

Deviz analitic cămin utilaje

Deviz analitic platforma carosabila

Deviz analitic terasamente

Deviz analitic trotuare

Deviz analitic montare borduri

Deviz analitic rezistenta infrastructura

Deviz analitic rezistenta suprastructura

Deviz analitic rezistenta copertina

Deviz analitic - Instalație sanitara interioara

Deviz analitic - Instalație termica interioara

Deviz analitic - Instalație electrica interioara

Deviz analitic - Rețele apa canal

Deviz analitic - Rețele termice exterioare si apa calda menajera Deviz analitic - Rețele electrice

Extras de materiale pe sortimente

Extras de forța de munca pe meserii

Extras de utilaje de construcții

Extras de transporturiStrada Bi indusei nr. 50, Bacau                   Reg. Corn. J04/256/2006

Cod posta! 600227                        CUI. RO 18400972

cinai I;siarproiect2006.®:yahoo.eoni

CON F: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala Bacau

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

4 191.75 x

20.80

% =

871.88

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 191.75 x

0.50

% =

20.96

-FOND GARANTARE

4 191.75 x

0.25

% =

10.48

-SANATATE

4 191.75 x

5.20

% =

217.97

-FOND RISC SI ACCIDENTE

4 191.75 x

0.500

o/ — /o —

20.96

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 191.75 x

0.85

% =

35.63

TOTAL II

0.00

5 369.63

1 185.80

0.00

6 555.43

-OHELTJ'ELI NDIRECTE

3 555.4? ■

12.=*? -

-BbNErlCIU

7 401.03 x

5.00 % -

270.05

I O '

L A 1

S i ADG)

FIZIC F A R A "

I V A

7 771 13

•T.V.A.

TOTAL

STADIU F 1 Z

7 771.13 x

IC CUIVA

24.00 =

1 365.07

9 636.20

DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL : RISMOG


120               AMENAJARE TEREN

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARANR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMI

RE A RTI

COL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR. TOT

PU UTI

VAL

UTI

PU TRA

VAL

TRA

RISMOG

1    RPCT09G1

18.000

M.C.

0.0000

0.00

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN

1 138.50

PEREȚI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI

PREFABR *

63.2500

0.000000

0.

34.3000

617.40

0.0000

0.00

Total

97.5500

1 755.90

2    RPCT09F1

20.000

M.C.

0.0000

0.00

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN

FUNDAȚII SI ELEVAȚII *

50.8299

1 016.60

0.000000

0.

28.4200

568.40

0.0000

0.00

Total

=

79.2499

1 585.00


3 RPCT09A1            20.000          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC ‘

0.000000


Total


0.


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MATERIAL

0.00


MANOPERA

4 191.75


UTILAJ

1 185.80


TR.

0.0000

0.00

101.8323

2 036.65

0.0000

0.00

0.0000

0.00

101.8323

2 036.65

AUTO

TOTAL

0.00

5 377.55


9

0
ÎNTOCMIT.

Ing. Asavei Ciprian
DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL : RISM1D


120             AMENAJARE PALTFORMA GUNOI

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL AAT. CANTITATE

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


UM


GR./UM


RÎSM1D


1 TSE02C1               0.150           100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0 00

83.6050

12.54

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

83.6050

12.54


2 DA06A1                1.500           M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


Total

29.4975

13.2679

44.25

19.90

0.

12.3640

18.55

0.0000

0.00

=

55.1294

82.70


3 TRA01A10            2.250         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

23.63

10.5000

23.63


4 CG18A1               15.000          MP.

PARDOSELI DIN BETON B100.DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONT INUU FARA SCLIV1SEALA            &

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

5.5200

82.80

0.3600

5.40

0.0000

0.00

5.8800

88.20


5    2100957                1.500           M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


Total

261.5000

0.0000

392.25

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

261.5000

392.25


6 TRA06A05            3.750

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-I ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM

TONA

MORTARULUI CU AUTOBET

0.0000

0.00

FRA

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

9.2000

34.50

Total

9.2000

34.50


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MATERIAL

436.50


MANOPERA

115.24


UTILAJ

23.95


TR. AUTO

53.13


TOTAL

633.82

TOTAL A.CHELT'JiELI DIRECTE-ARTiCOLE DE L GREUTATE          1.245

MATERIAL        MANOPERA

3 749.80              4 074.73

UCFAFI PE STADIU FIZIC

TOTAL

7 333.07

UTILAJ

0.74

TR. AUTO

12.80

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

4 074.73

X

20.80 % =

347.54

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 074.73

X

0.50 % =

20.37

-FOND GARANTARE

4 074.73

X

0.25 % =

10.19

-SANATATE

4 074.73

X

5.20 % =

211.89

-FOND RISC SI ACCIDENTE

4 074.73

X

0.500 % =

20.37

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 074.73

X

0.85 % =

34.64

TOTAL II              3 749.80          5 219.73

0.74

12.80

8 983.07


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU


-T.V.A.


8 983.07 x 12.90% =            1158.82


10 141.89 x 5.00 % =


507.09


TOTAL STADIU FIZIC FARATVA


10 648.98 x 24.00 =


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian10 648.98


2 555.76


13 204.74


DEVIZ OFERTA

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări 120                    ARHITECTURA

CODUL : RISMOC        REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

DENUMIRE ARTICC

SPOR MAT MAN UTI

UM

OL

GR./UM

GR.TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL VAL VAL

VAL

MAT

MAN UTI TRA

RISMOC

1    RPCT34A1            213.000

KG

0 0000

0.00

DEMONTAREA UȘILOR SI FERESTRELOR METALICE '

0.6898

146.93

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

0.6898

146.93

2    RPCT03D1            33.300

M.C.

0 0000

0.00

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CĂRĂMIDĂ CU MORTAR CIMENT VOL

UM PESTE 0,500 MC’

46.5750

1 550.95

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=>

46.5750

1 550.95

3    CL20C1              1 260.000

KG

0 5000

630.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLU

1 304.10

SIV PARAPET!,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.0350

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

1 934.10

3    6309887             1 260.000

KG

5 9000

7 434.00

CONFECȚII METALICE DIVERSE

0.0000

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

8.82

Total

-

5.9070

7 442.82

4    CD14B1              125.200

MP.

3 5210

440.83

PEREȚI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN ÎMPUȘC

979.06

ARE CU BOLTURI LA H=7-12M

7.8200

0.000091

0.

0.0000

0.00

0.0006

0.08

Total

=

11.3416

1 419.97

5    1000313              137.700

MP

138 0000

19 002.60

PANORI SANDWICH TIP GLUPAN

0.0000

0.00

0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

4.82

Total

=

138.0350

19 007.42

6    CK19B3             250.500

MP.

3 646.28

PLACARE ELEMENTE CU GIPS CARTON ANTIFOC

3.6800

921.84

0.001350

0.

0.0000

0.00

0.0095

2.38

Total

=

18.2455

4 570.50

7    CL20C1              420.000

KG

u -.(«Î H ’

1 ) (K >

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:AVERSE ON

^LJ

SIV PARAPETI.BALUSTRAZI.CHEPENGURI

1.O350

434 7 0

0.000000

0.

U.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

644.70


7    6309S87              420.090

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

0.091000

Total

0.

5.9000

0.0000

0.0000

0.0070

5.9070

2 473.00

0.00

0.00

2.94

2 480.94

8    CO24B1               41.500

MP.

5 275^

218.93

CĂPTUȘELI LA PEREȚII MAGAZIILOR,DIN PLACI FIBROLEMNOA

SE P.F.L.DE 20MM GROSIME

8.7400

362.71

0.011045

0.

0.0000

0.00

0.0773

3.21

Total

-

14.0928

584.85

9    2810001               45.650

MP

24 0000

1 095.60

PLACI OSB-15MM

0.0000

0.00

0.001500

0.

0.0000

0.00

0.0105

0.48

Total

=

24.0105

1 096.08

10   CF06A01.             139.200

MP

45 3255

6 309.31

TERMOSISTEM 10CM LA FAȚADA,INCLUSIV TENCUIALA DECORAT

IVA

20.9300

2 913.46

0.007330

1.

0.0000

0.00

0.0513

7 14

Total

=

66.3068

9 229.91

11    CD09A1               200.600

MP.

6 5410

1 312.12

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

2 883.63

0.013000

2.

0.2880

57.77

0.0910

18.25

Total

=

21.2950

4 271.77

12   3002161              201.000

MP

46 5000

9 346.50

PEREȚI GIPS CARTON CU 2 PLACI ANTIFOC PE FIECARE FATA

0.0000

0.00

0.010500

2.

0.0000

0.00

0.0735

14.77

Total

=

46.5735

9 361.27

13   CD09A1               78.400

MP.

6 5410

512.81

PEREȚI DESPĂRȚITOR! DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

1 127.00

0.013000

1.

0.2880

22.58

0.0910

7.13

Total

=

21.2950

1 669.52

14    3002159               78.400

MP

32 8000

2 571.52

PEREȚI DIN GIPS CARTON HIDROFUG.IZOLAȚIE DE VATA MINE

RAL

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.27

Total

-

32.8035

2 571.79

15    IZF15D1              279.500

MP.

17 9911

5 028 51

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

7.9209

2 213.89

0.003184

0.

0.0000

0.00

0.0223

6.23

Total

=

25.9343

7 248.63

285.087


16    7000225

VATA MINERALA 10 CM


MP

12.2000

3 478.06

0.0000

0.00

.001000

0.

0.0000

0.00

0.0076

9 m

Tctal

'2.2076

3 43 j.i'6


17   CK11G1              30,330

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCT

RAFATA TOCULUI < 3MP

MP.

I CU H<10M

0.001250

CU SUP

Total

0.

11.1218

45.385G

0.0000

0.0088

57.0156

337.32

1 391.69

0.00

0.27

1 729.28

18   2020202               30.330

MP

368 0000

11 161.44

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.21

Total

-

368.0070

11 161.65

19    CK14I1                 8.500

MP.

14 5944

94.86

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<

10M CU SUPRAFAȚA

TOCULUI < 5 MP

88.3199

574.08

0.001649

0.

0.0432

0.28

0.0115

0.07

Total

-

102.9690

669.29

20   2020203               6.500

MP

612 0000

3 978.00

USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.05

Total

=

612.0070

3 978.05

21    CK14I1                67.000

MP.

14 5944

977.82

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<

10MCU SUPRAFAȚA

TOCULUI < 5 MP

88.3199

5 917.43

0.001649

0.

0.0432

2.89

0.0115

0.77

Total

=

102.9690

6 898.91

22   9000149              67.000

MP

552 0000

36 984.00

USI PVC FARA B.T,PENTRU INTERIOR

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

552.0000

36 984.00

23    CK14I1                 5.400

MP.

14 5944

78.81

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA

TOCULUI < 5 MP

88.3199

476.93

0.001649

0.

0.0432

0.23

0.0115

0.06

Total

=

102.9690

556.03

24   9000150               5.400

MP

415 0000

2 241.00

USA PLIANTA DIN PVC

0.0000

0.00

0.005500

0.

0.0000

0.00

0.0385

0.21

Total

415.0385

2 241.21

25   CK11G1               0.460

MP.

11 1218

5.12

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUP

RAFATA TOCULUI < 3MP

45.8850

2111

0.001250

0.0000

0.00

0.0088

0.00

Total

=

57.0156

26.23

26 YC01                3 776.000

LEI

1 0000

3 776.00

PROCURARE TUNEL SOLAR CU TUB RIGID

-2 BUC

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0006

0.00

0.0003

0.00

Total

=

î .0006

3 77G.0j

9


27   YC01

PROCURARE KIT VENTILATE

1 386.000 TUB SOLAR

LEI

2 BUC

0.000000

Total

0.

!. 0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

1 386.00

0.00

0.00

0.00

1 386.00

28   CK09A1

53.800

M

0.0000

0.00

- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

2.8750

154.68

0.000000

0.

0.0504

2.71

0.0000

0.00

Total

=

2.9254

157.39

29   9999992

26.900

ML

28.5000

766.65

GLAF DIN PVC PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.09

Total

=

28.5035

766.74

30   9999993

GLAF DIN PVC LA INTERIOR

26.900

ML

28.2000

758.58

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.09

Total

28.2035

758.67

31    CL20B1

208.000

KG

0.5000

104.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GR

ILE.CHEPENG.OPRITORI.GRATARE

1.3800

287.04

0.000000

0.

0.0000

0.00

O.OOOG

0.00

Total

=5

1.8800

391.04

31    6306274

203.000

KG

5.9000

1 227.20

GRILAJ PENTRU SCARI.BALCOANE ORNAM.SIMPL. OTEL PROF

IL.

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.46

Total

=

5.9070

1 228.66

32   CN11B1

9.450

MP.

1.1540

10.91

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE.PARAPETE METALICE CU E

MAIL ALCHIDIC

13.5700

128.24

0.000132

0.

0.0000

0,00

0.0009

0.01

Total

=

14.7249

139.16

32   6108048

0.662

KG

9.2000

6.09

EMAIL HEXOL ALB

E.105-1 NTR

1703

-73

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.00

Total

=

9.2070

6.09

32   6100979

GRUND ALCHID ALB G 105-1

0.756

KG

8.9700

6.78

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

8.9770

6.79

33   CH04A1

MINA CURENTA DIN LEMN

10.500

M

3.4650

36.38

ă

9.0850

95.39

0.007700

0

0.0000

0.00

0. T5SG

'■| r.7

Tu a!

=

'2.3035

-t


34    1000070

MINA CURENTA DIN LEMN


ML

24.5000

257.25

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total =

24.5000

257.25


35 CK20B1              167.000         MP.

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL.MELAMINAT SAU EMAIL AT CU PROFILE PVC LA ROSTURI


0.000607


0.


Total


5.0836

848.96

28.2900

4 724.43

0.0360

6.01

0.0042

0.70

33.4138

5 580.10


36   1000132              175.000         MP

TAVAN DIN PALCI GIPS CARTON-12(5MM PE SCHELET DIN T.Z INC


0.002500


0.


Total


34.2500

5 993.75

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0175

3.06

34.2675

5 996.81


37 RPCT10A1            79.800          MP.

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBI SNUITE LA PEREȚI1


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

2.3000

183.54

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.3000

183.54


38 RPCJ10A1            79.800          MP.

TENC.INT.SUBTIRI LA PEREȚI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MOR T.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*

0.005938


0.


Total


2.6407

210.73

8.8947

709.80

0.0000

0.00

0.0416

3.32

11.5770

923.85


39 RPCT41A1           267.000         MP.

DESFACEREA IZOLAȚIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFAC ERII *


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

3.7948

1 013.21

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.7948

1 013.21


40 RPCT09A1            68.900          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

101.8323

7 016.25

0.0000

0.00

0.0000

0.00

101.8323

7 016.25


41 IZF01A1               230.000          MP.

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. a

0.000450


0.


Total


1.8200

418.60

0.4317

99.29

0.0060

1.38

0.0032

0.74

2.2609

520.01


41   2600050              34.500          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

618

0.001100

Total

1.4200

0.0000

48.99

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.27

=

1.4277

49.26

42 IZF02A1               230.000         MP.

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS.TERASE CU ÎMPLETITURA F IBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.


0.004340


0.


Total


10.2038

2 346.87

0.2277

52.37

0.02S5

6.56

0.0304

1 0.4904

2 41 2.7 jl~11S                                                                                                             r'ACn

42   2600050

11 5.000

KG

1 4200

163.30

BITUM PT.MAT.-tLUCR.HIDROIZOLATII TIP H

82'92 N6

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.89

Total

=

1.4277

164.19

43    IZF03A1

230.000

MP.

4 7480

1 092.04

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1

STRATC

ARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

0.9074

ziUd. /U

0.001800

0.

0.1355

31.17

0.0126

2.90

Total

=

5.8035

1 334.81

43   2600933

253.000

MP.

4 2000

1 062.60

CART BIT STRACOP NISIP

CA400 100CMX20M S 13

8

0.0000

0.00

0.001950

0.

0.0000

0.00

0.0137

3.47

Total

=

4.2137

1 066.07

43   2600050

345.000

KG

1 4200

489.90

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H

82/92 N6

613

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

2.66

Total

1.4277

492.56

44    IZF10A1

230.000

MP.

0 3900

89.70

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI.

426.51

..DE..MM PE 10MM STRAT NISIP

1.8544

0.013500

3.

0.0186

4.28

0.0945

21.74

Total

=

2.3575

542.23

MC

34.500


45   2604006

POLISTIREN EXTRUDAT


0.026000


Total


0.


46 IZF18C1              230.000         MP.

STRAT EGALIZCU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON T SAU ÎNCLIN FINA LA 40% GROS 3 CMM &

0.000000           i


0.


Total


385.0000

13 282.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.1820

6.28

385.1820

13 288.78

0.0000

0.00

4.0250

925.75

0.1302

29.95

0.0000

0.00

4.1552

955.70


47   2101173               9.200          MC

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa)


0.000000


0.


Total


48   6433819              207.000         KG

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM 0= 3- 5.6MM BAREM $


0.001000


0.


Total


49 IZF04G1              536.000         MP.

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT

0.001940


Tu al


252.0000

2 318.40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

252.0000

2 318.40

2.8000

579.60

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

1.45

2.8070

581.05

5.3092

2 845.73

1.1500

616.40

0.0729

39.07

...

6.545/

J 503.49


2600716


50   2600716              274.000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU INSERȚIE POLIESTER -4MM


0.000000


0.


Total


10.5000

2 877.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

2 877.00


51   8980890              274.000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU STRAT AUTOPROTECTIE


0.000000


0.


Total


52 IZF07A1               62.000          M

STRAT SUPLIM.DE ÎNTĂRIRE HIDROIZ.LA INTERSECȚII SUPRA F.PINZA SAU TES.FIBR.ST.8IT,LĂȚIME 0.5M ORIZ.

0.001725


0.


Total


52   2600749              34.100          MP

CART BIT STR ACOP NISIP CA300 100CMX10M S 138 $


0.001740


0.


Total


1 1.8000

3 233.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

11.8000

3 233.20

3.4390

213.22

0.7872

48.81

0.0398

2.47

0.0121

0.75

4.2781

265.25

3.2000

109.12

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0122

0.42

3.2122

109.54


53 IZF08B1                6.000           BUC.

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIȘ CU PINZA.TESAT STICL BIT D=150MM TABLA PB 2MM


0.009840


0.


Total


41.4200

248.52

14.0300

84.18

0.3360

2.02

0.0689

0.41

55.8549

335.13


53   2600749

CART BIT STRACOP NISIP $


3.300          MP

CA300 100CMX10M S 138


0.001740


0.


Total


3.2000

10.56

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0122

0.04

3.2122

10.60


54 CE14A1               22.000          M

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM CONFECȚIONATE PE S ANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM


0.002462


0.


Total


6.5720

144.58

7.9350

174.57

0.0000

0.00

0.0172

0.38

14.5242

319.53


55    1000137               22.000

BURLANE DIN TABLA DE OTEL VOPSITE

ML

31.0000

682.00

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

31.0000

682.00


56 IZF09A1                6.000           BUC.

RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU FLA NSE SUDATE DIAMETRUL 35MM


0.000884


0.


Total


56   2601901                1.500          MP.

IMPISLITURA FIRE STICLA OBIȘNUITA I 50 STAS 80 50


0.00010C


0.


1.8300

10.98

5.9800

35.88

0.0144

0.09

0.0062

0.04

7.8306

46.99

7.8500

11.78

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.9007

9 00

7.8507

1 1.7357   IZF22BI                8.000           BUC

PIESE PT.LUCRĂRI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O SOMM CON

F.IND

11.35.4 C

21.251S

0.0000

0.0110

32.9168

93.23

170.01

0.00

0.09

263.33

0.001565

Tctal

0.

58    IZF22A1                3.000           BUC.

6 029G

36 18

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU O 120MM CONF

IND

11.3021

6/.81

0.001179

0.

0.0000

0.00

0.0083

0.05

Total

-

17.3403

104.04

59   RPCE31A1           230.000         MP.

0 1 200

27 60

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONARII TERASEI IN

CLUSIV SUPRAVEGHEREA

0.2989

68.75

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

0.4189

96.35

60   CE15B1               62.000          M

2 3820

147 68

GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM.LUNG<2M-CARTON BITUM

6.7850

420.67

0.001608

0.

0.0000

0.00

0.0113

0.70

Total

=

9.1783

569.05

60    2101121                0.310           M.C.

208 0000

64 48

MORTAR ZIDĂRIE M 10Z -CU VAR HIDRATAT 'marfa) ‘

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

208.0000

64.48

61    CE17A1                5.300           MP.

14 9261

79 11

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI U

SOARE                 &

9.7750

51.81

0.012069

0.

0.3600

1.91

0.0845

0.45

Total

=

25.1456

133.28

61    2900000                0.120           M.C.

570 0000

68 40

ȘARPANTA DIN LEMN ECARISAT DE RASINOASE

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0000

0.00

5.6000

0.67

Total

=

575.6000

69.07

62 CE05A1               5.650          MP.

5 7250

32 35

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

48.08

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.04

Total

=

14.2420

80.47

63   3646098              6.220          MP

82 0000

199 04

INVELITOARE TABLA TIP ȚIGLA

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.04

Total

=

32.0070

199.08

64    CF03A1               106.000         MP.

1 2942

1 37 19

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE.LA TAVANE PLANE,IN GRO

SIME MEDIE DE 2CM             5

11.6149

1 231.18

0.012520

1.

0.0720

7.63

0

C) 30

Klal

■ 3.9633

65   2101169               2.120           M.C.

MORTAR VAR-CIMENT M 25T-CU VAR H1DRATAT i.maiia) ’


0.000000


241.0000

0.0000

510.92

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

241.0000

510.92Total

66 CI06A1

PLACAJ FAIANȚA CU PLACI ; E CIMENT SI VAR,LA ÎNCAPE

209.000

<LBE CAL 1 Rl CU SUP

MP.

FIXATE CU MORTAR D

2.

6.5125

31.2800

0.1296

0.0942

38.0163

1 361.11

 • 6 537.52

27.09

19.69

 • 7 945.41

RAF.<10MP

0.013450

Total

67   1010141

209.000

MP

36 0000

7 524.00

PLACI FAIANȚA COLORATA

0,0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

36.0000

7 524.00

68   CF10C1

827.000

MP.

2 4636

2 037.40

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUI

TE

4.3700

3 613.99

0.003000

2.

0.0072

5.95

0.0210

17.37

Total

=

6.8618

5 674.71

69   CN04A1

827.000

MP.

0 0237

19.60

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

2 948.26

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3.5650

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0,33

Total

=

3.5891

2 968,19

70   1000069

273.000

KG

5 2200

1 425.06

VAR LAVABIL

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.91

Total

=

5.2270

1 426.97

71   CH01A1

18.000

M

4 3370

78.07

TREPTE BETON SIMPLU EXE

CUTATE BRUT PENTRU A FI PLACAT

E

6.9000

124.20

0.031800

0.

0.1440

2.59

0.2226

4.01

Total

=

11.6036

208.87

72 CG11A1

116.600

MP.

8 9471

1 043.23

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DR

EPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIMPLU

12.6500

1 474,99

0.013888

1.

0.1440

16.79

0.0972

11.33

Total

=

21.8383

2 546.34


73   3002163

GRESIE ANTIDERAPANTA


120.098


MP


0.000000


0.


45.2000

0.0000

0.0000

0.0000


5 428.43

0.00

0.00

0.00


Total


45.2000


5 428.43


74 CG12A1               76.000

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA


0.001413


0.


0.7563

4.0250

0.0360

0.9099


57.48

305.90

2.74

0 75


Total


4.3272


74    2435453               77.519          M

ELEM.R AC. GRESIE NEGLZ.NE i .BRUNE S 150X100X 3 C1 S5

939


0.003080


0.


Total


75 CG28B1              97.630          MP.

DIFERENȚA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI E XECUTATE CU MORTAR DE CIMENT       S

0.000000


0.


Total


75   2101173              0.488          MC

MORTAR VAR-CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa) '


0.000000


0.


3.-3000

294.57

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0216

1.67

3.3216

296.24

0.0000

0 00

1.0350

101.05

0.0144

1.41

0.0000

0.00

1.0494

102.46

252.0000

123.01

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

252.0000

123.01


Total

76   CG02C1

PARDOSELI DIN PARCHET,F CET.IN ÎNCĂPERI CU SUPRZ

97.630

’E SUPORT EXI \FATA<10MP

MP.

STENT,LIPIT CU ARA

14.6605

12.5350

0.0360

0.0089

27.2404

1 431.30

 • 1 223.79

3.51

0.87

 • 2 659.47

0.001267

0.

Total

77   9031069

PARCHET LAMINAT TRAFIC

81.326

MP

46.5000

3 781 65

INTENS-10MM

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.57

Total

46.5070

3 782.22

78   CG01D1

207.300

MP.

0.0000

0.00

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M100-T 3CM GROSIME

4.3700

905.90

0.000000

0.

0.1440

29.85

0.0000

0.00

Total

4.5140

935.75

79   7000179

SAPA M10CA

8.290

MC

261.0000

2 163.69

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.06

Total

261.0070

2 163.75

80 CN11A1

142.000

MP.

0.5118

72.68

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE.PARAPETE METALICE CU V

OPSELE DE ULEI

10.3500

1 469.70

0.000046

0.

0.0000

0.00

0.0003

0.04

Total

10.8621

1 542.42

80   6103220

17.040

KG

9.2500

157.62

VOPSEA ALBA (FP)

V. 101-1 NTR

90-

80$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.12

Total

9.2570

157.74

81    IZF01A1

21.300

MP.

1.3200

38.77

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.4317

9.20

0.0004 50

0.

0.0060

9.13

0.9032

7 07

Total =

2.2609

4 j,1 781    2600050               3.195           KG

BITUM PT.MAT. tLUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82 92 N6

618

1.1200

0.0000

0.0000

0.0077

1.4277

4.54

0.00

0.00

0.02

4.56

0.001100

Total

0.

82    IZF04B1               21.300          MP.

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP

4.7480

101.13

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

0.9200

19.60

0.001800

0.

0.0633

0.0126

1.35

0.27

Total

=

5.7439

122.35

82   2600816              23.430          MP

CART BIT STR ACOP NISIP    CA300 130CMX20M S 13

4.2000

98.41

8

0.0000

0.00

0.001740

0.

0.0000

0.00

0.0122

0.29

Total

=

4.2122

98.70

82   2600050              31.950          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

1.4200

45.37

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.25

Total

1.4277

45.62

83   IZF18C1               18.700          MP.

0.0000

0.00

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON

T SAU ÎNCLIN PINA LA 40% GROS 3 GMM    &

4.0250

75.27

0.000000

0.

0.1302

2.43

0.0000

0.00

Total

=

4.1552

77.70

83   2101173               0.561          MC

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa) *

252.0000

141.37

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

252.0000

141.37

84   6433819              16.800          KG

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5.6MM BAREM $

0.001000


Total

2.8000

0.0000

47.04

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.12

2.8070

47.16


85 CL20A1              40.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANO URI DESPĂRȚITOARE BALCON


0.000000


0.


Total


0.5000

1.4950

0.0000

0.0000

1.9950


20.00

 • 59.80

0.00

0.00

 • 79.80


86   1000275

BALUSTRADA DIN INOX


1.900


ML


0.001000


0.


Total


87 CB47A1               180.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30.0M


0.000763


0.


Tu lai


312.0000

592.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.01

312.0070

592.81

0.4719

84.94

5.5200

993.60

0.0000

0.00

0.0053

*1 GR

5. J'J > 2

l C7j.-Ij|


88   AUT7505             160.000         ORA

SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 3 CASTELE LUNG.29M H=31M


0.000000


0.


Total


89   MDTC5506001         1.000          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T   Ș

0.000000


0.


Total


90   MDTC5506010         1.000         BUC

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11 -13.5T S

0.000000


0.


Total


O.L'OOC

0 00

0.0000

0.00

2 5200

403.20

0.0000

0.00

2.5200

403.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

291.4560

291.46

0,0000

0.00

291.4560

291.46

0.0000

0.00

0.0000

0.00

212.5440

212.54

0.0000

0.00

212.5440

212.54


91 CO01A1               19.800          MP.

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC


0.000475


Total

4.4437

5.2900

87.99

104.74

0.

0.0000

0.00

0.0033

0.07

=

9.7370

192.80


92   2100945                1.604           M.C.

BETON Bc 10 (B 150; CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


Total

224.0000

0.0000

359.25

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224,0000

359,25


93 TRA06A05            136.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

1 251.20

9.2000

1 251.20


94 TRA02A05            35.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE OIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

252.00

7.2000

252.00


95 TRI1AA04C1          35.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-USOARE SI MĂRUNTE,PRI N ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

6.3250

221.38

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.3250

221.38


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ART1COLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE        31.169


MATERIAL

197 258.60


MANOPERA

62 451.75


UTILAJ

1 220.04


TR. AUTO

1 721.50


TOTAL

262 651.89


-CCNTRIB.ASIGURARI SOCIALE

62 451 75 x

20.80 O -

12 939.96

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

62 45175x

0.50 % =

312.26

-FOND GARANTARE

62 45175 x

0.25 % =

156.13

■SANATATE

62 451 75 x

5,20 % =

3 247.49

FOND RISC SI ACCIDENTE

62 451 75 x

0.500 % -

312.26

CONTRIBUȚIE CONCEDII Sî INDEMNIZAȚII

62 45175 x

0.85 % =

530.84

TOTAL II

197 258.60

80 000.69

1 220.04

1 721.50

280 200.83

-CHELTUIELI INDIRECTE

280 200,83

x 12.90 % =

36 145.91

-BENEFICIU

316 34674

x     5.00 % =

15 817.34

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA

TVA

332 164.08

-T.V.A.

332 164,08 x

24.00 -

79 719.38

TOTAL  ST

A D I U FI

ZIC O U T V A

411 883.46

ÎNTOCMIT.

Ing Asavei Ciprian
DEVIZ OFERTA

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări 12G                ARHTECTURA-COPERTINA

CODUL : RISMOE         REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.     CANTITATE

DENUMIRE ARTICC SPOR MAT MÂNUȚI

UM

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

L

GR.TOT

GR.

'UM

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOE

1    CE17A1               32.400          MP.

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI U

14.9261

483.61

SOARE                  &

9.7750

316.71

0.012069

0.

0.3600

11.66

0.0845

2.74

Total

=

25.1456

814.72

1    2900000                0.620

LEMN ECARISAT DE RASINOASE

MC

570.0000

353.40

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0000

0.00

5.6000

3.47

Total

=

575.6000

356.87

2    CE05A1               34.000

MP.

5.7250

194.65

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

289.34

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.24

Total

=

14.2420

484.23

3    1000079               37.400

INVELITOARE TABLA TIP ȚIGLA

MP

32.0000

1 196.80

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

32.0000

1 196 80

4    CE20A1               34.000

MP.

1.9875

67.58

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE AȘEZATE PE CĂPRIORI DE BE

TON ARMAT SAU METALICI

5.5200

187.68

0.000750

0.

0.0000

0.00

0.0053

0.18

Total

=

7.5128

255.44

4    2903866                0.204           M.C.

SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=4.50M S 9

570.0000

116.28

42

0.0000

0.00

0.500000

0.

0.0000

0.00

3.5000

0.71

Total

=

573.5000

116.99

5    IZF04B1                34.000

MP.

0.0000

0.00

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA

40%

0.9200

31.28

0.000000

0.

0.0633

2.15

0.9000

0.00

Total

=

0.9833

33.43

FOLIE ANT'CONDENS

0.001 OC-C

0.

0 'JOOC

O.uU/C

---------------------- ]

J (Ki

J

J.2S

Total

=

3.6570

136 77

/ CE18A1                34.U0C           MF.                              vi joci,

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE

2.3000

0.012620           0.                0.1440

0.0883

Total =                17.4183                 592.22

8    CE19A1               16.500

PĂZII LA STREASINA SAU FRONTOANE SIMPLU

M

DIN SCINDURI GELUITE

0.

0.1 590

2.1 850

0.0432

0.0002

2.3874

2.62

36.05

0.71

0.00

39.38

0.000030

Total

8    2903830               0.083

M.C.

570 0000

47.03

SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=

24MM L=3.C0M S 9

42

0.9000

0.00

0.496988

0.

0.9000

0.00

3.5000

0.29

Total

=

573.5000

47.32

9    RPCO51E1            34.000

MP.

40 5486

1 378 65

LAMBRIURI LA PEREȚI EXEC.IN LAMELE.TĂBLII DIN PLACAJ

PFL MELAMIN.MONT.LIPIRE.ACOP.ROST.CU BAGH.LEMN

*

40.5949

1 380.23

0.028162

0.

0.0000

0.00

0.1971

6.70

Total

=

81.3406

2 765.58

10   1000019               37.400

MP

21 9000

785 40

LAMBRIU DIN PVC PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

21.0000

785.40

11   CG01D1               27.800

MP.

0 0000

0 00

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENTM100-T 3CM GROSIME

4.3700

121.49

0.000000

0.

0.1440

4.00

0.0000

9.00

Total

-

4.5140

125.49

12   7000179               0.830

MC

261 0000

216.63

SAPA M10CA

0.9000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

261.0070

216.64

13 RPCK04/A            27.800

MP

30 435G

846 09

PARDOSELI DIN DULAPI EXEC.CU DULAP RASIN PE GRINZI EX

ISTENTE

8.9700

249.37

0.026150

0.

0.0000

0.00

0.1831

5.09

Total

=

39.5881

1 100.55

14   1010130               27.800

MP

1 68 0000

4 670 40

PARDOSEALA DIN DECK DE LEMN PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

0.97

Total

=

168.0350

4 671.37

15 CN11A1               15.000

MP.

0 5118

7 68

VOPSITORII LA BALUSTRADE.GRILE.PARAPETE METALICE CU V

CPSELE DE ULEI

10.3500

155.25

0.090046

0

0.9000

0.00

MU

■ 0.dCto r

15    6103220

VOPSEA ALBA (FP;

-80

I .tiM

V. 101-1

KG

9.2500

0.0000

0.0000

0.0070

9.2570

1 6.65

0.00

0.00

0.01

16.66

NTR 90

0.

0.001000

Total

16   TRA06A05

2.500

TONA

0 0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST.

=5 KM

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

9.2000

23.00

Total

=

9.2000

23.00

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE         3.384

MATERIAL

11 026.10


MANOPERA

2 845.60


UTILAJ

23.42


TR. AUTO

46.67


TOTAL

13 941.79


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

2 845.60 x

20.80 % =

591.88

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

2 845.60 x

0.50 % =

14.23

■FOND GARANTARE

2 845.60 x

0.25 % =

7.11

■SANATATE

2 845.60 x

5.20 % =

147.97

FOND RISC SI ACCIDENTE

2 845.60 x

0.500 % =

14.23

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

2 845.60 x

0.85 % -

24.19

TOTAL II

11 026.10

3 645.21

23.42

46.67

14 741.40

-CHELTUIELI INDIRECTE

14 741.40

x 12.90% =

1 901.64

-BENEFICIU

16 643.04

x    5.00 % =

832.15

TOTAL

STADIU

FIZIC FA RA

TVA

1 7 475.19

-T.V.A.

17 475.19 x

24.00 =

4 194.05

TOTAL

ST

AD I U FI

ZIC CU TVA

=

21 669.24

ÎNTOCMIT.

Ing Asavei Opriari


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări 120                   ÎMPREJMUIRE-15,4 ML

CODUL : RISMOF        REABILITARE IMOBIL slr.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

DENUMIRE ARTICC

SPOR MAT MAN UTI

UM

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

L

GR.TOT

GR.

UM

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOF

1    CO07B1               15.400

M

70 7750

1 089.94

ÎMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METAL

ICI H= 2.05 M                   &

14.0300

216 06

0.025193

0.

0.0000

0.00

0.1764

2.72

Total

-

84.9814

1 308.72

2    CK16A1               2.000

MP.

2 9766

5 95

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLET

ITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE

1 5.5250

31.05

0.000277

0.

0.0000

0.00

0.0019

0.00

Total

=

18.5035

37.00

3    6421257               2.000

MP

5 9200

11.84

POARTA DIN PROFILE METALICE SUDATE

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

5.9270

11.85

4    TSA12E1              3.080

M.C.

0 0000

0 00

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1.5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN

PAM.CU UMID.NAT.LA ACINC.1.51-3M.T.MIJLOCIU

43.5850

134.24

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

43.5850

134.24


5 TSA01B1               0.800           M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU'

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

8.3550

7.08

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.8550

7.08


6 TRB01C15            3.850         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 50M FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

10.0279

38.61

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.0279

38.61


7 CA01B1                3.080           M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE.IZOLATE)SI

SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.000000


Total

Total

0.1200

0.37

31.3950

96.70

0.

4.6000

14.17

0.0000

0.00

=

36.1 15C

1 11 24

f-44

0.9000

‘J IK)

0.

0.0000

9 00

0.0006

>9 00

=

224.0000

695 44


9 CA02C1                1 399           M.C.

TURNARE 8ETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total


10    2100957                1.401            M.C.

BETON Bc 15 (B 200; CU AGR <16 mm -marla)'


0.000000


0.


Total


0.1 200

0.17

42.0900

52.51

6.0000

9.59

0.0000

0.00

49.1100

68.27

261.5000

366 39

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

261.5000

366.39


11 TRA06A05            11.200         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000


0.


Total12 CC02C1              85.000         KG

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM OU DIST DIN PLASTIC

0.000013


Total


13   CZ0302A1            40.000         KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM&

0.001010


Total


14   CZ0302E1            45.000         KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $

0.091010


Total


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

103.04

9.2000

103.04

0.0805

6.84

0.3795

32.26

0.0000

0.00

0.0001

0.01

0.4601

39.11


0.


2.6765

107.06

0.4140

16.56

0.0549

2.20

0.0071

0.28

3.1525

126.10


0.


15 TRA02A05            1.500          TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST = 5 KM.     FRA

0.090000


0.


Total


2.6765

120.44

0.2760

12.42

0.0561

2.52

0.0071

0.32

3.0157

135.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

10.80

7.2000

10.80


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE         0.477

MATERIAL

2 404.44


MANOPERA

643.49


UTILAJ

28.48


TR. AUTO

117.18


TOTAL

3 193.59


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

643.49 x

20.80 % =

133.35

AJUTORUL DE ȘOMAJ

643.49 x

0.50 % =

3.22

FOND GARANTARE

643.49 x

0.25 % =

1.61

SANATATE

643.49 x

5.20 % =

33.46

FOND RISC SI ACCIDENTE

643.49 x

0 500   -

3 22

C DrrFUBJTlE X.F.CElI. SI ITIDX/MZA”!


TOTAL II

2 404.44

k,’ L_ L » . ■ J

2&.4S

117.13

3 374 42

■CHELTUIELI INDIRECTE

3 374.42

x 12.90 % =

435.30

-BENEFICIU

3 809.72

x    5.00 % =

190.49

TOTAL STADIU

FIZIC FA RA

TVA

4 000.21

-T.V.A.

4 000.21 x

24.00 =

960.05

TOTAL

STADIU FI

ZIC O U T V A

=

4 960.26


ÎNTOCMIT.

Ing. Asavei Ciprian

DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL : RISMOH


12C                  CĂMIN UTILAJE

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR..UM

GR.TOT

PU UTI

VAL

UTI

PU TRA

VAL

TRA

RISMOH

1    TSA01C1               1.500

M.C.

0 00

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

16.6/50

25.01

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

16.6750

25.01

2    TSA05C1              21.500

M.C.

n nnnn

n nn

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM

.CU UMID.NAT.ADINC.0.0-2M.T.TARE

24.6100

529.12

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

24.6100

529.12

3    TSA05F1               7.500

M.C.

n nnnn

0 00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1MCU TALUZ INCL.IN PAM

.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M.T.TARE

47.3800

3bb.3b

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0 00

Total

=

47.3800

355.35


4 TSD01C1             22.000          M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


Total


0.0000

0.00

4.9795

109.55

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

109.55


5 TSD04B1              22.000          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

0.190000


2.


Total


0.1200

2.64

8.6250

189.75

0.0000

0.00

0.7000

15.40

9.4450

207.79


6 TRB01C13           71.000         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M FRA

0.000000


0.


Total


7 TRI1AA01C1          71.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1 FRA

0.000000


0.


0 TRA01A05P            OCC         TUNA

TRANSPORTUL RUTIER AL 31 AM INSULUI SAU MCLCZLLL.I C.j AUT

CEASCULANTA D;ST.= 5 KM         FRA

0.000000          c


Total


0.0000

0.00

7.7739

551.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.773S

551.95

0.0000

0.00

4.0250

285.78

0.9000

0.00

0.0000

0.00

4 0250

285.78

U iUUi

HKi

0. unit-

■ 1 OU

0 00(10

J ou

5 1000

1 98 90

5.1000

198 90


9    CA01D1               J 500

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATUF CONSTRUCȚII CU H<35M

M.C.

I DE 3-20CM GROSIMELA

0.

0.2-100

42.2050

3.6800

0.0000

46.1250

0.12

21.10

1.84

0.00

23.06

0.000000

Total

9    2100945               0.504

M.C.

224 0000

112.90

BETON Bc 10 (B 150} CU AGR <16 mm

'marfa) ‘

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

224.0000

112.90

10    CA02C1                5.000

M.C.

0 1 200

0 60

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII

CONTINUE,RADIERE SI P

ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU

GROS <30CM

42.0900

210.45

0.000000

0.

6.9000

34.50

0,0000

0.00

Total

=

49.1100

245.55

10    2100957               5.040           M.C.

0.


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000


BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *

0.000000

Total


261.5000


1 317.96


11 CB11A1               31.500          MP.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME


0.002820


Total


4.4615

140.54

11.0400

347.76

0.0000

0.00

0.0197

0.62

15.5212

488.92


12 CB13A1               2.000          MP.

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H< 20M.LA PLACI SI GRINZI,CU PLACAJ DE 8MM

0.002085


0.


Total


3.3390

6.68

9.7750

19.55

0.0000

0.00

0.0146

0.03

13,1286

26.26


13 CB44A1               6.000          BUC.

SUSTCU POPI EXTENS PE3100R PTMONT PLACI,PREDALE TUR

N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

0.000175


1.20

30.36

0.00

0.01


Total


5.2607


31.57


14   2900668              0.150          MC

LEMN ROTCONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S43 42$


0.800000


0.


570.0000

0.0000

0.0000

5.6000


85.50

0.00

0.00

0.84


Total


575.6000


86.34


15 CC01C1             320.000         KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012

0.


Total


16   CZ0301A1             30.000          KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OE 37 D=6-8MM   3

0.001010

0.0675

21.60

0.2300

73.60

0.0000

0.00

0.0001

0.03

0.2976

95.23

2.6765

80.30

0.3795

11.39

0.0756

2.27

O.?'j7l

0 21

3.1337

94.17


1 / CZU301E1             290.USU          KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII IZOL CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16MM $

0.001010           I


0.


Total


ÎS CF12A1               16.000          MP.

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECȚIE IMPERMEABILE LA CUVE,

BAZINE.REZERVOARE.ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN-CMP

0.023830


0.


Total


19 IZF01A1               19.500          MP.

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. 3

0.000450


0.


Total


2

7/6.19

0.2875

83.38

0.0756

21.92

0.0071

2.06

3.0467

883.55

13.3370

213.39

50.3700

805.92

0.0000

0.00

0.1668

2.67

63.8738

1 021.98

1.8200

35.49

0.4317

8,42

0.0060

0.12

0.0032

0.06

2.2609

44.09


19   2600050              2.925          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82-'92 N6

618


0.001100


Total

1.4200

0 0000

4.15

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0077

0 02

=

1.4277

4.17


20 IZF04F1               19.500          MP.

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU BITUM CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCLN PESTE 40% SAU VERTIC

0.002070


Total

5.3780

0.6740

104.87

13.14

0

0.0686

1.34

0.0145

0.28

=

6.1351

119.63


20   2600050             33.150         KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92   N66

18$


0.001100


0.


Total


1.4200

47.07

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0077

0.26

1.4277

47.33


21 ACD01H1             1.000          BUC.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUP ORT NECAROSABIL TIP II A          $


0.433571


Total

578.0376

25.3000

578.04

25.30

0

0.0000

0,00

3.0350

3.04

=

606.3726

606.38


22 CL20C1              25.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE :DIVERSE EXCLU SIV PARAPET),BALUSTRAZI.CHEPENGURI

0.000000


0.


0.5000

1.0350

0.0000

0.0000


Total


1.5350


12.50

25.88

0.00

0.00

38.38


22   6312118              25.000

CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE


KG


0.


Total


23 TRA02A05            0.300         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. FRA

0.090060


0.


5.6200

140.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.18

5.6276

140.68

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0 0006

0.09

2000

2.1 3

a 1C

' — ’ -


24 TRA06A05            14 500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETOMULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

133.40

9.2000

133.40


Total

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE

LUCRĂRI PE

STADIU F

IZIC

GREUTATE         3.S70

MATERIAL        MANOPERA

UTILAJ

TR.

AUTO        I

OT A L

3 682.24              3 722.76

61

99

360.17

7

827.16

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

3 722.76

X

20.80 % =

774.33

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 722.76

X

0.50 % =

18.61

-FOND GARANTARE

3 722.76

X

0.25 % =

9.31

-SANATATE

3 722.76

X

5.20 % =

193.58

-FOND RISC SI ACCIDENTE

3 722.76

X

0.500 % =

18.61

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 722.76

X

0.85 % =

31.64

TOTAL II              3 682.24          4 768.84

61,99

360.17

8

873.24

-CHELTUIELI INDIRECTE

8 873.24

X

12.90 % =

1

144,65

-BENEFICIU

10 017.89

X

5.00 % =

500.89


TOTAL STADIU FIZIC F A R A


TVA


10 518.78


-T.V.A.


10 518.78 x 24.00 =


2 524.51


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


13 043.29


ÎNTOCMIT,

Ing Asavei CiprianDEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTI

COL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

RISM1B

1    TSE02C1              4.230

100 MP.

0,0000

0.00

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR.IN T.TARE

83.6050

353.65

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

83.6050

353.65

2    DA06A1               16.880

M.C.

29.4975

497.92

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA

NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

13.2679

223.96

0.000000

0.

12.3640

208.70

0.0000

0.00

Total

=

55.1294

930.58


3 DA06B1               67.520          M.C.

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZO LAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

0.000000


0.


Total


29.4975

1 991.67

4.2404

286.31

15.8200

1 068.17

0.0000

0.00

49.5579

3 346.15


4 DA06A2               8.450          M.C.

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRA NT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


0.


Total


51.1290

432.04

13.2679

112.11

12.3640

104.48

0.0000

0.00

76.7609

648.63


5 TRA01A10           165.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.« 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

1 732.50

10.5000

1 732.50


6    7324962             74.000         KG

HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFTTIP1 160G/MP-SULU Rl$


0.001000


0.


3.5200

260.48

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.52

3.5270

261.00


Total

7    DC05B1

332.500

MP.

2 3263

773 49

IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GRO

SIME DE 18 CM

7.8737

2 618.01

0.000354

0.

7.9490

2 643.04

0.0025

0.83

Total =

18.1515

6 035.37

8    2100983

59.850

MC

325.0000

19 451.25

Bt I UN BCR 3,5

0.0000

0.00

1.000000

59.

0.0000

0.00

7.0000

418.95

Total

332.0000

19 870.209 TRA06A05           149.700        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


Total


10 DD02A1              90.000          MP.

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NIS IP


0.000000


Total


11   2205252             -25.110         TONA

PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVĂNEAN $


12   3002219

PAVELE AUTOBLOCANTE


90.000


0.


0.


0.000000


Total


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

1 377.24

9.2000

1 377.24

4.5240

407.16

7.6780

691.02

0.1956

17.60

0.0000

0,00

12.3976

1 115.78

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00


MP

37.0000

3 330.00

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

37,0000

3 330.00


13 TRI1AA01C3          5.400         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

21.74

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

21.74


14 TRA02A05            5.400         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

38.88

7.2000

38.88


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        60.042


MATERIAL

27 144.01


MANOPERA

4 306.80


UTILAJ

4 041.99


TR. AUTO

3 568.92


TOTAL

39 061.72


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

4 306.80 x

20.80

%-

895.81

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 306.80 x

0.50

% =

21.53

-FOND GARANTARE

4 306.80 x

0.25

% =

10.77

-SANATATE

4 306.80 x

5.20

%-

223.95

-FOND RISC SI ACCIDENTE

4 306.80 x

0.500

% =

21.53

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 306.80 x

0.85

% =

36.61

TOTAL II

27 144.01

5 517.00

4 041.99

3 568.92

40 271.92

•CHELTUIELI INDIRECTE

40 271.92 x

12.90 % =

5 195.08

-BENEFICIU

45 467.00 X

5.00 % =

2 273.35

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

47 740.35


-T.V.A.


47 740.35 x 24.00 =               11 457.68

TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


59 198.03


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PCI MAN

PU UT1 PU TRA


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA


R1SM0I


1 DG04B1              12.000          M

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIM ENSIUNE AȘEZATA PE BETON


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

3.7374

44.85

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.7374

44.85


2 DG06A1               0.300          M.C.

SPARG SI DESF BETCIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CAB LE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA& 0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

48.5874

14.58

78.4000

23.52

0.0000

0.00

126.9874

38.10


3 TSC18B1              1.350          100 MG.

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTUL UI LA 10 M TEREN CAT 2


0.000000


4 TSA01C1             20.300         M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6MT.TARE


0.000000


Total

Total

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.

221.9400

299.62

0.0000

0.00

=

221.9400

299.62

0.0000

0.00

16.6750

338.50

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

16.6750

338.50


5 TRI1AA01C1          36.600         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1   FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

147.32

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

147.32


6 TSC35B31             1.360          100 MC.

INGARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TE REN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M


0.000000


0.


Total


7 TRA01A05P          244.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 244.40

5.1001

1 244.42


RloMOI

PAG.

2

TOTAL A.CHELTUIELI

DIRECTE-ARTICOLE

DE LUCRĂRI PE STADIU

FIZIC

GREUTATE         0.000

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

0.00

545.27

482.75

1 244.40

2 272.42

-CONTRI8.ASIGURARI SOCIALE

545.27 x

20.80 % =

113.42

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

545.27 x

0.50 % =

2.73

-FOND GARANTARE

545.27 x

0.25 % =

1.36

-SANATATE

545.27 x

5.20 % =

28.35

-FOND RISC SI ACCIDENTE

545.27 x

0.500 % =

2.73

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

545.27 X

0.85 % =

4.63

3 —-------------------7—

TOTAL II

0.00

698.49

482.75

1 244.40

2 425.64

-CHELTUIELI INDIRECTE

2 425.64

X

12.90 % =

312.91

-BENEFICIU

2 738.55

X

5.00 % =

136.93

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA

TVA

2 875.48

-T.V.A.


2 875.48 X 24.00 =


690.12


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

3 565.60


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA


RISM1C


1 TSE02C1               0.790           100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

66.05

0.

0.0000

0,00

0.0000

0.00

=

83.6050

66.05


2 DA06A1                7.900           M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


0.


Total


29.4975

233.03

13.2679

104.82

12.3640

97.68

0,0000

0.00

55.1294

435.53


3 TRA01A10           11.850         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0,0000

0.00

10.5000

124.43

10.5000

124.43


4 CG18A1              90.000          MP.

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONT INUU FARA SCLIVISEALA           &

0.000000


0.


Total


5    2100957               9.000           M.C.

BETON Bc 15 (8 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


6 TRA06A05           22.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0,0000

0.00

5.5200

496.80

0.3600

32.40

0.0000

0.00

5.8800

529.20

>61.5000

2 353.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

>61.5000

2 353.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

207.00

9.2000

207.00


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MATERIAL

2 586.53


MANOPERA

667.67


UTILAJ

130.08


TR. AUTO

331.43


TOTAL

3 715.71


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

667.67 x

20.80

% =

138.88

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

667.67 x

0.50

% =

3.34

-FOND GARANTARE

667.67 x

0.25

% =

1.67

-SANATATE

667.67 X

5.20

% =

34.72

-FOND RISC SI ACCIDENTE

667.67 x

0.500

% =

3.34

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

667.67 X

0.85

% -

5.68

TOTAL II              2 586.53

855,30

130.08

331.43

3 903.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

3 903.34

X

12.90 % =

503.53

-BENEFICIU

4 406.87

X

5.00 % -

220.34

TOTAL

STADIU

FIZIC FAR A

TVA

4 627.21

-T.V.A.


4 627.21 x 24.00 «


1 110.53


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

5 737.74


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian
Categoria de lucrări CODUL: RISM1A


NR. SIMBOL ART.     CANTITATE

UM

L

GR./UM

GR.TOT

PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

DENUMIRE

SPOR MAT MAN UTI

ARTI CO

VAL

VAL

UTI

TRA

RISM1A

1    TSE02C1

0.310

100 MP.

0 oooo

0 00

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR.IN T.TARE

83.6050

25.92

0.000000

0.

0,0000

0.00

0.0000

0,00

Total

=

83.6050

25.92

2    DE11A1

152.000

M

28 9206

4 395.93

BORD MICI PREF BETON 10 X

15 CM PT INCADR TROTUARESPA

Tll VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

3.4894

530.39

0.034185

5.

0,0000

0.00

0.2393

36.37

Total

=

32,6493

4 962.69

3    2100945

3.040

M.C.

224 0000

680.96

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR

<16 mm (marfa

*

0.0000

0.00

0.000000

0.

0,0000

0.00

0,0000

0.00

Total

224.0000

680.96

4   TRA04A05

7.300

TONA

0 0000

0 00

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU

REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.*

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

7.2000

52.56

Total

=

7.2000

52.56


5 TRA06A05            7.600         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

69.92

9.2000

69.92


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         5.196


MATERIAL

5 076.89


MANOPERA

556.31


UTILAJ         TR. AUTO       TOTAL

0.00               158.85              5 792,05-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

556.31

X

20.80 % =

115.71

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

556.31

X

0.50 % =

2.78

-FOND GARANTARE

556.31

X

0.25 % =

1.39

-SANATATE

556.31

X

5.20 % =

28.93

-FOND RISC SI ACCIDENTE

556.31

X

0.500 % =

2.78

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

556.31

X

0.85 % =

4.73

TOTAL II

5 076.89

712.63                0.00

158.85

5 948.37

-CHELTUIELI INDIRECTE

5 948.37

x 12.90% =

767.34

-BENEFICIU

6 715.71

x    5.00 % =

335.79

O

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

7 051.50

-T.V.A.

7 051.50 x

24.00 =

1 692.36

TOTAL ST

ADIU FIZIC CU TVA

=

8 743.86

ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


RISMOA


1 RPCT09A1             18.000          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

101.8323

1 832.98

0.0000

0.00

0.0000

0,00

101.8323

1 832.98


2 RPCT09D1            19.000          M.C.

DEMOLAREA DALELOR PLĂCILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU B15CM GROSIME*


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

170.7750

3 244.73

0.0000

0.00

0.0000

0.00

170.7750

3 244.73


3 TSA07C1              18.900          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN .IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

26.3350

49773

0.0000

0.00

0.0000

0.00

26.3350

497.73


4 TSA12C1              26.100          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1.5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

40.9400

1 068.53

0.0000

0.00

0.0000

0.00

40.9400

1 068.53


5 TSA12F1               7.830           M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG. 1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.TARE

0.000000


Total

0.0000

68.7700

0.00

538.47

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

68.7700

538.47


6 TSA04C1              19.650          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE

0.000000


0.


Total


7 TSA04F1               3.750           M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA AD1NC.1.51-3M T.TARE

0.001698


0.


Total


8 TSD01C1               7.666           M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM

1 0-30CM.GROS CU SFARIM.EULG. I EREN TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

30.3600

596.57

0.0000

0.00

0.0000

0.00

30.3600

596.57

1.3033

4.89

50.8300

190.61

0.0000

0.00

0.0119

0.04

52.1452

195.54

U.'XIOO

0 00

4.9795

38.14

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

38.14


9 TSD04C1              7.660          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC,STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000


0.


Total


0.1200

0.92

8.5100

65.19

0.0000

0.00

0.7000

5.36

9.3300

71.47


10 TSF01B1             153.000         MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21 -0,6M INTR.DULAPI

0.002238


Total

1.6497

3.4500

252.40

527.85

0.

0.0000

0.00

0.0157

2.40

=

5.1154

782.65


11 TRB01C14           125.100         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 40M FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

8.9009

1 113.50

0.0000

0.00

0.0000

0,00

8.9009

1 113.50


12   TRA01A05P           199.100         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 015.41

5.1001

1 015.43


13 TRI1AA01C1          199.500         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

802.99

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

802.99


14 CG32C1              13.000          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

0.000000


0.


Total


45.0700

585.91

10.5800

137.54

0.0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

723.45


15 IZF04J2               126.000          MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.1930

24.32

0.0031

0.39

0.0000

0.00

0.1961

24.71


16   6427872             145.000         MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORIJZOL TOC BAREM $


0.000100


0.


Total


0.6200

89.90

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.10

0.6207

90.00


17 IZF10B1               126.000          MP.

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI. .. SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM

0.003220


0.


Total


6.4056

807.11

1.3800

173.88

0.0542

6.83

0.0225

2.84

7.8623

990.66


18    2604006

POLISTIREN EXTRUDAT


12.600


MC


0.026000


0.


385.0000

0.0000

0.0000


0.1820


Total


335.1320


4 851.00

0.00

0.00

2.29

4 853.29


19 CA01B1               33.000          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


O,


Total


20 CA01D1                1.420           M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCȚII CU H<35M


0.000000


0.


Total


0.1200

3.96

31.3950

1 036.04

4.6000

151.80

0.0000

0.00

36.1150

1 191.80

0.2400

0.34

42.2050

59.93

3.6800

5.23

0.0000

0.00

46.1250

65.50


21    2100945               34.700          M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


224.0000

0.0000

0.0000

0.0000

224.0000


7 772.80

0.00

0.00

0.00


7 772.80


22 CA02C1               32.440          M.C.

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1200

42.0900

3.89

1 365.40

0.

6.9000

223.84

0,0000

0.00

49.1100

1 593.13


23   2100957               32.700          M.C.

BETON Bc 15 (B200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000

261.5000


8 551.05

0.00

0.00

0.00

8 551.05


24 CB10B1              110.500         MP.

COFRAJE PT BET IN CUZINEȚI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE.S ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

0.002925


0.


Total


4.5415

501.84

11.4999

1 270.74

0.0000

0.00

0.0205

2.27

16.0619

1 774.85


25 CB17A1               3.600          MP.

COFRAJE PIERDUTE IN ZONE ÎNCHISE SAU INACCESIBILE


0.009100


0.


Total


4.3050

15.50

17.1349

61.69

0.0000

0.00

0.0637

0.23

21.5036

77.42


26 CC01C1             1 290.000        KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012


0.


Total


27   CZ0301A1            580.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM   &

0.001010 <


0.


Total


28   CZ0301E1            710.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16MM $

0.001010 (


0.


i otal


0.0675

87.08

0.2300

296.70

0.0000

0.00

0.0001

0.13

0.2976

383.91

2.6765

1 552.37

0.3795

220.11

0.0756

43.85

0.0071

4.12

3.1387

1 820.45

2.6765

1 900.32

0.2875

204.13

0.0756

53.68

0.0071

5.04

3.0467

2 163.17


29 CC02G1

MONTARE ARMATURI -6KG/MP IN PEREȚI Db

1 450.000

LA CONSTRUCȚII H °iFRAGME CU DIST

KG

<35M DIN PLASE CUG=3

0.0618

0.3220

0.0000

0.0001

0.3839

89.61

466.90

0.00

0.15

556.66

DIN PLASTI

0.000014

Total

0.

29   2001034

1 450.000

KG

3 1000

4 495.00

PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-1N

0.0000

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

10.15

Total

=

3.1070

4 505.15

30 CL21A1

185.000

KG

0 5000

92.50

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN

BETON

&

1.4950

276.58

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

1.9950

369.08

CHELTUIELI INDIRECTE

56 520.75

X

12,90 % =

7 291.18

BENEFICIU

63 811.93

X

5.00 % =

3 190.60

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

67 002.53

-T.V.A.

67 002.53 X

24.00 =

16 080.61

TOTAL

STADIU FIZIC CU TVA

=

83 083.14

TOTAL II


32 754.86


20 643.20


485.62          2 637.07


56 520.75


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


30   6309886              185.000         KG

CONFECȚII METALICE ÎNGLOBATE IN BETON

$


0.001000


Total

5.9000

0.0000

1 091.50

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.30

=

5,9070

1 092.80


31 IZD03B1               0.200          TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON

FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780


0.


Total


24.8375

4.97

18.2090

3.64

0.0000

0.00

0.0195

0.00

43.0660

8.61


32 TRA06A05           170.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

1 564.00

9.2000

1 564.00


33 TRA02A05            2.950         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.- 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

21.24

7.2000

21.24


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         5.193


MATERIAL

32 754.86


MANOPERA

16 114.91


UTILAJ

485.62


TR. AUTO

2 637.07


TOTAL

51 992.46


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

-FOND GARANTARE

-SANATATE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


16 114.91

X

20.80

% =

3 351.90

16 114.91

X

0.50

% =

80.57

16 114.91

X

0.25

% =

40.29

16 114.91

X

5.20

% =

837.98

16 114.91

X

0.500

% =

80.57

16 114.91

A

0.85

=

136.93


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul

REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA

120

Categoria de lucrări

CODUL: RISMOB

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

RISMOB

1    CA07H1

11.710

M.C.

1 1030

12.92

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCȚII CU H<

15M,

IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)       &

9.2000

107.73

0.000760

0.

20.9120

244.88

0.0053

0.06

Total

=

31.2203

365.59

2    2100969               11.804          M.C.

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


265.0000

0.0000

0.0000

0.0000

265.0000


3 127.98

0.00

0.00

0.00

3 127.98


3 CB13I1               117.100         MP.

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H< 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM

0.001840


0.


Total


2.9190

341.81

9.7750

1 144.65

0.0000

0.00

0.0129

1.51

12.7069

1 487.97


4 CB44A1              156.000         BUC.

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TUR N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

0.000175


0.


Total


0.1995

31.12

5.0600

789.36

0.0000

0.00

0.0012

0.19

5.2607

820.67


5 CB45B1              156.000         BUC.

SUSȚINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI S 0.000050


0.


Total


0.0570

8.89

26.5650

4 144.14

0.0000

0.00

0.0004

0.06

26.6224

4 153.09


6   AUT1325           9 984.000        ORA

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL ȚEAVA 051X3,5MM 3SCH


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.2200

2 196.48

0.0000

0.00

0.2200

2 196.48


7    AUT1301            9 984.000        ORA

ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.


0.000000


fi CC02C1              1 350.000         KG

MONTARE ARMAT LA CONSTA H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0.000013


Total

Total

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.

0.2800

2 795.52

0.0000

0.00

=

0.2800

2 795.52

0.0805

108 68

0.3795

512.33

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.14

=

0.4601

621.15


9    CZ0302P1           1 350.000         KG

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCĂRI PODEȘTE LA CON ST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

0.001010


1.


Total


10 TRA06A05           30.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUl CU AUTOBET ONIERA DE5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


11   MDTC5552001         156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP -3100                       $


PE


0.000000


0.


Total


2.6765

3 613.28

0.2300

310.50

0.0406

54.81

0.0071

9.59

2.9542

3 988.18

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

276.00

9.2000

276.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.0944

170.73

0.0000

0.00

1.0944

170.73


12   MDTC5552010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP -3100                       $


0.000000


PE

Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

0.7776

121.31

0.0000

0.00

=

0.7776

121.31


13   MDTC5504001         156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.000000


Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

1.0944

170.73

0.0000

0.00

=

1.0944

170.73


14   MDTC5504010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.7776

121.31

0.0000

0.00

0.7776

121.31


15 TRI1BA01-2          22.000         TONA

TRANSPORTUL MĂRFURILOR PE DIST.10M LA INCARC.DESC.VAG OANELOR,PRIN PURTARE-PE BRAȚE,UMĂR,SPATE CT FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

1.7250

0.0000

0.0000

1.7250


0.00

37.95

0.00

0.00

37.95


16 RPCT09C1             3.820          M.C.

DEMOLAREA FUND PEREȚI TREPTE GRINZI SI STILPI CU MIJ LOACE MANUALE


0.000000


0.


Total


0.0000

155.2500

0.0000

0.0000

155.2500


0.00 593.06

0.00

0.00

593.06


17   AUT7609            40.000         ORA

MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM


0.000000


0.


Total


0.0000

0.0000

18.5000

0.0000

18.5000


0.00

0.00

740.00

0.00

740.00


18   3252210

BURGHIU HILTI


2.000


BUC


0.000000


0.


31.0000

0.0000

0.0000

0.0000


62.00

0.00

0.00

0.00


Total


31.0000


62.00


19 RPCH45A1           10.000         M

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI


0.030200


Total

48.9300

25.8634

489.30

258.63

0.

0.0000

0.00

0.2114

2.11

=

75.0048

750.04


20 TRA01A05            8.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.8000

46.40

5.8000

46.40


21 TRI1AA01C1           8.000          TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

32.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

32.20


22 CL01A1               4.255          TONA

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPL ET ASAMBLAȚI AVIND<1T INCLUSIV


0.004002


0.


Total


11.4362

48.66

194.9250

829.41

16.6500

70.85

0.0280

0.12

223.0392

949.04


22   6302242            4 255.000        KG

STILP DIN PROFILE U-l 10% TABL-PLATB G< 1T OL3 71N


0.001000


Total

5.8500

0.0000

24 891.75

0.00

4.

0.0000

0.00

0.0070

29.79

=

5.8570

24 921.54


23 CL04A1               6.030          TONA

MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL COMPLET ASAMBLATE S UB1T


0.002689


0.


Total


4.7090

28.40

224.2499

1 352.23

2.7750

16.73

0.0188

0.11

231.7527

1 397.47


23   6300024             6 030.000

GRINDA SIMPLA INIM.PL. I= 500 MM G<0,1 71N


KG TOL3

5.7200

34 491.60

0.0000

0.00

0.001000 6.

0.0000

0.00

0.0070

42.21

Total ■=

5.7270

34 533.81


24 CP22C1             520.000         M

SUDAREA PE CONTUR A PLĂCILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GRO SIMEADE 11-15MM INCLUSIV         &

0.001602


0.


Total


25 IZD03B1              10.500         TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780


0.


Total


26 IZD04B1              10.500         TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI


0.004600


0.


14.6860

7 636.72

22.4250

11 661.00

0.0000

0.00

0.0112

5.82

37.1222

19 303.54

24.8375

260.79

18.2090

191.19

0.0000

0.00

0.0195

0.20

43.0660

452.18

42.0656

441.69

39.3644

413.33

0.0000

0.00

0.0322

0.34

81.4622

855.36


27 CN11A1              142.000

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPE OPSELE DE ULEI

MP.

ÎTE METALICE CU V

0.5118

10.3500

0.0000

0.0003

10.8621

72.68

1 469.70

0.00

0.04

1 542.42

0.000046

Total

0.

28   7000186              59.600

VOPSEA TERMOSPUMANTA STR.REZ.

KG

42.8000

2 550.88

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.42

Total

=

42.8070

2 551.30

29 RPCH44A1            2.000

BUC.

4.8730

9.75

PLATFORMA ORIZ.MOBILA EXEC.DIN LEMN DE BRAD PT.REF.CO

SURI.FUM PESTE ACOPERIȘ PT.COSU.PINA LA 3 FUMU

22.4249

44.85

0.004160

0.

0.0000

0.00

0.0291

0.06

Total

=

27.3270

54.66

30 RPAH02F1            0.120

M.C.

0.0000

0.00

SPARGEREA MANUALA PEREȚI SAU BOLTI DIN BETON ARMATU P

RIN EXTERIOR *

88.6650

10.64

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ss

88.6650

10.64

31   CD09A1              208.000

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

MP.

6.5410

1 360.53

14.3750

2 990.00

0.013000

2.

0.2880

59.90

0.0910

18.93

Total

21.2950

4 429.36

32   1000086              208.000

PLACI DIN GIPS CARTON IGNIFUG -15MM-

MP

11.2000

2 329.60

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.46

Total

=

11.2070

2 331.06

33 IZF15D1               69.500

MP.

17.9911

1 250.38

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

7.9209

550.50

0.003184

0.

0.0000

0.00

0.0223

1.55

Total

=

25.9343

1 802.43

34   2605831               70.889

VATA MINERALA-15CM

MP

17.2000

1 219.30

0.0000

0.00

0.000700

0.

0.0000

0.00

0.0049

0.35

Total

s

17.2049

1 219.65

35 CN04A1               69.500

MP.

0.0237

1.65

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3.5650

247.77

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.03

Total

=

3.5891

249.45

35    1000069               27.800

VAR LAVABIL

KG

5.2200

145.12

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.19

Total

-

5.2270

145.31

TOTAL II

84 600.60

36 448.19

7 069.09

438.41

128 556.29

-CHELTUIELI INDIRECTE

128 556.29

X

12.90 % =

16 583.76

-BENEFICIU

145 140.05

X

5.00 % =

7 257.00

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA

TVA

152 397.05

■T.V.A.

152 397.05 X    24.00 = ,

TOTAL   STADIU FIZIC 3 u T V A A ' '    . - '

36 575.29

lob 972.34

ÎNTOCMIT,      <1^

Ing. Asavei Ciprian z

36 CB47A1              138.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M


0.000763


0.


Total


0.4719

65.12

5.5200

761.76

0.0000

0.00

0.0053

0.73

5.9972

827.61


37   AUT7606            80.000         ORA

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13.5T


0.000000


Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

2.5000

200.00

0.0000

0.00

-

2.5000

200.00


38   MDTC5506001         0.210          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T   $

0.000000


0.


Total


39   MDTC5506010         0.210          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G= 11 -13,5T   $

0.000000


0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        16.565


MATERIAL

84 600.60


MANOPERA

28 452.93


UTILAJ

7 069.09


TR.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

291.4560

61.21

0.0000

0.00

291.4560

61.21

0.0000

0.00

0.0000

0.00

212.5440

44.63

0.0000

0.00

212.5440

44.63

AUTO

TOTAL

438.41

120 561.03


•CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

■FOND GARANTARE

SANATATE

■FOND RISC SI ACCIDENTE

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


28 452.93 x

20.80 % =

5 918.21

28 452.93 x

0.50 % =

142.26

28 452.93 x

0.25 % =

71.13

28 452.93 x

5.20 % =

1 479.55

28 452.93 x

0.500 % =

142.26

28 452.93 x

0.85 % =

241.85


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


REZISTENTA COPERTINA

Categoria de lucrări 120

CODUL : RISM0D

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.

CANTITATE       UM

PU MAT

VAL MAT

D E NU M

RE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

RISM0D

1    RPCT09D1

4.200           M.C.

0 0000

0 00

DEMOLAREA DALELOR PLĂGILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU

B 15 CM GROSIME*

170.7750

717.26

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

170.7750

717.26

2   TSA07C1

2.800           M.C.

o nnnn

0 00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN

.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

26.3350

73.74

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

26.3350

73.74


3 TSA12C1              8.710          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1.5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

40.9400

356.59

0.0000

0.00

0.0000

0.00

40.9400

356.59


4 TSD01C1              1.120          M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.9795

5.58

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

5.58


5 TSD04C1              1.120          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000


0.


Total


0.1200

0.13

8.5100

9.53

0.0000

0.00

0.7000

0.78

9.3300

10.44


6 TSF01B1              25.000          MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5MrADIN.0,0-2M;0,21'0,6M INTR.DULAPI

0.002238


0.


Total


1.6497

41.24

3.4500

86.25

0.0000

0.00

0.0157

0.39

5.1154

127.88


7 TRB01C14           30.300         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA

0.000000


0.


Total


8 TRA01A05P          29/00        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

8.9009

269.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.9009

269.70

O.uC'OC

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.1000

148.41

5.1000

148.41


9 TRI1AA01C1          29.100         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


10 CG32C1               2.780          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

0.000000


0.


Total


11 IZF04J2                27.800           MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

117.13

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

117.13

45.0700

125.29

10.5800

29.41

0.0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

154.70

0.0000

0.00

0.1930

5.37

0.0031

0.09

0.0000

0.00

0.1961

5.46


12   6427872              32.000          MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI,IZOL TOC BAREM $


0.000100


0.


Total


0.6200

19.84

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.02

0.6207

19.86


13 CA01B1                2.810           M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SÎ SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.


Total


0.1200

0.34

31.3950

88.22

4.6000

12.93

0.0000

0.00

36.1150

101.49


14   2100945               2.832           M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


Total

224.0000

0.0000

634.48

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224.0000

634.48


15 CA02C1               7.740          M.C.

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE.RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1200

42.0900

0.93

325.78

0.

6.9000

53.41

0.0000

0.00

=

49.1100

380.12


16   2100957               7.802           M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) ’


0.000000


0.


Total


 • 261.5000

0.0000

0.0000

0,0000

 • 261.5000


2 040.20

0.00

0.00

0.00

2 040.20


17 CB10B1               5.800          MP.

COFRAJE PT BET IN CUZINEȚI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE.S ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

0.002925


0.


Total


18 CC01C1              185.000         KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012


0.


Total


4.5415

26.34

11.4999

66.70

0.0000

0.00

0.0205

0.12

16.0619

93.16

0.0675

12.49

0.2300

42.55

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.2976

55.06


19   CZ0301E1            185.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16MM $

0,001010           i


0.


Total


20 CC02G1             170.000        KG

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCȚII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PEREȚI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI

0.000014


0.


Total


20   2001034             170.000         KG

PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-1N


0.001000


0.


Total


2.6765

495.15

0.2875

53.19

0.0756

13.99

0,0071

1.31

3.0467

563.64

0.0618

10.51

0.3220

54.74

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.3839

65.27

3.1000

527.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

1.19

3.1070

528.19


21 CL20A1             1 060.000         KG

MONTAREA GONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANO URI DESPĂRȚITOARE BALCON


0.000000


0.


Total


0.5000

530.00

1.4950

1 584.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.9950

2 114.70


22   6309887             1 060.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE


KG


0.001000


1.


Total


5.9000

6 254.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

7.42

5.9070

6 261.42


23 IZD03B1              1.210          TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780


0.


Total


24.8375

30.05

18.2090

22.03

0.0000

0.00

0.0195

0.02

43.0660

52.10


24 IZD04B1              1,210          TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI


0.004600


0.


Total


42.0656

50.90

39.3644

47.63

0.0000

0.00

0.0322

0.04

81.4622

98.57


25 TRA06A05           26.600        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0,0000

0.00

9.2000

244.72

9.2000

244.72


26 TRA02A05            1.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRIGATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST- 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

10.80

7.2000

10.80


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE


1.618


MATERIAL

10 798.89


MANOPERA

3 956.10


UTILAJ

80.42


TR. AUTO

415.26


TOTAL

15 250.67


RISMOD

PAG.

4

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

3 956.10 x

20.80

% =

822.87

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 956.10 x

0.50

% =

19.78

-FOND GARANTARE

3 956.10 x

0.25

% =

9.89

-SANATATE

3 956.10 x

5.20

% =

205.72

-FOND RISC SI ACCIDENTE

3 956.10 x

0.500

% =

19.78

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 956.10 x

0.85

% =

33.63

TOTAL II

10 798.89

5 067,77

80.42

415.26

16 362.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

16 362.34

X

12.90 % =

2 110.74

-BENEFICIU

18 473.08

X

5.00 % =

923.65

TOTAL

STADIU

FIZIC FA RA

TVA

19 396.73

-T.V.A.


19 396.73 x 24.00 =


4 655.22


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

24 051.95


ÎNTOCMIT,

Ing. Asaveî Ciprian

FORMULARUL F2


AUTORITATEA CONTRACTANTA

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRĂRI

PE OBIECTUL :         001 INSTALAT!)
Nr. crt.

Nr. cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea, exclusiv T.V.A.

Mii lei

Mii euro *)

0

1

2

3

4

I

Lucrări de construcții

1

000001

INSTALAȚIE SANITARA INTERIOARA

52.894

26.167

2

000002

INSTALAȚIE TERMICA INTERIOARA

26.195

12.959

3

000003

INSTALAȚIE ELECTRICA INTERIOARA

45.301

22.411

4

000004

REȚELE TERMICE EXTERIOARE SI APA CALDA MENAJERA

19.467

9.630

5

000005

REȚELE APA CANAL

47.151

23.326

000006

REȚELE ELECTRICE

1.312

0.649

TOTAL

192.320

95.141

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL

0.000

0.000

III

Procurare

- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

0.000

0

- Utilaje si echipamente de transport

0.000

0

- Dotări, inclusiv utilaje si echipamente cu durată mare de serviciu

0.000

0

TOTAL

0.000

Total valoare ( exclusiv TVA)

192.320

95.142

Taxa pe valoare adaugata

46.157

TOTAL (inclusiv TVA)

238.477

*) Cursul de referința = 2.0214 LEI / Dolar australian la data de 23.03.2007

AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000001

INSTALAȚIE SANITARA INTERIOARA

FORMULARUL F3----- ------------------------- •

-----

....

■■■■

Număr curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

(col.3 X col.4)

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

0

2J

3

........4   -■

5

001   00 SA04B1

METRU

80.000


Țeava otel sudata longitpt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d= 1/2toli


30.51            2440.68


002       2722103306338         METRU

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-15(1/2) OL 32 1 S 7656


80.000


5.77             461.45


003   00 SA04C1               METRU                       30.000

Țeava otel sudata longitpt.instal.zincata cu filet+mufa montloc.+soc.cult.in legaturi d= 3/4toli

004        2722103306340          METRU                        30.000

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-20(3/4) OL 32 1 S 7656


1121.77


216.66


005  00    SA04D1

METRU

10.000

Țeava otel sudata longitpt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.

in legaturi d=1

toii

3

006        2722103306663

METRU

10.000

ȚEAVA INST.ZINC FL+MF M-25(1) OL 32 1 S 7656


45.45


454.54


11.18


111.79


007   00 SA04E1


METRU


22.000


Țeava otel sudata longitpt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d=2 toii


48.45


1065.87


008


2722103306168


METRU


10.000


ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656


15.40


153.97


009        2722103306376


METRU


12.000


ȚEAVA INST.ZINC FILET M-40(1 1/2) OL 32 1 S 7656


14.77


177.19


010   00 SA43C1


BUCATA


25.000


Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de aiim.cu apa+gaze,mont.prin încastrare,cond.avind d= 1/2 toii

156.00

BUCATA


6.000


Bratara pt.fixarea cond.otelfpvc de al&mccu apafgaze,mont.prin incastrare.cond.avind d- 3/4 toii


012  00 SA43E1              BUCATA


6.000


Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont, prin incastrare.cond.avind d=1 toii


013  00 SA43F1              BUCATA


10.000


Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare.cond.avind d=1 1/4 toii


014  00 SA43G1              BUCATA


6.000


Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare.cond.avind d=1 1/2 toii


015  00 SA46C1              METRU


25.000


Contect.mont.si cimentarea țevii de protecție la trecerea cond.prin zid,țeava avand d=11/4 toii


016 00


SA45B1


METRU


7.000


Confect.si montarea țevii de protecție la trecereaconductelor prin plansee,țeava avand d=1 1/4 tolii


017   00 SB08A               METRU                        5.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbînata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 32 mm

018        2521216701067          METRU                         5.000

TUB CU MUFA PENTRU ÎNSTAL. CANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 40 MM SI L = 500 MM

019   00 SB08C               METRU                       35.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 50 mm

020        2521216701075          METRU                        35.000

TUB CU MUFA PENTRU INSTALCANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 50 MM SI L = 500 MM

021   00 SB08E               METRU                       40.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 110 mm

022        9000000002003          BUCATA                       40.000

TUB PP CU MUFA PENTRU CANALIZARE INTERIOARA D110, L=1000 MM


023   00 SB13A


BUCATA


15.000


Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 40-75 mm


024        2523156719488          BUCATA                       15.000

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM


6.23

37,38

8.82

88.17

8.86

53.13

8.27

206.82

8.56

59.92

3.74

18.72

3.69

18.47

4.68

163.83

4.41

154.33

6.00

239.98

15.45

617.80

51.43

771.45

10.99

164.82025   00 SB09C


BUCATA


10.000


Piese de leg.(cot,reducție,piesa de curățire,mufa dubla, compensator de dilatatie) din material plastic(PE, PP.PP-R si similar) pt canalizare, montate prin îmbinare cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm


4.13


41.25


026        2524906712142          BUCATA                        10.000

COT PENTRU INSTAL.CANAL, DIN POLIP. IGNIF..D = 50 MM, GRD. = 87030'


1.89


18.95


027   00 SB13B


BUCATA


12.000


Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 110 -125 mm

57.81


693.77


028        9000000002005


BUCATA


10.000


COT PENTRU CANALIZARE D 110, 45G


4.14


41.35


029        9000000002006          BUCATA                        6.000

COT PENTRU CANALIZARE D111, 87 30

4.61


27.67


030  00 SB10C


BUCATA


10.000


Piesa de legătură (ramificație simpla) din material plastic, (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm


4.70


47.01


031         2524906712119           BUCATA                         10.000

RAMIFICAȚIE DUBLA, DIN POLIP. IGNIF., D1 = 50; D2 = 50; D3 = 50; GRD. = 67030'


6.34


63.40


032   00 SB10E               BUCATA

Piesa de legătură (ramificație simpla) din material plastic, (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 110 mm

033        900000002007           BUCATA

RAMIFICAȚIE EGALA DIN PP PT CANALIZARE D1=110, D2=110

034   00 SB13B               BUCATA

Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP,

PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 110 -125 mm

035        7523156721023          BUCATA

PIESA DE CURĂȚIRE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA PENTRU CANALIZARE, AVIND DIAMETRUL D3 =110 MM

036   00 SB24C               BUCATA

Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu sau combinat, avand diametrul nominal de 50 mm combinat, cu 2 racorduri si ieșire laterala

037        2875274202979         BUCATA

SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IES.LAT. 2RAC.D50 S3690


6.05


7.25


57.81


13.22


26.61


42.07


48.44


57.97


289.07


66.08


292.72


462.76


038   00 SB27A


BUCATA


5.000


Căciulă de ventilație, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida avand diametrul de 50 ... 150 mm

11.61


68.05


I o                            __.                                 1___________________________|

039        2875125775337         BUCATA

CĂCIULĂ PT.CANAL AER CIRCULAR D= 110 TIP 60/020

040   00 SC04A


BUCATA


2

3

4______L

5

5.000

0.29

1.43

10.000

Lavoar din semiportelan. porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avand țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


041        2622102442020


BUCATA


10.000


LAVOAR PORȚELAN CFR DREPT. 62 MONO S 1540


34.56

345.62

98.64

986,44


042   00 SC07B               BUCATA

Vas pt closet,complet echipat,din semiportelan, porțelan sanitar etc.,incl.pt handicapați, așezat pe pardoseala.cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avand sifonul interior tip P

043        2622102445802          BUCATA

VAS CL0SET COVE4 PORȚELAN ALB C. 2 S 2066

044   00 SC16B2              BUCATA

Rezervor pt.spalare vas wc,din mase plastice, mont.la inaltime,cu dibl.de lemn pe zid de beton

045   00 SC09A               BUCATA

Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


293.40

2053.77

111.21

778.50

202.77

1419.36

139.98

419.93


046        2622102451265         BUCATA

PISOAR PORȚELAN TIP U1 ALB C.2 S 2383

047   00 SC04A


BUCATA


3,000

69.96

209.87

1.000

Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avand țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


048        9000000002500


BUCATA


1.000


LAVOAR PORȚELAN PENTRU HANDICAPAȚI


049        9000000002507         BUCATA                       1000

RAMA INCLINABILA PENTRU LAVOAR


34.56

34.56

149.45

149.45

81.30

81.30


050

9000000002508

BUCATA

BARA

FIXA PENTRU LAVOAR L 550 MM

051

9000000002509

BUCATA

BARA

DE PRINS PE PERETE SI PODEA 750X800 MM

052

00   SC02A

BUCATA


Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.


1.000

233.98

233.98

1.000

290.78

290.78

5.000

34.56

172.81


pl

(___A._

053


2875114200775


___L


BUCATA


5.000


CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL TIP. 1 C1 PATRATA S6110


236.26


1181.32


054   00


SC07A


BUCATA


1.000


Vas pt closet,complet echipat,din semiportelan, porțelan sanitar etc..incl.pt handicapați, așezat pe pardoseala,cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avand sifonul interior tip S

289.66


289.66


055


9000000002511


BUCATA


1.000


VAS WC SUSPENDAT PETRU PERSOANE CU DIZABILITATI


253.41


253.41


056


9000000002512


BUCATA


1.000


BARA FIXA DE PERETE L 600 MM


262.36


262.36


057


9000000002513


BUCATA


1.000


^ARA DE PERETE RABATABILA L 700 MM


340.47


340.47


058   00


SC12A


BUCATA


11.000


Etajera, montata pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a, etajera fiind din porțelan sanitar

10.28


113.03


059


2622102451485


BUCATA


11.000


ETAJERA PORȚELAN TIP E2.30 ALB NI 716


16.42


180.65


060  00 SC13A


BUCATA


11.000


Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile șlefuite, avand dimensiunile de 400 x 500;

500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidărie de cărămidă si b.c.a.

20.04


220.45


061


2612132506694


BUCATA


11.000


OGLINDA GEAM TRAS ȘLEFUIT 5X400X500 MM S 9042


162.80


1790.85


062 00


SC14A


BUCATA


11.000Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, porțelan sanitar, etc. montate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


6.17


67.82


063


2622102453524


BUCATA


11.000


SAPUNIERASA 1-15 (APARENTE) ALB C.2 NI 544


14,44


158.88


064  00 SC30A1


BUCATA


8.000


Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din porțelan sanitar,hal ni 545/63


23.61


188.88


065   00


SC31A1


BUCATA


11.000


Ventil de scurgere tip...

67.63


066  00 SD03A


BUCATA


11.000


Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați avand diametrul de 1/2"

82.20


904.16


067


2875274201327


BUCATA


10.000


BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" CU PERL. S324


53.56


535.57


1     ° r_______1____T ' 2 ”1     3   _

068        9000000006003          BUCATA                        1 -000

BATERIE LAVOAR CU MÂNER CLINIC


069   00 SD02B               BUCATA                       5.000

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, montata pe pereți din beton


070       3140217305057         BUCATA


5.000


BATERIE R61-1.5V STAS 808-78


071   00 SD06A              BUCATA


20.000


Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 3/8"-1/2"


072        2913124204175         BUCATA                      20.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1/2"

073   00 SD06B               BUCATA                       5.000

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 3/4"


074        2913124204176         BUCATA                       5.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =3/4"


i

5

419.70

419.70

19.62

98.08

4.45

22.23

7.85

156.93

12.45

249.08

9.90

49.51

18.11

90.57


075   00 SD06C               BUCATA                       2.000

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 1"

076        2913124204177          BUCATA                        2.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1"


077   00 SD06C               BUCATA

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 1"

078        2913124204178          BUCATA

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"

079        2913124204179          BUCATA

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/2"


080   00 SF01A1


METRU


142.000


Efectuare proba de etas.la preș.a inst.inter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv armaturi


081   00 SF04A1


METRU


142.000


Spalarea si darea in funcțiune a cond.de apa,executate cu țevi din pvc.


11.77

47.08

46.42

139.26

69.06

207.19

3.18

450.99

1.31

185.70


082   00 RPIF12A


METRU


142.000


Grunduirea si vopsirea conductelor de instalații in doua straturi, cu vopsele pe baza de ulei: conducte cu diametrul exterior pana la 60 mm

4.67             663.48


083        2430116103220         KILOGRAM

VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80

30.000

25.38            761.53

084   00 TRA01A06


TONE


10.000


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=6km.


35.75             357.53


085   00 SD02B               BUCATA                      12.000

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montata pe pereți din beton

086        2913124204311          BUCATA                        4.000

BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM


19.62            235.40


80.57            322.30


087        9000000006002         BUCATA

SET DUS( BATERIE MONTAJ INGRIPAT+BRAT FIX)

>

088        9000000002515         BUCATA

SCAUN PNTRU DUS RABATABIL

089        9000000002516         BUCATA

BARA DREAPTA CU LUNGIME DE 800 MM

090        9000000002509         BUCATA

BARA DE PRINS PE PERETE SI PODEA 750X800 MM


8.000

2366.22

18929.76

4.000

716.10

2864.39

4.000

130.77

523.08

4.000

290.78

1163.10


r

I

TOTAL DEVIZ ( Vo )

52894.27

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

0

r

TOTAL DEVIZ ( Vo )

52894.27

52894.27 X

24 % =

12694.62


- T.V.A.


TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)


65588.89ÎNTOCMIT, ■ Ing. Plesca Vefginica

7

'■ VaA

AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000002

INSTALAȚIE TERMICA INTERIOARA

FORMULARULF3


Număr curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M,

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

(col.3XcoL4)

0

SECȚIUNEA TEHNICA

1

; 2

3

SECȚIUNEA FINANCIARA

4            |              5

IB06A

BUCATA

■j>-001   00Radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv


48.58


1894.76


002        2822115709072


BUCATA


20.000


RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=400


123.54           2470.74


003        2822115709074         BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=600

004        2822115709076         BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=800

005        2822115709078         BUCATA

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000


1.000

175.60

175.60

12.000

231.02

2772.25

4.000

286.44

1145.75

4.000BUCATA


RADIATOR DIN ȚEAVA DE OTEL PENTRU BAIE CU H=1145MM SI LATIMEA DE


450MM


178.76            715.05


007   00 IC04B


METRU


80.000


Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., nefiletata montata prin sudura la legătură corpurilor de incalzire, in distribuție in instal.de incalzire centrala pt.clădiri de producție (constr.ind.), țeava avand diametrul de 1/2"


2287           1829.31


008        2722103304823


METRU


80.000


ȚEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M -15( 1/2) OL 32 1 S 7656

3 44             275.53


009   00 IC03A                 METRU                       100.600

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin Înșurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/8"-1/2"

PAG : 1/4 ■

......... i


L.._?____T____i______

3            :

4

i

5

100.600

3.44

346.48


010        2722103304823

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

011   00 IC02A                 METRU

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in coloaane in instal. de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/8"-1/2"

012        2722103304823          METRU

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

013   00 IC03B                 METRU                        15.000

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/4"-1"

014        2722103304835          METRU                        15.000

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

I

015   00 IC03C                 METRU                        26.500

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 1 1/4"

016        2722103304964          METRU                        26.500

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFILG - 25(1 ) OL 32 1 S 7656


7.53


4.19


9.41


7.32


112.91


__62.92


249.45


193.91


017   00 IC03D


METRU


35.000


Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 1 1/2"

018        2722103305504          METRU                        35.000

ȚEAVA INST.NEAGRA FILET G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

1.22

42.68

9.40

329.10


019   00 IC39B1                BUCATA                       14.000

Confecționarea si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin planseed=1 toii

020   00 IC40B1                BUCATA                       64.000

Confect.montarea+cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri d=1 1/4 toii

021   00 IC40A                 BUCATA                      106.000

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalații de incalzire centrala sau gaze, montata pe dibluri: pina la T' inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă

022        2875274204068          BUCATA                       80.000

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1/2"

023        2875274204044          BUCATA                       10.000

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 3/4"

8.32

116.41

7.55

483.18

16.44

1742.25

1.32

105.83

1.37

13.71
2875274204070


024

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APAȘI GAZE 1"


BUCATA


16.000


1.31


20.97


025   00 IC40B                BUCATA                      10 000

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalații de încălzire centrala sau gaze, montata pe dibluri: 1 1/4'-2' pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă


026        2875274204082         BUCATA                      10 000

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APAȘI GAZE 1"1/4"


027   00 ID01A


BUCATA


78.000


Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de incalzire centrala, avand diametrul nominal de 3/8"...1/2"


028        2875274204443          BUCATA                       39.000

ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU D = 1/2 "


(Jp29       2875274204437         BUCATA

ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2 "


39.000


030        2875274122155         BUCATA                      78.000

RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2


031   00 ID04A


BUCATA


21.000


Robinet de trecere sau reținere cu mufe pentru instalații de incalzire centrala avand diametrul nominal de 1/2"...1"


032        2913124204175         BUCATA                       4.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1/2"


17.93

179.31

1.47

14.66

3.47

270.48

7.82

304.90

7.57

295.14

3.34

260.28

2.94

61.67

12.45

49.82


033        9000000004551          BUCATA


7.000


AERISITOR AUTOMAT D 1/2"


34.02


238.17


>.034


2875274122155


BUCATA


11.000


V^*RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2


3.34


36.71


035        2913124204176         BUCATA                      10 000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =3/4"


18.11


181.15


036        2875274122454         BUCATA                      10.000

RACORD OLAN.ET.CON FIL INT EXT U12 S482 DN 20 3/4

037   00 IE01A                METRU PATRAT               89.000

Efect.probei de etanș.la preș,a instal.de incalz.centr.,avand conducte de

otel,cupru,polietilena,polipropiîena,cu corp.de incalz.,ap.de incalz.armaturi,distrib.,colect.si vase sau rob.de aerisire,cu supr.tot.a corp.de incalz.de pina la 100 mp


8.25


21.82


82.47


1941.90


038   00


IE02A


METRU PATRAT


89.000


Efect.probei de dilat.-contr..si defuncta inst.de incalz.centr.,avand conducte de otel.cupru.polietilena.polipropilena.cu corp.de incalz.,ap.de incalz.armaturi,distribuit., colect.si vase sau rob.de aerisire,avand supr.tot.de pina la 100 mp

8.78             781.48


039   00 IE08B                METRU PATRAT                89.000

Spalarea cu apa potabila a instalației interioare de incalzire centrala, suprafața totala a corpurilor fiind de 101-200 mp

33.01            2938.33


040   00 RPIF12A


METRU


265.200


Grunduirea si vopsirea conductelor de instalații in doua straturi, cu vopsele pe baza de ulei: conducte cu diametrul exterior pana la 60 mm

4.67            1239.13


041        2430116103220          KILOGRAM                     50.000

VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80

25 38            1269.21


042   00 TRA01A06


TONE


5.000


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=6km.

35.75             178.76


TOTAL DEVIZ (Vo)

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

TOTAL DEVIZ ( Vo )

 • 26194.62

0

 • 26194.62


- T.V.A.

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA )


26194.62 X


24 % =


6286.71

32481.33


ÎNTOCMIT,

Ing. PlescșA/erginica
C.O.C.C. S.A. System DELTA- 2000


Obiectiv : 0000023


Deviz : 000002


PAG : 4/4


AUTORITATE CONTRACTANTA OFERTANTUL

OBIECTIVUL

OBIECTUL


FORMULARUL F3


0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000003

INSTALAȚIE ELECTRICA INTERIOARA

Număr curent


CAPITOLUL DE LUCRĂRI


U.M. Cantitatea î Prețul unitar


TOTAL

(col.3 X col.4)


SECȚIUNEA TEHNICAEA02A2


1 ________2

METRU


3

850.000


SECȚIUNEA FINANCIARA

4            I              5


Tub izolant de protecție,etanș IPE-PVC montat ingropat cu d=20mm


13.81


11736.33


002 00


EB02A1


METRU


1256.000


Conducta cupru cu izolație introdusa in tuburi de protecție,conducta avand secțiunea < 4 mmp

0.59


737.07


003


3130134826880


METRU


1256.000


CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865


1.19


1496.84


004   00


EB02A1


METRU


580.000


Conducta cupru cu izolație introdusa in tuburi de protecție,conducta avand secțiunea < 4 mmp

0.59


340.37


oos


3130134826892


METRU


580.000


CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865


1.19


691.22


,^006 00

Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protecție, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablul avand conductoare cu secțiunea de pina la 16 mmp


EC05A


METRU


5.000


1.87


9.34


007        2521216704488          METRU                         5.000

TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990

008        3130164801921          METRU                         5 000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X6 U S.8778

009   00 EA17B1               BUCATA                      40.000

Doze de ramificație si tragere tip patrat simbol RIPR, marimea 29 pentru circuite electrice

010   00 ED08A1


BUCATA


30.000


2.91

14.54

5.54

27.71

14.56

582.51


Priza montata ingropat constr.normala impermeabila sau normala cu contact protecție

10.60             317.85011        3120275536157


BUCATA


30.000


PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MĂRIT APAR 250/10A


7.15            214.52


012   00    ED01A1

BUCATA

35.000

întrerupător manual ingropat unipolar construcție normala sau impermeabila

10.60

013        3120255500720

BUCATA

35.000

INTRERUPTOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0170 250V 10A

16.98

014   00    ED03A1

BUCATA

2.000

Comutator unipolar ingropat.de serie,constr.norm.din bachelita sau constr.impermeabila

11.34


370.83


594.39


22.68


015       3120255520366         BUCATA

COMUTATOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

^016  00 EI01A1              BUCATA

Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm


2.000

18.59

37.18

400.000

2.80

1120.93


017

2524906719276

BUCATA

400.000

DIBLU PVC D6 CU HOLSURUB

018

00    EE05A1

BUCATA

33.000

Aplica simpla.oblica sau dreapta, glob sticla opala.pe tavan sau perete,dibluri lemn


0.23              90.57


18.68             616.43


019        3150255102644


BUCATA


5.000


CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PLAFON


83.42             417.11020        3150255102645          BUCATA                        2.000

CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PERETE


021   00 EE12B1


BUCATA


35.000


Corp de iluminat ptr. lămpi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic


022        9000000003504


BUCATA


20.000


89.38             178.76


12.17             426.09


CORP DE ILUMINAT FIRA 07 418


367.39           7347.85


023        9000000003529


BUCATA


13.000


CORP DE ILUMINAT FIRA 07 2X18


153.19           1991.44


024        3150255102554


BUCATA


2.000


CORP 1L.FL.FIA -01 140 220V 1X 40W CS


35.37              70.74


025   00 EE12B1


BUCATA


17.000


Corp de iluminat ptr. lămpi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic


12.17             206.96


0

1

2

3             I

4               ;

5

026

9000000003502

BUCATA

17.000

CORP DEILUMINATAB 02 118

202.60

3444.16

027   00 EE05C1              BUCATA

12.000

r o i

1

i      2                3

4              i

5

041   00 RPCU10A1

BUCATA

83.000

Străpungeri in zidărie de beton armat cu grosimea sub 15cm si secțiune 50-300cmp

15.69

1302.51

042   00    EG10A

METRU

66.000

Conductor (banda sau rotund), pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice, montat aparent pe zidărie, cu bolturi implintate cu îmbinare prin sudura


ÎNTOCMIT,

Ing. Plesca Verginica043        2710403701254

BANDA DIN OTEL ZN 25X4MM

KILOGRAM

66.000

6.47

427.10

044   00    EG13A

BUCATA

5.000

Cutie cu eclisa de legătură pentru centura de impamintare

47.67

238.33

045  00    EG15A

BUCATA

5.000

Cordon felxibil cu un papuc pentru legarea la pamant a armaturii metalice a cablurilor

10.28

51.38

TOTAL DEVIZ ( Vo)

45301.43

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

0

TOTAL DEVIZ ( Vo )

45301.43

- T.V.A.

45301.43 X

24 % =

10872.34

TOTAL DEVIZ ( inclusiv TVA )

56173.77

AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL

OBIECTIVUL


FORMULARUL F3


0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DAU


OBIECTUL


001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI . 000005    REȚELE APA CANAL

TOTAL

(col.3 Xcol.4)

Număr curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

0

1

> 2

3

4

5

0.500

100 METRI CUBI

( < 001   00 TSC03H1

Aplica simpla,oblica sau dreapta, glob sticla opala,pe tavan sau perete,dibluri mat.plastic


028        3150255104009


BUCATA


12.000


APLICA DREAPTA DE PERETE SAU PAFON


CU DULIE PORȚELAN


18.20

218.34

41.71

500.54


029   00    EE10B

BUCATA

15.000

Corp de iluminat de siguranța, monobloc, cu baterii sau acumulatoare, montat pe dibluri

36 59

648.92

din material plastic

030        9000000003530

BUCATA

15.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANȚA CISA 02 1X18 W

168.13

2521.98


>031   00 EF02C1               BUCATA

Tablou electric pe schelet met.cu masca mont.perete sau in nisa,tabloul cu supr.= 0,91-1,50 mp


032        9000000004007         BUCATA

COFRET METALIC MODULAR

033        9000000004008          BUCATA

USA TRANSPARENTA COFRET METALIC


034   00 ED07A1


BUCATA


27.000


Contactor (intreruptor) automat de 10;25 A pe dibluri de lemn racordat la conducte al.sau cu.


51.57

154.70

1032.42

2064.85

530.53

1061.06

19.87

536.50


035        9000000004001         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT 6A

036        9000000004002         BUCATA

nNTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 1P+N, In =16 A, 30 mA,

037        9000000004006         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 32 A, 300 mA

038        9000000004021         BUCATA

DESCARCATOR DE JOASA TENSIUNE

039        9000000004019         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT 4P In 40 A, 4.5 KA

040   00 EH05A1              BUCATA


6.000


5.000


1.000


1.000


1.000


2.000


încercare tablouri marmura cu peste 6 circuite


34.35

206.08

25.27

126.33

31.14

31.14

538.00

538.00

374.86

374.86

28.77

57.54Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam cu umiditate natural desc.auto.teren cat 4


387.32


193.66


002   00 TSD01C1


METRU CUB


50.000


Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare

8.09


404.47


003   00 TSD04B1


METRU CUB


50.000


Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.coeziv

14.12


706.18


004   00   W2H04A1


METRU CUB


9.000


Strat nisip așezat in sânt pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat


108.63


977.64


005   00 TRA01A05


TONE


57.000


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=5km.


35.75


2037.89


ț 006   00 ACA05B

Montarea țevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avand diametrul de 1"


METRU


4.000


22.67


90.66


007


2722103306156


METRU


4.000


ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656


12.08


48.34


008  00 ACA10A


METRU


22.000


Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140 mm

189.08


4159.78


009


2521216701033


METRU


2.000


ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 32X3,0 MM


1.70


3.41


010


2521216701034


METRU


22.000


ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 40X3,7 MM


5.66


124.54


//


011   00 GD18C               BUCATA                      20.000

îmbinarea prin sudura cap la cap pentru fitinguri din polietilena, cu diametrul de: 110 mm, pt.adaptoare de flansa,capace bombate, fitinguri de tranziție si capete de branșament (si pt.ramura perpendiculara ateului)

012        2523156719430          BUCATA

COT DIN POLIET DE ÎNALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU ELECTROF AVIND DIAM EXTERIOR DE 40 M

013        2523156719463         BUCATA

REDUCȚIE DIN POLIET. DE ÎNALTA DENSITATE (PEHD)- ELECTROFUZIUNE D-40/32MM

014        9000000003012         BUCATA

TRECERE SUDATA DE LA PE LA OL D 32X1"


195.34            3906.89


45.06              45.06


12.08              24.17


69.74   _____ 139.48


015   00 ACE11E               BUCATA                       1.000

Cămine de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare sau ovoidale cu secțiune circulara si D= 1000 mm

|)16   00 ACD01A1              BUCATA                       1.000

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport necarosabil tip i


2449.71


2449.71


187.57


187.57


017   00 ACE11XA


BUCATA


1.000


Montare contor apa cu palete (apometru) in cămin branșament D=15,20 si 30 mm


22.42             22.42


018        9000000006004         BUCATA

APOMETRU Q=4MC/H D 1/2"


1.000

271.49

271.49

0.200


019  00 ACE05B1             TONE


Piesa de trecere etanșa a conductelor prin pereți cu greut.peste 50 pana la 150 kg inclusiv


2006.27


401.25


020   00 ACE09A1


BUCATA


2.000


Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (rob.vane ventile clap.compens.etc.Jdn: 50


10.26


20.512913124204178


BUCATA


2.000


ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"


46.42


92.84


022   00 ACF11B               METRU                       26.000

Spalarea conductelor de apa potabila după montare si imbinare, inaintea recepției: conducte din otel de 2 1/2" - 4"

023   00 ACD09C              METRU                      70.000

Montarea tuburilor si racordurilor din polipropilena ignifuga, ingropate la o adincime de pana la 2 m, tuburile avand diametrul si lungimea de 110-125 mm x 1500-3000 mm

024        9100000000005          METRU                        20.000

TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 110, L=5 ML


11.57


42.28


224.17


300.83


2959.79


4483.36


025        9100000000003          METRU                        60.000

TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 160 CU L = 6 M


311.34


18680.68


_____o Ț ____________.1___________ ______2__________ 3       ____ 4        [_____5

026   00 ACA20C1              BUCATA                       3.000

închiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect, probei de preș, avand d 125-140

027   00 ACE11A


BUCATA


3.000


Cămine de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare sau ovoidale cu secțiune circulara si O- 200-250 mm


1114.57            3343.72


028   00 ACD01D1


BUCATA


3.000


Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport carosabil tip iii a


330.12


990.37


TOTAL DEVIZ ( Vo)

47151.16

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

0

|                 TOTAL DEVIZ ț Vo )

47151.16

- T V A.

47151.16 X

24 % =

11316.28

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA )

58467.44


ÎNTOCMIT,

Ing. Plesca VergfnipaX.O.C.C. S.A. System DELTA- 2000


Obiectiv : 0000023


Deviz : 000005AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000004

REȚELE TERMICE EXTERIOARE SI APA CALDA MENAJERA

Număr

I

curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

(col.3 X col.4)

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

FORMULARULF3
001   00 TFE01A


METRU


66.000


Montarea țevii din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm

18.81


1241.17


002


9110000000006


METRU


22.000


ȚEAVA PREIZOLATA PE D42/110 MM CU FIR SEMNALIZARE


98.39


2164.60


003


9110000000007


METRU


44.000


ȚEAVA PREIZOLATA PE D 48/110 MM CU FIR SEMNALZIARE


103.99


4575.65


004   00 TFE02A


BUCATA


3.000


Montarea cotului (reducție, teu, ramificație) de otel, preizoiat, pe țeava de otel, preîzolata, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 mm

156.19


468.57


005


9110000000008


BUCATA


1 000


COT PREIZOLAT PE D 42/110 CU FIR SEMNALIARE


194.28


194.28


006


9110000000009


BUCATA


2.000


COT PREIZOLAT PE D 48/110 CU FIR SEMNALIZARE


227.91


455.82


007


9110000000010


BUCATA


15.000


MUFE LOCALE PE


153.19


2297.81


008


9110000000012


BUCATA


15.000


IZOLĂRI LOCALE D 110


28.65


429.75


009   00 TFE08A


BUCATA


3.000


Punct fix pentru țevi preizolate pentru limitarea dilatărilor


41.79


125.38


010


9110000000013


BUCATA


1.000


PUNCT FIX PTR MONTAJ ÎNGROPAT D 42/110


311.34


311.34


9110000000014


BUCATA


2.000


PUNCT FIX PTR MONTAJ ÎNGROPAT D 48/110


342.49


684.97


012   00 TSCO3H1


100 METRI CUBi


0.200


Sapat.mec cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam cu umiditate natural dese.auto.teren cat 4


387 32             77.46


013   00   TSD01C1

METRU CUB

14.500

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg,teren

tare

014   00   TSD04B1

METRU CUB

14.500

Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm


8.09             117.30


gros.t.coeziv

015   00   W2H04A1

METRU CUB

5.500

Strat nisip așezat in sânt pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat


14.12             204.79


108.63            597.44


016   00 TRA01A05             TONE                        10.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=5km.


35.75            357.53


017   00 ACB04B


BUCATA


1 000


Montarea contorului de apa si a robinetului de concesie ingropat, pe poziție existenta pe branșamente de otel, avand diametrul de 30 mm


45.24              45.24


018        9000000006004         BUCATA


1.000


APOMETRU Q=4MC/H D 1/2"


271.49            271.49


019  00 ACE10E              BUCATA


1.000


Cămine de vizitare cu H=2 m si cu secțiunea rectangulara sau ovoidala, avand diametrul de 1000 mm cu sect. circulara


4238.51


4238.51


020   00 ACD01D1


BUCATA


1.000


Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport carosabil tip iii a


330.12


330.12


021   00 TFE03A


BUCATA


3.000


Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametru] nominal de: 20 pana la 50 mm


20.55


61.65


022        2913124204179          BUCATA                        2.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/2"


69.06


138.12


023        2913124204178          BUCATA

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"

024        2875274122272          BUCATA

RACORD OLAN.ET.PL4 FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2

025   00 TFE06A               BUCATA

Montarea inelului de trecere prin zid, la țevi preizolate, cu diametrul de: 20 pana la 50

mm


46.42


46.42


8.64


1.87


25.92


5.60. ° r~~~              1

TOTAL DEVIZ ( Vo )

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

TOTAL DEVIZ ( Vo )

3        ;           4                        5_____

19466.96


19466.96


-T.V.A.


TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA )


19466.96 X         24 % =            4672.07

24139.03
C.O.C.C. S A. System DELTA-2000


Obiectiv : 0000023


Deviz : 000004


PAG : 3/3 i

_______j


AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000006

REȚELE ELECTRICE

FORMULARUL F3


Număr curentCAPITOLUL DE LUCRĂRI       ' U.M.

SECȚIUNEA TEHNICA

.......... "i

__1 ___:_________2

TSA02C1             METRU CUB

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

(col.3 X col.4)

SECȚIUNEA FINANCIARA

3         _[______ 4____________[   ________ 5__

5.000

Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si

sl.coez.adine.<0,75m t.tare

39,42             197.10


002   00   W2H04A1


METRU CUB


2.000


Strat nisip așezat in sânt pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat

108.63            217.25


003  00 W1MO09A            KILOMETRU

Cablu Cu 20 KV cu trei conductoare cu izolație de hârtie, montat manuala secțiunea 50 - 70 mmp, tara obstacole

004        3130164802664         METRU

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S 8778

005        3130164802547         METRU

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/1 KV 2X 10 U S 8778

0.015

sânt, cu tracțiune

7132.47

106.99

15.000

9.47

142.12

15.000

9,53

143.01

> 006   00 TSD01B1              METRU CUB                   3 000

$

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren miji.

5.72               17.15


007  00 TSD18B1             METRU CUB

Umplut.compactată in sant.pt.cabl.ingrop.la linii electr.de inalta tmijlociu

008  00   W2J02A1             BUCATA

Verific si incerc ret ele subt.cu cablu nou

009  00   W2J03A              BUCATA

Verificarea prizelor de pamint

010   00    EH04A1              BUCATA

încercarea si verificarea electrica a intrerup.,contact.aut.trip.< 1

2.000

cu pam.din

18.23

36.47

1.000

361.16

361.16

1.000

33.63

33.63

1.000

A, disp.act.reost.

57.54

57.54

0

1

2

3           ș              4              |

5

TOTAL DEVIZ ( Vo )

1312.4lJ

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

0

TOTAL DEVIZ ( Vo )

1312.41

- T.V.A.

1312.41 X         24 % -

314.98

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA )

1627.39

ÎNTOCMIT,

Ing. Plesca Vergînica
INVESTITOR

ANTREPRENOR

OBIECTIVUL


0000002

0000023


CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI


EXTRAS DE MATERIALE PE SORTIMENTE

Cod material

Denumirea materialului

Unitate de măsură

Cantitate

Preț unitar

Valoare totala

1

2

3

4

1320157334838 PLUMB RAFINAT PB 4

KILOGRAM

11.330

4.31

48.83

1421202200525 NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RAU 0-7 MM

METRU CUB

800.00

26.600

21280.32

1450332205719 TALC

KILOGRAM

0.17

3.672

0.62

1592127301142 ALCOOL TEHNIC 90

LITRU

1.77

0.270

0.48

1714227322926 FRINGHIE GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA

KILOGRAM

6.67

0.800

5.34

1714227322940 FUIOR CANEPA

KILOGRAM

4.71

11.429

53.82

2010102900888 LEMN ROTUND CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM

METRU CUB

164.24

S4342

0.160

26.28

2010102901170 BILE MANELE RASINOASE D=15-18 CM

METRU CUB

176.00

0.079

13.94

2010102905955 SIPCA RASIN.CL l/ll GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M

METRU CUB

213.46

0.005

1.02

2010102917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689

METRU CUB

297.66

0.021

6.25

2020142961454 COFRAJE CURBE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ 15

METRU PATRAT

40.00

MM

29.640

1185.60

2052152950716 DIBLU DIN LEMN

BUCATA

0.08

30.000

2.40

2112307325046 HI RTIE ABSORBANTA

KILOGRAM

0.50

2.122

1.06

2121147308310 CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M

KILOGRAM

3.05

0.281

0.86

2320116200573 BENZINA AUTO TIP CO/R 75

LITRU

6.00

9.442

56.65

2320116200585 BENZINA AUTO NEETILATATIP CO/R 75 NORMALA S 176

KILOGRAM

6.00

0.840

5.04

2320156200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240

KILOGRAM

3.00

7.000

21.00

2320186201101 ULEI MINERAL ARS

KILOGRAM

0.23

0.482

0.11

2411115904512 OXIGEN TEHNIC

METRU CUB

2.12

5.958

12.63

2413547308164 CARBURA DE CALCIU TEHNICA (CARBID)

KILOGRAM

2.62

9.055

23.72

jC.O.C.C. SA. System DELTA-2000

PAG : 1/10 ș

2414317346207 STEARINA

2416406110467 CODEZ 100 ADEZIV Nil 4721-76

2416406110510 ADEZIV PENTRU LIPIT P.V.C.

2430116100034 GRUND MINIU DE PLUMB

2430116100175 GRUND ȘLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G.002-4 NTR 4607-70

2430116101260 GRUND MINIU G.359-1 NTR 1707-80

2430116101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62

2430116102460 CHIT CARBADEZ A O Nil 4750/61 RĂȘINI FENOLICE

2430116102484 CHIT CARBADEZ A.O Nil 5950-78

12430116103206 VOPSEA PE BAZA DE ULEI DE CALITATE SUPERIOARA

2430116103220 VOPSEA ALBA (FP) V. 101-1 NTR 90-80

2430116108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80

2430126100338 SOLUȚIE DE ETANSARE

2451437345967 SOLUȚIE UNGUENTA

2513206621703 PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA4 MM

2513307336203 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 3/8"

2513307336204 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL 1/2"

2513736621533 BANDA IZOLATOARE

2513736621595 MANȘETA DIN CAUCIUC PENTRU RACORD APA VAS CLOSET

2513736621815 PLACI TEHNICE DE CAUCIUC PENTRU GARNITURI CU INSERȚIE TEXTILA 4 MM GROSIME

2521216700248 ȚEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2

2521216701033 ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 32 X 3,0 MM

2521216701034 ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 40 X 3,7 MM

2521216701067 TUB CU MUFA PENTRU INSTAL.CANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 40 MM SI L = 500 MM

2521216701075 TUB CU MUFA PENTRU INSTAL.CANAL, DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 50 MM SI L = 500 MM

2521216704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990

2521216704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990

IC.O.C.C. S.A. System DELTA-2000

3

KILOGRAM

0.100

KILOGRAM

0.077

KILOGRAM

2.550

KILOGRAM

18.688

KILOGRAM

0.670

KILOGRAM

6.108

KILOGRAM

0.350

KILOGRAM

84.000

KILOGRAM

0.800

KILOGRAM

12.216

KILOGRAM

80.000

KILOGRAM

20.360

KILOGRAM

4.700

KILOGRAM

1.615

KILOGRAM

0.104

BUCATA

8.000

BUCATA

11.000

METRU

25.088

BUCATA

8.000

KILOGRAM

0.030

METRU

22.000

METRU

2.000

METRU

22.000

METRU

5.000

METRU

35.000

METRU

5.000

METRU

871.250


6.38

0.64

 • 15.29

1.18

8.56

 • 21.83

 • 5.72

106.89

3.81

2.55

5.51

33.65

4.83

1.69

 • 6.73

 • 565.32

 • 7.25

5.80

 • 24.83

 • 303.32

22.42

1793.60

 • 8.25

167.97

1.50

7.05

0.75

1.21

6.62

0.69

26.00

208.00

55.00

605.00

0.17

 • 4.26

0.64

5.12

5.00

0.15

 • 1.49

32.78

 • 1.50

3.00

5.00

110.00

 • 3.26

 • 16.30

3.89

136.15

2.44

12.20

3.20

2788.00

PAG : 2/10 i


1 2 3

_____

128.000

4

0.30

38.40

2523156719251 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC, CU CIRLIG

BUCATA

2523156719430 COT DIN POLIETDE ÎNALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU

BUCATA

39.80

ELECTROF AVIND DIAM EXTERIOR DE 40 M

1.000

39.80

2523156719463 REDUCȚIE DIN POLIET. DE ÎNALTA DENSITATE (PEHD)-

BUCATA

10.67

ELECTROFUZIUNE D=40/32MM

2.000

21.34

2523156719488 COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM

BUCATA

15.000

9.70

145.50

2523156720298 REZERVOR WC DIN MASE TERMOPLASTICE CU TOATE PIESELE

BUCATA

7.070

88.00

622.16

2523156721003 CAPAC PENTRU MUFE PENTRU INSTALAȚII DE CANALIZARE, DIN

8UCATA

35.00

POLIPROP IGNIFUGA AVIND DIAM DE 75 MM

15.000

525.00

2523156721005 CAPAC PENTRU MUFE PENTRU INSTALAȚII DE CANALIZARE, DIN

BUCATA

40.00

POLIPROP IGNIFUGA AVIND DIAM DE 125 MM

17.000

680.00

2523157319280 DOZA PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE UȘOR PROTEJATE -AIP

BUCATA

67.000

3.60

241.20

2523157319307 DOZA RAMIFICAȚIE PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP

BUCATA

3.60

MAR.29

40.000

144.00

^524906712119 RAMIFICAȚIE DUBLA, DIN POLIP. IGNIF., D1 = 50; D2 = 50; D3 = 50;

BUCATA

5.60

GRD. = 67030'

10.000

56.00

2524906712142 COT PENTRU INSTAL.CANAL., DIN POLIP. IGNIF.,D = 50 MM, GRD.

BUCATA

1.67

= 87030'

10.000

16,70

2524906719276 DIBLU PVC D6 CU HOLSURUB

BUCATA

400.000

0.20

80.00

2524906720949 DIBLU DIN PLASTIC CU ARIPIOARE

BUCATA

116.000

0.20

23.20

2612132506694 OGLINDA GEAM TRAS ȘLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

BUCATA

11.000

143.80

1581.80

2615105106263 GLOB OPAC CU FILET 160 W

BUCATA

45.540

10.00

455.40

2622102442020 LAVOAR PORȚELAN CFR DREPT. 62 MONO S 1540

BUCATA

10.000

87.13

871.30

2622102445802 VAS CLOSET COVE4 PORȚELAN ALB C. 2 S 2066

BUCATA

7.000

98.23

687.61

2622102451265 PISOAR PORȚELAN TIP U1 ALB C.2 S 2383

BUCATA

3.000

61.79

185.37

^622102451485 ETAJERA PORȚELAN TIP E2.30 ALB NI 716

BUCATA

11.000

14.51

159.61

2622102453524 SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.2 NI 544

BUCATA

11.000

12.76

140.36

2622102453768 PORTHIRTIE PORȚELAN HA-1 ALB

BUCATA

8.000

13.68

109.44

2640112300739 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 S457

BUCATA

0.56

2100.000

1176.00

2651122100402 CIMENT II B 32,5 (M 30) SACI

KILOGRAM

60.430

0.28

16.92

2651122100440 CIMENT II A 32,5 (PA 35) SACI

KILOGRAM

37.126

0.26

9.65

2652102100713 VAR PASTA

METRU CUB

0.009

239.49

2.13

2653102100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII

KILOGRAM

48.635

0.35

17.02

2661122806977 TUB BET.S.CIRC.CU MUFA 800X2000 S 816

BUCATA

4.040

350.00

1414.00

■ C.O.C.C. S.A. System DELTA - 2000

PAG : 3/10 i

2661126420769 PLACA BETON ARMAT B250 PENTRU CĂMINE S.2448-73 P3.3.2

BUCATA

2.020

31.48

63.59

2663102100945 BETON CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

METRU CUB

11.800

147.40

1739.32

2663102101183 MORTAR DE ZIDĂRIE M 100

METRU CUB

1.680

141.68

238.02

2681116001329 PIATRA POLIZ.CIL.DEG.ELECTRO.99% 125X60X40LIANT CER.

BUCATA

0.030

4.11

0.12

2681116001666 HIRTIE DE ȘLEFUIT USCATA (SMIRGHEL) 20 X 30 G

BUCATA

20.360

1.83

37.26

2681116001965 PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI S1582

BUCATA

42.500

0.24

10.20

2710403615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437

KILOGRAM

1.110

2.53

2.81

2710403700053 BANDA DIN OTEL OL 37, 2 X 20 MM

KILOGRAM

0.825

6.00

4.95

2710403701254 BANDA DIN OTELZN 25X4MM

KILOGRAM

66.000

5.72

377.52

■^710503803142 SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 1,25 OL32 S 889

KILOGRAM

0.470

2.98

1.40

2710503805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889

KILOGRAM

5.508

4.35

23.96

2710503805372 SIRMA OTEL ZINCATA CU GR. 2,0 MM

KILOGRAM

1.700

2.98

5.07

2710602000030 OTEL BETON OB 37 D = 6 MM

KILOGRAM

0.154

1.98

0.30

2710602000078 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D= 8MM

KILOGRAM

0.308

1.93

0.59

2722103304732 ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

METRU

14.850

6.26

92.96

2722103304744 ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

METRU

3.750

7.06

26.48

2722103304823 ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

METRU

3.04

188.700

573.65

2722103304835 ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

METRU

15.000

3.71

55.65

•^722103304964 ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656

METRU

26.500

6.46

171.19

2722103305504 ȚEAVA INST.NEAGRA FILET G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

METRU

35.000

8.31

290.85

2722103306156 ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G-25(1 ) OL 32 1 S 7656

METRU

4.000

 • 10.67

 • 42.68

2722103306168 ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

METRU

10.000

13.60

136.00

2722103306338 ȚEAVA INST.ZINC FILET M-15(1/2) OL 32 1 S 7656

METRU

80.000

5.09

407.20

2722103306340 ȚEAVA INST.ZINC FILET M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

METRU

30.000

6.38

191.40

2722103306376 ȚEAVA INST.ZINC FILET M-40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

METRU

12.000

13.04

156.48

2722103306663 ȚEAVA INST.ZINC FL+MF M-25(1) OL 32 1 S 7656

METRU

10.000

987

98.70

2734113803910 SIRMA DIN OTEL MOALE, NEAGRA D= 1,25 M

KILOGRAM

0.796

2.98

2.37

IC.O.C.C. S.A. System DELTA - 2000

----------------

— ..

~PAG : 4/10 |

1 2

3

i

4

2734125900499 SIRMA SUDURA OBIȘNUIT S1126 S10 COLACI D= 3,25

KILOGRAM

4.40

0.063

0.28

2734125900504 SIRMA SUDURA OBIȘNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00

KILOGRAM

4.11

0.126

0.52

2735725901259 ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INV.SUPERT.

KILOGRAM

9.64

1 482

14.29

2735725901261 ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM

KILOGRAM

6.09

2.000

12.18

2735725901338 ELECTROD SUDURA

KILOGRAM

6.46

0.660

4.26

2735725903465 SIRMA SUDURA, OBIȘNUITA, DIAMETRUL 4,00 MM

KILOGRAM

4.30

0.960

4.13

2735725904299 FLUX (PASTA DECAPANTA)

KILOGRAM

5.27

0.092

0.48

2744125904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30

KILOGRAM

31.91

0.372

11.87

2744125904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU - PLUMB LP 60

KILOGRAM

54.23

0.275

14.93

(^744223666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3X500

KILOGRAM

5.17

0.970

5.01

2744233336383 ȚEAVA PLUMB MARCA PB99.96 PRESIUNE 18X 4 S 671

KILOGRAM

4.63

3.500

16.21

2744233336462 ȚEAVA PLUMB MARCA PB99.96 PRESIUNE 40X 5 S 671

KILOGRAM

4.63

2.000

9.26

2811236306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14-20 MM

KILOGRAM

2.40

56.200

134.88

2811236832376 BURGHIU CU CAP WIDIAD= 10 MM

BUCATA

8.98

8.750

78.58

2822115709072 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=400

BUCATA

20.000

109.12

2182.40

2822115709074 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=600

BUCATA

1.000

155.10

155.10

2822115709076 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=800

BUCATA

12.000

204.05

2448.60

2822115709078 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000

BUCATA

4.000

253.00

1012.00

^2873155903088 ELECTROD SPECIALI CU-ZN-SI

KILOGRAM

0.240

8.70

2.09

2874115827623 ȘURUB PT.FUNDATII GROSOLAN AM 12X 320 GR. 4.6 S 2350

BUCATA

0.99

12.000

11.88

2874115836492 ȘURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X60 F1 S 1451

BUCATA

0.02

66.000

1.32

2874115836777 ȘURUB CU CAP ÎNECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452

BUCATA

0.01

236.000

2.36

2874115836935 ȘURUB CU CAP ÎNECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452

BUCATA

0.01

16.000

0.16

2874115837161 ȘURUBURI PENTRU LEMN CU CAP ÎNECAT CRESTAT 5X50 F1

BUCATA

0.02

130.000

2.60

2874115840558 PIULIȚE HEXAG.GROS. A M 16 GR. 5 S 922

BUCATA

0.59

12.000

7.08

2874115893464 BOLȚ DE 1MPUSCAT6X50 MM

BUCATA

0.23

66.000

15.18

2874115893465 CARTUȘ PENTRU IMPLINTAT BOLTURI, CALIBRUL 6,3

BUCATA

0.98

66.000

64.68

[C.O.C.C. S.A. System DELTA - 2000

PAG : 5/1 Oj

. ,.J_____

2874125881241 ȘAIBA UZUALA M 10

2874125882025 ȘAIBA PREC.PLATA PT.META M 3 OL34 S 5200

2874125882257 ȘAIBA PREC.PLATA PȚ.METAM 18 OL34 S 5200

2874125884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4X9 OL34 S 797

2874145886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111

2875114200775 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL.TIP.1 C1 PATRATAS6110

2875125775337 CĂCIULĂ PT.CANAL AER CIRCULAR D= 110 TIP 60/020

2875274115396 TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 15 1/2 ZN

2875274115425 TEU FONTA MALEABILA B1 DIAMETRUL20 3/4" ZN

2875274115451 TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN

2875274115554 TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN

2875274117801 COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM

2875274117899 COT FONTA MALEABILA, AL DIAMETRUL15 1/2"

2875274117928 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN

2875274117954 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN

2875274118037 COT FONTA MALEABI LA A1 S474 DN 50 2 ZN

2875274120224 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN

2875274120389 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 15 1/2 SD ZN

2875274120420 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 20 3/4 SD ZN

2875274120468 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 25 1 SD ZN

2875274122155 RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2

2875274122272 RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2

2875274122454 RACORD OLAN.ET.CON FIL INT EXT U12 S482 DN 20 3/4

2875274123109 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2 ZN

2875274123185 NIPLU FONTA MALEABILA, N8 DS, DIAMETRUL 20 3/4" ZN

2875274123238 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN DS

2875274201092 ȘURUB FIXARE (PORTLANT PT. BAIE SIMB.485

BUCATA

116.000

KILOGRAM

0.108

KILOGRAM

0.129

KILOGRAM

0.026

KILOGRAM

2.550

BUCATA

5.000

BUCATA

5.000

BUCATA

36.000

BUCATA

13.500

BUCATA

4.500

BUCATA

7.700

BUCATA

212.500

BUCATA

176.000

BUCATA

66.000

BUCATA

22.000

BUCATA

0.440

BUCATA

0.880

BUCATA

4.000

BUCATA

1.500

BUCATA

0.500

BUCATA

89.000

BUCATA

3.000

BUCATA

10.000

BUCATA

56.000

BUCATA

21.000

BUCATA

7.000

BUCATA

11.000


0.02

2.32

 • 54.16

 • 5.85

 • 9.89

1.28

4.51

0.12

2.62

6.68

208.68

1043.40

0.25

1.25

 • 1.50

54.00

1.79

 • 24.17

2.48

11.16

8.00

61.60

0.69

146.63

1.00

176.00

1.53

100.98

2.11

46.42

 • 6.51

 • 2.86

3.59

3.16

0.79

3.16

1.02

 • 1.53

1 32

0.66

2.95

262.55

7.63

 • 22.89

7.28

72.80

1.21

67.76

1.38

28.98

 • 1.54

10.78

 • 1.51

16.61


2875274201107 BUTON PENTRU OGLINDA

2875274201327 BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" CU PERL S324

2875274201561 ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)

2875274201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASC. S 261

2875274201755 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 " NI 514

2875274201937 ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377

2875274201949 ROBINET REZERV. WC ALAMA 3/8" ÎNĂLȚIME S2377

2875274202979 SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IES.LAT. 2RAC.D50 S3690

2875274203155 SIFON PT.PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448

,2875274203260 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610

2875274203296 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA RAC S9610

2875274203662 CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 1A NECAROSAB. S 2308

2875274203739 CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZTIP 3A CAROS. S 2308

2875274203894 DISPOZITIV DESCĂRCARE VAS WC (MINER AM +L7XNT+GHID+TIJA

2875274204044 BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 3/4"

2875274204068 BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1/2"

2875274204070 BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1"

2875274204082 BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1"1/4"

2875274204094 BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1 1/2"

2875274204437 ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2 "

2875274204443 ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU D = 1/2 "

2875276311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.L4T,65-90MM,L.200-300MM

2875276313332 DIBLU CU EXPANDARE M6 D 10 MM

2875276313344 DIBLU CU EXPANDARE M8/D = 12 MM

2875277319242 DOZA PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM

2875277346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B

2913124204175 ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1/2"

BUCATA

44.000

BUCATA

10.000


BUCATA

8.000

BUCATA

3.000

BUCATA

8.000

BUCATA

7.000

BUCATA

7.000

BUCATA

11.000

BUCATA

3.000

BUCATA

8.000

BUCATA

7.000

BUCATA

1.000

BUCATA

4.000

BUCATA

15.000

BUCATA

16.000

BUCATA

105.000

BUCATA

22.000

BUCATA

20.000

BUCATA

6.000

BUCATA

39.000

BUCATA

39.000

KILOGRAM

1.600

BUCATA

10.000

BUCATA

117.000

BUCATA

127.500

BUCATA

82.500

BUCATA

24.000


C.O.C.C. S.A. System DELTA- 2000

 • I. 31

 • 57.64

 • 47.30

473.00

100.18

801.44

10.89

32.67

10.75

86.00

7.79

54.53

8.03

56.21

37.16

408.76

69.06

207.18

8.33

 • 66.64

 • 8.33

 • 58.31

148.58

148.58

225.17

900.68

22.41

 • 336.15

1.21

19.36

 • 1.17

122.85

1.16

25.52

1.29

25.80

 • 1.33

7 98

6.68

260.52

6.90

269.10

5.73

 • 9.17

4.15

41.50

4.38

512.46

1.06

 • 135.15

0.43

35.48

 • II. 00

264.00

PAG : 7/10 j2913124204176 ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =3/4"

2913124204178 ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"

2913124204179 ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D=1 1/2"

2913124204311 BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM

3120255500720 INTRERUPTOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0170 250V 10A

3120255520366 COMUTATOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

3120275536157 PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A

3130134807865 CABLU DIN CUPRU CU IZOLAȚIE SI MANTA PVC CYYF 2X2,5 MMP

3130134826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

13130134826892 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

3130164803175 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X35 + 16 M S 8778

3140217305057 BATERIE R61-1.5V STAS 808-78

3150255102554 CORP IL.FLFIA-01 140 220V 1X40W CS

3150255102644 CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PLAFON

3150255102645 CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PERETE

3150255104009 APLICA DREAPTA DE PERETE SAU PAFON CU DULIE PORȚELAN

3220137315778 DECAPANT

3220137317232 DICLORETAN CS 17/73

3720107306661 BUMBAC DE STERS

3720107307067 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65

3720107309326 CÂRPE DE STERS DIN BUMBAC

4100116202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRĂRI DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE

4100116202818 APA

4100116202820 APA POTABILA

7523156721023 PIESA DE CURĂȚIRE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA PENTRU CANALIZARE, AVIND DIAMETRUL D3 =110 MM

9000000002003 TUB PP CU MUFA PENTRU CANALIZARE INTERIOARA D110, L=1000 MM

9000000002005 COT PENTRU CANALIZARE D 110, 45G

BUCATA

15.000

BUCATA

6.000

BUCATA

5.000

BUCATA

4.000

BUCATA

35.000

BUCATA

2.000

BUCATA

30.000

METRU

5.000

METRU

1256.000

METRU

580.000

METRU

15.000

BUCATA

5.000

BUCATA

2.000

BUCATA

5.000

BUCATA

2.000

BUCATA

12,000

KILOGRAM

0.672

KILOGRAM

2.620

KILOGRAM

21.510

KILOGRAM

16.225

KILOGRAM

0.605

METRU CUB

6.650

METRU CUB

3.959

METRU CUB

16.687

BUCATA

5.000

BUCATA

40.000

BUCATA

10.000


16.00

240.00

41.00

246.00

61.00

305.00

71.17

284.68

15.00

525.00

2.08

4.16

16.00

480.00

4.41

22.05

0.80

1004.80

1.00

580.00

25.39

380.85

3.93

19.65

31.24

62.48

18.41

92,05

18.41

36.82

2.26

27.12

7.66

 • 5.14

 • 1.14

2.99

0.99

21.29

2.63

 • 42.67

3,54

 • 2.14

0.99

6.58

0.99

3.92

0.99

16.52

 • 11.67

58.35

13.64

545.60

3,65

36.50


9000000002006 COT PENTRU CANALIZARE D111, 87 30

BUCATA

4.07

6.000

24.42

9000000002500 LAVOAR PORȚELAN PENTRU HANDICAPAȚI

BUCATA

132.00

1.000

132.00

9000000002507 RAMA INCLINABILA PENTRU LAVOAR

BUCATA

71.81

1 000

71.81

9000000002508 BARA FIXA PENTRU LAVOAR L 550 MM

BUCATA

206.66

1.000

206.66

9000000002509 BARA DE PRINS PE PERETE SI PODEA 750X800 MM

BUCATA

256.83

5.000

1284.15

9000000002511 VAS WC SUSPENDAT PETRU PERSOANE CU DIZABILITATI

BUCATA

223.83

1.000

223.83

9000000002512 BARA FIXA DE PERETE L 600 MM

BUCATA

231.74

1.000

231.74

9000000002513 BARA DE PERETE RABATABILA L 700 MM

BUCATA

300.73

1.000

300.73

9000000002515 SCAUN PNTRU DUS RABATABIL

BUCATA

632.50

4.000

2530.00

9000000002516 BARA DREAPTA CU LUNGIME DE 800 MM

BUCATA

115.50

4 000

462.00

9000000003012 TRECERE SUDATA DE LA PE LA OL D 32X1"

BUCATA

61.60

2.000

123.20

9000000003502 CORP DE ILUMINAT AB 02 118

BUCATA

126.50

17.000

2150.50

9000000003504 CORP DE ILUMINAT FIRA 07 418

BUCATA

324.50

20.000

6490.00

9000000003529 CORP DE ILUMINAT FIRA 07 2X18

BUCATA

135.30

13 000

1758.90

9000000003530 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANȚA CISA 02 1X18 W

BUCATA

148.50

15.000

2227.50

9000000004001 INTRERUPTOR AUTOMAT 6A

BUCATA

30.34

6.000

182.04

9000000004002 INTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 1P+N, In =16 A, 30 mA,

BUCATA

22.32

5.000

111.60

9000000004006 INTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 32 A. 300 mA

BUCATA

27.50

1.000

27.50

9000000004007 COFRET METALIC MODULAR

BUCATA

911.90

2.000

1823.80

9000000004008 USA TRANSPARENTA COFRET METALIC

BUCATA

468.60

2.000

937.20

9000000004019 INTRERUPTOR AUTOMAT 4P In 40 A, 4.5 KA

BUCATA

331.10

1.000

331.10

9000000004021 DESCARCATOR DE JOASA TENSIUNE

BUCATA

475.20

1.000

475.20

9000000004551 AERISITOR AUTOMAT D 1/2”

BUCATA

30.05

7.000

210.35

9000000006002 SET DUS( BATERIE MONTAJ INGRIPAT+BRAT FIX)

BUCATA

2090.00

8.000

16720.00

9000000006003 BATERIE LAVOAR CU MÂNER CLINIC

BUCATA

370.70

1.000

370.70

9000000006004 APOMETRU Q=4MC/H D 1/2"

BUCATA

239.80

2.000

479.60

900000002007 RAMIFICAȚIE EGALA DIN PP PT CANALIZARE D1=110, D2=110

BUCATA

6.40

8.000

51.20

C.O.C.C. S.A. System DELTA-2000

PAG : 9/10 I

i 1                                                                       2

9100000000003 TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 160 CU L = 6 M

9100000000005 TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 110, L=5 ML

9110000000006 ȚEAVA PREIZOLATAPE D42/110 MM CU FIR SEMNALIZARE

9110000000007 ȚEAVA PREIZOLATA PE D 48/110 MM CU FIR SEMNALZIARE

9110000000008 COT PREIZOLAT PE D 42/110 CU FIR SEMNALIARE

9110000000009 COT PREIZOLAT PE D 48/110 CU FIR SEMNALIZARE

9110000000010 MUFE LOCALE PE

9110000000012 IZOLĂRI LOCALE D 110

9110000000013 PUNCT FIX PTR MONTAJ ÎNGROPAT D 42/110

(^9110000000014 PUNCT FIX PTR MONTAJ ÎNGROPAT D 48/110

2222222222991 Material mărunt

3

.... ]

l_

4 — "J

METRU

275.00

60.000

16500.00

METRU

198.00

20.000

3960.00

METRU

86.90

22.000

1911.80

METRU

91.85

44.000

4041.40

BUCATA

171.60

1.000

171.60

BUCATA

201.30

2.000

402.60

BUCATA

135.30

15.000

2029.50

BUCATA

25.30

15.000

379.50

BUCATA

275.00

1.000

275.00

BUCATA

302.50

2.000

605.00

LEI

201.35


246 materiale

l________


Greutatea :


108.529 tone


Valoarea totala :


133163.36


ÎNTOCMIT,


Ing. Ples


Verginica

INVESTITOR

ANTREPRENOR

OBIECTIVUL


0000002 ........-.............-

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

EXTRAS DE FORTÂ MUNCA PE MESERII

Codul

Cantitatea

Tariful

Valoarea

meseriei

Denumirea meseriei

( ore)

orar

manoperei

1

2

3

4

_

5

L.                                  --------

7122050013400 ZIDAR

41.61

12.50

520.13

7123020011100 FIERAR BETON

0.25

12.50

3.13

7124010010700 DULGHER CONSTRUCȚII

1.72

12.50

21.45

7129090010600 DRENOR CANALIST

84.00

12,50

1050.00

7136020011600 INSTALATOR SANITAR

377.87

12.50

4723.36

7136040011700 INSTALATOR ÎNCĂLZIRE

421.74

12.50

5271.73

7136050012000 INSTALATOR ALIMENTARE APA

298.57

12.50

3732.17

7136080025000 MONTATOR CONDUCTE

8.01

12.50

100.13

7137010011500 INSTALATOR ELECTRICIAN

676.48

12.50

8456,00

7212030022700 SUDOR ELECTRIC

1.58

12.50

19.80

7212030022701 SUDOR

29.03

12.50

362.88

7245030020200 ELECTRICIAN CABLE SUBTERANE

7.52

12.50

94.05

7245040020100 ELECTRICIAN UNII ELECTRICE AERIENE

8.95

12.50

111.87

9310060019922 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCȚII MONTAJ

11,31

12.50

141.31

9312040019600 SĂPĂTOR

78.62

12.50

982,71

9313040109900 MUNCITOR AUXILIAR

2.92

12.50

36.46


16 meserii

Tarif mediu =


12,50 lei / ora


ÎNTOCMIT,

Ing. Plesca/t/erginicaValoarea totala =


25627.16 leiINVESTITOR

ANTREPRENOR

0000002 —-..............—-

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI


EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII


! Codul |           Denumirea si caracteristicile

| utilajului I                  tehnice ale utilajului

I___i________________________________________________


Cantitatea

(ore)


Tarif orar funcționare

Valoarea utilajelor

4

5


2912340002506 MOTOCOMPRESOR MOBIL JOASA PRESIUNE              0.96

2,0-3,9 MC/MIN

2922140006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                         0.81


2922140006705 MACARA TURN MT-100-5TF-BRAT INCLINABIL


0.01


2922140007001 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE

(                TRAC.CU SENILE PINA LA 15TF

"^940420002422 APARAT DE SUDURA BUTAN GAZ CU TOATE

ACCESORIILE

2940600003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUSIUNE SI

ELECTROFUZIUNE TIP "COPRAX"

2204/50HZ/700

2952110007201 TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M

2952160007401 LOPATA MECANICA UNIVERSALA ACTIONATA

ELECTRIC 1,85-4,5KW

2952260003501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU

MOTOR TERMIC 0.40-0.70MC

2952270003304 ELECTROPOMPA APA MONOETAJATA DE

JOASA PRESIUNE 15-30 KW

2952270003706 BETONI ERA CU AMESTEC FORTAT ACTIONATA

ELECTRIC 251-500L

2952270003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON

ACȚIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW

2952270003817 MALAXOR PENTRU MORTAR ACȚIONAT

ELECTRIC 200 L

2952270004702 MOTOPOMPA 9-16CP


2952270007602 APARAT DE TRACȚIUNE (TIRFOR) 1,5 TF


4.40


2955270007609 MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICAROTOPERCUTANTA D=35MM

2960130007598 PISTOL DE IMPLINTAT BOLTURI


22.90

1.98


3110320002304 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE

INT.20-39 KVA

3110320003006 APARAT DE SUDURA 28-35KW

3410520006751 AUTOMACARA 5TF HMA=6,5M DESCHIDERE

MAX=5,5M

3410540004803 AUTOLABORATOR MOBIL PENTRU VERIFICĂRI

ELECTRICE PE AUTO 3T

3410540005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE


100.00

96.00

100.00

81,44

100.00

1.24

100.00

27.00

100.00

2530.00

100.00

1616.12

100.00

0.02

100.00

0.06

100,00

227.50

100.00

2937.00

100.00

428.00

100.00

679.00

100.00

89.50

100.00

66.00

100.00

440.00

100.00

2290.00

100.00

198.00

100.00

2528.00

100.00

80.00

100.00

177.88

100.00

74.00

100.00

208.00


CU M.A.J. 5-8T


22 utilaje


Valoarea totala :


14774.76


ÎNTOCMIT,

Ing. Plșsca Verginica

INVESTITOR

ANTREPRENOR

0000002 .......................

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DAU

EXTRAS DE TRANSPORTURI

Tipul de transporturilor

Unitatea de măsură

Cantitate

Tarif unitar lei/UM

Valoare col.4 X col.5

1

2

3

4

5

1 TRANSPORT AUTO

TRA01A06                                   TONE           15.000

35.00             525.00

35.00           2345.00


2870.00

2870.00

0.00

0.00


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=6km.

TRA01A05                                   TONE          67.000

''^Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=5km.

^TOTALTRANSPORTURI

 • - Transporturi auto

 • - Transporturi CF

 • - Alte transporturi

ÎNTOCMIT,


Ing. Plesca VjerginicaRAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

Cerrif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149SSROHSAS 18001:2008

PROIECT Nr.20/2012

i REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZĂRI TEMPORARA A j         PERSOANELOR FARAADAPOST,

i                                                                                                                                                                                                                                                .•••••.■< :•

I              DIN MUNICIPIUL BACAU

Faza : DALI

j'r

. ^Beneficiar: Municipiul Bacau

- 2012 -
2 IțlVEST


Strada Bri r !»■ tei . ” 5 ' -lAcau

Cod postul 6602 77


Reg.Com. J04/256/2006'

 • C.U.I. RO 18400977 eniai I: starproiect2006@yahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau Faza : DALI

BORDEROU

Piese scrise

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou

Memoriu general

Plan gestionare deșeuri

Memoriu arhitectura

Date si indici care caracterizează investiția

Memoriu rezistenta

Memoriu instalații electrice

Memoriu instalații sanitare

Memoriu instalații termice

Deviz general

Centralizatoare cheltuieli pe obiecte

Dotări

Piese desenate

A0   Plan încadrare in zona

A1   Plan situație

A2   Plan parter -releveu situația existenta-

A3 Secțiunea A-A -situația existenta-

A4   Plan invelitoare -situația existenta-

A5 Fațada principala, fațada posterioara -situația existenta-

A6   Fațada laterala -situația existenta-

A7   Plan parter    -situația propusa-

A8   Plan etaj      -situația propusa -

A9   Secțiunea A-A -situația propusa-

A10 Plan invelitoare -situația propusa-

A11 Fațada principala, fațada posterioara - situația propusa-

RAD CERT

Certif. nr, 147C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

A12 Fațada laterala -situația propusa-

A13 Vederi împrejmuire terasa

R1p Plan fundații -situația propusa-

R2p Detalii fundații -situația propusa-

R3p Planseu peste parter. Dispunere grinzi metalice -situația propusa-

R4 Detalii carcase buloane pentru fundații

R5 Detalii confecționare stâlpi metalici S1

R15 Structura metalica perete despărțitor

R16 Plan fundații copertina si gard

R17 Detalii fundații copertina

R18 Detalii ancoraj fundații copertina

R19 Plan structura copertina. Plan montaj căpriori

R20 Detalii fundații gard

INSTALAȚII ELECTRICE

E0 Plan coordonator rețele electrice E1 Plan parter. Instalații electrice E2 Plan etaj .Instalații electrice E3 Instalații electrice. Tablou general E4 Instalații electrice. Tablou secundar E5 Instalații elctrice. Paratraznet

INSTALAȚII SANITARE

HO Plan coordinator rețele

 • 51  Plan parter . Instalații sanitare

 • 52  Plan etaj . Instalații sanitare

 • 53  Schema verticala . Instalații sanitare .

INSTALAȚII TERMICE

T1 Plan parter.       Instalații de încălzire

T2 Plan etaj.          Instalații de incalzire

T3 Schema izometrica . Instalații de incalzire .

ÎNTOCMIT,

/


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE IMOBIL , STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A

PERSOANELOR FARA ADAPOST

DIN

MUNICIPIUL BACAUPIESE SCRISE


COLECTIVUL DE ELABORARE


S.C. STAR PROIECT SRL BACAU Proiectant general


C.jr. Diana Gabriela Stoica

DIRECTOR

Arh. Doina Szabo

SEF PROIECT

Arh. Doina Szabo

Arhitectura

Ing. Ciprian Asavei

Structuri

Ing. Verginica Plesca

Instalații sanitare

Ing. Verginica Plesca

Instalații termice

Ing. Verginica Plesca

Instalații electrice

Ec. Popa Lacramioara

Analiza cost - beneficiu

Coordonator SSM Ing. Bortun Dana

Plan SSM


1.DATE GENERALE

1 .Denumirea obiectivului de investiții:

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU.

 • 2. Amplasamentul:

Clădirea fostului Punct Termic nr.154 situata pe str. Milcov nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau.

 • 3. Titularul investiției;

MUNICIPIUL BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 4. Beneficiarul investiției;

MUNICIPIUL BACAU PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 • 5. Elaboratorul documentației:

 • 5. C. STAR - PROIECT S.R.L. Bacau - Proiectant general

 • 6. Faza de proiectare ; DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  In strategia de sprijinire a dezvoltării durabile Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de de dezvoltare capacitatii si a


a orașelor - poli urbani de creștere, dezvoltare urbana, Sub-domeniul :Poli urbana s-a prevăzut schimbarea soluției tehnice pentru creșterea spațiului funcțional pentru obiectivul de investiții „Centru de cazare

temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau.

Se dorește înființarea pe strada Milcov nr. 9E a Centrului de Cazare Temporara a Persoanelor fara Adapost prin reabilitarea a jumătate din de punct termic..

imobilul cu funcțiunea actuala


persoanelor fara adapost se sociale integrate /specializate


> Prin înființarea unui Centru de cazare temporara a propune imbunatatirea si diversificarea serviciilor

pentru persoanele fara adapost din municipiul Bacau , oferindu-se in principal cazare, masa, asistenta medicala, consiliere psihologica, juridica, socio profesionala, urmarindu-se in principal clarificarea situației acestor persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta-.Sociala printr-o forma de asistenta sociala: reintegrarea lor in familie, in . socîetată^ in câmpul muncii sau in cazuri speciale plasarea intr-un centru/de^ îngrijire si asistenta permanenta. Proiectul oferă sprijin real persoanelor aflate,in situații, de risc, marginalizate social, cum ar fi persoanele fara adapost „oameni 'âi străzii".

In municipiul Bacaur astfel/de^servrcii sociale se desfasoara la un nivel minim, intr-unspațiu pus la dispoziție prin amabilitatea Compartimentului de Protecție Civila care are o capacitate maxima de 6 persoane pe zi.In prezent nu exista un Centru stabil de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului. Pentru cea mai mare parte dintre ei nu se pot aplica servicii de asistenta sociala din cauza spațiului mic existent in prezent.

Grupul tinta al proiectului il reprezintă 100 persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ca „oameni ai străzii”, persoane adulte femei si barbati aflat! in situație de criza la nivel psihic, relațional, social, juridic, care din diverse motive nu au unde locui si dorm in strada, prin parcuri, in gara etc, neavind acces la serviciile socio- medicale, prezentind un grad de risc ridicat in ceea ce privește siguranța comunității prin comportamentele lor deviante (consumul de alcool, droguri, savirsirea de infracțiuni).

S-au identificat in ultimii doi ani in rândul persoanelor fara adapost mame cu copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta, pana la soluționarea cazului social.

Creșterea capacitatii centrului de cazare va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea /redobândirea deprinderilor de viata normala, independenta si a competentelor profesionale inițiale.

Capacitatea de cazare a centrului este de 30 persoane .(Capacitatea maxima cazare =35 persoane ). In situații de criza (condiții meteorologice nefavorabile, persoane aflate in dificultate majora, vor putea fi cazate 5 persoane in club unde au fost prevăzute fotolii pat, si in spatii comune,(hol etaj) pot beneficia de paturi pliante.

SITUAȚIA ACTUALA Si INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Beneficiarul investiției este municipiul Bacau prin S.P.A.S. Bacau. Serviciul Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacau funcționează ca instituție publica de specialitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica, in conformitate cu art.33 alin(1) din Legea 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala si art.2 din Hotarirea nr. 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare si Hotarirea Consiliului Local nr. 104/2003 pct. 1.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau este coordonat de Primarul Municipiului Bacau si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de protecție si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte

S.C. STAR - PROIECT SRL

BACAU

Proiectant general             '

propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau realizează masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoi in conformitate cu legislația in vigoare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau îndeplinește următoarele funcții: de strategie, de organizare, de administrare, de control si de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii: solidaritate sociala, respectarea demnității umane, universalitate, parteneriatul, de strategie, de organizare, de administrare, de control, de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala este acreditat sa furnizeze următoarele servicii sociale:

Certificat de acreditare seria A nr.0005093/12.06.2006 - Centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati psihice

 • >  Conciliere sociala;

 • >  Promovare relații sociale;

r Servicii de recuperare si reabilitare;

 • >  Conciliere psihologica;

 • >   Servicii de îngrijire social medicala;

 • >  Psihoterapie;

 • >   Consiliere juridica;

Certificat de acreditare seria A nr.0009553/03.02.2009 - Căminul pentru persoane vârstnice

 • >  Servicii de îngrijire social medicale de natura sociala;

 • >  Servicii de recuperare si reabilitare;

 • >  Promovare relații sociale

 • > Găzduire pe perioada nedeterminata;

 • >  Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive;

 • >  Reintegrare comunitara si familiara;

 • >  Servicii de îngrijire paleativa;

Certificat de acreditare seria A nr.0009575/21.12.2009 - Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost

 • >  Cazarea pe timp de noapte a persoanelor fara adapost;

 • >  Servicii de asigurare a hranei;

r Promovare relații sociale;

r Consiliere psihologica;

r Reintegrare comunitara si familiara;

(2.) DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Clădirea ramasa disponibilizata prin modernizarea si restringerea Punctului Termic nr.

154 din Bacau strada Milcov nr.9E si terenul aferent aparțin Domeniului Privat al municipiului Bacau dat in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau prin Hotararea Consiliului Local nr.368 din 31.10.2OO8.Suprafata construcție si teren data in folosința S.P.A.S. este de 652,15mp.


Prin Hotararea Consiliului Local nr. 390 din 31.10.2007 a fost data in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau clădirea ramasa disponibilizata prin modernizarea si restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacau din strada Milcov nr. 9E in vederea schimbării destinației in „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost „

Construcția propusa pentru amenajarea Centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost a avut funcțiunea de punct termic. Prin retehnologizarea instalațiilor si echipamentelor s-a disponibilizat jumătate (120,15mp) din suprafața construita de 240,30 mp a punctului termic.

Construcția are regimul de inaltime “parter inalt”(+4,85m), si a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul - instalațiile si echipamentele adecvate destinației de punct termic.

Construcția este alcatuita dintr-o incapere cu ferestre dispuse perimetral cu hp=3,15m . Accesul in clădire se realizează pe fațada vest printr-o usa metalica, si cu posibilitatea de acces carosabil.

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii ;


Clădirea punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov, loc. Bacau, jud. Bacau este alcatuita din punct de vedere structural din 6(sase) travei de 3,00 m si o deschidere de 12,00 m din care se vor amenaja 3 travei cu deschidere de 12,00 m. Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP.

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.)

Din punct de vedere structural construcția prezintă următoarele caracteristici:

 • >  forma in plan : dreptunghiulara;

- planseu din chesoane dispuse transversal de tip ECP cu dimensiuni cheson bxL=1,50mx12,00m

 • >  stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi;

pereți exteriori din blocuri B.C.A.;

r acoperiș sistem terasa necircdlabila fara izolație termica corespunzătoare;

i

/

S.C. STAR - PROIECT SRL

IZ.

■p

Pr. Nr. 20/2012

BACAU

Noiembrie 2012

Proiectant general

' FazazDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu;

, regimul de inaltime „ parter inalt”. (+4,85m).

Pe latura de sud este realizata o închiderea spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 închidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Construcția „punct termic nr.154 de pe strada Milcov nu a suferit modificări la elementele structurale. In decursul anilor s-au făcut lucrări de igienizare . La cutremurele din 1986, 1990, au fost înregistrate degradări care nu afecteaza siguranța structurala dar s-au înregistrat degradări ale elementelor nestructurale (fisuri in tencuiala).

Referitor la conformarea generala a construcției din punct de vedere al raspunului seismic așteptat:

 • >  planseul este tip cheson care asigura rigiditatea si rezistenta corespunzătoare obținerii efectului de șaiba orizontala;

 • >  pereții de închidere sunt din blocuri B.C.A;

Referitor la conformarea de element:

 • >  pereții din zidărie BCA si cu mortar de calitate slaba (M10) conduc la ruperi fragile si capacitate de rezistenta redusa;

 • >  țesere necorespunzatoare a zidăriei din B.C.A.

Execuția

S-au constatat o serie de defecte ca de exemplu;:

 • >  deficiente de tasare a zidăriei la unii pereți nestructurali exteriori;

 • >  tencuieli groase la pereți si deteriorate;

 • >  fisuri vizibile pe fațada posterioara si laterala.

Finisajele la construcția existenta :

Finisaje interioare:

 • >  pardoseli din ciment;

 • >  var simplu la pereți si tavane;

Finisaje exterioare:

 • >  tencuieli simple;

 • > tamplarie metalica cu geam simplu;

 • >  invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica la terasa necirculabila;

 • >  in jurul clădirii nu exista trotuare;

Suprafața construita conform documentației cadastrale a punctului termic: 240,30mp.

Suprafața construita propusa pentru amenajare este de 120,15mp.

Nu exista instalații adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului.

Pentru amenajarea imobilului pentru funcțiunea de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare, schimbarea amplasamentului platformei de gunoi (ghena) situata in vecinătatea punctului termic.

 • •  Valoarea de inventar a construcției ;124.600 lei din care 47.000 lei pt. construcție si 77.000 lei pentru teren.

 • •  Act doveditor al forței majore, după caz - nu este cazul

 • 2.Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic (prezentarea a cel puțin 2 opțiuni)

 • •  Recomandarea expertului /auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației

de avizare

Expertiza tehnica efectuata in baza temei beneficiarului concluzionează ca se pot efectua lucrările solicitate cu condiția detalierii lor in cadrul unui proiect tehnic.

Prin modificările făcute, rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita, prin indepartarea închiderilor grele din B.C.A. prin descărcarea si a altor elemente , prin folosirea materialelor ușoare, respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reabilitare si reamenajare fara intervenții la elementele structurale nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Execuția se va face cu respectarea stricta a masurilor de sanatate si securitate in munca si a normelor P.S.I.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In cadrul auditului s-au analizat variantele de îmbunătățire a performantelor termice ale anvelopei construcției existente in condițiile modificării destinației spatiilor, a recompartimentarii interioare, a modului de funcționare si a gradului de ocupare al clădirii. Partea de instalații aferente isi va schimba complet parametrii inițiali, beneficiind de reducerea pierderilor necontrolate de căldură la nivelul anvelopei prin masurile de izolare propuse. S-au creat in acest mod condițiile de utilizare eficienta a energiei necesare încălzirii spatiilor si preparării apei calde menajere.

Soluții pentru pereții exteriori ușori:

Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glulam. (R.F. pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Soluții pentru pereții de compartimentare interiori .

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala.

La pereții care despart spatiile incalzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, vor fi pereți ușori din rigips cu termoizolatie din vata minerala .Pereții de compartimentare se vor realiza din rigips antifoc, cate doua placi pe fiecare fata a peretelui si vor avea rezistenta la foc 60 min, (Pereți despărțitori R.F =60 min.)


La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

Soluții pentru pardoseala pe sol: Pupa realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizola planseul de la parter (cota-015) cu 10 cm polistiren extrudat.

Soluții pentru acoperiș tip terasa : strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale.

Soluții pentru pereți adiacenti spatiilor neincalzite - structura pereților va fi comparabila cu structura pereților exteriori: 2 placi gips carton, vata minerala, 2 placi gips carton. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm,

(3). DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • a. zona si amplasamentul:

Punctul termic nr.154 la care se intervine si terenul aferent sunt situate in intravilanul municipiului Bacau pe strada Milcov nr.9E.


Conform P.U.G actualizat si Regulamentului aferent al municipiului Bacau zona este destinata pentru locuințe colective si construcții aferente lucrărilor tehnico - edilitare. Utilizări permise: modernizări si reparații la clădiri existente, locuințe colective, construcții si amenajari necesare bunei funcționari a zonei.

Construcția disponibilizata in urma retehnologizarii si restringerii suprafeței punctului termic nr.154 propusa pentru modernizare are regim de înălțime „parter inalt” cu următoarele vecinătăți:

 • •   la nord: punct termic restrins;

 • •  la est: teren domeniu public al mun, Bacau ;

 • •  la sud: teren domeniu publicai mun. Bacau si post transformarenr.119;

 • •  la vest: teren domeniu public ai mun. Bacau acces  carosabil;

 • b. statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat:

Terenul si construcția aferenta aparține Domeniului privat al municipiului Bacau dat in

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervențieadministrarea Serviciului de Asistenta Sociala Bacau conform :

 • >  Hotarirea Consiliului Local nr. 368/31.10.2008 cu încheiere nr.50763/2008 privind darea in administrarea S.P.A.S. Bacau a terenului in suprafața de 652,15mp aferent clădirii ce urmeaza a fi reabilitata cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau”;

 • >  Hotararea Consiliului Local nr.390 din 31.10.2007 prin care clădirea ramasa disponibilizata a fost data in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau

 • > Act de Dezmembrare a imobilului autentificat nr. 2854/2007 BNP Enachescu Olga Aura in lotul 1 si lotul 2 . Lotul 2 se compune din terenul de sub construcție si corpul de construcție ;

 • >  -Documentație cadastrala pentru terenul înconjurător al punctului termic in suprafața de 532,00mp

- Normele si normativele in vigoare ;

-Ghidul solicitantului si Cererea de finanțare, pentru aplicația P.O.R. 2007-2013, - Axa prioritara 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana” Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbana , in vederea aplicării pentru obținerea finanțării pe aceasta axa.

 • c. situatia ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentind terenuri din intravilanul municipiului Bacau

Suprafața construita____________________________120,15mp

(teren de sub construcție si corpul de construcție )

Suprafața amenajata__________________________532.00mp

Suprafața totala_______________________________652,15mp

 • d. studii de teren

studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național.

Inventar de coordonate in sistem de proiecție stereo 70:

Sisteme de referința Marea Neagra 1975

Pct.

N

E

2

563292.508

647623.823

3

563296.326

647610.978

5

563305.508

647613.708

6

563301.691

647626.553

2

563292.508

647623.823

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


studiul qeotehnic

Planuri cu amplasamentele forajelor , fisele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator sunt prezentate in studiul geotehnic întocmit si anexat la documentație,S-au executat 2 sondaje de cercetare, pana la adancimea de 3,00m fata de C.T.N,

Din punct de vedere geomorfologic municipiul Bacau se gasestre situat in partea de Vest a Podișului Central Moldovenesc si Colinelor Tutovei, fiind străbătut de râul Bistrița afluient de dreapta a râului Șiret iar amplasamentul de studiat este situat pe malul drept a râului Bistrița. Rețeaua hidrografica o formează râul Bistrița, cu afluientii sai de dreapta pârâul Trebes, pârâul Negel, si pârâul Bahna.

In ceea ce privește hidrologia zonei, se constata ca nivelul pânzei freatice se afla la adâncimi variabile, cuprinse in general intre 4,00- 12,00m fata de C.T.N. in funcție de grosimea stratului de praf argilos ce se gaseste deasupra orizontului grosier( balast cu pietriș si nisip). In zona amplasamentului nivelul pânzei freatice este situat la adancimea de 4,00-6,00m fata de C.T.N.

Recomandări pentru fundare si consolidări

 • •  stratificatie orizontala uniforma incadrindu-se in grupa „terenuri bune de fundare" conform Normativ NP074-2007 tabel A1;

 • •  presiunea convenționala pconv=250 Kpa conform STAS 3300/2-85, anexa B.;

 • •  fundațiile clădirii existente sunt de tip” bloc+cuzinet" pana la adincimea de 2,00m fata de C.T.N.(pana la stratul de nisip+pietris);

 • •  se propune fundarea direct in stratul de nisip+pietris dezvoltat la adincimea de 2,00-3,00 m fata de CTN sau stratul de nisip prafos dezvoltat la adancimea de

0,50- 2,00m fata de C.T.N.;

 • •  se propune ca sistem de fundare, fundații tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundații continue de legătură;

 • •  se recomanda hidroizolarea fundațiilor;

 • •  calculul terenului de fundare si dimensionarea definitiva a fundațiilor se va face utilizind pconv.=250Kpa pentru gruparea fundamentala de sarcini conform STAS 3300/2-85, anexa B;

 • •  prezenta nivelului freatic la adincimi de 4,00- 6,00m fata de CTN exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații;

 • •  adincimea maxima de îngheț in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,80 -0,90m fata de C.T.N. conform STAS 6054/77;

Se va solicita prezenta pe șantier a inginerului geolog, pentru confirmarea naturii terenului de fundare si ori de cate ori proiectantul de structuri constructorul sau beneficiarul considera necesar.

 • e.Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

PUNCT TERMIC Ac=240,30mp;H atic = 5,50m;

In suprafața de120,15mp isi desfasoara activitatea punctul termic restrins si suprafața de 120,15mp este disponibila pentru reabilitare imobil cu destinația centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost.”

Construcție parter realizata din stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi, pereți exteriori din blocuri B.C.A., acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m +grinzi de soclu.


(3)1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza:

SITUAȚIA PROPUSA

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

• separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare cu structura metalica., rezistent la foc RF 180 minute. Separarea spațiului se va raliza printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profile 2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui cu miez din vata minerala bazaltica rigida .Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

• in spațiul care se amenajeaza intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,40 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi metalici 0 178x10 si grinzi metalice din profile IPE) cu planseu din beton armat cu grosime de 10 cm. Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va realiza prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta va fi protejata anticoroziv conform GP111/2010.Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție împotriva focului.

• închiderile perimetrale exterioare se vor reface (după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BOA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante alcătuite din fete de gips carton rezistent la foc si miez din spuma poliuretanica rigida . Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glulam. (R.F. pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de

S.C. STAR-PROIECT SRL BAC AU

Proiectant general

. r -I                f .

'-7

. /


Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala obținând 2 etaje.

 • •   Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de rigips cu termoizolatie din vata minerala .Pereții de compartimentare se vor realiza din gips carton antifoc.cate doua placi pe fiecare fata a peretelui.La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

 • •   Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse,se va executa la aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .respectiv -2,30m fata de cota ±0,00.

 • •   Pentru asigurarea iluminării si ventilației (evacuare fum) pentru spațiul de la etaj s-a prevăzut montarea a doua tunete solare cu tub rigid,montate la nivelul terasei.Pentru montarea acestora a fost necesara crearea a doua goluri cu dimensiunile de 48x48cm in zona mediana a elementelor prefabricate a acoperișului. La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului si ventilarea spatiilor de la etaj.

 • •   Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei. Refacerea terasei se va realiza după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente, pentru a nu genera incarcari suplimentare.Termoizolatia se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 20cm,protejat cu o sapa armata de minim 5cm.Panta necesara la terasa va fi executata prin varierea grosimii stratului de polisitren.nefiind indicata executarea unei sape foarte groase pentru a realiza panta.Hidroizolatia se va realiza din doua straturi de membrana termosudabila,ultimul strat fiind cu strat protector.

 • •  Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii centralei termice.Structura se va realiza din metal (stâlpi $95x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din tabla tip tigla.Fundatiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat.

Perimetral terasei se va executa o imprejmuire din plasa zincata bordurată.Plasa se va monta pe stâlpi din țeava rectangulara 60x40,incastrati in fundația din beton.Toata împrejmuirea va fi prevăzută cu un soclu de beton armat.

 • •   Prin modificările făcute,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita.fapt determinat de îndepărtarea închiderilor grele din BCA si a tencuielii aferente,prin folosirea materialelor ușoare.Este realizata astfel aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reamenajare si reabilitare realizate (fara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta,la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau

A .

expertului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare

(3)2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate ;

• Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu , cu acces din vestibul, hol + recepție primire, vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu grup sanitar si dus propriu.

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe sexe pentru beneficiari (oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru personal, cabina WC+dus pentru persoane cu dizabilitati.

Zona servit masa cuprinde oficiu, sala mese, terasa acoperita. Spatiile sunt mobilate cu mese si scaune pentru servit masa. Oficiul va fi dotat cu frigider, aragaz, mașina spalat vase, spălător inox filtru cafea, cuptor cu microunde, jaluzele verticale mobilier oficiu .

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru incalzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei. Zona odihna recreere este realizata in spațiul cu funcțiunea de club.Clubul va fi dotat cu rafturi pentru biblioteca cârti, reviste, televizor, radiocasetofon, fotolii pat. LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

In continuarea imobilului centrul de cazare a persoanelor fara adapost, in partea de est, se realizează o terasa acoperita avand structura ușoara din profile metalice. Acoperișul va fi realizat intr-o apa, cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro.

Pardoseala se va realiza din decodeck (lemn+ PVC). Terasa va fi mobilată cu mese si scaune si va fi folosita pentru servirea mesei sau pentru odihna. Terasa va fi împrejmuita cu gard alcătuit din stâlpi si plasa metalica (sistem Metro) pentru a deține controlul in imobil, si a permite accesul pe terasa, numai din interiorul centrului de cazare.

Accesul principal in imobil se va realiza pe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa . care va fi montata deasupra intrării

principale Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica ușoara acoperita cu tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro inchis.

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este poziționat pe fațada din sud , retras după Postul de transformare existent, si se face din spațiul exterior carosabil propus. In zona accesului de serviciu este prevăzut grup sanitar pe sexe pentru personal si doua magazii pentru depozitare.

Magaziile vor fi dotate cu: rafturi si dulapuri cu cheie, paturi pliante, saltele, coșuri gunoi, lenjerie, etc.

Circulația pe verticala in interiorul centrului de cazare se realizează prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire.

Scara va fi realizata pe structura metalica cu trepte din granit (helopal) fara contratrepte.

ETAJUL 1

Zona de odihna este compusa din 6 camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate . A fost rezervata „ camera mama si copilul” care va avea aceleași dotări ca si celelalte camere, deoarece in cazul in care nu va fi identificata in strada o familie monoparentala si numărul persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi in regim de urgenta mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta.. Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 30 locuri / maxim 35 locuri) La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie si uscatorie dotate cu mașini spalat si uscat rufe, dulapuri metalice pentru detergenti. S-au creat 2 spatii pentru vestiare barbati si femei. Vestiarele vor fi mobilate cu dulapuri cu cheie , si banei .Corespunzător spatiilor de cazare au fost propuse grupuri sanitare pe sexe cu dusuri .

Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut la etajul 1 realizarea a 2 goluri (48cmx48cm) in planseul chesonat si terasa existenta de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri rigide tip Velux La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului, ventilarea si luminarea spatiilor de la etaj. Tamplaria utilizata (ferestre si usi) .vafi din PVC cu bariera termica si geam triplustratificat.

Capacitatea de cazare a centfului este de 30 persoane (max 35 persoane). Descrierea funcționala ' p


S.C. STAR - PROIECT SRL

BACAU

Proiectant general


Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


Suprafețe obținute : PARTER:

• vestibul intrare

3,40mp

• recepție primire + hol

18,70mp

•   1 birou

4,13mp

• cabinet medical

6,40mp

• izolator

7,35mp

• grup sanitar pentru izolator

3,35mp

• club

8,20mp

• sala mese

14,50mp

• oficiu

5,70mp

• magazie

1,85mp

• magazie

4,00mp

• grup sanitar pe sexe pt

personalul angajat

5,75mp

• grupuri sanitare pe sexe

+dusuri pentru beneficiari

13,65mp

• grupuri sanitare pt, persoane

cu handicap locomotor

4,20mp

• scara de acces la etaj

• terasa acoperita

27,80mp

• terasa + rampe de acces

5,35mp

ETAJ:

•  6 dormitoare

58,60mp

• camera mașina spalat, uscator

5,30mp

• grupuri sanitare, dusuri si vestiare

pe sexe,

24,90mp

• holuri

16,65mp

TOTAL SUPRAFAȚA

• Suprafața construita parter

155,80mp

• Suprafața utila parter

138,60mp

♦ Suprafața construita etaj

122,35mp

/

• Suprafața utila etaj

101,05mp

• Suprafața desfasurata

278,15mp

• Suprafața utila :

239,65mp


Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

înălțime libera parter este de 2,40m.

înălțime libera etaj este de 2,45m.


Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervențieFinisaje interioare

 • •   Finisaje interioare cu glet de ipsos si var lavabil;

 • •   Glafuri helopal;

 • •   Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare,dusuri, vestiare;

 • •  Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

 • •  Pardoselile.se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, vestiare holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri,);

 • •  Tamplaria interioara se va realiza din profite P.V.C. culoare alb;

 • •  La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor tavan fals din rigips pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus;

 • •   Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede. Izolația termica a pereților in contact cu spatiile neincalzite va fi suplimentată cu vata minerala;

Finisaje exterioare

 • •  Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare bej ;

 • •   Glafuri helopal;

 • •  Tamplaria exterioara se va realiza din profrle PVC prevăzute cu bariera termica,culoare maro închis cu geam termoizolant;

 • •  Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces;

 • •   Invelitoare din tabla tip Lindab la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita, de pe fațada posterioara. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm;

 • •  Material compozit Decodeck pentru terasa exterioara acoperita;

 • •  Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic ) a straturilor terasei. Soluții pentru acoperiș tip terasa : strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale.

INSTALAȚII

Având in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (electrice, apa, canalizare, termice,)

Instalații electrice

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • ■  Alimentare cu energie electrica;

 • •   Coloane si tablouri electrice;

 • ■   Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație;

 • ■  Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice;

 • ■   Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • ■   Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța;

 • -   Instalații paratraznete si prize de pamant;

Caracteristici electrice ale obiectivului

TG

 • •  Putere instalată = 12.000 kW;

 • ■  Putere maximă absorbită = 9.60 kW;

 • •  Tensiune de utilizare: Un = 1x380Vca

 • ■  Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50+0,2 Hz

 • -   Factor de putere: cos <p = 0,92 (neutral);

 • •   Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

Caracteristica keraunică a amplasamentului

 • ■  Media anuală a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 - 37 zile/an

 • ■  Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție impotriva traznetului realizata cu platbanda de captare OL-Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata apparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existent.

Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, s-a prevăzut:

 • □ Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si se va racorda din firida de bransament( FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz119 cu cablu subteran AcyAby 3x25 + 16 pana la BMPT.

 • □ Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • •   Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • *    Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;


 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

O Instalația de prize:

 • ■   prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □  Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7 - 2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compnsatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora.

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

"    Tabloul general (TG);

 • ■    Tabloul secundar ( TS), pentru etaj;

 • □ Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor se va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U=220V);

 • □ Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurent și cu releu de protecție diferențială (Id = 30 mA);

 • □ Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

 • ■  Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat;

 • ■   Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

□ Firidele de distribuție aferente TG si TS se vor executa monobloc într-o cutie metalică cu ușa de acces:

 • ■  întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelul de iluminare adoptat este în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

 • ■  categoria în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

 • ■   caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

 • ■  parametrii regimului de funcționare (tensiune, curent, putere, frecvență etc.) Instalații sanitare si racordul de apa canal

In zona exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare, impunându-se astfel rezolvarea in sistem centralizat al celor doua utilități.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații:-

-Instalații apa - canal din incinta proprietății

-Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

Instalații apă-canal din incinta proprietății

Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă din PEHD având Dn 50 mm.

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou proiectat.Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apă rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si Q= 4 mc/h, cu robineți de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qar=0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qac=0,31 [f/s],

Racord canalizare exterioar

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție.

- Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti:

Instalații sanitare interioare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda la obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații interioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile

S.C. STAR - PROIECT SRL                                            Pr. Nr. 20/2012

BACAU

Noiembrie 2012

Proiectant general

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: lavoare, wc-uri, pisoare si cabine dus.

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • - echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • - racorduri la coloane;

 • - alimentarea cu apă rece și caldă a acestora;

 • - evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semicristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabine dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar;

instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere. Evacuarea apelor uzate menajere se realizează in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel: lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn Vî\ accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: port hârtie, cuier;

pisoar din porțelan sanitar

sifoane de pardoseala Dn 50 mm ;

spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta. Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra acoperișului sistem terasa existent cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin piansee si pereți se face cu stuturi de protecție.

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 FazazDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Instalații termice

Agentului termic necesar încălzirii obiectivului se va procura din reteua de termoficare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 pozate intr-un canal termic nou proiectat.

Pentru instalația interioara s-au utilizat țevi din otel cu diametrele de Vz"; 3/4", 1’ si 1 K”. îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin sudura si prin asamblari demontabile.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distantelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Instalația termică s-a proiectat in scopul realizării temperaturilor interioare si pentru realizarea microclimatului, conform SR 1907/2-97.

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza STAS-urilor 1907/1-97; 1907/2-97 pentru zona climaterica III, cu Texl= - 18°C pentru temperaturi interioare de calcul conform STAS- urilor indicate mai sus.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare din I 13 - 2002, pentru incalzirea cu apa calda 90°C - 70°C, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru încălzire este 29 KW si necesarul de căldură pentru preparare apa calda este de 40 KW.

Incalzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de incalzire este prevăzut cu robineti de reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de incalzire se va realiza prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distantelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe fiecare coloana.Golirea instalației interioarese va face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație termice se vor prevedea armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza.'Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni seismice.

Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 532,00mp din care:


Suprafața terasa_________________-27,80mp

Suprafața terasa acces +ramoe  = 5,35mp

Suprafața carosabil              =422,Omp

Suprafața trotuare                 = 19,Omp

Suprafața spațiu verde          = 60,00mp

 • 3. Consumuri de utilități

a.Necesarul de utilități rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare

Avind in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (apa, canalizare, termice, electrice).

APA-CANALIZARE

 • 1.  Conform STAS 1478/1990.SR 1343/2006 NECESARUL DE APA PENTRU CONSUM MENAJER VA FI:

Ni=numar de persoane - 35

qi,ar=necesar specific (l/om zi)-170

qi,ac necesar specific (i/om zi)-60                                                            .

Qzi med=5,95 mc/zi                                                                  /.

. ' s 7/

Qzi max=7,74 mc/zi

Qomax=0,90 mc/h

 • 2. Conform STAS 1478/1990 DEBITUL PENTRU ALIMENTAREA CU APA RECE SI CALDAOBIECTELOR SANITARE VA FI:

Apa rece : qc = 0,72 l/s

Apa calda: qc = 0,31 l/s

 • 3. Conform STAS 1795/1987 DEBITUL PENTRU APE UZATE MENAJERE VA FI:

Qc = 3,42 l/s

ENERGIE TERMICA

Necesarul de căldură pentru incalzire

Qinc = 29 KW

Necesarul de căldură pentru preparare apa calda

Q = 40 KW

ENERGIE ELECTRICA

ȚG

Putere instalata = 12,00 kW

Putere maxima absorbita = 9,60 kW

Factor putere coscp=0,92(neutral)

Tensiune de utilizare: Un = 1x380 V ca

Frecventa rețelei de alimentare: Fn=50+0,2 Hz

b.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

5,95 (m3zi)

-

Qs zi max.

-

7,74 (m3/zi)

-

Qs orar max.

-

0,9 (m3/h)

-

(4.) DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

Investiția se realizează pe o perioada de 11 luni,dintre care 9 luni pentru execuția lucrărilor de construcții, după cum urmeaza:

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

o Organizare achiziție publica lucrări + publicitate — L1, L11

o Consultanta si asistenta - L1-L11

o Asistenta tehnica acordata de proiectant - L2-L11

o Organizare șantier,Demolări, Lucrări protecția mediului - L2,L10

o Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire - L2-L10

o Lucrări instalații exterioare, racord apa+

acm, racord canalizare, racord electric, racord termic - L2-L9

o Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice - L3-L9

o Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala - L2-L10

o Lucrări de amenajare teren aferent clădirii - L10

o Dotări -L9,L10

o Diverse si neprevăzute - L2-L10

o Audit-L4,L10

o Recepție si finalizare lucrări - L11

 • 5). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoare totala fara TVA-1485.26213 mii lei ;

Valoare totala cu TVA - 1833.97695 mii lei ;

Din care:

C+M fara TVA        - 885.54610 mii lei;

C+M cu TVA         - 1098.07716 mii lei;

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 1        FAZA DALI

AMENAJARI TEREN SI PROTECȚIA MEDIULUI

In lei si euro, la cursul BNRIei/euro din data de :11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Amenajare teren

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

2.

Amenajare platforma gunoi

0,7897

0,1728

0,1895

0,9792

0,2143

3.

Amenajare spatii verzi

10,6489

2,3303

2,5557

13,2046

2,8895

TOTAL 1

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

II. MONTAJ

1

.^OTAL II

III. PROCURARE

I

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 2

ARHITECTURA____________________________

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Arhitectura imobil

332,1640

72,6868

79,7194

411,8834

90,1316

2.

Arhitectura copertina

17,4751

3,8240

4,1940

21,6691

4,7418

TOTAL I

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

II. MONTAJ

I                        . n

TOTAL II

III. PROCURARE

I                                                                                                                                                   I                                           I                                        I                                        I                                                I


TOTAL III

1 1 1 11. . .

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

r 349,6391 | 76,5108  | 83,9134 | 433,5525   | 94,8734

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3

AMENAJARI EXTERIOAR______________________________

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012

1 euro=4,5698 lei

Nr

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

împrejmuire

4,0002

0,8754

0,9600

4,9602

1,0854

2.

Cămin utilaje

10,5187

2,3018

2,5245

13,0432

2,8542

3.

Platforma carosabila

47,7403

10,4469

11,4577

59,1980

12,9542

4.

Terasamente

2,8754

0,6292

0,6901

3,5655

0,7802

5.

Trotuare

4,6272

1,0126

1,1105

5,7377

1,2556

6.

Montare borduri

7,0515

1,5431

1,6924

8,7439

1,9134

TOTAL I

76,8133

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

II. MONTAJ

|

TOTAL II

III. PROCURARE

I                                                                                                                                                                        I                                               1                                               I                                                  1                                                         1

TOTAL III           III

I

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

76,8133 '

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 4

REZISTENTA___________________________________

S.C. STAR - PROIECT SRL                                            Pr. Nr. 20/2012

BACAU

Noiembrie 2012

Proiectant general

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

In lei si euro, la cursulBNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro = 4,5698 lei


Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rezistenta infrastructura

67,0025

14,6620

16,0806

83,0831

18,1809

2.

Rezistenta suprastructura

152,3970

33,3487

36,5753

188,9723

41,3524

3.

Rezistenta copertina

19,3967

4,2445

4,6552

24,0519

5,2632

TOTAL I

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

I

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966


DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5

O Instalații sanitare, termice si electrice interioare

In lei si euro, la cursul Bnr lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Instalație sanitara interioara

52,894

11,5747

12,6946

65,5886

14,3526

2.

Instalație termica interioara

26,195

5,7322

6,2868

32,4818

7,1079

3.     Instalație electrica interioara

45,301

9,9131

10,8722

56,1732

12,2923

TOTAL I

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1. ] .

/TOTAL III

| TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

DEVIZUL OBIECTULUI NR.6

REȚELE APA CANAL, TERMICE SI APA CALDA MENAJERA, ELECTRICE

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rețele apa canal

47,151

10,3180

11,3162

58,4672

12,7943

2.

Rețele termice si apa calda menajera

19,467

4,2599

4,6721

24,1391

5,2823

3.

Rețele electrice

1,312

0,2871

0,3149

1,6269

0,3560

TOTAL I

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

II. MONTAJ

I                                                                                                                                      I                                             I                                           I                                       l                                                 I

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 FazatDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

1

TOTAL II

III. PROCURARE

|

|

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau


curs RON/EURO la data de 11.10.2012         4.5698

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE     (fara

T.V.A.)

T.V.A.

VALOARE

(iclusiv T.V.A)

mii RON

mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.77110

1.7005

1.86507

9.63617

2.1087

1.3

Amenjari pentru protecția mediului

11.43860

2.5031

2.74526

14.18386

3.1038

1.3.1. Ob.1 Amenajare platforma gunoi

0.78970

0.1728

0.18953

0.97923

0.2143

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10.64890

2.3303

2.55574

13.20464

2.8895

TOTAL CAPITOL 1

19.20970

4.2036

4.61033

23.82003

5.2125

CAPITOLUL 2

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

67.93000

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326


S.C. STAR - PROIECT SRL BACAU

Proiectant general

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

3^1

TOTAL CAPITOL 2

67.93000

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geo.topo)

3.50000

0.7659

0.84000

4.34000

0.9497

3.1.1 Studiu topo

1.00000

0.2188

0.24000

1.24000

0.2713’

3.1.2 Studiu geo

2.50000

0.5471

0.60000

3.10000

0.6784

3.2

Obținere avize,acorduri si autorizații

11.00000

2.4071

2.16000

13.16000

2.8798

3.2.1. Avize

2.00000

0.4377

0.00000

2.00000

0.4377

3.2.2Taxa racord rețele

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

3.3

Proiectare si enginerie

132.01320

28.8882

27.88068

159.89388

34.9893

3.3.1.Proiectare initiala(TVA 19%)

75.2858

16.4746

14.26610

89.55190

19.5965

Proiectare initialafTVA 24%)

8.7274

1.9098

2.09458

10.82198

2.3682

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH.DE.CS.DL

17.0000

3.7201

4.08000

21.08000

4.6129

3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic, Plan SSM

8.5000

1.8600

2.04000

10.54000

1.8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activitatilor

15.0000

3.2824

3.60000

18.60000

4.0702

3.3.5 Documentații CU,avize

7.5000

1.6412

1.80000

9.30000

2.0351

3.4

Organizarea procedurii de achiziții

5.00000

1.0941

1.20000

6.20000

1.3567

3.5

Consultanta

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica

60.80000

13.3047

14.59200

75.39200

16.4979

3.6.1.Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51.80000

11.3353

12.43200

64.23200

14.0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

TOTAL CAPITOL 3

212.31320

46.4601

46.67268

258.98588

56.6734

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

789.63860

172.7950

189.51326

979.15186

214.2658

Ob.2 Arhitectura

349.63910

76.5108

83.91338

433.55248

94.8734

Ob.3 Amenajări exterioare

76.81330

16.8089

18.43519

95.24849

20.8430

Ob.4 Rezistenta

238.79620

52.2553

57.31109

296.10729

64.7966

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124.39000

27.2200

29.85360

154.24360

33.7528

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000


4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

Procurare utilaje

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.5.

Dotări

184.05000

40.2753

44.17200

228.22200

49.9414

Dotări

184.05000

40.2753

44.17200

228.22200

49.9414

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

973.68860

213.0703

233.68526

1207.37386

264.2072

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.76780

1.9186

2.10427

10.87207

2.3791

5.1.1 Lucrări de construcții

8.76780

1.9186

2.10427

10.87207

2.3791

5.1,2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14.44000

3.1599

0.00000

14.44000

3.1599

5.2.1.Conf Legii10/95 -0,7%

7.49000

1.6390

0.00000

7.49000

1.6390

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1.07000

0.2341

0.00000

1.07000

0.2341

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5.35000

1.1707

0.00000

5.35000

1.1707

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0.53000

0.1160

0.00000

0.53000

0.1160

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -10%

118.91283

26.0215

28.53908

147.45191

32.2666

TOTAL CAPITOL 5

142.12063

31.1000

30.64335

172.76398

37.8056

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20.00000

4.3766

4.80000

24.80000

5.4269

6.2

Cheltuieli de audit

50.00000

10.9414

12.00000

62.00000

13.5673

TOTAL CAPITOL 6

70.00000

15.3180

16.80000

86.80000

18.9943

TOTAL GENERAL

1485.26213

325.0169

348.71482

1833.97695

401.3254

Din care C+M

885.54610

193.7822

212.53106

1098.07716

240.2900


2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Investiția se va realiza în decursul a 11 luni calendaristice, din care lucrările efective de


construcții vor dura 9 luni.

o Organizare achiziție publica lucrări + publicitate - L1 ,L11 - 25,000 mii lei

o Asistenta tehnica -Diriginte de șantier - L2-L11 -51,800 mii lei

o Asistenta tehnica acordata de proiectant - L2-L11 - 9,000 mii lei

o Organizare șantier,Demolări, Lucrări protecția mediului - L2.L10 - 20,2064 mii lei

o Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire - L2-L10 - 588,4353 mii lei

o Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare,

o racord electric, racord termic            - L2-L9 - 67,9300 mii lei

o Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice - L3-L9 - 124,3900 mii lei

o Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala - L2-L10 - 76,8133 mii lei

o Lucrări de amenajare teren aferent clădirii - L10 - 7,7711 mii lei

o Dotări - L9, L10 - 184,0500 mii lei

o Diverse si neprevăzute - L2-L10- 118,91283 mii lei

o Audit - L4,L10 - 50,000 mii lei

o Recepție si finalizare lucrări - L11

 • 6) .INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

S-a întocmit Analiza cost-beneficiu care este atașata prezentei documentații.

 • 7) .Sursele de finanțare a investiției

 • (1) 98% din cheltuielile eligibile vor constitui asistență financiară nerambursabilă de la FEDR și bugetul de stat;

 • (2) 2% din cheltuielile eligibile și 100% din cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din contribuția proprie a beneficiarului;

  Sursele d

  e finanțare a investiției:

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANȚARE

  VALOARE (lei)

  I

  Valoarea totală a proiectului, d.c.:

  1.833.976,95

  a.

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  200.200,27

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.285.061,86

c.

TVA

348.714,82

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

225.901,51

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile 2%

25.701,24

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

200.200,27

c.

Autofinanțarea proiectului*

III

TVA

348.714,82

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b -II a- II c

1.259.360,62

în care:

r I Valoarea totală a proiectului ~ Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA=200.200,27+1.285.061,86+348.714,82=1.833.976,95lei

II Contribuția proprie în proiect = Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile = 25.701,24+200.200,27=225.901,51 lei

> TVA =348.714,82

Autofinanțarea proiectului se calculează numai in cazul proiectelor generatoare de venituri.

 • 8) . Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

1 . In faza de execuție se vor crea 15 locuri de munca;

 • 2. In faza de operare se vor crea 8 locuri de munca;

 • 9) . Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției = 1833.97695 mii lei (inclusiv TVA)

= 401.3254 mii euro (inclusiv TVA)

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Din care C+M:        = 1098,07716 mii lei (inclusiv TVA)

= 240,2900 mii euro (inclusiv TVA)

euro = 4,5698 lei la data 11,10.2012

 • 2. Eșalonarea investiției

Anul I: Valoare totala investiție ~ 1833.97695 mii lei (inclusiv TVA)

=401.3254 mii euro (inclusiv TVA)

Din care C+M:          = 1098,07716 mii lei (inclusiv TVA)

= 240,2900 mii euro (inclusiv TVA)

euro = 4,5698 lei la data 11.10.2012

 • 3. Durata de realizare

Investiția se va realiza pe o perioada de 11 luni din care 9 luni pentru execuție.

 • 10). AVIZE SI ACORDURI DE PRICIPIU

 • 1. CERTIFICATUL DE URBANISM:

emis de Primăria Municipiului Bacau ;

 • 2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Aviz E-ON Electrica

Aviz E-ON Gaz Distribuție

Aviz Romtelecom

Aviz CET Bacau

Aviz Protecție civila

Aviz Sanitar

Aviz Mediu

Aviz P.S.I.

Aviz ISC

ACORDUL DE MEDIU-

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 3.1 Protecția calitatii apelor:

 • >  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze calitatea apelor;

 • >  Canalizarea se va realiza prin racord la rețeaua stradala;

3.2Protectia calitatii aerului:

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activitati care sa afecteze calitatea aerului;

3.3Protectia împotriva zgomotului si vibrațiilor:

 • 1.  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze fonic;

 • 2.  Clădirea este asigurata fonic prin utilizarea de geamuri termopan si a tencuielilor de tip termosistem;

3.4Protectia împotriva radiațiilor; Nu este cazul

3.5Protectia solului si subsolului: Nu este cazul

3.6Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul


3.7Protectia așezărilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul

3.8Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament:

1. In urma activitatii ce se vor desfasura in noua construcție vor rezulta deșeuri. Aceste deșeuri se depozitează in pubele de gunoi , urmând a fi ridicate, in baza unui contract , de către o firma specializata care le va transporta la groapa de gunoi a orașului Bacau.

3.9Gospodarirea substanțelor toxice si periculoase: Nu este cazul.

Obiectivul nu se afla in zone cu restricții (zona inundabila, zona industriala, zona de protecție sanitara)


Aceasta documentație a fost întocmită conform HG 28/2008 in vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru a pune in practica proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost”din Municipiul Bacau.

SEF PROIEGX^Arh. Szabo Qptfia
Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


Graficul de realizare a investiției -

LI luni

Nr. crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

L3

1.

Organizare achiziție publica lucrari+ publicitate

2.

Asistenta tehnica- Diriginte de șantier

3.

Asistenta tehnica acordata de proiectant

4.

Organizare șantier, Demolări, Lucrări protecția mediului

5.

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

6.

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

7.

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

8.

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

9.

Lucrări de amenajari teren aferent clădirii

10.

Dotări

11.

Diverse si neprevăzute

12.

Audit

13.

Recepție si finalizare lucrări

întocmit,

Ing, Baiaita Cătălin

Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției - 11 luni - (in mii lei, fara TVA)

Nr. crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

1.

Organizare achiziție publica lucrari+ publicitate

5,0000

20,0000

2.

Asistenta tehnica- Diriginte de șantier

51,800

3.

Asistenta tehnica acordata de proiectant

9,0000

4.

Organizare șantier, Demolări, Lucrări protecția mediului

8,7678

11,4386

5.

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

588,4353

6.

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

67,9300

7.

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

124,3900

8.

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

76,8133

9.

Lucrări de amenajari teren aferent clădirii

7,7711

10.

Dotări

184,0500

11.

Diverse si neprevăzute

118,91283

12.

Audit

25,0000

25,0000

13.

Recepție si finalizare lucrări

întocmit,

Ing. Baiaita Cătălin

RAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

PLAN GESTIONARE DEȘEURI

Nr. crt.

'lip deseu

Cod deseu

Cantitate deseu (kg)

Origine deseu

Obiective

Masuri specifice

Costuri estimate (RON)

Persoane fizice/juridice autorizate

Responsabilități

Termen

1

Beton simplu si armat, dale beton, borduri beton

17.01.01

268 505

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

21 544

Contractant

Conform prevederi proiect

2

Zidărie cărămidă

17.01.02

16 650

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

1 336

Contractant

Conform prevederi proiect

'■s

Tamplarie metalica

17.04.05

213

demolări

Valorificare prin ag. econ.

specializați

17

Contractant

Conform prevederi proiect

4

Tencuieli interioare si exterioare

17.08.02

27 132

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

2 177

Contractant

Conform prevederi proiect

_________________________________________________________________1

întocmit


Strada Brindusei nr?§^

Cod postai 600227Reg. Com. J04/256/2006

C.U.l. RO 18400972 email: starproiect2006@yahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600


MEMORIU DE ARHITECTURA

Prin Hotararea Consiliului Local nr.237/19.07.2010 a fost aprobat proiectul 6/2008 "Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau,” Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, principalii indicatori tehnico- economici ai investiției, bugetul proiectului si sursele de finanțare.

Pentru obținerea finanțării in vederea realizării acestui obiectiv este necesara revizuirea si actualizarea documentației tehnico- economice si a cererii de finanțare, in conformitate cu:

 • - Normele si normativele in vigoare ;

 • - Ghidul solicitantului si solicitările din Cererea de finanțare, pentru aplicația P.O.R. 2007-2013, Axa prioritaral „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana” Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbana care nu trebuie sa fi fost elaborata/ revizuita / actualizata cu mai mult de 2 ani înaintea depunerii cererii de finanțare .


-Schimbarea soluției tehnice in funcție de nevoia sociala actuala , respectiv creșterea capacitatii centrului si si a spațiului funcțional, in conformitate cu legislația in vigoare cu o camera pentru mama si copilul fara adapost. S-au identificat in ultimii doi ani ( de la aprobarea proiectului actual) in rândul persoanelor fara adapost mame si copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta pana la soluționarea cazului social .

Construcția propusa pentru reabilitare , in vederea infiintarii centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de inaltime “parter inalt", a fost realizata intre anii 1985- 1986, a avut funcționalul si instalațiile adecvate pentru punct termic pentru zona cartierului Milcov a municipiului Bacau. Intre anii 2003 - 2005 punctele termice din municipiul Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalațiilor. Astfel instalațiile s-au restrins in jumătate din suprafața punctului termic, cealalta jumătate de suprafața ramanind neutilizata. In cadrul acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov. Jumătate din spațiu aferent punctului termic care este neutilizata (Intre traveele dintre axele 4-7( trei travei) se reabilitează intr-un centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, necesitind lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje , izolații si amenajari exterioare,

Situația existenta


Prin restringerea Punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov nr.9E s-a obtinut o suprafața construita de 120,15mp care se va reabilita pentru Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau.

Construcția propusa pentru reamenajare, in vederea infiintarii centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de inaltime “parter inalt”, a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul instalațiile si echipeamentele adecvate destinației de punct termic.

Amenajarea se va realiza intre traveele dintre axele 4-7 (trei travei) conform planșelor anexate, si necesita realizarea de lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare.

Construcția este orientata cu fațada principala spre vest, către drumul de acces. Pe latura de sud este realizata o închiderea spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 închidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Inchderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA.

Inaltimea libera interioara este de 4,85m. In jurul clădirii nu exista trotuare. <     '

Finisaje interioare:                                                                   ;;

-pardoseli din ciment

-var simplu la pereți si tavane

Finisaje exterioare:

-tencuieli simple

-soclu praf de piatra

-tamplarie metalica cu geam simplu.

-invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica.

Situația propusa

La nivelul municipiului Bacau nu funcționează un Adăpost temporar pentru persoane fara adapost si nici pentru persoanele victime ale violentei domestice .

Este necesar realizarea unui astfel de adapost si includerea acestor categorii de beneficiari pentru a primi servicii sociale in regim de urgenta in situațiile in care sunt identificați in strada, fara adapost.

Cazurile de violenta domestica reprezintă o proritate..

S-au identificat in ultimii doi ani ( de la aprobarea proiectului actual) in rândul persoanelor fara adapost mame cu copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta, pana la soluționarea cazului social.

Creșterea capacitatii centrului de cazare va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea /redobândirea deprinderilor de viata independenta si a competentelor profesionale,caracteristice persoanelor fara adapost.

Capacitatea de cazare a centrului de cazare este de 30 persoane .

Pentru reabilitarea imobilului cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare realizarea următoarelor lucrări:

-Separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare cu structura metalica rezistent la foc RF 3 ore. Peretele de compartimentare va fi alcătuit din cate 3 straturi gips carton, de o parte si alta, rezistent la foc, cu miez din vata minerala bazaltica rigida in grosime de 15cm.

- Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a straturilor terasei conform planșa A9 .

Clădirea are o înălțime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu , cu acces din vestibul, hol + recepție primire , vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu grup sanitar si dus propriu.

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe sexe pentru beneficiari (oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru personal, cabina WC+ dus pentru persoane cu dizabilitati.

Zona servit masa cuprinde oficiu, sala mese, terasa acoperita. Spatiile sunt mobilate cu mese si scaune pentru servit masa. Oficiul va fi dotat cu frigider, aragaz, mașina spalat vase, spălător inox filtru cafea, cuptor cu microunde, jaluzele verticale mobilier oficiu .

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru incalzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei . spalarea vaselor si veselei .

Zona odihna recreere este realizata in spațiul cu funcțiunea de club.Clubul va fi dotat cu rafturi pentru biblioteca cârti, reviste, televizor, radiocasetofon, fotolii pat.

LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

In continuarea imobilului centrul de cazare a persoanelor fara adapost, in partea de est, se realizează o terasa acoperita avand structura ușoara din profile metalice. Acoperișul va fi realizat intr-o apa, cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro.

Pardoseala se va realiza din decodeck (lemn+ PVC). Terasa va fi mobilată cu mese si scaune si va fi folosita pentru servirea mesei sau pentru odihna. Balustrada terasei va fi dublata cu împrejmuire cu stâlpi si plasa metalica (sistem Metro) pentru a deține controlul in imobil si a permite accesul pe terasa, numai din interiorul centrului de cazare.

Accesul principal in imobil se va realiza pe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa . care va fi montata deasupra intrării principale Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica ușoara acoperita cu tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro inchis.

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este poziționat pe fațada din sud, retras după postul de transformare existent, si se face din spațiul exterior carosabil propus. In zona accesului de serviciu este prevăzut grup sanitar pe sexe pentru personalul de serviciu si doua magazii pentru depozitare.

.Magaziile vor fi dotate cu: rafturi si dulapuri cu cheie, paturi pliante, saltele, coșuri gunoi, lenjerie, etc.

Circulația pe verticala in interiorul centrului de cazare se realizează prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire.

Scara va fi realizata pe structura metalica cu trepte din granit ( helopal) fara contratrepte.

ETAJUL 1

Zona de odihna este compusa din 6 camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate . A fost rezervata „ camera mama si copilul” care va avea aceleași dotări ca si celelalte camere, deoarece in cazul in care nu va fi identificata in strada o familie monoparentala si numărul persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi in regim de urgenta mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta..

Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 35 locuri.

La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie si uscatorie dotate cu mașini spalat si uscat rufe, dulapuri metalice pentru detergenti. S-au creat 2 spatii pentru vestiare barbati si femei. Vestiarele vor fi mobilate cu dulapuri cu cheie , si banei .Corespunzător spatiilor de cazare au fost propuse grupuri sanitare pe sexe cu dusuri.

-Soluții pentru acoperiș tip terasa.strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale.

- Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut la etajul 1 realizarea a 2 goluri (48cmx48cm ) in planseul chesonat si terasa existenta de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri rigide tip Velux (trape) pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți in caz de urgenta. Tunelurile tip Velux vor asigura luminarea si ventilarea holului de la etaj.

Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam triplustratificat. închiderile perimetrale exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a inchiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante alcătuite din fete de rigips rezistent la foc si miez din spuma poliuretanica rigida . Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glupan. (R.F. pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de

10 cm grosime incombustibila protejata cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla .

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi rigips pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala. Avind in vedere vecinătatea unor incaperi incalzite cu umiditate crescută (bai, oficiu ) cu spatii care prin destinație nu vor beneficia de o încălzire la o temperatura comparabila cu cea a spațiului incalzit este necesara izolarea suplimentara cu strat din vata minerala dispusa intre cele 2 placi de rigips.La pereții care despart spatiile incalzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pereții despărțitori interiori vor fi prevazuti cu 2 straturi gips carton si vor avea rezistenta la foc 60min.(Pereți despărțitori R.F.=60min).

După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizoia planseul de la parter

(cota-0,15) cu 10 cm polistiren extrudat.

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

înălțime libera parter               -2,40m

înălțime libera etaj                   -2,45m

In spațiul destinat pentru cazare temporara a persoanelor fara adapost se vor amenaja următoarele funcțiuni cu suprafețe obținute :

PARTER:

-vestibul intrare

3,40mp

-recepție +hol primire

18,70mp

-1 birou

4,13mp

-cabinet medical

6,40mp

-izolator

7,35mp

-grup sanitar pentru izolator

3,35mp

-club

8,20mp

-sala mese

14,50mp

-oficiu

5,70mp

-magazie

4,00mp

-magazie

1,85mp

-grup sanitar pe sexe pt

personalul angajat

5,75mp

-grupuri sanitare +dusuri pe sexe

pentru beneficiari

13,75mp

-grupuri sanitare pt. persoane

cu handicap locomotor

4,20mp

-scara de acces la etaj

LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

-Suprafața acces+ rampa

5,35mp

-Suprafața rampa

1,05mp

--terasa acoperita împrejmuita

27,80mp

ETAJ:

-dormitor mama si copilul

7.80mp

- dormitor de 2 paturi etajate

8,60mp

- dormitor de 2 paturi etajate

8,60mp

-dormitor de 3 paturi etajate

9,85mp

-dormitor de 3 paturi etajate      11,65mp

-dormitor de 3 paturi etajate      12,10mp

-camera mașina spalat, uscator     5,40mp

-grupuri sanitare +dusuri pentru

beneficiari                        13,75mp

-vestiar                            3,20mp

-vestiar                            3,20mp

-holuri                            16,65mp

Finisaje interioare

-Finisaje interioare cu mortar de ciment si var lavabil.

-Glafuri helopal.

-Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare,dusuri, vestiare;

-Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

-Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri, vestiare).

-Tamplaria exterioara seva realiza din profite PVC prevăzute cu bariera termica,culoare maro si geam triplustratificat

-Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb.

Finisaje exterioare

-Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare bej.

-Tencuieli decorative culoare bej la exterior .

-Glafuri heiopal.

-Tamplarie din profile PVC(usi si ferestre) culoare maro cu geam termopan.

-Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces.

-Invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita de pe fațada posterioara.

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

-Material compozit Decodeck pentru terasa exterioara acoperita .

=422,50mp =19,0mp = 60,00mp


Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 532,00mp din care: Suprafața terasa_________________=27,80mp

Suprafața terasa acces +rampe = 5,35mp .

Suprafața carosabil

Suprafața trotuare Suprafața spatii verzi

Accesul carosabil drumul de acces existent

in incinta centrului de cazare temporara se. realizează . pentru aprovizionarea punctului termic situat in partea de sud realiza un acces carosabil de acces pietonala situat in zona existent.


vest a imobilului. Pentru centru de cazare propus se va serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de de sud a centrului de cazare si postului de transformare

Lucrări de amenajari exterioare proiectate: procurare si montare pardoseli din verde, procurare si montare împrejmuire împrejmuire din arbuști foiosi (gard viu) de drumuri cu borduri; amenajare acces si

decodeck; , procurare si amenajare spațiu metalica tip Metro, procurare si realizare lucrări de terasamente; încadrarea lucrărilor platforma carosabila; amenajare trotuare; Pentru protejarea construcției de infiltrații vor


fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata atit de beneficiarii centrului de cazare a persoanelor fara adapost cit si de locuitorii din blocurile de locuințe aflate in imediata vecinătate a amplasamentului.


MĂSURI DE SANATATE .SECURITATE A MUNCII SI MASURI P.S.I,

Norme utilizate pentru securitatea muncii

La executarea lucrărilor se vor respecta toate masurile de securitate a muncii prevăzute în legislația in vigoare in special din “Regulamentul privind masurile de securitatea si igiena muncii in construcții” ediția 1993;

 • •  Legea Securității Muncii NR.90/1996;

 • • "Norme generale de securitatea muncii ediția 1996, precum si norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări".

 • •  Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • • HGR 1425/11.10.2006. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

 • •  Instrucțiuni proprii de securitatea muncii, ale executantului, întocmite în conformitate cu art. 13 litera e) din Legea 319/2006, ținând seama de particularitățile activității prestatorului

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat prin ordinul nr. 9/N/93 al MLPAT;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

 • •  H.G 300/2006 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile .

Conform H.G 300/2006, "Planul de securitate și sănătate” face parte din proiectul lucrării. Executantul va întocmi și va pune la dispoziția beneficiarului Planul propriu de securitate și sănătate, conform art. 24 - 35 din HG.300/2006.

Măsuri necesare:

 • a) Protecția împotriva atingerilor directe se asigură prin :

 • - îngrădiri provizorii;

 • - respectarea distanțelor normate și crearea spațiilor de circulație și manevre în instalații.

 • - folosirea mijloacelor individuale de securitate si sanatate in munca.

 • b) Pentru protecția împotriva atingerilor indirecte și a tensiunilor de atingere s-a prevăzut ca partea metalică a echipamentelor să fie legată la priza de pământ.

Cerințe de securitatea muncii pentru Contractant:

Contractantul lucrării va asigura serviciul de "coordonator în materie de SSM pe perioada execuției lucrărilor”. In documentație s-au prevăzut fondurile necesare desfășurării acestei activități.

»

Legislația aplicabilă în domeniul de securitate și sănătate în muncă impune respectarea următoarelor cerințe:

 • - cerințe privind nivelul de dotare cu echipamente tehnice și de protecție;

 • - cerințe UE și naționale de certificare a echipamentelor și de respectare a condițiilor minime de securitate pentru soluțiile ce se vor pune în operă;

 • - cerințe SSM pe care să le respecte, conținutul și forma de prezentare a documentațiilor (conf. Anexa ), cerințe pentru echipamentele și instalațiile realizate;

-cerințe privind conținutul documentațiilor la fazele PT și CS, rezultate din HG 300/2006, în principal elaborarea Planului de securitate și sănătate precum și asigurarea serviciului de “coordonator în materie de SSM pe perioada lucrărilor”;

-cerințe privind reglementarea responsabilităților în domeniul SSM între părțile contractante și de respectare a Instrucțiunilor specifice achizitorului/executantului.

Punctele de PSI și prim ajutor necesare pe șantier pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi asigurate de executant pe fonduri de organizare de șantier.

Contractantul trebuie să facă dovada că are implemetat și certificat un sistem de management al sănătății și securității muncii cerințelor standardului OHSAS 18001.

înainte de începerea lucrărilor Achizitorul va încheia cu contractantul" Convenții de lucrări”;

Zona de lucru delimitată material se va preda executantului pe bază de “Proces verbal de predare amplasament” încheiat între Achizitor și Contractant.

Norme utilizate pentru PSI

La elaborarea documentației au fost respectate următoarele normative PSI:

Legea 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;

 • -  Ordin nr. 163/28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Măsuri prevăzute în proiect

 • - elemente de construcție incombustibile ;

 • - cabluri cu întârziere mărită la propagarea focului;

 • - separări, distanțări, dopuri ignifuge ;


13. FACTORI DE RISC

Pe parcursul derulării contractului pot apare următorii factori de risc:

 • a) riscuri determinate de relațiile dintre Contractant, Beneficiar și Proiectant care presupun: nesemnarea contractului la timp, neclarificarea soluțiilor tehnice la timp, modificarea soluțiilor sau a planului de retrageri.

Pentru evitarea apariției riscurilor enumerate mai sus, participanții la desfășurarea prezentului contract la cheie, vor soluționa toate neclaritățile tehnice înainte de începerea lucrării.

Modificarea soluției ca urmare a neconcordanțelor apărute între proiect și situația din teren, în timpul desfășurării contractului, se va realiza într-un timp cât mai scurt, pentru a evita impactul asupra calității lucrării, siguranței în alimentare a consumatorilor, planului de retrageri.

 • b) riscuri tehnologice

Pentru prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice, în vederea creșterii siguranței în exploatare se iau următoarele măsuri:

utilizarea de echipamente primare cu caracteristici tehnice performante;

- utilizarea de materiale de construcții care respectă cerințele din proiect;


realizarea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cărțile tehnice ale echipamentelor și caietul de sarcini pentru montaj;

respectarea măsurilor de siguranța si sanatate a muncii și prevenire și stingerea incendiilor prevăzute în normativele în vigoare.

 • c) riscuri naturale (cutremure, alunecări de teren, inundații, etc.)

In vederea prevenirii riscurilor naturale s-au efectuat studii geologice pentru zona de amplasare a centrului de cazare, s-au respectat prevederile STAS 11100-1/93 privind zona seismică - grad 8 pe scara MKS și condițiile meteorologice privind acțiunea vântului și zăpezii asupra construcțiilor.

întocmit

Arh. Doinaș Szabo


DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA

Regimul de înălțime : parter inalt.

Suprafața teren                     = 652,15mp

Suprafața desfasurata construcție =277,70mp

243,50mp(constr.)+27,80mp(terasa)+5,35mp(acces+rampe)+1,05mp(rampa)=277,70mp Suprafața construita

Suprafața construita imobil

Suprafața terasa acoperita

Suprafața acces+ rampa

Suprafața rampa

=155,95 mp din care :

=121,75 mp

- 27,80mp

= 5,35mp

=  1,05mp


Suprafața teren aferent construcției =496,20mp Suprafața utila

Volumul construcției

H nivel

H atic terasa

CTN

CT

COTA+OOO

Suprafața teren


=236,43mp (parter :135,43mp; etaj 1:101,00mp) 660,00m3 ;

2,45m

5,50m

155,12

155,27

155,42

aferent construcției =496,20mp din care:

Suprafața carosabila + parcaje(pavele) =422,50mp din care :

Suprafața parcaje (pavele )            = 90,00mp

Suprafața trotuare                     =19,00mp

Suprafața spatii verzi                  =60,00mp

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare de 80cm.lnaltimea la atica construcției este de 5,50 m, de la cota+000 . înălțime libera parter înălțime libera etaj


-2,40m

-2,45m


cu


latimea
MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

INVESTITIA:“Reabilitare imobil,strada Milcov,cu destinația de temporara a persoanelor tara adapost din municipiul Bacau’’

BENEFICIAR:   Municipiul Bacau

AMPLASAMENT PUNCT TERMIC nr.154, str.Milcov nr.9 E municipiul Bacau, jud.Bacau

 • 1. Motivul întocmirii documentației

La comanda beneficiarului.in baza Legii 10/1995 privind calitatea in construcții,a Ordonanței nr.214/2008 privind modificarea si completarea legii nr.50/1991 (Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construire),s-a intocmit prezenta documentație pentru realizarea obiectivului: „Reabilitare imobil,strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau".

Beneficiarul dorește sa amenajeze in cadrul punctului termic nr.154 de pe strada Milcov nr.9E un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Documentația are la baza expertiza tehnica întocmită de expert tehnic ing.Grapa Constantin.

 • 2. Amplasamentul clădirii se afla in Bacau pe strada Milcov nr.9E .

Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

-teren plan stabil si ferit de pericolul inundațiilor

- Conform normativ P100-1/2006 se incadreaza in zona de hazard seismic caracterizata prin accelerația terenului ag=0.28g si perioada de colt Tc= 0.7sec

Conform Indicativ CR-1-1-3.2005 Cod de proiectare "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor ” amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a zăpezii pe sol s OiK=2.5KN/mp

Conform Indicativ NP 082-04 Cod de proiectare "Acțiunea vântului asupra constructiilor’’amplasamentul se afla in zona cu viteza caracteristica a vântului lv=35m/s si presiunea de referința a vântului g v=0.5 KPa .

 • 3.încadrarea construcției in clase si categorii

Cunoscând regimul de inaltime al construcției amplasarea si funcționalul rezulta :

 • •  Clasa de importanta lll.cu y = 1,00 (P100/2006).

 • •  Categoria de importanta «C« (normala) conform, HGR766/97

 • 4.Date despre terenul de fundare

Pentru cunoașterea în profunzime a condițiilor de teren, pe amplasamentul de cercetat,s-a executat un sondaj de cercetare, până la adâncimea de 3,00 m. față de C.T.N.

Stratificatia terenului in zona amplasamentului este:

 • -  un strat de sol vegetal+pământ+bolovăniș, dezvoltat pe o grosime de 0,50 m;

 • -   un strat fin sedimentar, constituit din nisip prăfos de culoare galben spre cafeniu, cu un grad de consistență medie, dezvoltat pe o grosime de 1,70 m;

- un strat de nisip+pietriș mic, cu o granulozitate uniformă, dezvoltat pe o grosime de 0,80 m. caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată;

Fundațiile clădirii existente sunt fundații continuii, până la adâncimea de 2,00 m. față de C.T.N.(până în stratul de nisip+pietriș);

Pe toată lungimea sondajului nu apar infiltrații de apă.

Prezenta nivelului freatic la adâncimi de 4,00- 6,00m fata de CTN ,exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații; se apreciaza ca fiind posibila o variație pe verticala temporara a nivelului freatic intim legat de nivelul pluviometric dintr-o anumita perioada,dar fara a afecta execuția si exploatarea construcției.

Se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificate orizontală, practic uniformă, încadrându-se în grupa “terenurilor bune de fundare” conform Normativ NP 074-2007, tabel A1;

Stratul natural de fundare va fi stratul de nisip+pietriș, caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată, dezvoltat la adâncimea de 2,00-3,00 m. față de C.T.N. sau stratul de nisip prăfos, dezvoltat la adâncimea de 0,50-2,20 m. față de C.T.N. în funcție de soluția aleasă de proiectantul de structuri;

Se propune fundarea direct în stratul de nisip+pietriș, cu respectarea unei adâncimi de fundare de 2,00 m. față de CTN

Presiunea convențională pconv = 280 kPa(pentru stratul de nisip+pietriș mic);

Suprafața destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea locala si generala asigurată și fiind ferită de pericolul inundațiilor;

Adâncimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90-1,00m fata de CTN conform STAS 6054/77

De jur-împrejurul construcțiilor se vor prevedea trotuare etanșe,dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20m.Trotuarele vor avea lățimea de 0,80m. cu o panta de 3% spre exterior;

5b

 • 5. Descrierea construcției existente din punct de vedere arhitectural si funcțional.

La baza analizei construcției a stat documentația tehnica a obiectivului intocmita de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau si releveele construcției.

Funcțiunea s-a pastrat de la începutul existentei clădirii cea inițiala : punct termic. Clădirea a fost executata după proiectul tip IPCT R1200 /Rll si adaptata la teren de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau.

Dimensiunile in plan ale punctului termic : 6(sase) travei de 3.00m x1 deschidere de 12.00m deci suprafața in plan este:18,60x12,60m.

Construcția cu regim de înălțime - parter inalt-, a fost realizata intre anii 1985-1986 a avut funcționalul si instalațiile adecvate destinatiei.respectiv cea de pentru punct termic .

®           Intre anii 2003-2005 punctele termice din municipiu Bacau au fost modernizate din

punct de vedere al instalatiilor.Toate instalațiile s-au restrâns in jumătate din suprafața lor, ramanand cealalta jumătate de suprafața neutilizata.In cadru acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov.

Jumătate de spațiu aferent punctului termic care este neutilizata,respectiv intre traveele dintre axele 4-7(trei travei) se amenajeaza in centru de cazare temporara al persoanelor fara adapost, necesitând lucrări de arhitectura,structura, instalații si utilitati.

Acoperișul construcției este de tip terasa,cu invelitoare din membrana bituminoasa. Finisajele actuale ale clădirii sunt simple,respectiv tencuieli var-ciment,spoieli var,pardoseli din beton,tamplarie metalica.acoperis hidroizolant din carton si panza asfaltica .termoizolatie din polistiren expandat de 5 cm.grosime.

 • 6. Descrierea construcției inițiale din punct de vedere structural

Obiectul analizei il constituie structura punctului termic .

Alcătuire : 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,00m

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor) Descrierea se face pe baza releveelor de arhitectura corelate cu măsurătorile din teren.

Structura de rezistenta : stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP cu dimensiunile bxL =1.50x12,OOm. care constituie o șaiba orizontala la nivelul planseului peste parter.

închiderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA .

Frontoanele sunt realizate din zidărie BCA.

Infrastructura

Fundațiile pentru stâlpii prefabricați sunt din beton armat ,de tip pahar cu dimensiunile bxlxh=1.30mx1.50mx2.00m.Intre fundațiile pahar reazema grinzi de fundație (grinzi de soclu) cu dimensiunile 20x50cm pe care descarcă zidaria de inchidere din BCA.

Adâncimea de fundare este -2.00m fata de CTN.

 • 7.Lucrări propuse de reamenajare si reabilitare

Lucrările propuse pentru reamenajare si reabilitare au la baza expertiza tehnica intocmita de Expert Tehnic ing.Grapa Constantin.

Beneficiarul dorește ca jumătate din suprafața acestei clădiri sa se amenajeze, pentru al transforma intr-un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Conform temei de proiectare, a soluției de arhitectura si expertizei tehnice se propun următoarele transformări:

 • 7.1 Separarea spațiului care se dorește amenajat.Separarea spațiului se va face printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profile 2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui.Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

 • 7.2 In spațiu care se amenajeaza respectiv intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2.40m alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi din Tv 0178x10 ) si grinzi metalice din profile IPE ,cu planseu din beton armat cu o grosime de 10cm.Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va face prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta va fi protejata anticoroziv conform GP111/2010.Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție împotriva focului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare in parter si etaj.

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de gips carton cu termoizolatie din vata minerala Pereții de compartimentare se vor executa din gips carton antifoc,cate doua placi pe fiecare fata a peretelui.La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse,se va executa la aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .respectiv -2,30m fata de cota ±0,00.

 • 7.3 Pentru asigurarea iluminării si ventilației (evacuare fum) pentru spațiul de la etaj s-a prevăzut montarea a doua tunele solare cu tub rigid,montate la nivelul terasei.Pentru montarea acestora a fost necesara crearea a doua goluri cu dimensiunile de 48x48cm in zona mediana a elementelor prefabricate a acoperișului.La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilatie.pentru evacuarea fumului si ventilarea spatiilor de la etaj.

 • 7.4  Fațadele aferente amenajării se vor reface utilizând materiale ușoare si termoizolante, conform expertizei termica (panouri tip Glulam).Se va suplimenta panoul tip Glulam cu cate o placa rigips antifoc la exterior si interior.

Suplimentar la exteriorul sandwich-ului se montează un termosistem din vata minerala bazaltica (placi speciale pentru aplicarea tencuielilor) pe care se aplica tencuiala subțire decorativa.

 • 7.5 Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei. Refacerea terasaei se va face după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente,pentru a nu genera incarcari suplimentare.Termoizolatia se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 20cm,protejat cu o sapa armata de minim 5cm.Panta necesara la terasa va fi executata prin varierea grosimii stratului de polisitren.nefiind indicata executarea unei sape foarte groase pentru a realiza panta.Hidroizolatia se va realiza din doua straturi de membrana termosudabila,ultimul strat fiind cu strat protector.

 • 7.6 Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii centralei termice.Structura se va executa din metal (stâlpi <t>95x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din tabla tip țigla.Fundațiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat.

sG

Perimetral terasei se va executa o imprejmuire din plasa zincata bordurată.Plasa se va monta pe stâlpi din țeava rectangulara 60x40,incastrati in fundația din beton.Toata imprejmuirea va fi prevăzută cu un soclu de beton armat.

Prin modificările făcute,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita,fapt determinat de indepartarea inchiderilor grele din BCA si a tencuielii aferente,prin folosirea materialelor usoare.Este realizata astfel aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reamenajare si reabilitare precizate la pct. 7 (fara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta,la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

Proiectul de execuție va fi semnat si de expertul tehnic pentru a vedea ca soluția propusa in expertiza a fost respectata.(HG 925/1995 art.6).

Cap 8. Obligațiile beneficiarului

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul de autorizație de construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința A1.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu îl exonoreaza pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.A.T. nr.77/oct.1996 si Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art.13;21.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța inceperea lucrărilor cu 30 de zile inainte I.S.C.Bacau.

Cap 9. Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcții , executantul are următoarele obligații:

• conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

 • •   sesizarea investitorilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării acestora;

 • •  începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati.

 • • asiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilități tehnice cu execuția, atestati.

 • • convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • • soluționarea neconformitatilor, neconcordatelor si a defectelor aparute in fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului (beneficiarului) ;

 • • utilizarea in execuție numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; înlocuirea produselor sau a procedeelor cu altele care îndeplinesc condițiile prevăzute si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu avizul investitorului (beneficiarului);

 • • respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor.

Cap 10. Normative, Legi, STAS -uri.

La elaborarea documentației s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri în vigoare:

 • •  P100/1-2006 - Cod de proiectare seismica-partea I.Prevederi de proiectare pentru clădiri.

 • •  NP112-04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

 • •  SR EN 1992-1-1 - Proiectarea structurilor din beton.Reguli generale si reguli pentru clădiri

 • •  CR 0-2006 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • •  CR6-2006 -“Cod de proiectare pentru structuri din zidărie ”

 • •  CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • •  P118/99- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția importiva focului

 • •  C58/96 - Instrucțiuni tehnice privind ignifugarea șarpantelor

 • •  Legea 319/2006-Legea Securității si Sanatatii in munca ; Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții.

Proiectant:

Ing.Asavei Dan Ciprian

MEMORIU INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1. ELEMENTE GENERALE

  • 1.1.   Denumire investiției:

„ REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL

BACAU.” Amplasament: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

 • 1.2.   Denumire obiect:

INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1.3.   Faza lucrării:

D.A.L.I.

 • 1.4.   Proiectant:

SC STAR PROIECT SRL BACAU

 • 1. S. Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

 • 2. DESTINAȚIA LUCRĂRII

Prezenta documentație tratează lucrările de proiectare - REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU Punct Termic, str Milcov,nr 9A, municipiul Bacau jud. Bacau.

Construcția are regim de înălțime - parter +etaj

Destinația spatiilor din incinta clădirii este aceea de cazare temporara a persoanelor fara adapost.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • ♦  Caracteristicile constructive ale clădirii;

 • ♦  Condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • ♦  Destinația construcției;

 • ♦  Standardele în vigoare.

 • 3. DESCRIEREA SOLUȚIEI

  • 3.1. Date generale

în cadrul lucrării s-au prevăzut următoarele categorii de instalații electrice:

 • ■   Alimentare cu energie electrica;

 • *   Coloane si tablouri electrice;

 • ■   Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație;

 • ■   Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice;

 • •   Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale,

datorate unor defecte;

’ Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța;            z

 • ■   Instalația de paratrăsnet si priza de pamant;              . -

 • 3.2. Caracteristici electrice ale obiectivului


TG

■ Putere instalată = 12.00 kW;

• Putere maximă absorbită = 9.60 kW;

 • ■  Tensiune de utilizare: Un = lx380Vca

 • ■  Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50+0,2 Hz

 • ■   Factor de putere: cos tp = 0,92 (neutral);

 • ■  Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

 • 3.3. Caracteristica keraunică a amplasamentului

 • ■   Media anuală a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 • 37 zile/an

 • ■  Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului tip rețea realizata cu platbanda de captare OL-Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata aparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existenta.

 • 3.4. Categoria de importanță a clădirii:C( normala) - spatii cazare;

 • 3.5. Grad de rezistență la foc: III

 • 3.6. Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, conform legii nr. 114 / 1996 s-a prevăzut:

 • □  Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si se va racorda din firida de bransament( FB) amplasata pe peretele exterior al PT Czll9 cu cablu subteran AcyAby 3x25 +16 pana la BMPT.

 • □  Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • ■  Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

 • □  Instalația de prize

■ prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □  Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 17 - 2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut. Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compensatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reacție la foc si vor fi amplasate conform art 7.23. 7.2 din 17 - 2011 la fiecare usa de ieșire destinata a fi folosita in caz de urgenta.

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • ■  Tabloul general (TG);

 • ■  Tabloul secundar ( TS), pentru etaj;

 • □  Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor se va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U=220V);

 • □  Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurent și cu releu de protecție diferențială (Id = 30 mA) pe circuitele de priza;

 • □  Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

 • ■   Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat;

 • ■  Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

Proiectarea și dimensionarea coloanelor electrice individuale cat si protecția s a efectuat în conformitate cu 17-2011.

Tablourile electrice TG si TS se vor executa monobloc cu cutii metalice cu ușa de acces si întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi 1P, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelurile de iluminare adoptate sunt în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

 • ■  categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

" caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

 • ■   parametrii regimului de funcționare (tensiune, curent, putere, frecvență etc.)

Instalația de paratrăsnet si priza de pamant

Priza de pamant exista si este comuna pentru instalațiile electrice interioare si instalația de protecție împotriva trăsnetului. Se va măsură valoarea de dispersie a prizei de pamant iar in cazul in care aceasta nu este mai mica decât 1 ohm se va completa cu electrozi pana când valoarea va cobora sub aceasta valoare.

Instalația de paratrăsnet asigura nivelul IV de protecție si se va executa tip rețea, cu conductoare de captare din OL Zn 25x4 mm legate la priza de pamant prin 4 conductoare de coborâre din OL Zn 25x4 mm.

 • 4. INSTRUCȚIUNI DE EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE

Toate lucrările de instalații interioare aferente construcțiilor vor corespunde din punct de vedere a calității exigențelor Legii 10/1999 privind calitatea în construcții.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Tuburile de protecție se montează îngropat în șapă, tencuială sau planșeu, capetele acestora fiind prevăzute cu dopuri de protecție pentru a preîntâmpina obturarea acestora cu beton sau mortar.

Legăturile conductorilor vor fi realizate numai în doze cu cleme corespunzătoare. Dozele de aparat și ramificație vor fi din mase plastice, etanșe in mediile umede.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Pentru materialele importate se vor verifica agrementârile pentru piața româneasă.

Instalațiile electrice vor fi realizate din conductoare din cupru, tip FY cu secțiunea de 1,5 mm2 pentru iluminat, respectiv 2,5 mm2 pentru prize.

Armăturile utilizate ca și întregul echipament electric va fi ales cu gradul de protecție adecvat încăperilor în care se montează.

Se vor respecta distanțele de montaj și condițiile de separare între circuitele și coloanele de curenți tari cu cele de curenți slabi.

Toate lucrările vor fi executate de personal calificat sî autorizat.

In șantier materialele vor fi depozitate corespunzător. Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitării materialelor pe șantier până la punerea în funcțiune a obiectivului revine executantului.

Realizarea instalației electrice se va coordona cu realizarea celorlalte instalații.

După efectuarea probelor de funcționare, întregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe baza de proces verbal de recepție.

 • 5. BAZA NORMATIVĂNormativele de baza ce trebuie respectate la execuție sunt următoarele:

 • ♦      I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • ♦      Norme Republicane pentru protecția muncii in activitatea de construcții;

 • ♦      C 56-75 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații.

Iar Standardele de baza:

 • ♦      STAS - 6616 - Instalații electrice pina la 1000 V - instalații de legare la nul de protecție. Prescripții.

 • ♦      STAS - 6119 - Instalații electrice pina la 1000 V. - instalată de legare la pamint de protecție.

 • 6. MASURI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu PE 118/99. De asemenea s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a instalațiilor electrice, din fișele tehnologice și din celelalte reglementări în vigoare privind protecția muncii.

Prin proiect s-a urmărit găsirea unor soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea și extinderea unor eventuale incendii.

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrărilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora C300/93.

In exploatare, prin lucrări periodice de întreținere si încercări profilactice se va asigura integritatea funcționala si constructiva a instalațiilor electrice proiectate precum si caracteristicile inițiale ale acestora.

La execuția lucrărilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

 • 7. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII, PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII:

La proiectarea instalațiilor electrice s-au respectat prevederile următoarelor norme si normative:

 • ■  Norme generale de protecția muncii a Ministerului Muncii si Protecției sociale din 1996,

 • ■   Legea 319/14 iulie 2006 Legea securității și sănătății în muncă

 • ■   Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice aprobat cu ordinul 655/ 10.09.97 al Ministerului Muncii si protecției sociale,

 • ■   Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor-17/2011 si STAS- 12604.

astfel incât, activitatile de construcții montaj cit si cele de exploatare sa se poata desfasura in condiții de siguranța.

Personalul care efectuează lucrări de construcții montaj ca si cele care vor exploata instalațiile electrice proiectate va avea efectuat instructajul de protecția muncii.

Tot pentru protecția personalului s-au montat in tablourile electrice, echipamente de protecție diferențiala care sesizează si intrerup circuitul la apariția unor curenți de defect. In acest scop trebuie respectate indicațiile din proiect cu privire la curentii diferențiali de funcționare ai aparatelor respective.


Nu se vor face modificări ale instalației fara avizul proiectantului.

Toate lucrările necesare intretinerii si reparațiilor se vor face numai cu electricieni autorizați si numai după scoaterea de sub tensiune a instalației. Ulterior scoaterii de sub tensiune a instalației electrice se va verifica lipsa acesteia si se vor monta placi avertizoare. Contra electrocutărilor directe trebuie sa se stabilească masuri organizatorice conform NSPM pentru transportul si distribuția energiei electrice nr. 65/1997.

In acest scop se vor elibera instrucțiuni de lucru pentru fiecare intervenție la instalații electrice.

Materialele utilizate pentru execuție vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricație, nesupuse probelor si verificărilor obligatorii. Pentru lucrările ce devin ascunse se vor intocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea construcției.

Pe toata durata execuției lucrărilor , se vor respecta următoarele:

 • ■  “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”, prin Ordinul M.I. nr. 775/98;

• “Normativ de siguranța la foc a construcțiilor”, indicativ PI 18/99;

 • ■  “Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții” --elaborat de IPC-SA , aprobat de MLPAT cu ordinul 9/M/15.03.93;

 • ■   “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - 17/2011

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ A LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE (CERINȚE CONFORM LEGII 10/95)

în PROIECTAREA OBIECTIVULUI S-AU RESPECTAT PREVEDERILE „ Normativului de proiectare a clădirilor de locuințe - cerințe conform legii 10795”, NP-016/97 aprobat cu ordinul 71/N27.03.97. al MLPAT

 • A. REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Structura de rezistență a clădirii nu este afectată de executarea lucrărilor de instalații electrice. Tubulatura din sape se va poza înainte de turnarea betonului, fiind organizată conform exigențelor inginerilor structuriști.

Circuitele și instalațiile de protecție sunt dimensionate în așa fel încât să asigure selectivitatea în caz de defecte.


 • B. SECURITATEA LA INCEDIU

Alegerea materialelor și dimensionarea instalației s a făcut în conformitate cu cerințele asigurării maxime împotriva riscului de incendiu.

 • C. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

Alegerea nivelului de iluminare asigură confortul vizual în condițiile specifice ale activității. Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.

 • D. SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE

Circuitele sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină prin echipamente automate în vederea asigurării selectivității și decuplarea unei zone cât mai reduse în caz de defect.

 • E. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Având în vedere necesitatea unei funcționări silențioase a instalațiilor, echipamentele se vor alege în consecință, cu asigurarea deplină a compatibilității electroenergetice.


 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ

Instalațiile de iluminat sunt sectorizate pentru reducerea consumurilor la strictul necesar. Corpurile de iluminat sunt cele mai eficiente pentru sistemul de iluminare ales.MEMORIU TEHNIC

Instalații sanitare interioare

X XX

. '$A'

sntrJlnst^laiiil^/

X* ' ■ ’ i i -)

destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adaposf/dimmunicipiul

Bacau”.


Instalații apa canal

■f 7

-"f d


1. DATE GENERALE

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea soluțiilor tehnice^ sanitare interioare și exterioare pentru obiectivul "Reabilitare imobi^ștrad»Cfiftl^v^^

._____.... _____ . . , _ _ .

Scopul proiectului este de a se asigura utilitățile necesare, concomitent cu exigențele obligatorii, adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și condiții superioare de utilizare, cu un efort investițional minim.

Proiectul de instalații sanitare interioare și exterioare respectă normele și standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor și nivelurile de performanță necesare și a fost întocmit în urma studierii cerințelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar.

 • 2. SOLUȚIILE PROIECTULUI r

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile și recomandările Normativului privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, indicativ I9-2009.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații:

 • 2.1. Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

 • 2.2. Instalații apa - canal din incinta proprietății.

 • 2.1. Instalații sanitare interioare

t

Prezenta documentație stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci și a apei calde menajere, de la punctul de racord până la ultimul punct de consum din clădire.

Instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel:

lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn 1/2”. accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: porthartie, cuier;

pisoardin porțelan sanitar

sifoane de pardoseala Dn 50 mm ; spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta.

Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.


Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra șarpantei cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin plansee si pereți se face cu stuturi de protecție.

Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

 • 2.2. Instalații apă-canal din incinta proprietății

 • 2.2.1. Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă ddin PEHD având Dn 50 mm.

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou proiectat.

Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apă rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si             cu

robineti de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.

2

r ;

■ 9'

Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qar=0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qac=0,31 [l/s],

 • 2.2.2. Racord canalizare exterioara

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție.

Măsuri de securitatea muncii

în execuție se vor respecta întocmai prevederile din “Regulamentul privind securitatea muncii și igiena în construcții" elaborate de M.L.P.A.T. Ordin 9/N -15.03.1993 în special capitolele referitoare la:

• îndatoririle personalului muncitor;

• instructaj de securitatea muncii;

• echipament de protecție;

• scule și dispozitive;

• utilaje și mecanisme de ridicat;


• execuție lucrări tehnico - edilitare.

în execuție vor fi respectate prevederile din HG nr. 300/02.03.2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile în special capitolele referitoare la lucrările de instalații sanitare.

Răspunzător de respectarea normelor de protecție a muncii este conducătorul punctului de lucru care are obligația instruirii personalului din subordine la începerea lucrărilor și săptămânal cu consemnarea acestor măsuri în fișele individuale.

Masuri PSI

Conform STAS 1478-90 si NP 086-2006 pct. 4.1 nu sunt necesari hidranți de incendiu interiori. Intervenția in caz de incendiu se va asigura de către formația de pompieri ce-a mai apropiata din zona.

Condiții si exigente de calitate

Exigențe calitative impuse instalației sanitare, prevederi legislative Proiectul se va verifica referitor la satisfacerea cerințelor obligatorii de calitate conform cu „Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și „îndrumător privind aplicarea prevederilor de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor”, editat de MLPATîn nov. 1996.

Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalațiilor sanitare interioare și lucrări de alimentare cu apă și canalizare existente în vigoare, referitoare la calitatea lucrărilor.

Soluțiile adoptate urmăresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale instalației în combinația optimă de preț - calitate.

în acest sens pe exigența de calitate se are în vedere următoarele aspecte:

 • •  siguranța în exploatare

La construcții normale verificarea nu este obligatorie, se va face numai la cererea beneficiarului.

 • •  siguranța la foc

 • •  igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

 • •  izolație termică, hidrofugă și economie de energie

 • •  protecția împotriva zgomotului

 • •  sănătatea oamenilor și protecția mediului

Alegerea soluțiilor se va face după criterii tehnice și economice, ținând seama de necesitățile specifice și de posibilitatea de realizare.

în analizele privind economicitatea unei soluții, inclusiv oportunitatea unei modernizări sau transformări, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investiției și al exploatării.

instalațiile de alimentare cu apă și canalizare s-au proiectat pe baza unei concepții unitare tehnice, tehnologice și economice, astfel încât să satisfacă următoarele cerințe:

 • •  să funcționeze la parametri proiectați pe întreaga ,durată^cfe>exploatare a instalației respective;

.7 0

 • •  să fie realizate din materiale uzuale, ușor de pro^G^t; ■ /-

.....      ......M. /

să se reducă la minim consumurile specifice dej materiale de execuție și montaj;                           Y \7,<

să aibă fiabilitate mare și să realizeze consumuri'rtilb^ni exploatării.de. energie în timpul

- <? Vr- . 7

întocmit,

Ing. Verginica fresca

RAD CERT

Certif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif, nr,149S SR OHSAS 18001:2008

MEMORIU TEHNIC

Instalații termice


ELEMENTE GENERALE

Denumirea investitei. REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR

FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU.

Obiect: Instalații de încălzire

Amplasamentul: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

Beneficiar: PRIMĂRIA BACAU

Proiectant general; SC STAR PROIECT SRL

Proiectant specialitate: ing. Verginica Plesca

PREMISE DE CALCUL

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza SR 1907/1-97 pentru zona climaterica III, cu Tcxt_ - 18°C pentru temperaturi interioare de calcul conform SR 1907/2-97.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor economice, pentru incalzirea cu apa calda 90'C - 70°C, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru incalzire a rezultat de 22 KW.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

Încălzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de incalzire este prevăzut cu robineti de reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de incalzire se va realiza prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Agentului termic necesar incalzirii obietivului va fi preluat din reteau de termoficare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 ‘A”, pozate in pamant.

Pentru instalația interioara s-au utilizat țevi din otel cu diametrele de A”; T si I A”. îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin sudura si prin asamblari demontabile.______________

Strada Brîndusci nr. 50. Bacau          Reg. Com. J04/256/2006                  Telefon 0234/57! î 10

Cod postai 600227                         C.U.I. RO 18400972                     Fax 0234/586600

c ma i i: st ar p ro i e c1200647_y a 11 oo. c om

CON T; R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau


Certif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif, nr.!49S SR OHSAS 18001:2008

Stabilirea traseului instalației de distribuție s-a făcut în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distanțelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe fiecare coloana. Golirea instalației interioarese se face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație tennice s-au prevăzut armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării. Ștuțurile de protecție ale legăturilor corpurilor de încălzire au rolul de a permite deplasările acestora la dilatarea coloanei verticale.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni

seismice.


NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI P.S.I

 • - Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare și de încălzire - ed.2003;

 • - Legea protecției munci nr. 90/96 - republicată în 2003;

 • - PI 18/99 - Normativ de siguranță la foc la construcțiilor;

 • - C300/94 -Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații;

 • - alte norme și prescripții tehice în vigoare din domeniu.

întocmit

Ing. Verginica Plesca


Strada Brindusci nr. 50. Bacau          Reg. Corn. J04 '256/2006                  Telefon 0234/5711 10

Cod postai 600227                     " C.U.I. RO 18400972                     Fax 0234/586600

email :starproiect2()06''aiya lioo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala Bacau

SC STAR PROIECT S.R.L.

FAZA: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012           4.5698

Nr.

crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE

T.V.A.)

(fara

T.V.A.

VALOARE

T.V.A)

(iclusiv

mii RON mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

1.1

Obținerea terenului

i 1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.77110

1.7005

1.86507

9.63617

2.1087

1.3

Amenjari pentru protecția mediului

11.43860

2.5031

2.74526

14.18386

3.1038

1.3.1. Ob.1 Amenajare platforma gunoi

0.78970

0.1728

0.18953

0.97923;

0.2143'

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10.64890

2.3303

2.55574

13.20464

2.8895

TOTAL CAPITOL 1

19.20970

4.2036

4.61033

23.82003

5.2125

CAPITOLUL 2

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

67.93000;

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326

TOTAL CAPITOL 2

67.93000 i

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geo,topo)

3.50000

0.7659

0.84000

4.34000

0.9497

3.1.1Studiu topo

1.00000'

0.2188

0.24000

1.24000

0.2713

3.1.2 Studiu geo

2.50000 i

0.5471

0.60000

3.10000

0.6784

3.2

Obținere avize,acorduri si autorizații

11.00000

2.4071

2.16000

13.16000

2.8798

i

3.2.1. Avize

2.00000

0.4377

0.00000

2.00000

0.4377

3.2.2Taxa racord rețele

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

3.3

Proiectare si enginerie

132.01320:

28.8882

27.88068

159.89388

34.9893

3.3.1. Proiectare initiala(TVA 19%)

75.2858

16.4746

14.26610

89.55190'

19.5965

Proiectare initiala(TVA 24%)

8.7274

1.9098

2.09458

10.82198

2.3682

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH,DE,CS,DL

17.0000

3.7201

4.08000

21.08000

4.6129

!3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic,Plan

SSM

8.5000

1.8600

2.04000

10.54000

1.8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activitatilor

15.0000

3.2824

3.60000

18.60000

4.0702

3.3.5 Documentații CU,avize

7.5000

1.6412

1.80000

9.30000

2.0351

3.4

Organizarea procedurii de achiziții

5.00000

1.0941

1.20000

6.20000

1.3567

3.5

Consultanta

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica

60.80000

13.3047

14.59200

75.39200

16.4979

3.6.1.Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51.80000

11.3353

12.43200

64.23200

14.0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

TOTAL CAPITOL 3

212.31320

46.4601

46.67268

258.98588

56.6734

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

789.63860

172.7950 ■

189.51326

979.15186

214.2658

Ob.2 Arhitectura

349.63910

76.5108

83.91338

433.55248

94.8734

Ob.3 Amenajări exterioare

76.81330

16.8089

18.43519

95.24849

20.8430

Ob.4 Rezistenta

238.79620

52.2553

57.31109

296.10729

64.7966

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124.39000

27.2200

29.85360

154.24360

33.7528

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0.00000 <

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

Procurare utilaje

0.00000!

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.5.

Dotări

184.05000

40.2753

44.17200

228.22200:

49.9414

Dotări

184.05000:

40.2753:

44.17200

228.22200

49.9414

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

973.68860

213.0703 233.68526

1207.37386

264.2072

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.76780

1.9186

2.10427

10.87207

2.3791

5.1.1 Lucrări de construcții

8.76780.

1.9186

2.10427

10.87207

2.3791

5.1.2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0.00000^

0.0000

0.00000

o.ooooo-

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14.44000

3.1599

0.00000

14.44000

3.1599

5.2.1.Conf Legii10/95 -0,7%

7.49000

1.6390

0.00000

7.49000

1.6390

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1.07000

0.23411

0.00000,

1.07000

0.2341'

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5.35000

1.1707

0.00000'

5.35000

1.1707.

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0.53000

0.1160

0.00000

0.53000

0.1160

5.3

i Cheltuieli diverse si neprevăzute -10%

118.91283

26.0215:

28.53908

147.45191

32.2666

TOTAL CAPITOL 5

142.12063:

31.1000

30.64335

172.76398

37.8056

CAPITOLUL 6

! Cheltuieli pentru implementarea proiectului

i 6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20.00000

4.3766:

4.80000

24.80000,

5.4269

6.2

; Cheltuieli de audit

50.00000:

10.9414

12.00000

62.00000

13.5673

TOTAL CAPITOL 6

70.00000:

15.3180;

16.80000

86.80000:

18.9943

1

TOTAL GENERAL

Din care C+1VÎ

1485.26213

885.54610

325.0169:348.71482

193.7822 212.53106

1833.97695

1098.07716

401.3254

240.2900Faza: DAU

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 1 Amenajări teren si protecția mediului

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 1 Amenajări teren si protecția mediului

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Amenajare teren

7.7711

1.7005

2

Amenajare platforma gunoi

0.7897

0.1728

3

Amenajare spatii verzi

10.6489

2.3303

TOTAL 1

19.2097

4.2036

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL 11

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

19.2097

4.2036

Taxa pe valoare adaugata

4.6103

1.0089

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

23.8200

5.2125

întocmit

ins. Balaita Cătălin

Faza: DAU

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 2 Arhitectura

Nr. cri.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 2 Arhitectura

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Arhitectura imobil

332.1640

72.6868

2

Arhitectura copertina

17.4751

3.8240

TOTAL I

349.6391

76.5108

II

Montaj utiiaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

349.6391

76.5108

Taxa pe valoare adaugata

83.9134

18.3626

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

433.5525

94.8734

Faza: DALI

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 3 Amenajări exterioare

Nr. crt.

Nr. Capitol/ subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 3 Amenajări exterioare

I

Lucrări de construcții si instalații

1

împrejmuire

4.0002

0.8754

2

Cămin utilaje

10.5187