Hotărârea nr. 68/2013

Hotărârea nr.68 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Republicii, nr.54, Sc. A şi B - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii nr. 54, scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr. 1826/12.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii nr. 54, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 727,07 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 621,23 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) : 1.730,30 mp

 • • An construire : 1980

 • • Nr. apartamente : 30

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 93,48 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 714,00 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 609,95 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART 5- Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. {

LA HOTARAREA NR-6# DIN 20.03.2013

'■      . "N——rnrr*~nr—,.jț,iiiIMM>MBsgassssî

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT IW-ĂU4W-11

68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA REPUBLICII NR 54,SC. A-B, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

PROIECTANT SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

__                 NICOLAE-OVIDIlPP^0^3l

CONSIS PROIECT

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel; 021/53911 32; 021/53911 33 Fax: +40-21-53911 34, E-maltconels^consts.ro
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

AMPLASAMENT:

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA REPUBLICII NR. 54, SC. A-B,

OBIECT:

MUN. BACAU» JUD. BACAU ARHITECTURA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

D.A.L1.

PROIECT NR:

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURI


Director General


Responsabil Ml


Șef Proiect
Verificat


Arh. Cosmin Dinu ION


întocmit


Arh. Adrian ANDREI


Denumirea lucrării:

Amplasament: Faza de proiectare: Nr. proiect: Proiectant:

Beneficiar:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI” STR.REPUBLICII, NR 54, MUN. BACAU, JUD BACAU D.A.L.I.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAUA.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: Calea Republicii, br 54, scările A,B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 30

 • - aria utila totala: 1730,30 mp

 • - parter: spatii comerciale

- sistem constructiv anvelopa: Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispus! pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

 • 1, Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarcarilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezita degradări produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.                               <

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale » P100-78 care erau in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea structurii, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportanti.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispusi pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale inregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradați structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situatia existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in Calea Republicii nr.54, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1980. Proiect tip, S+P+4.

Blocul se compune din 2 tronsoane identice (A si B), tipizate. Tronsoanele A si B sunt asemanatoare avand dimensiunile in plan (14.62m x 23.18m).

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele.

înălțimile sunt

-subsolul: 1.80m;

-parterul: 3.91 m;

-nivelul curent: 2.56 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin intermediul unui chepeng metalic. Parterul are destinație de spatii comerciale si celelalte niveluri au destinația de locuințe. Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara in doua rampe si cu podest intermediar la parter si intr-o singura rampa la celelalte etaje.

Pardoselile din incaperi sunt din covor PVC. Iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori sunt portanti din beton armat de 15cm si despărțitori neportanti din fasil de BCA de 12.5cm, pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din zidărie de BCA de 25cm.

Finisajele folosite la fațade sunt tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, izolata hidro si termic. Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Accesul in cele doua scări este amplasat pe fațada posterioare. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutlsata. Dimensiunea golurilor de usa este de 150x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu fot de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60cm, 90x120 cm, 120x120 cm, 150x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii de balcoane sunt balustrade de metal (montant! si mana curenta) si panouri prefabricate din armociment.

xs.         Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispusi pe cele doua direcții principale,

stâlpi si grinzi din beton armat.

Planseele sunt din beton armat de 13 cm; scările sunt din panouri prefabricate din beton armat.

Finisajele

; tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de van

 • * pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • * in bai si In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor (t) vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatil, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm.

Starea actuală a clădirii

La o Inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertlzat se aaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie”, elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine,                                                      *

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate Infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatille de la nivelul teraselor s-au refăcut doar local. Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, tot local, șarpante din lemn, inclusiv elementele de tinichigerie aferente jgheaburi si burlane) poziționate pe fațade. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 12.5% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația Juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa sau burdușită. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii plăcii, aceasta fiind vizibila. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor comunicări date de proiectant

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj si tamplarie, iar reabilitarea termica, cu refacerea fațadei va imbunatatii aspectul exterior al clădirii.

O serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn si au efectuat in timp, inchiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan. Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si acesta si totodată prezintă rupturi locale. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații.

Soclul este degradat.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat sl din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de Întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel Incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 25% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.                                                               //

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constltuentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică sl energetică aferentă construcției si instalațiilor de incălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in a conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe din Calea Republicii, nr 54 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si audltului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertlzarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului situat in Calea Republicii nr.54, din punct de vedere al asigurării cerinței “A 1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării Q termice a pereților exteriori, Înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Eiaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisla Elena Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C +1

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea goi tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vata minerală semlrigidă cașerată;

0S4 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu !ow-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

S5 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, 'înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează In conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor: ...

Lucrări de Intervenție (prevăzute ia art.4 Hta) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

133.90

101120.62

3.64

-....... -........................—................. -..........

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performante energetic

53.19

6369.89

22.97

c) termo-hldrolzolarea terasei

148.53

52098.17

7.84

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol

1.87

8742.04

0.59

TOTAL

337.49

168330.72

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro s 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 III a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se (3? face prin montarea unui strat termoizolant din placi de poiistlren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toata înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptușiră termoizolantâ in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de Intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă In prealabil se rx îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inâltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită Întreținere In timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.                                JL

Dezavantajele utilizării tamplărlei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al incâperilor datorita tamplâriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplâriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplâria exterioară, în scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • * îmbunătățirea etansărli intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cule cu cap lat la distante mici), etansarea fata de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • * desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polîstiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

Înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC In sistem pentacamerai, cu ranforsari din proflle metalice galvanizate, cu geam termoizoiant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută. Înlocuirea tamplăriei existente si Închiderea de iogii/baicoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 Iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizoiant low-e, termos (stern ui fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseuiul de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarlel, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor sl golului tamplăriei se va face cu placi de polistlren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usl precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etanșate si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usl balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente în băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum sl in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare kz deventilare in cadrul apartamentului, In funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere ~ deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată sl periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in aceasta situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după Q înlăturarea stratului de protecție a hldroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioara a planseulul existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistlren expandat Ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă sl a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseuluî de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților _________________________& exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zlncatâ cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatieî terasei se face atat cu termoîzolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona casei scării, restul spatiilor de la parter fiind spatii comerciale, considerate spatii încălzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă în fixarea sub planșeu (ia intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semfrigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din plănui fațadei

Planseului de peste wlndfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat Ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (boițuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangulul este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a Instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, Întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea Instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare so/utii de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2, Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armeazâ cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

* vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie sl hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinllice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII


«REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI" CALEA REPUBLICII NR.54, SCĂRILE A SI B, MUN. BACĂU, JUD. BACAUDin cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologlce (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorate cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu pollstlren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertlzarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149*87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro B 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 727.07 mii iei,

din care:

constructii-montaj (C * M): 621.23 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise ia subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  727.07 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)

621.23 mii lei


(însumarea cheltuîelitor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 el 5.1.1 din devizul general)

1.2. Investiția specifica


(constructa*monta|/aria utila a blocului)


0.359 mii Iei/m2(a.u.)


 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica________________________5,64 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic________________________________________161747,27 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________164566,57 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________13,48 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________39502,75 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.170

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   358,846 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                       368,221 mii lei
Data:Octombrie 2012OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

1. Conținut cadru D,A.L.I.

2. Certificatul de urbanism, in copie

3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/970     4111

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.              ________Din:            /3 .                         ______

tu scopul:

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU11

Ca urmai® cererii adresate de                    MUNICIPIUL BACAU____

cu domidliuAsedhil în județul___________BACAU____________ localitatea--BACAU---

satul__________________________:__, sectorul : , cod poștal_____________:--

st™*____________CALEA MARASESTI___________--«-----.bl--.--=-----------,

sc. ..   ■ et ap.       , tel,/fax__=_____, e-muil__:__,

înregistrată În nr. __________2Z97O___din 30-10-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, wtul _________________________:_________________________.sectorul -    . cod postai:_____________:_______________

strada______________calea REPUBLICII ____________(nr, 54 foi_________________54__________________

sc. B „et . ao. - .sau identificat prin:________________________plan de situație

satul ___________________________:__________________________»sectorul cod poștal:______________:_______________

strada              calea REPUBLICE             nr. 54 bl.            '

sc. Ă t et. , ap. _ -   ., sau identificat prim_________________________plan de situație

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008

faza FUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executorii lucrărilor de construcții«republicată, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate partkxiiară a locatarilor In Indiviziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actualâ: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Inclusă In UTR 4.

Terenul se află In zona "B” de impozitare.

3. REGIMUL TEHNIC
Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, tN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"___________________________

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare gi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de cofistruire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oițuz nr. 23 num. BAC AU jud. Bacau

In apHcam Directivei Coniilhihti W/337/CEB (Pireciiva El A) privind evaluam efectelor numitor proiecte public* țl private asupra mcdiuM, modificai* prâj Directiva ConiiliuJui 97/1l/CE ?1 prin Directiva Conailinhi ți Parlamentului European 2003/33/CE privind participarea publicului la elaborarea «numitor planuri ți programe In legătura cu mediul ți modificarea, m privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 83/337/CEE ți a Directivei 9W VCE, prin certificatul de urbanism se cm unic* solicitantului obligația de a contacte autoritatea teritorial* de media pentru ca aceasta ■* analkăze ția* dcddl, după caz, taeadrareaAictocadrarea proiectului investiției pubtice/private în liste proiectelor supusa mfulrii impechihu asupra mediului.

in aplicam prevederilor Directivei ConrifoJni 8M37/CEE, procedura de emitere a scontatei de mediu se dcsftțcara dup* emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorttsrea «xecutării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice oompetenta.

In vedem sothtacerii cerințelor cu privire ta procedura de emitere a aconiuhri de medio, autoritatea competent* pentru profeția mediului stabilește mecanismul aslgurtrii consoltteri poblke, centralizării opținaiter publicului ți al fotmu Jărti unui punct do vedere oficial cu privire te realizarea Investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

Dup* primirea prezentului certificat de taboniim, titularul are obligația de a a* prezenta la autoritatea competent* pentru protecția mediului ia vederea evaluării faiținto a investiției ți stabilirii neccsiliții evaluării efectelor acesteia asapn mediului. In urma evalufrS inițiale a investiției io va emite actul administrativ si autorității competente pentru protecția nwdîvhil

In situația tn care «utoritatM osm^^Upantni protecția mediului^^^nacesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația d* a notifica acest fapt autorității administrației publice competența eu privire la menținem cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația bl car*, dup* emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii <fo evaluare a efrctdoT investiției asupra mediului, solicitantei renunți la intenția do realizate a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

I‘*ec<nif; SON WQLE?A - CONSILIER

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastrul actualizat Ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

0D.T.A.C.               OD.T.O.E.                □ D.T.AD.


d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: dJ) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d avize și acorduri privind:

 • □ securitatea Ia incendiu


0 gaze naturale SI telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civilă


Alte avize/acorduri □


□ sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administroțiBi publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizata ale acestora (copie): - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII


d.4) Studii de specialitate

. NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

- RAPORT DE AUD1T ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii. PRIMAR, ing. ROMEO STAVARACHE

L.S.ARHITECT ȘEF,

arh, VASJLE ALEXANDRU GELIMANAchitat taxa de..........lei, conform chitanței nr............ din................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de                  ' Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pietonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor, cai de acces carosabile si alei pietonaie private, parcaje, garaje, spat! plantate, locuri de joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITA reabilitare termică bloc de locuințe cu regim de ÎNĂLȚIME S+P+4, In V7      CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA

PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU".

Utilități existente în zonă: energia electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică, Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

| nr' 6/"^ din /3

Arhitect șef,

arh. VASILE ALEXANDRU GELIMANîntocmit: SION VIOLETA - CONSIULit


JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA la

CERTIHCÂTuL Dfc URBANISM

—                   » - . -            . n

Nomenclatura: L-35’54-B-d-LllJ Zona sUtdiala


r-sto ho-BC-f Nrwn R-.îțgKW» ».t1f

j r.ftțs f ,-^t

"^CrTv» n-W.7î


j fffvvvM

jEtenerjQ WWU MM

M.AN pe ÎNCADRARE W l

zona        14g""" î «r'

\ r„U

CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru hicrerilo de reabilitară termica, faza DAU

STIL REPUBLICII NR. 54, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


tn mll lai I mll aura la cursul BNR din date da; 10 decembrie 2012 1 Euro ■   4.5339 la)

     TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII 141

IM EURO

MULS

MULS

MK6UR0

1

...           ................ ......5                        ........

3

4

5

7

PARTEA!

CAPITOLUL i CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREAfl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 04.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

1.U

expropriere deflhMva

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentate pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.06

040

040

049

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri ratele de utttatl din amplasament elstematemf oe verttarie. drenate, eto.

18.77

18.77

4.14

4.50

2347

5.13

Total 14

16.77

18.77

4.14

4.50

2347

5.13

14

Amenajări pentru protecția mediului

14.1

Aducerea terenului fa eterna inițiala, după demontarea «chetelor

12.41

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 14

12.41

12.41

2.74

248

1549

340

TOTAL CAPITOL 1

31.11

31.18

6.88

748

38.66

833

.    CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTHJTAțlLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

24

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

640

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENTĂ TEHNICĂ

34

Studii teren:

3,1.1

Studl TOPO*GEO*Studlu HIDROLOGIC

0.00

6.00

040

040

040

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0,00

34

Taxe Demna obținerea de evtie. acorduri el autorizații

1.00

1.00

042

0.24

144

047

Total 34

1.00

1.00

042

044

144

047

3.3

Proiectare fi Inginerie

3.3.1

-expertiza tehnica                           .    ..........

1.00

1.00

042

044

144

047

3.34

• audltul energetic el elaborarea certificatului do performanta energetica uteront sMuafel existenta a blocului de tocutnto

0.90

0.90

040

042

1.12

045

ITT

• «rtlfcet de oeriocmente tneroeifca ta temMnerea Jwcrerifct

"""......     0.1b'

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

-Întocmirea documentatei pentru obținerea certificatului de urbanism el dvtnter

0.10

0.10

0.02

042

0.12

0.03

33.5

- documentate da evitare ateraritor de tntenrwte

ISO

1.50

043

0.38

1.86

0,41

3.3.0

- proied tehnic, documentate tehnica pentru autorizarea executorii lucrărilor de intervenție, dotai da execute, calote de sarcini el întocmirea documentatei oenM Rtitete

1.00

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 34

4.60

4.60

141

1.10

5.70

146

34

Orosntzarea nrocaduritar da acfifztee nubile*

0,00

o.oo

040

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

040

040

040

3.5

ConeuManț*

CotnuiUnta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.S

0.00

040

0.00

040

0,06

040

3.0

Asistent* tehnici

3.61

Spravefherea execuției lucrartor prin dlrifințf de țantitr

9.78

9.78

2.16

2.35

12.13

2.67

3.64

Asistent! tehnici din partea proiectantului

040

0.00

0.00

040

0.00

0.00

Total 3.6

9.78

9.78

2.16

245

12.13

2.67

TOTAL CAPITOL 3

15.38

15.38

349

3.69

19.07

441
■ r—r--

'V

■■ ■: CHELTUIELI Pt^WiKVEMmAPEBAZA

f1

i1 <. ■’ r

4.1

ConatrucpiNlalep

4.1.1

ConelrucțlMrtttate|l

45749

45749

100.93

10942

587.41

125.15

Total 4.1

45749

45749

160.93

10932

56741

125.15

4.2

Montaj utlaie tehnologice

Total 44

646;

0.06

0.00| 0.60

0.00

0.06

44

UBteje, echipamente tehnologico țl funcționate cu montaj

Total 44

0.00

0.00

040

040

0.00

0.00

4.4

Ufflale tM monta) ți echipamente de treniport

Total 44

0.00

040

0.00

0.00

040

849

44.

DotM

Total 441        0.00

0.00

0.06

0.00

040|       040

44.

AcBve necorporate

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

040

0.00

TOTAL CAPITOL 4

457.56

4574»

10643

10942

56741

125.15

.   CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de gantter

5.1.1

Lucrlrl de conitrucțll

12.22

12.22

2.70

2.93

15.15

3.34

5.12

ChettuteU conexe al OS

2.44

2.44

0.54

049

3.03

0.67

Total 5.1

14.66

14.66

343

342

18.18

4.01

54

Comlalcane, cota, taxa, coetul creditului

54.1

ComWoane, laxe tl cote legate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.24

Taxe Iniptețle, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 54

0.00

0.00

0.06

0.00

040

0.00

5.3

Cheltuieli dtvecaa |l neprevăzute

50.42

50.42

11.12

12.10

62.62

13.79

Total 54

5042

50.42

11.12

12.10

6242

13.79

TOTAL CAPITOL 5

05.68

66.08

14.35

1542

80.70

17.80

\                                   CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Și PREOARE LA BENERCIAR. ETC

6.1

Pregătirea pereooalulul de exploatare

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Probe tehnologice țf teite

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

6.3

Informare tl publicitate

9.78

9.76

2.16

2.35

1213

2.67

6.4

Cheltuieli de audit financiar

743

743

1.62

1.76

9.00

2.00

TOTAL CAPITOL 6

17.11

17.11

3.77

4.11

2142

448

'TOTAL GENERAL

56644

596.34

12932

140.72

727.07

156JI*

Mr care C+M(t.2* t.

500.9»

500.99

110.50

120.2*

«21.23

137.02GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, CALEA REPUBLICII, NR. 54

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

1

I

2

I

J

1

«

|

5

6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOlZOLARE PEREȚI

Aplicare strat lermoizotator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalaților si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare lâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TĂMPLĂRIE

Montare tămpiăne nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revtzuue tâmpiărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aensitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere finichigene. guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizotator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv finichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENT:CALEA REPUBLICII, NR. 54, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1468-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

O

PARTI DESENATE

1. Plan încadrare In Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan parter situație propusa scara A

sc. 1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara B

sc. 1/100

A06

7. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A07

8. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj 4 situație propusa scara A

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj 4 situație propusa scara B

sc. 1/100

A10

11. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A

sc. 1/100

A13

14. Fațada principala situație propusa scara B

sc. 1/100

A14

15. Fațada posterioare situație propusa scara A

sc. 1/100

A15

16. Fațada posterioare situație propusa scara B

sc. 1/100

A16

17. Fațada laterala situație propusa scara A

sc. 1/100

A17

18. Fațada laterala situație propusa scara B

sc. 1/100

A18

19. Secțiune A-A situație propusa scara B

sc. 1/100

A19

20. Secțiune B-B situație propusa scara A

sc. 1/100

A20

21. Secțiune C-C situație propusa scara B

sc. 1/100

A21

22. Secțiune D-D situație propusa scara A

sc. 1/100

A22

întocmit Arh. Cosmin IONEste interzisa copierea multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 1

Oi
PLAN DE INCAD SCARA 1:500(


ANEXA LA CEinWlffiHN^URBA^M


eroe Adrian


E8SCW-m

V*

ta

■ffrrtPTf» raoeCMr

MJMfiMMATUHA

MJMEmMNATlMA

COMA

RPHUKJtrtAHLA «MAIA

PROCCTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.'J40/394«1996

mncATQR

cneu

■UMWRJtftflUA NMM1A

a™-™-.   PR1MAR1A MUNtdPnXUl

BACAU

UKRMM

ServfcS de protoclm pentru obtecthnJ de tnwesWflfReabAteree termice a biocurflorde locuințe din

MunHpU Bace» -138 de Wocuri*

HUME

SEMNĂTURĂ

ARHITECTURA

Calea Republicii nr.54

PROCCTAT

MlAMsAMMEI

1/ 1‘ -

VERRCAT

Ml Canin OM

PLAN DE ÎNCADRARE

SKFPRMECT

MLMtMMCOREI

TrU'

OAIA                SCARA

10/2012             1:5000

OWflML

FAumoecT DAU.

68963/02.06.2011

MJUMRMM

A01

Elto MmUm nțim, nUMoma U tapwuMnM «nawMW In ^obna wiM • SjCCOHSB PA0CCT SJU. BwwmB


PLAN DE SITUAȚIE-^

Scara 1:500 mun.Bacau, calea Republicii, nr. 54, jud. Bacau (intravilan)

n

Kt

Kt

"*S!SSSf**

MFMUMO

MHMWmtZA

MWAM

PMNECIANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.J4O3S4a/1995

WNPKMM

WJVtAXie mar

coww

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

UXMMM

SeMcfl da pniadare panbu obiectivul de invesOtg/ReabEHama termic» a ttocuritar da locuWe (fin

Munidpiui Secau - 13Sde blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

ARHITECTURA

Calea RepuMlcfi nr.54

PfKMECTAT

AMAMMAMMtBI

VERFICAT

MiQMntoKM

.

PLAN DE SITUAȚIE

sefproect

AM Adrian ANDREI

IxiX-

DAT*             SCNU

100012           1500

un*u»<

fttAROd

OALL

68963/02.06^011

NțMMIRMU

A02■K nt BC

w

" 1 "(

-LJ

r


~T~

1

1

1

1 4


nr

1

1

w

»

l

1


FK

1*

n

M

flt

ml m |m

m

ra

rat

raliu

FK

FK

L

ni

ht

• t

R

t>

II

TG m

7

1

u<L


Ml

MT

10

CMM

PROECTJWGWERPe

<1Ș? CONSIS PROIECT

R.C.IJ4 0/3940/1995

VWWTO»

vwntrf*

WBUKWOntDU^ftUA

___PRIMĂRIA MUMC1PMLUI MMFCWt         BACAU

UKMME

SenMi de proMctam pentu cbtoctMd de tavestift*ReaMtarea tonica a btocudtorde locuințe din Mwicipful Becid -130 de HocwT

MM

SEMcatura

OS&CT

ARHITECTURA Calmi Republici nrS4. ScA

PROECUT

MlAMMAMMS

a «

WWKMT

Ml camion

MMM

FAȚADA LATERALA STTUAT1E PROPUSA

5Hff>90*CT

MLMMANORa ,

DATA              9GNW

1012012             1:100

EXEMMAHMt

FAZAPROCCT

DJLLL

NUMARPROCCr

68963/02,06.2011

MAMtPLMOA

A17

im lil»irtiimilirw tnm*nA aiumniWi» ilii—itmlhi mitiim into rM,*"*,Tirr"—l*-Tnnrt


tffUNMIMEA'nC ojiasswaț----1

ktocmwulakmm![ -

1

--

r"

r-

LLu

1

l

1

1

1

L

1

i ’


zrc

nr

1

t

T

i!

1

1 t

t

i

t i t—


FaUm |ra

«h

ra

ra

m

»

«1™

rac

RC

w

ad

1

h

r L

rac

'♦I

T rai

(h

J

h

j

U-

1

H


CALEA REPUBLICII-BLOC 54

FAȚADA LATERALA TRONSON CAPATSTANGA I SCARAB
^lEFHCESfiAI____

OMGWIEMSlfflDtEM cvwxHuuiv&wr


WWWtgMBffAtWR: nnmMUCvaw mnKUMUM


aMwuuMwrEtr-r*r

OfenGMtaA 5798;                              Clasa de importanta a construcției: 3

|p                          Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II
Vi

NT

"SSecwîr"*

MASMNAniM

twwnw

NUMMBMAIW

■MRKnEWOtnVA NROMA

PflOIECrAKrcaCRM;

CONSIS PROIECT

*      FLC^MOf3S4(V1995

wtftaK*

*Sutf

cwn>

PRfMARIAMUMOPlUUJt

boictow          BACAU

UJCRKRK

Senicfl de proiecta© pentni obiadtad de InmaSfReaMtave tainica a btoeudkr de tocutae dn

MwddpU Betau -138 d» tamirf*

NUMC

spwiww

ceecr

ARHITECTURA Calea RepoWkâ nr.M. SoB

MOraCTAT

MlAMatAICRS

VEHRCAT

MlCmkMKM

ȘL.

PMHSA

FAȚADA LATERALA SITUAȚIE PROPUSA

SEFFWMCr

mlmmandrb

OAIA              SCW*

10/2012             1:100

CaWURMt

FAZAPRCKCT DAU,

NUMARPMCCT

6MS3IQZ0&2011

MMUtRZNSA

A18


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR,2 IaHOTARAREA nr..6?...........din^Q^i^OB.

PRINCIP Am INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de Investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54, scările A si B, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr.54, scara A si B -Bacau”

714,00         1

609,95

 • •  Regim de inaltime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 1.730,30 mp

 • •  An construire: 1980

 • •  Nr. apartamente; 30

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 93,48 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONSIS PROIECT

DCVIZ GENERAL perrtni kMuirik de reabllftara termica, fm PTE

STR. REPUBLICII NR. 54, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii tel / mii auro le careul BNR din data de: 22 Decembrie 2912 1 Buro ■  44757 lai

TVA 24%

Nr. crL

Dinumirea capltteteor gl aubcapltotetar da chtetrteîl

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (inclutlv TVA)

NULEI

MtlEURO

MHLS

Ml CEL

HII6URQ

1

3

T

4

5

T—

PARTEA 1

CAPITOLUL 1                                                  . , .

CHELTINB.I PSMTRU OBȚINCMA ff AMENAJAReATERiMn.UI

1.1

Obyneraa țăranului

1.1.1

Teran pantei 03.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Expropriere detotfva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

Documentația pontei expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.M

0.00

040

0.00

0.00

13

Amanateraa imnului

1A1.

Pregătirea terenului prin demotart. demontări, dezafectați, detfaari, evacuări materiale rezultate, devieri raiale de utfltalidin araptouamant, ehriematinri oa vwUcata, draneio. «te.

15.32

3.35

340

19.00

4.15

Total 13

1642

345

3.80

19.00

4.18

13

Aminajtiri pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la «tarea Inițiate, după demontarea «citatelor

12.41

2.71

2.98

«.39

348

Total 14

1241

Z71

2.91

«40

346

TOTAL CAPITOL 1

27,73

040

848

3449

742

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU A8OURAREA UTIUTĂțACIR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

040

0.00

040

040

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECT ARI $ AOtSTKNțĂ TEHNICĂ

3.1

StudU teren:

3.1.1

Studii TOPOGECHStudhi HIDROLOGIC

0.00

000

0.00

0,00

0.00

Toiul 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

040

32

Tattl nentnr oMteeroe da mrita. acorduri te aittertatii

1.00

0.22

0.24

1.24

027

Total 32

1.00

042

044

144

047

3.3

Proiectare te Inptaefie

3.3.1

-teMttiza tehnice

1.00

04Î

0.24

1.24

047

333

* coditul energetic el elaborarea certtitaatuU de performante energetica aferent eituattei «detente a blocului de locuinte

o.w

040

042

1.12

024

33.3

• certecm de wrtamaniaeneractica (a terminarea krerertor ...

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.34

• întocmirea documentației penau obtineree ceriMcatulul de urtianlem ri

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

I 3,34 L documentate da evitare o lucrerilorteJntarvanlla____________________

1.50

0.33

0.38

146

0.41

3.34

• proiect tehnic, documentație tehnice pentru autorizarea executării kicrartior de Intarvente, deltei de execute, calote de aerate el Intocmiree documentatei oeniru icJtefc

100

022

044

1.24

0.27

Total 3.3

4,80

1.01

1.10

5,70

125

34

Oraanltarea orocedwilor de âtethiWe owbBcti

040

0.00

040

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.08

040

040

0.08

3.5

ConeuHanți

CoMUitanta In domeniul managementului proiectului

000

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

040

048

0.00

0.00

34

Ateetenpi tehnici

34.1

Spravegberea execuției lucrettior prin dkigln|l da «nter

060

2.10

230

11.90

2.60

343

Aaietentl tebnlcti <te partea protactentuiul

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

9.60

2.10

2.30

11.90

ZOO

TOTAL CAPITOL 3

«40

342

345

1849

4.12-1            :.                                     capitolul 4    ■

V                            CHELTUeU PENTRU INV68TtTXA OS BAZA

4.1

ConstRMUneiem

4.1.1

Con>taKtHistala|l

482.1»

00.82

100.62

58048

122.54

Total 4.1

452-16

0642

10842

58046

12244

4.2

Montaj uiMetahnateoice

Total 42{

o.oo|

ioo|

o.oo|

100|

0.00

4.3

Utk|a< echipamente tehnologice *l fancțbnate cu montaj

Total 441

0.961

04»|

o,m|

0.6^

IM

4.4

Utlaje IM montaj *1 echipam ento da transport

Total 44|        040 j

M»l

640!

0.001

100

4.S.

Dotart

Total 4 J|

.... 04W]

646|

ioo|

o.h|

040

4.1

Active necorporale

Total 44

0.00

IM

0.00

0.M

040

TOTAL CAPITOL 4

48116

9102

14842

560.66

12254

- CAPrîOtULS ALTSCHELTUdU

6.1

Orgenteerea de «eMler

5.1.1

Lucrtri de construcțl

1240

212

2.86

1488

125

5.1,2

Cholkdol conexe d 05

2.40

0.52

058

2.98

0.85

Tatei 11

14.4»

110

148

17.18

340

5.2

Coaa Woana, cota, taxa, costul credhuKd

5,2.1

CcmWoano. taxe (I cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.22

Tom Inspecție, contrei, cantata

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Total 12

040

0.00

0.00

OM

t.M

54

Cheltuieli dheree «1 noprovMuie

4151

1042

11.88

51.39

13.42

Total 54

4151

1042

1148

«149

1142

TOTAL CAPITOL 5

5341

1347

1644

7625

1742

'          '•           5CAMTOUI

CHBLTUWU PtNTRU PROBI TEHNOLOGICI1

ESTE «1 PREPARE LA BENEFICIAR, ETC

11

P regi Urse personalului do oRptoetaie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.2

Probe tehnologice fi testa

0.00

0.00

0.00

040

0.00

6.3

înlbnnefosipuMctteto

9.W

X10l

2.30

11.90

2.00

6.4

CMtulo* do audN tinander

740

1.37

1.73

8.93

1.95

TOTAL CAPITOL «

18.00

3.87

4.03

2043

4.S6

TOTAL GENERAI.

575.81

125.54

138.19

714.00

156.04

Dbtan <7* M (fJ*       / + 44+S.hO

411.00

107.50

111.08

809.99

133.30


Proiectant,

CONSfS PROIECTSef Proiect


arh. Adrian Andrei

ir^0iwK:i^7îofn _  6758 """ ICONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI “Reabilitare termica stn Republicii nr. 54, scara A,

8, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

----—.

Nr. crt

—.——„—-------

denumirea capitalelor și subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

NE ELIGIBILE, inclusiv TVA

Baza

TVA eligibila

TOTAL’ tei.

1

2

3

 4

5

6-4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnico

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1.240

0 i

0

0

1,240

..

1.2

Proiectare șl Inginerie

5,704

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

9,600

2,304

11,904

11,904

TOTAL CAPITOL 1

6,944

9,600

2,304

11,904

18,848

2

Cap.2 ' Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

72,332

421,567

101,176

522,743

595,075

2.1.1

Proiectul 1 (Republicii 54}

72,332

421,567

101,176

522,743

595,075

TOTAL CAPITOL 2

72,332

421,567

101,176

522,743

595,075

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

14,400

3,456

17,856

17,856

| 3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

12,000

2,830

14,880

14,380

I------------------------

I 3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,400

576

2,976

2,976

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

14,400

3,456

17,856

17,856

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

9,600

2,304

11,904

11,904

TOTAL CAPITOL 4

b

9,600

2,304

11,904

11,904

5

Cap.5 • Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeltgibile, inclusiv diverse șt neprevăzute

70.320

0

0

I                ........ ..

0

70,320

i

TOTAL CAPITOL 5

70,320

0

0

0

70J20

'              ' f49,596 <     455,167 >      109,240 >564,407 •    714,003 1

rOTAL GENERAL               '                ’                                 '             j              ’

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

i

Valoarea totală a cererii de finanțare» din care:

714,003

a.

Valoarea neeligibilă» inclusiv TVA aferent

149,596

b.

Valoarea eligibilă

564,407

H

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

375.359

: a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

22’5,763

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli nceligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

149,596

IH

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSAD1LĂ SOLICITATĂ (60%)

333,644

....

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

I a

i

i Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile {

.............................................................

112,881

j

b

! Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile nceligibilc I

i pentru locuințe (20%)

29,919

i

! «

I Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeiigibiie ș t pentru spatii cu alta destinație (100%)

1' r '■ r,'r

0

; TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)                            î

, ..... -- ---------------- —------— .............-------■---------------

142,800

CONSULTANT

5.C» CONSIS PROIECT S.R.L

SANDKU CRISTINEL

contrasemnează

McoUrLAr nN,C,PIULU' ®ACĂU ^ICOLAE-OVIDIU POPOVfCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Munkm.u.u. Bac au nr. 79055 din data 14,02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 2065 din data 25.01.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

I Asociația de proprietari nr. 22, cu sediul in municipiul Bacau, str. Aviatori, nr. 10, telefon 0745131486, cont 13A\ v . -CECEBC0134RON0092689 deschis la CEC BANK SA, unitatea BACAU, cod fiscal 11090351, reprezentata prin dl. FÂNl TEODOR, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 280015 eliberat de Mun. Bacau a data de 18.08.2003, domiciliat in Mun. Bacau, Calea Republicii, nr. 54, bl. 54, sc. B. ap. 11, județul Bacau. nns-ii \ data de 18.09.1949. In comuna Gîrleni, cod numeric personal 1490918040043 denumita în continuare Asociația

$■

 • 2. Unitatea administrativ teritoriali MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesii. nr. 6. județui iM■< telefon: 0234581849, reprezentat de dl, ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Ba».uu si dna. Vlnerlca Clementlna, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumita în continuare Unitate» administrativ- teritoriali

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea șî efectuarea masurilor si acțiunilor ce se irinuu pentru pregătirea, contractarea ți implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de carTic nr. 54. scările A si B, Calea Republicii, Mun. Bacau, In condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prin nu ?•;> ; Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR)

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Ar:. 2.(1) Contractul intră in vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

A Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritoriala de la Aiuci.uA "??rieuri a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale,

CAPITOLULUI

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile șl necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Gh.dimii solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocuri du locuințe, Axa prioritară i - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Provni Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria îăspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. r.W^!

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa priorității ! Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțai prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

A să asigure realizarea Raportului de audk energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intarvcntie;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a dădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tainic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si .sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat tn cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție U, „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a chettsietilor eligibile sl neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

- să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

. să asigure resurseld financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

o) , sa pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrări tor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să Întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

t                                     /

Art. 4.-1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță uni lateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV Mecanismul de recuperare^

 • c) . să constituie/ sa transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția

Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului                                                      1

 • d) . să puni h dispoziția Unității administrativ* teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a ftat construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990:

 • e) . sa Împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) , s* asigur», p» o perioada de cel puțin 5 aei după AtaHmeo lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unhatfi administrativ teritoriale. Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E7 Direcției Generale Autoritatea <*e Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții do control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul In vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant Împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa Informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucratoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

' primlte/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unul anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economlci, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare șt

implementare a proiectului, privind:

L indicatorii tehnico-economlci șl durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțarc a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

d}. sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile In care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

e). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa l’niiâțti administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art 4, alin. I), îit b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Vt 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termici, potrivit OUG 18Z2009 actualizata;

2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim

comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:


 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamemele cu alta destinație decât cea

  de locuința;


 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) in cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.


CAPITOLUL V

încetam contractatei

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) in plus, fopl de r»"*' de încetare prezentat ta alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formatitari, in cazul In care:

 • a) In urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de Intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-econontici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție,

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese In cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forte majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după "ncheierea prezentului Contract și care împiedică executarea In tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, r' detnii și alte evenimente similare.

'.'L î 0. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata rencada in care aceasta actioneaza șl numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Ar. ! 1. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Krt. ; 2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majori, tn termen de 5 (cinci) r e calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, tn condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5<cinci) zile calendaristice de la încetare.

An. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează ta notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere șl va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art." 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre pani sa posta pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

An. 15. - in accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinila daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. • Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost 21 lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii foxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

\rt. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare sântelor judecătorești competente din Romanfa.

CAPITOLUL IX

Alt 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de coctexL

(2) Termenul zi ori zile mu orice referire la zile reprezintă zile bscratoare, daca nu se specifica in mod diferit Art 20. - Modificarea prezentului contract se fiice numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract urmațparele anexe:

 • -   anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 2065 din data de 25.01.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, dup* caz.

Art 22. - Prezentul contract, Împreuna cu anexele care fee parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana, Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romanla.

Art 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 27.02.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația da proprietari


Unitatea administrativ teritorial*

NR. 22


Președinta FÂNU TEODOR
CLEMENTINA VXNERXCA Director xeautivDIREG CRI ST Di


/TEHNICA BUZDUGAN ecutiv


DIRECȚIA ROXANA-GEORG Consilierdin data..^^.^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEIRADUfi L ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

1

    V        -—. --          ...           .

j                          Cr/?N>1