Hotărârea nr. 67/2013

Hotărârea nr.67 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Republicii, nr.19, Sc. A - C - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii, nr.19, scările A-C, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l825/12.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d”și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Repubicii, nr.19, scările A-C, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 1.407,87 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M =1.207,37 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) : 3.255 mp

 • • An construire : 1978

 • • Nr. apartamente : 55

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 96,62 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.396,37mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.197,44 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare

(indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART 5- Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOViei

NR. 67

DIN 20.03.2013

N.O.P., P.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ANEXA Nr. 4

LAHOTARAREANR.g^ DIN 20.03.2013

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

CALEA REPUBLICII NR 19,SC. A-C, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPROIECTANT

CONSIS PROIECTȘoseaua lanculul nr.31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32; 021/539 11 33

Fax: +40-21-539 11 34, E-malkconsIsQjconsIs.ro


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI'

Amplasament:

STR.CALEA REPUBLICII NR. 19, BUCUREȘTI

Faza de proiectare: Nr. proiect:

D.A.L.I.

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


EXEMPLAR NR.

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

AMPLASAMENT:

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA REPUBLICII NR. 19, SC. A-C,

OBIECT:

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

BENEFICIAR;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

D.A.L.I.

PROIECT NR:

AH 1458-11-68963/02.06.2011

FOAIE DE SEMNĂTURI


Director General


Responsabil MlȘef Proiect


Arh. Adrian ANDREIO

Verificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREI
A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe: Calea Republicii, nr 19, scările A,B,C

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1978 - regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 55


 • - aria utila totala: 3.255 mp

 • - parter: locuințe

- sistem constructiv anvelopa: Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispusi pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
 • 1, Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:


Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau. principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 35 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din:

 • •  30.08.1986 - intensitate 8 grade MSK

o magnitudine 7.0

 • •  30.05.1990 - intensitate 8 grade MSK

o magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezita degradări produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de intretinere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale » P100-78 care erau in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea structurii, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori neportantl.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispus! pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica * Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 34 de ani

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in Calea Republicii nr,19, a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1978. Proiect tip, S+P+4 .

Blocul se compune din 2 tronsoane identice (A,B) sl un tronson de capat (C), tipizate. Tronsoanele A si B sunt asemanatoare avand dimensiunile in plan de (14.20m x 23.25m) iar trosonul C are dimensiunile (15.245m x 11.14m) x (19.85m x 11.14m).

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele.

înălțimile sunt:

-subsolul: 1.80m;

-parterul: 2.56m;

-nivelul curent: 2.56m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul se face prin intermediul unui chepeng metalic. Parterul si celelalte niveluri au destinația de locuințe.                                   $

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara intr-o singura rampa.1'

Pardoselile din încăperi sunt din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori sunt portantl din beton armat de 15cm si despărțitori neportanti din fasii de BCA de 12.5cm si de 6cm, pereții exteriori de închidere a fațadelor sunt din panouri prefabricate din beton armat.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli cu praf de piatra.

Acoperișul este realizat sub forma de terasa, izolata hidro si termic.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Accesul in fiecare scara in parte se face prin doua usi , una amplasata pe fațada principala si cealalta pe fațada secundara.

Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar este de 160x210 cm, respectiv 90x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 90x120cmt 150x120 cm, 180x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de 90cm.


Imobilul are balcoane. Parapetii de balcoane sunt balustrade de metal (montant! si mana curenta) si panouri prefabricate din armociment.

Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispusi pe cele doua direcții principale, stâlpi si grinzi din beton armat.

Finisajele

: tencuieli Interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si In bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.


Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1978 si pană in prezent de: murdărire, decolorară cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Structura este din pereți din beton armat de 15cm dispusi pe cele doua direcții principale, stâlp! si grinzi din beton armat.

Pentru a permite tronsoanelor clădirii sa oscileze independent sub acțiunea mișcărilor seismice ale terenului, acestea au fost separate prin rosturi antiseismice.                      /

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de ftnsai “medie", elementele pârând a fi afectate “de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine,

Planseele de la ultimul nivel prezintă o serie de degradări datorate infiltrațiilor produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut doar local.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa sau burdușită. De asemenea, la unele balcoane este degradat local stratul de acoperire cu beton a armaturii plăcii, aceasta fiind vizibila. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor comunicări date de proiectant. Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, tot local, șarpante din lemn, inclusiv elementele de tinichigerie aferente (jgheaburi si burlane) poziționate pe fațade. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 25% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj si tamplarie, iar reabilitarea termica, cu refacerea fațadei va imbunatatii aspectul exterior al clădirii.

O serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si acesta si totodată prezintă rupturi locale. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații.

Soclul este degradat.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si al băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii, Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm), acoperit cu sort de tabla sau polistiren.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apredaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatlei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiza termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2. 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de Inventar

a blocului de locuințe Calea Republicii, nr 19 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

 • 2.1, Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului situat In Calea Republicii nr.19, din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatlei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RSIII.

&

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după intocmirea documentației necesare, In conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroido Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncalzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tamplărie din lemn sau metal, inclusiv închiderile de logii si balcoane, cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termolzolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat).

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.                                                   ji

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelulurmator

Lucrări da Intervenție (prevăzute la art4 llt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a peretlor exterior

205.555

117482.08

5.13

b) înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic

60.148

41855.71

4.21

c) termo-hldrolzolarea terasei

221.347

80852.17

8.03

d) izolarea termica a plan seu Iul peste subsol

10.160

25544.58

1.17

TOTAL

497.21

265734.54

18.54

* Prețurile indicate In tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.52 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 Iulie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ia art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de pollstiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o câptusire termoizolantâ in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profila de intârire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este Insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă In prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor sl ușilor exterioare existente, a tamplariei aferente accesului In blocul de locuințe, inclusiv închiderile de logii si balcoane, cu tamplarie performanta energetic:


Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoarei soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosfera;

 • * au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • * au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profllelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

» nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat In masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profllelor;

 • * au etanșeitate mare, datorita garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • * inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • * prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • * prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • * înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • * desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplârie cu pollstiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentîlor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn sl tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri sl cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanlzate, cu geam termoizolant dublu 4+16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută. Înlocuirea tamplariel existente si închiderea de logil/balcoane cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4*16*4 mm low-e.

/r

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.S03 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoîzolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseulul de la primul balcon si se hidro-termoizoieaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarie), ulterior parapetul se închide cu placi de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplarie) se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profîlelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inalnte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

* prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

• riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscllo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hldroizolarea terasei: Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termoslstemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoîzolant suplimentar în cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unul nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Aceasta soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă In fixarea sub planșeu (la Intrados), prin lipire sau/șl cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl) a unul strat termoizolant realizat din vata semlrigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfana

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizoiarea peretelui exterior a wlndfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in România (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizoiarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor Inferioara, cu placi de polistiren expandat ignlfUgat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, diblurl tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate y aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe                                 / /

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unltati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale special;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterîoreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilorconditii de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie sl hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

/<f

 • 3,2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reotoglce (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crâpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna iulie anul 2012,

1 euro = 4.52 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 Iulie 2012)

Total (Inclusiv TVA): 1.407,87 mii lei,

din care: constructii-montaj (C + M): 1.207,37 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1


A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de Intervenție, inclusiv TVA - total,                   1.407,87 mii iei

din care:

constructli-montaj (C + M)                                              1.207,37 mii lei

(însumarea cheltuielilor ©Btimale înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                          0.370 mii Iei/m2(a.u.)

(constnjctU’fTiontBj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani da la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica________________________5,71 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului Izolat termic________________________________________314487,25 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________255138,98 kwh/an

In tone echivalent petrol:________________________________________________________20,90 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________61128,90 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea Investiției - total INV/C+M : 1.166

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare:

 • 1. Fonduri structurale sl de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   652,637 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local sl Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                       755,238 mii lei


EXEMPLAR NR,

Expert tehnic clădiri, o \ (z//

pi


DataiOctombrie 2012

o

OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.l.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU                                       " ‘

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                      " i -i

Nr. 2/343

CERTIFICAT DE URBANISM


Nr.        _______Din:     /A &T cfyMj■         !. .                 întoo^Ulf ''                                i ‘                .      *

t.l.l C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUÎNȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU* -138 DE BLOCURI

Ce urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cudotniciliui\sediulfcjudețul/ 11 J „ BACATF*'           .Mcalftafed'1 '' BACAU_____________

setul ____________1 ‘                             ’ ! .'tec tonii lL__ .codp^tal     _ , _r-------------

strada_____________ CALEA MARASESTI, . . mr.          ___,bl. -----------

sa - et ‘ « Jj -ao. » ' ‘ ,teUfex                               ' * 'Te-mail__________-L *

înregistrată la nr.             ' 2/343       . dih J ’ 08-05^2012- . >

*                                                          ’ *■ ’ ? ; 11 ' *                                                                   rp M * l                                                        -5 ■ ' .? * ’ - -                     * r

>lt-. pentru imobilul -teren și/san construcții «situat în județul Bacau, Municipiul Bacau,


satul ______________________________:________________-,    ’ ■■•‘■r sectorul      . cod poștal:

strada ___________calea REPUBLICII _      _ t nr. 19 bl ___

sc, C t et . t- t ap. ■ •> r- . sau identificat primj_______________________plan de situație '

satul ____________,        ‘   ‘ ‘ ~                            sectorul -     ,codpbșțal:;

strada_________, calea REPUBLICII ,.     _ nr- 19    . bl .

sp. B , et - ap. J r său identificat,prin: 'r'   __________ ' olan de situație_________

satul' ■'    ■ ' -                      •*- * .                           sectorul 1 . cod poștal:--.

strada_____________calea REFUBUCII _ nr. 19   ,\             19 =2'

sa A. et- ap. - * •- t sau identificat win: .■!     _________> ,.»» .planda situație


bi temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.
fa» HJO aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13,04.2012


în conformitate ou prevederile Legii nr, 30/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de conetructii^epublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC


Teren șl construcție situate în Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor te IndMriune. .        •      \

2. REGIMUL ECONOMIC


Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Indusă te UTR16,

Terenul se află te zona "B” de Impozitare. • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

  •r


  '■•’V


  i 1 l >■      1


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat b scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE.REABILITARE^. TERMICA BLOC DE LQGUDȚTE. tN QADRUL PROGRAMULUI .REABHJTARE ȚERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DRI MUNICIPIUL BACĂU" > 138 DB BLOCURI

1       ’      1              '* ■—       —■■ ■                               'j i             7", . j

Certificatul de urbanispoțu^ ține loc de autonțsfc de construire sapautarfcțațede    t

.desființare ei nu conferii dreptul de a executa lucrări de conrtmc&i/ ' '1 1 J

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFIC AȚULVi DB URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -r de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediulir AGEbTllAPT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU ■ * 1                    jud. Baca»

ta aplicarea Diroctivri Courilmta W/J37/CEB (Directivi EIA) privind evatarea rfMotor oomniior proiecte pubUce fi privit» impui medtakri,modifiaatil^rin Directiva Comutatei 97/1 MCE fi prin DtactivaConailiutai fi Pariameotutai European 2003/35/CB privind participare» pțbHcpty ta elaborare» amunitor planari fi propnme ta tafitva « mediul |i modificarea, ca privire la participarea publicatei fi acctanil la justiție^ aDirectivei U/337/CEE fia Directivei 9616MCE, prin certificatul de urimniam m comunic* aoticitanCnhri obligația de a contact» autoritatea teritoriali do mediu pata» ca aceaate ii aaatiaxe |l ai decid*, dup» caz, tocadraren/nrincadrarea proiectatei favțntitisi pubtișe/private ia teta proiectata supuae evaluiriiippțctafai asupra modfahil,

tn apHcarMpnvodcriior Directivei CortaiSiitai 83/337/C£B, procedare do emitere a acordatei do andin aedea/Ifoare dupl emiterea certiftatatai da «rtomitin; notata depanării docamentațiai pentru autorizare» emauUrH luertrita da ccautracțil la antoritatea , idmbtistrațtaipnbllMCMBpctenta. lu                                         ' i ■ '       -

ta vederea aatia&corii wriațfior cu privire ta procedară da emitere a aeorttatei da media, autoritatea cooqpetcotl pertu protecția mediata ataHtafW OMcmhMil asigurtril ccmultirii publice, eotnfiziril opțtatita publicata fi al fonsulkrii uni punct do vodero oficial ca privire la recitare» investiției ta acord cn rezultatele ooaaaltlrQ public».

In aconto coad^fi:                                                      ■'■*’'** •' •’            • ■’.,,A,r 1./•> n'•,

>*. 1                                                          r- ,                      •              ! n .            ’                 ! . ’ < i-t.                      '.>• ' î

• < ___

Dtp* primirea prezentatei certificat de urbanism, titularul are obligația de h m prezenta Ja autoritate» .competent* ponto» protecția raedfahti In vederea evahrlrttmlțUto a tavtatițfol ți atabiHtil ooceaiUții ovatelrH efectelor aceeteia asupra mediata. în wmaovatelrii inițiale a taveatițifitova emite actul adminiitrativalautoritlții competente pootre protecția mediatei.

4.

 • a) certificatul de urbanism; , t

 • b) dovada titlului asupra imobwui,'teren și/sdu Construcții, sau, după caz, extrasul de plan

cadastral actualizat Iad și extrasul’de carto Andart de informate actualizat la zi, în cazul £n care legea nu dispune altfel (oopte legșlizată); l ; ,                   < b

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

HD.TAC.             □ D.T.O.E.

 • d) avizele și acordurile stabilitate prin certificatul de urbanism:

Alte avize/acorduri


ODTAJD.


f /n <' d.l)’avize și acdkduriprivihd utilitățile urberte ți infiastructurat

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică d.2) avize șTăxwrdurl privind:

 • □ securitatea la incendiu


’î'r

BgaWriatutele r.‘ ’ 0 telefbnizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


□protecție civilă


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acorduri^ specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - -mSPECtORATUL DE 8TAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

.          f ; îj {


ș^nUbuhate de 12 luni de la data emiterii.     1             ’ * '

SECRETAR,


OVTDIU NICOLAE POPOVICI


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr.............. din................

scutit

ii.o-r.


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă Ia data de

j/4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind constructii^republicată, cu modificările si completările ulterioare^ ’

autorizarea executării lucrărilor de

■ !.          1 ■: ’     / t


•        .i

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr. de la data de..............până la data de.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,                            SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente tn blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii si atte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

»circulație pletonala sl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnicoed Ilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente; -construcții aferente echipării tehnico-ediîtare;

 • - amenajări aferente locuințelor: cal de acces carosabile si alei pletonala private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri da joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.


SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU' - 138 DE BLOCURI.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

W.                    din

Arhitect țef.


arh. VAStLE ALEXANDRU GEL1MAN

—-

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Seara 1 $.00®


ÎWendsUtra: L - 35 - 54 - B - d - 3 - U

i
Denumire: Obținerea          / !

certificatului de urbanism pentru debilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-138 de blocuri.

Amplasament: Bscau.Slr.Republicii.Nr.lS, jud. Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

?

j i:5000

Date


j 09.201J l Hcrmat


t

î î 4

PLAM DE ÎNCADRARE INZCm L

' Planșa:

‘■ ■■iiiu m               e — f 1 i f a» i ■ ■

C.U.


A4


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 ; 500 mun. Bacau, Calea Republicii, nr. 19, jud. Bacau (Intravilan)BLOC NR. I Sc. E

JjîP+4


BLOC NR. I Se, D

i6M?p+4


BLOC NR. »?»Sc,C.„ ■■ S4R£4~


163 ua1W.07


16425'


BLOCNR. 19


• 4uOR. i . • *&. x S+P+4


163.50


o UI «M

s


-51P-0'


Sistem ile proiecție ( X, )')• STEREO'?/? Sistem tfe referbtlti (Z) "Marea Neagra"-1975


Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Mumdpkii Bacau-138 de blocuri.

Amplasament: Bacau.-Sb .Republicii,Nr.19, '.ud Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU


•PLAM DE SITUAȚIECONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrurile de reabilitare termica, fsza DAU

$TR. REPUBLICII NR. 19, SCARA A, B, C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In rnll 1*11 mll auro la cursul BNR din data da: 10 Iute 2012

1 Euro “   4.5208 lei

TVA 24%

Nr. Cit.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor do chaHulad

Valoare (fort TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MNLEl

MOEURO

HULEI

MILEI

MlEURO

t

2

â1

4

5

f

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBțlNERSA 91 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Ot^tosrss terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentație pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0,00

0.00

0.00

0.60

U

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri ratele da utBtatl din amplasament, atetemataari pa vertfcafe. drenate, tta, _ ____________

27.13

6.00

551

33.64

7.44

Total 1.2

27.13

650

6.51

33.64

7.44

15

AmenaJH pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului ta starea Inițiate, după demontarea schelelor

12.41

2.75

2.98

15.39

3.40

Total 1.3

1241

2.75

2.95

1549

340

TOTAL CAPITOL 1

30,54

8.75

9.40

40.03

1048

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU A8K1URARBA UHLiTAȚILaR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

ijm

0.0»

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNIC A

9.1

Studii teren:

3.1.1

Studl TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0,00

000

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

8.00

•.O»

34

Taxe centru obtoif»* da avtee. acorduri sl sutorisetH

1.00

0.22

CL24

1.24

027

Total 32

1.00

022

024

1.24

027

3.3

Proiectare fi Inginerie

w

. experte» teluri»

.... .       1.00

. .. 0.22

024

124

0.27

3.32

• audMut energetic al elaborarea cerMcatulul da performante energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

02c

0.22

1 12

0.25

"337

• cartitart de performanta enemfca fo isrmlwea focreribr

0,10

. . « 02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

■ întocmirea documentatei pentru obținerea certifica tulul de urbenbm sl aviretor                      . . . ..... . ............... ..........................

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

Î.M

.documentatede•&•»atucrerifocctemterrente ...

2.50

0.55

0.60

3.10

0.69

3 36

• proiect lehhte, documentate tehnica pentru autorizarea executorii lucrertfar do intervenite, detoM do execuție, caiete de sarcini si întocmirea documentatei centru kftate....... .......   ,       ..r......

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

5.10

1.35

146

7.58

1.87

3.4

Orosnhtres ococaduritorde acNzlte oubilci

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0,00

8.00

0.06

3.S

Consultanta

Consultanta In domeniul manitementulul proiectului

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

•DO

0.00

•50

0.08

3.8

Asistenta tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlriglnți de șantier

19.00

4.20

4.56

23.56

5.21

3 6.2

Asistenta tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Total 3.S

19.00

420

458

2356

521

TOTAL CAPITOL 3

25,10

5.77

626

32.36

7.16

cwnrocm.*

.... ...

CHELTUIELI PENTRU MVESTFTIA Dl MIA

4.1

Con8trucțMnatate|l

4.1.1

ConatfvcțUhatâlațl

91039

201.30

218.40

1,12840

240.72

Total 4.1

91049

2012»

216.49

1,12840

249.72

42

Montaj utilaje tehnologico

Total 4.2

0.00

5.001

0.00

«4

0,00

4.3

Ufiteje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

UBteje fM montaj șl echipamente da transport

Total 44

540

040

0.00

0.00

0,00

44.

Dotârt

Total 4.5

5.00

0.00

o.oo|

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

Tetei 4.5

5.00

040

0.00

0.00

040

TOTAL CAPITOL 4

91029

25140

218.40

1,12040

240.72

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

lucrlrideccmatrucțll

23.75

525

5.70

20.45

641

5.1.2

Cheltuia! conexa al OS

4.76

1.05

1.14

540

140

Total 5.1

2540

540

544

3544

7.82

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52.1

Comlttoana, taxa șl cote legale

0.00

000

0.00

0.00

0.00

5.22

Taxe impecțle, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,3

Cheltuieli divane șt naproviiute

07.60

21.60

23.42

121.02

26.77

Total 5.3

57.50

21.50

23.42

121.02

26.77

TOTAL CAPITOL 5

125.10

2740

30.26

15545

3440

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE. TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

5.1

PragWroa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

040

0.00

62

Probe tehnologice șl toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare sl publicitate

19.00

4.20

4.56

23.58

5.21

5.4

Cheltuieli da audlt financiar

1425

3.15

3j4Z

17.67

3.01

TOTAL CAPITOLE

33.25

7.35

7.08

41.23

0.12

TOTAL GENERAL

1,135.30

251.15

272.49

1,407.87

311,44

DAt an C+M(W       1 + 4-1 *T./. t)

57348

215.30

23348

1,207,37

267.08


întocmit arh. Coamln Ion
Saf Proiect arh. Adrian Andrei


L.......5798' I

Adrian

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC. CALEA REPUBLICII, NR.

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

Organizare de șantier

LUCRĂRI LA TERMOiZOLARE PEREȚI

Desfăcea și demontări (tencuiefi degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

Reparații pereți ca strat suport

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalaților si echipamentelor montate aparent pe fațade

LUCRĂRI LA tAmplArie

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare lâmplărie nouă eficientă termic indusiv aerisitoare și glafun

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafiiri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

lucrări la terasa

Desfacere tiruchigene. guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizotatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a ptanseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

Întocmit,

arh. Cosmm Ion
. oîîDiKUl


Sef Proiect, arh. Adrian Andrei— —■ • . >wt> ww ( t'w.ww t< u tu t M<< I 4W vulUU « 14» UL UU IHMLJH j tț


EAEMPLAK NK.


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

AMPLASAMENT:

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI»

STRADA REPUBLICII, NR 19,

OBIECT:

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

D.A.LI.

PROIECT NR:

AH 1458-11-68963/02.06.2011

BORDEROU

0

A. PARTI DESENATE • 1.   Plan încadrare in Zona

 • 2.   Plan de Situație

 • 3.   Plan subsol situație propusa scara A

 • 4.   Plan subsol situație propusa scara B

 • 5.   Plan subsol situație propusa scara C

 • 6.   Plan parter situație propusa scara A

 • 7.   Plan parter situație propusa scara B

 • 8.   Plan parter situație propusa scara C

 • 9.   Plan etaj curent situație propusa scara A

 • 10.  Plan etaj curent situație propusa scara B

 • 11.  Plan etaj curent situație propusa scara C

 • 12.  Plan etaj 4 situație propusa scara A

 • 13. Plan etaj 4 situație propusa scara B

 • 14.  Plan etaj 4 situație propusa scara C

 • 15.  Plan terasa situație propusa scara A

 • 16.  Plan terasa situație propusa scara B

 • 17.  Plan terasa situație propusa scara C

 • 18.  Fațada principala situație propusa scara A

 • 19.  Fațada principala situație propusa scara B

 • 20.  Fațada principala situație propusa scara C

 • 21.  Fațada posterioare situație propusa scara A

 • 22.  Fațada posterioare situație propusa scara B

 • 23.  Fațada posterioare situație propusa scara C

 • 24.  Fațada laterala stanga situație propusa scara A

 • 25.  Fațada laterala stanga situație propusa scara C

 • 26.  Fațada laterala dreapta situație propusa scara C

 • 27.  Secțiune A-A situație propusa scara A

 • 28.  Secțiune A-A situație propusa scara B

 • 29.  Secțiune A-A situație propusa scara C

 • 30.  Secțiune B-B situație propusa scara A

  sc. 1/5000 sc. 1/500 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100 sc. 1/100


  A01 A02

  A03

  A04

  A05

  A06

  A07

  A08

  A09

  A10 A11

  A12

  A13

  A14

  A15

  A16

  A17

  A18

  A19

  A20

  A21

  A22

  A23

  A24

  A25

  A26

  A27

  A28

  A29

  A30


Este interzisa copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C CONSIS PROIECT SRL București


 • 31. Secțiune B-B situație propusa scara B

 • 32. Secțiune B-B situație propusa scara C

  sc. 1/100          A31

  sc. 1/100         A32


întocmit,

Arh. Cosmin IONEste Interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C. CONSIS PROIECT SRL București

■■ .w ivaipsaiwr jw.z’ow’.-i
II


1

-^UiL


/JS1 // ‘ a

\ V ■


Ml

M9

***5oSw**i

wSSîS?**

Btrmecr

WWOCATTW orar

MFHMT«]*S*nZA 0MWA

maecTMn general

<3p> CONSIS PROIECT

R.C/J40/3940/1995

numcnoma»

COWU

OînMlCVfftTOWM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Săniei de proiectam pentru obiocSNul de InvMiitt'ReaMlarta termice a Woowfloc de tocuMe efin

Municipiul Beceu -138 de Moeutr

MUME

SEMNĂTURĂ

OMECT

ARHITECTURA

Calea Republici, nr.19

PROECTAT

AAA«ta> MAMEI

VERWCAT

ML CM» ION

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROIECT

AALAtamAKMEI

tZ\<

DATA              sduu

10/2012              1:5000

EXEWLARNR. DAU.

FAZAPROCCT

NUMĂR PROECT

60963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A01

£Na tarata coțMna. iwkpfcMti u raarataaa UxuiaeaMWtN* ttMtaaM aowa a XC COHS0 PMOCCT SJU SuMta*
V.


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

mur». Bacau, Calea Republicii, nr. 19, jud. Bacau (intravilan)Stftwr 4c frofatfr {X * f

.Sîtw?? 4e           * Z •                j '                                                                           ir^r -.n%

\. X

Ml

MI

Ml

HMCCttî

wmncAT

ormxcl

eratr

MJMMnMÂWRA

OMITĂ

ttnjuncMmE* mwmîa

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.J4CV3941V199S

WWCARM

WmMDV

MMMBPMMA

cwu

WDUTfWmAWMW*

____   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEACl»

LUCRARE

Servicii de ptoiectaiD pentau obiectivul de invesliU.'*RBaMBtofea lenrtca • btocuritor de tocuInlB din MunldpM Bacau -138 de WocurT

MM

SfMMAWRA

OVECT

ARHITECTURA

Calea Republicii nr.19

PROIECTAT

Am/Mn ANDREI

.AacA-:

VERFCAT

AeiCcaaan KM

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEFPRtXECT

AAAMmANOREI

Alr/li

OAtA                sdbft

10/2012              1:500

EXEMPLAR NR

fazaproect DAU.

NUMĂR PROIECT

68983/02.062011

NUMĂR PLANȘA

A02

ETM Neoto Coțwrt». «MUptcN» N hvnmitou itMnwANW m Krttem «otM « S.CCOKSIS PROCCT SRL toM


ANEXA NR.2

u IaHOTARAREA

nr.£$.............din JuQ.-.£$..'..2O1 3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Repubicii, nr.19, scările A-C, Bacau” - faza PT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI jUlMJK


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA )

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii, nr.19 scara A-C Bacau”

139637

1.197,44

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 3.255 mp

 • •  An construire: 1978

 • •  Nr. apartamente: 55

 • •  Consumul specific estimat de energic pentru încălzire: 96,62 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reablHtare termica, faze PTh

STR. REPUBLICII NR. 19, SCARA A, B, C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mii 1*11 mH «urc ta «unul BNR din dato de: 22 Decembrie 2*12

1 eura ■  4.5757 toi

TVA 24%

Nr. crL

Denumirea capitolelor ți iubea pilotelor de cMIlutaU

Valoare (fir* TVA)

TVA

Vatoare (IncluetvTVA)

MNIH

MU EURO

MUL»

HALEI

Mii EURO

17

2

5

4

5

«

......./-

PARTEA 1

. CAPITOLUL 1 ■

CHCLTUtaU HKYIW CBțMBMA MMNAMMA THtEmiUri

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

<< O I Ii

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

Expropriere dalnMva

0.00

040

0.00

0.00

0.00

1.14

Documentația ponta eițropriero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

040

040

0.00

0.00

040

14

Amenajarea terenului

1*1.

PrepafrM terenului prin demolări, demontări, dentacteri, daHsari, evacuări materiale rezultate, devieri rețete de uUtad din amptaumenl aWematfzari &a verticala, drenate, ote

22.10

444

5.32

27.48

8.01

Total 14

22.10

444

532

27.48

841

14

AmenaJM pentru protacpa mediului

14.1

Aducerea terenului la atarea InHtela, după demontarea echetolor

1241

2.71

2.98

15.39

3.38

Total 14

12.41

2.71

248

15.39

3.38

TOTAL CAPITOL 1

3447

748

830

4247

937

CAPÎTOLU

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UT UT

12 AȚILOR NHCESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

048

040

048

0.00

’ CAPITOLUL3 ■ CKELTUCLI PENTRU PROIECTARfi Jl AS«TENT* TEHNICA

M

Studii totem

3.1.1

StodlTOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

040

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.0«

8.00

0.00

0.00

0.00

il.....

Taxe «enta obOneroo de evtxe, eccrdurt ll eutorixeța

1 i.od

" 012

0.24

1.24

0.27

Total 34

140

0.22

044

144

047

34

Protectori ți Inplneria

"UT*

. experta tehnice

1.00

022

0.24

124

0.4

344

. audltul enerpeSc al etoborarm cartMcaiuiul de performanta energetica aferent Uuattei extetonu a btocukl de toarinta

0.90

0.20

0.22

1 12

0.24

344

. cartMcat da oertormanto oneroeta te tormfneree luendor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

344

. Întocmirea documentatei panta oblnerea certificatului do urbantem al avteetat                  -

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

345

■ documentate da avizam a lucroritor de intervenție

0.55

0.60

3,10

0.68

344

• proiect tehnic, documentate tehnica ponta autorizarea executorii lucrartor do Intervenite. dotai da execute, caiete de aerclnl al întocmirea documentatei ponta Betelie

1.50

0.33

0,38

1.88

0.41

Total 34

0.10

1.33

148

7,58

1.88

34

Oroanlnrea woceAiritor do echtehto oubtîcl

0.00

0.00

0.00

. Q.QQ

O.Qt

Total 34

o.w

0.00

0.00

0.05

0.00

34

CoRouttonft

Canaultonto In domenU manapemeniulut proiectului

0.00

d.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

040

0.08

0.00

0.00

34

Aaleten te tehnici

34.1

SpravOflherea execute! tucnrior prin dMpinf da yenilor

18.04

4.12

4 62

2335

5.11

344

Ăattlente tehnic* dto portea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

1144

4.12

442

2336

5.11

TOTAL CAPITOL 3

2544

547

643

32.17

7.03

——   :---:  :  ■—cwtouu

■ ■

.                               CHELTUKLI PENTRU WVESTIȚ1ADS BAZĂ

4.1

ConstnicyHMtetafll

4.1.1

Con*tiw|6lmtate|l

90746

198.34

217.61

1,126.37

246.96

Total 4.1

96T46

196.34

217.61

1,12547

245.95

4.2

Montaj uUrIo tehnologica

Total 44|

0.00)

0.091

0.00|

«îl

0.00

4.3

Utfloje, ocHpamonto tehnologico *1 lUncponata cu montaj

Total 441

«•]

0461

o.m|

o.wj

640

4.4

Utiteje fM monta) țl echlpemente do transport

Total 441

040|

o.oo|

0J»|

o.ooj

8.00

44.

Dotârl

Total 44|

o.m|

0.00,

o.oo]

o.ooj

040

44.

Active nacotporale

Total 44

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

96746

19844

21741

1,12547

24645

'    *:• CAPITOLUL5   ?

altbcheltumu:

5.1

Organtenraa do țantter

3.1.1

Lucrtrl do comlRKțl

23.55

5.16

546

2940

6.36

5.12

ChMIuM conexa ol OS

4.71

1.03

1.13

5.64

1.26

Total 5,1

2826

9.18

9.78

35.04

7.66

5J

Comisioane, cota, taie, costul creditului

5.2.1

Comtotoene, taxe ți cote legate

0.00

0.00

0.00

0.00

000

5 22

Taxe kupecțte, control, caltata

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Total 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

5.3

CheHuteS diversa fl neprevixute

9641

21.16

23.23

120.04

2644

Total 5.3

9641

21.16

2323

128.04

2644

TOTAL CAPITOL 5

12647

2743

30.02

16649

33.86

.      CAPITOLUL 6

\  CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șt PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

o.i

PregUbM personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

52

Probe tehnologico «l testa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Informare si publdteto

18.84

4.12

442

23.36

5.11

6.4

ChoituM do aud* financiar

14.13

3.09

339

1742

343

TOTAL CAPITOL*

32.97

721

7.91

4048

8.93

TOTAL GENERAL

1J24.1I

244.11

27047

1,396.37

306.17

JM» an O M (1 .2 * /. 1*1 ♦ 4. t # 4.1+1. 1. 0

966.48

211.04

231.76

1,197.44

241.70

Proiectant,

CONSIS PROIECT


Saf Proiect i —■—arh. Adrlan-Andrel

ORDINUL AtWlîECUORj

. AWR0^,A   [

’........ 6798       I

Adrian

L?DRFjCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Republicii nr. 19, scara A, B, C, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1,2

Proiectare și inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

18,840

4,522

23,362

23,362

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,840

4,522

23,362

32,166

2

Cap.2 ■ Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

160,909

802,956

192,709

995,665

1,156,574

2.1.1

Proiectul 1 (Republicii 19)

160,909

802,956

192,709

995,665

1,156,574

TOTAL CAPITOL 2

160,909

802,956

192,709

995,665

1,156,574

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Orsanizarea de șantier

28,260

6,782

35,042

35,042

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

23,550

5,652

29,202

29,202

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4,710

1,130

5,840

5,840

3.2

Cote legale

0

0

0

1

0

TOTAL CAPITOL 3

0

28,260

6,782

35,042

35,042

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

18,840

4,522

23,362

23,362

TOTAL CAPITOL 4

0

18,840

4,522

23,362

23,362

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse și neprevăzute

137,566

0

0

0

137,566

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

11,664

0

0

0

11,664

TOTAL CAPITOL 5

149,230

0

0

0

149,230

i

* TOTAL GENERAL

*       318,943

!      868,896

ț       208,535

L JlW&l

!   1,396,374

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,396,374

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

318,943

b.

Valoarea eligibilă

1,077,431

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

749,915

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

430,972

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

318,943

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

646,459

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

215,486

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

61,456

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

11,664

TOTAI

j contribuție AP (lei cu TVA)

288,606

CONSULTANT

S.C. CONSIS PROIECT S. SANDRU7CRISTINEL

.........CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Vlumcip Bacau nr. 79029 din data 28.01,2013 st a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 02 din data 05.03.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 75, cu sediul in municipiul Bacau, str. Oțelarilor, nr. 3 C, telefon 0234/556892, cont Ih R084CECEBC0134RON0092740 deschis la CEK BANK SA, cod fiscal 10619773, reprezentata prin dl. AC ATI NC as AUREL, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip Bl, seria BK, nr. 446422 eliberat de Poliria Bu. domiciliat in Mun. Bacau, Calea Republicii, nr. 19, bl. 19, sc. A, ap. 14, județul Bacau, născut la data de 28ă/6.ib< comuna Tutova, jud. Bacau, cod numeric personal 1470628040017 denumită In continuare Asociația

Ș»

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul în Bacau , str. Marasesti, nr, 6. județiu B. telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având foncția de Primar al Municipiului t dna. Vinerlca Clementina, avand fiinctia de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Uniu. < administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

An. I. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor st acțiunilor ce -a ' pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de loc,, nr. 19, scările A, B si C, Calea Republicii, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului soucium pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de Aa unii prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional ?)■)' .• (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

An. 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima pane.

(2) C ontractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială du 'a a proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III Obligațiile pârtilor contractante

An. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a), să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru uou- . performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghid solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocuri kv locuințe, Axa prioritară I ~ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere.          ■

Operațional Regional 2007-2013;

b i. să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-201I xuia de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prior-nară Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare > prevederilor Ghidului solicitantului;

l >. să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

di să asigure realizarea Raportului de auditenergetic (RAE);

e). sa asigure inîacmtrea documentației de avizare pentru lucrările de intenerte si sa supună aprobării, corvo n indicatorii tehnicoeconomici pentru lucrările de intervenție;

. t). să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) .' sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnica a clădirii. Raportul de audit energetic, documentat ia

pentru lucrările de intervenție. respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să Ircb e . adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intenenrie > r. . aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare rer-rJc. documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere .

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .  să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 - Sp jtnh..

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de inten cnțic.

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adhio a

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile . .. proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regkuv

2007*2013, axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în procent de 40° o. c recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finuuțarc cheltuielilor eligibile sl neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spaț ulu

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea une^r^r eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheauief neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV d prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării uKcrioaru .

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperar ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuieli i eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), combr dispozițiilor Capitolului IV, Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format e eLtromc. om

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție:

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea         .

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită'Asociației spre aprobare si semnare actul adiționa’ prezentul contract cu indicatorii tehnico*economici. durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor \ intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile elig.b'le .■ \ proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform icn ui.i

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamente^ sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum

acțiunilor Întreprinse.

An 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatot

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale -mm

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, confort dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) , să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității adniinisuai

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu -iii destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribui Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să puni la dispoziția l «ității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unul proiect tehnic elaborat în perioada 950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cei puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic ir

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Cnitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezxoltara

Regională ADR N-E. Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regiomil dir cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltăd Regionale și Turismului cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fonduri;, structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cat și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiau .. Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documente Io»-

primite/transmise de la/Ia Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea adm in Krauv ■

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum s pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar,

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contrar .ar? ț

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamente ■ documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu deMmai locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației w cadu proiectului;

 • d) . sa solicite acprdul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spat

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuit?’ sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriile.

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

An. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

An. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de iirt rxe ;. fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa ' n--uii administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicăndu-se prevederile art. 4. alin. > din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeliglbtle

An 7, I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție propui Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivii’OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen <k nra\n i 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietate, comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința .

 • >   1 an de la data Înștiințării proprietarului, pentru spatiile comcrcialc/apartamcntele cu alta desthw ie dc< ;ii v. de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condiții le CrdoDimi -Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării comra.cuilu culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

3

Art.8. I) Preze-x contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin contor prezentului contrac: ș egrslapei aplicabile.

 • 2) în plus, feți de căzu de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fa? îndeplinirea a.tor forma.'Uri. in cazul in care:

 • a) în urma raponuiu: de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații car^ condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonul, de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentat îl tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, ia orice fază a pregătirii ți contractării proiectului, dar înaintea începerii execuție lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate ev prezentul contract, sau le îndeplinește necorespjinzator.

CAPITOLUL VI

Forte majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturac, intervenit du? încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o uutornaf, competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități natura t. epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe io. perioada în care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drep>i ri <. lî se cpveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen 5 ,i\. zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) / calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în e-rm.< 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerate de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte păr] i p lipsa de notificare.

Art. 14. * Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare păru va ? dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poatn p<'-celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indcp < 11 daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sedlul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul în care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confii nun.-primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17, * Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a tosi / lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucruotr.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. • In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre ->i'-h <h> i-. instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul conuaci cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include lofinti C Jurai si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Ari. 20.' Modificarea prezentului contract se fiice numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. * fac pane integranta din prezentul contract următoarele anexe;

artexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 02 din data de 05.03.2013, privind aprobare; participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniu! . intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prorL -1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regio.x 2007-2013 (POR) (in original);

 • -   anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

 • -   anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile

 • -   alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor. An. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

An. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 06.032013, în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare p^rx ambele avand aceeași valoare juridica.


Asociația da proprietari


Unitatea adni.nlatrativ teritorială


NR. 75

MUNICIPIUL Bacaudirecția ‘economica

CEEMENTINA VINERI CA


Director Executiv


DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Director /ExecutivDIRECȚIA JURI

ROXANA-GEORGI Consilier
Nr.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-O