Hotărârea nr. 69/2013

Hotărârea nr.69 din 20.03.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Bacău nr.40 din 27.02.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru    obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.61, Scările A, B - Bacău.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Bacau nr. 40 din 27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 61, scările A, B Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l888/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 40/27.02.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 61, scările A, B Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 la HCL nr.40/27.02.2013, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare, reprezentând bugetul proiectului.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.40 din 27.02.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si ramați in vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ,

ĂBĂBEI RĂDUll |         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 5

LA HOTARAREA NR.g^ DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 61, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

1 1

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare p asistența tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

12,250

2,940

15,190

15,190

TOTAL CAPITOL 1

6,944

12,250

2,940

15,190

22,134

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcfif și Instalați f

140,407

499,271

119,825

619,096

759,503

2.1.1

Proiectul 1 (Mlcov61)

140,407

499,271

119,825

619,096

759,503

TOTAL CAPITOL 2

140,407

499,271

119,825

619,096

759,503

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

13,372

4,409

22,781

22,781

3.1.1

Construcții șt instalații aferente organizării de șantier

15,310

3,674

18,984

18,984

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,062

735

3,797

3,797

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

13,372

4,409

22,781

22,781

4

Cap.4 * Cheltuieli pentru informare și publicitate

11 1 -

4.1

informare și publicitate

12,250

2,940

15,190

15,190

TOTAL CAPITOL 4

0

12,250

2.940

15,190

15,190

5

Cap.5 • Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neellglblle, Inclusiv diverse ?l neprevăzute

09,565

0

0

0

89,565

TOTAi. CAPITOL 5

09,565

0

0

0

89,565

TOTAL GENERAL

236,916

542,143

130,114

672,257

«   909,173

NHL car.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

i

Valoarea totală a cererii de finanțare» din care:

909,173

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

236,916

b.

Valoarea eligibilă

672?2S7

n

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

505,819

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

268,903

bJ

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

236,916

rit

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ   ’

SOLICITATĂ (60%)

i—:-----------

403,354

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

1

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

134,451

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligîbile pentru locuințe (20%)

47,383

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pt spatii cu alia destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

181,834    '

CONSULTANT

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. SANDRUC
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU popoviciZ